...
Акафісти,  Святим

Акафіст святим бесрібникам Космі і Даміану Ассійським

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́ннии чудотво́рцы, безсре́бреницы Христо́вы и вра́чеве прему́дрии, ту́не подаю́щии здра́вие в боле́знех су́щим, похва́льная воспису́ем ва́м, засту́пником на́шим и в ско́рбех помо́щником: вы́ бо сосу́ди благода́ти су́ще, исцеля́ете душе́вныя и теле́сныя на́ша я́звы. Те́мже сла́вяще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, ва́с усе́рдно ублажа́ем:

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы.

И́кос 1

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы, страстотeрпцы хrтHвы и3 врaчеве премyдріи, тyне подаю1щіи здрaвіе въ болёзнехъ сyщымъ, похв†льнаz восписyемъ вaмъ, застyпникwмъ нaшымъ, и3 въ ск0рбехъ пом0щникwмъ: вы2 бо сосyди бlгодaти сyще, и3сцэлsете душє1вныz и3 тэлє1сныz нaшz ћзвы: тёмже слaвzще бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, вaсъ ўсeрднw ўбlжaемъ:

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку