...
Акафісти,  Святим

Акафіст святим мученикам Гурію, Самону і Авіву

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́ннии чудотво́рцы Христо́вы и святы́я ве́ры испове́дницы,/ Гу́рие, Само́не и Ави́ве добронра́внии,/ па́мять ва́шу чту́ще пе́сньми похва́льными,/ воспева́ем я́ко засту́пников христиа́н и покрови́телей стра́ждущих./ Вы же, иму́ще дерзнове́ние ко Го́споду,/ от вся́ких бед и напа́стей свободи́те нас,/ ве́рою и любо́вию зову́щих:// Ра́дуйтеся, Гу́рие, Само́не и Ави́ве, страстоте́рпцы Христо́вы и оби́димых покрови́телие.

И́кос 1

А́нгели во пло́ти, Тро́ице Святе́й равночи́сленнии, любо́вию к Бо́гу горя́ще, и́долы попра́сте, ве́ру Христо́ву укрепи́сте, Тро́ицу Святу́ю просла́висте, те́мже похваля́юще по́двиги ва́ша, глаго́лем вам си́це:

Кондaкъ №

И#збрaнніи чуд0творцы хrт0вы и3 с™hz вёры и3сповёдницы, гyріе, самHне и3 ґвjве добронрaвніи, пaмzть вaшу чтyщи пёсньми похвaльными, воспэвaемъ ћкw хrтіaнъ застyпникwвъ, стрaждущихъ покрови1телей. Вh же, и4муще дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей свободи1те нaсъ, вёрою и3 люб0вію зовyщихъ:

Рaдуйтесz, гyріе, самHне и3 ґвjве, страстотeрпцы хrт0вы и3 nби1димыхъ покрови1теліе.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку