...
Акафісти,  На кожен день седмиці

Акафіст святому славному Пророку, Предтечі і Хрестителю Господньому Іоанну

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный от лет дре́вних быти Предте́чею и Крести́телем Спаси́теля ми́ра Христа́ Бо́га, Иоа́нне богохва́льне, прославля́юще просла́вльшаго тя Го́спода, похва́льная воспису́ем ти, я́ко бо́льшему всех рожде́нных жена́ми, во пло́ти А́нгелу, покая́ния пропове́днику; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких бед свобожда́й и к покаянию воздвиза́й нас, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, вели́кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнный t лётъ дрeвнихъ бhти п®тeчею и3 кrти1телемъ сп7си1телz мjра хrтA бGа, їwaнне бGохвaльне, прославлsz прослaвльшаго тS гDа, похв†льнаz восписyемъ ти2, ћкw б0льшему всёхъ рождeнныхъ женaми, во пл0ти ѓгGлу, покаsніz проповёднику: тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ свобождaй и3 къ покаsнію воздвизaй нaсъ, люб0вію тебё зовyщихъ:

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, предтeче и3 кrти1телю гDнь.

Јкосъ №

3

Знайшли помилку