...
Акафісти,  Святим

Акафіст святим праведним богоотцям Іоакиму й Анні

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́ннии от челове́ческаго ро́да прароди́телие Христо́вы, ро́ждшии Преблагослове́нную Богоотрокови́цу, из Нея́же по пло́ти Сын Бо́жий роди́ся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Я́ко иму́щии дерзнове́ние ве́лие ко Христу́ Бо́гу и вы́ну предстоя́щии Престо́лу Его́ небе́сному, Тому́ приле́жно моли́теся от бед нам избавитися, да вы́ну зове́м вам:

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнніи t человёческагw р0да прароди1теліе хrт0вы, р0ждшіи пребlгословeнную бGоотрокови1цу, и3з8 неsже по пл0ти сн7ъ б9ій роди1сz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно! Ћкw и3мyщіи дерзновeніе вeліе ко хrтY бGу, и3 вhну предстоsщіи пrт0лу є3гw2 нбcному, томY прилёжнw мlтесz t бёдъ нaмъ и3збaвитисz, да вhну зовeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку