Акафісти,  Святим

Акафіст святому пророку Іллі

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопреступных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́зни и чудесы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небеса́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти, проро́че Бо́жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас зол и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Икос 1

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сый во пло́ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́вшу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко свет, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых;
ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля твоего́ удиви́вый;
ра́дуйся, де́вственную чистоту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суету́ ми́ра сего́ и вся бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый;
ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 2

Ви́дя нече́стие и развраще́ние во Изра́или, пресла́вный проро́че, зело́ ду́хом твои́м скорбе́л еси́ и ре́вностию по сла́ве Божией воспламеня́лся еси́; я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзким и́долом поклони́шася, от Бо́га же И́стиннаго отступи́ша, Ему́же вся небе́сная во́инства со стра́хом вопию́т: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум свой зло́ю во́лею омрачи́в, беззако́нный царь изра́ильский Аха́в, оста́ви И́стиннаго Бо́га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́пно же и в ца́рстве свое́м умно́жи идолопоклоне́ние и нече́стие. Ты же, проро́че, испо́лнен сый ве́лия ре́вности по Бо́зе, дерзнове́нно обличи́л еси́ царя́, возвести́в ему́, я́ко в наказа́ние ему́ и ца́рства его́ три ле́та и ме́сяц шесть не бу́дет дождь, ни роса́, и глад ве́лий бу́дет по всей земли́. Дивя́шеся у́бо толи́цей ре́вности твое́й по Бо́зе и ве́лию дерзнове́нию, с любо́вию зове́м ти:

Ра́дуйся, небоя́зненный пропове́дниче и́стины и кре́пкий побо́рниче благоче́стия;
ра́дуйся, ре́вностный нече́стия обличи́телю.

Ра́дуйся, к наказа́нию нека́ющихся гре́шников долготерпели́ваго Бо́га преклони́вый;
ра́дуйся, сло́вом твои́м не́бо заключи́вый и плодоно́сную зе́млю непло́дну сотвори́вый.

Ра́дуйся, триле́тный глад за нече́стие люди́й от Го́спода испроси́вый;
ра́дуйся, я́ко Всевы́шний Госпо́дь дарова́ тебе́ в бо́га Аха́ву, я́коже дре́вле Моисе́а фарао́ну.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 3

Си́лою моли́твы твоея́, преди́вный проро́че, вои́стину заключи́ся не́бо и не одожди́ три ле́та и ме́сяц шесть, и бысть глад ве́лий по всей земли́: да поне́ зно́ем и гла́дом томи́ми, нечести́вии лю́дие пока́ются и обратя́тся ко Го́споду, со умиле́нием зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я ве́лие благоволе́ние к тебе́, проро́че, Госпо́дь восхоте́ отлучи́ти тя от беззако́нных сыно́в Изра́иля, да не с ни́ми те́рпиши глад и жа́жду, и повеле́ тебе́ ити́ к пото́ку Хора́фову, иде́же вра́нове пита́ху тя, принося́ще хлеб и мя́со. Те́мже прино́сим тебе́ похва́льная сия́:

Ра́дуйся, посто́м и бде́нием вся земна́я и су́етная помышле́ния истреби́вый;
ра́дуйся, моли́твою и богомы́слием ум твой в го́рняя впери́вый.

Ра́дуйся, патриа́рхов велича́ние и проро́ков красото́;
ра́дуйся, де́вственников похвало́ и преподо́бных сла́во.

Ра́дуйся, святи́телей наста́вниче и му́чеников кре́посте;
ра́дуйся, я́ко нече́стием и неве́рием ослепле́нных сыно́в Изра́илевых на путь и́стины обрати́л еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 4

Бу́ря ве́лия, разруша́ющая го́ры, предыдя́ше, егда́ прибли́жашеся к тебе́, проро́че, в Хори́ве Госпо́дь, та́же яви́ся трус, и не в тру́се Госпо́дь, и по тру́се огнь, и не во огни́ Госпо́дь, а по огни́ бысть глас хла́да то́нка, и ту яви́ся тебе́ Госпо́дь, Его́же прису́тствие ощути́в, покры́л еси́ лице́ твое́ ми́лотию, со стра́хом и ра́достию зовы́й Ему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый царь Аха́в повеле́ние твое́, о е́же собра́ти вся коле́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и привести́ на ту сту́дныя проро́ки Ваа́ловы, а́бие посла́в, собра́ вся, и сам прии́де та́мо. Ты же, ревни́телю сла́вы Бо́жия, хотя́ коне́чне посрами́ти ме́рзкия и́долы и просла́вити И́стиннаго Бо́га, повеле́л еси́ угото́вати две же́ртве, огня́ же на ты́я не возгнеща́ти, рек: «И бу́дет Бог, И́же послу́шает огне́м, Той есть Бог». То слы́шавше вси лю́дие, ре́ша: «Добр глаго́л Илии́н, да бу́дет та́ко». Мы же, велича́юще тя, зове́м:

Ра́дуйся, вели́кий посла́нниче Царя́ Небе́снаго и провозве́стниче святы́х веле́ний Его́;
ра́дуйся, адама́нте, неодоли́мый в ре́вности и непоколеби́мый сто́лпе благоче́стия.

Ра́дуйся, си́льный защи́тниче и́стины и тве́рдый противобо́рниче враго́в Бо́жиих;
ра́дуйся, нече́стия искорени́телю и насади́телю благоче́стия.

Ра́дуйся, пла́менный ревни́телю Боже́ственныя сла́вы;
ра́дуйся, я́ко и в после́дния дни ми́ра и́маши пропове́довати И́стиннаго Бо́га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 5

Боготе́чную тя звезду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Иезаве́ль: испо́лнившися бо на тя я́рости за погубле́ние сту́дных ея́ проро́ков, хотя́ше уби́ти тя. Ожесточи́ся бо се́рдце ея́ и не хотя́ше ве́ровати чудесе́м твои́м, проро́че, и позна́ти И́стиннаго Бо́га, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше вси лю́дие Изра́илевы, по моли́тве твое́й, огнь от Го́спода с Небесе́ сше́дый на же́ртву твою́, всехва́льне проро́че, и всю ю поже́гший, дрова́ же, и ка́мень, и персть, и во́ду потреби́вый, падо́ша на ли́ца своя́, взыва́юще: «Вои́стину Госпо́дь Бог, Той есть Бог». И ве́роваша лю́дие Бо́гови, сту́дныя же проро́ки ты закла́л еси́. Сла́вяще у́бо Всеси́льнаго чудоде́ющаго Бо́га, тебе́, уго́днику Его́, глаго́лем си́це:

Ра́дуйся, преве́лие дерзнове́ние ко Влады́це вся́ческих стяжа́вый;
ра́дуйся, зна́мении и чудесы́ Боже́ственную И́стину утверди́вый.

Ра́дуйся, пре́лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же ве́ру просла́вивый;
ра́дуйся, неве́рныя и́стинным богове́дением просвети́вый.

Ра́дуйся, трикра́тным лия́нием на же́ртвенник воды́ та́йну Пресвяты́я Тро́ицы яви́вый;
ра́дуйся, я́ко все естество́ су́щих тебе́ повинова́ся, огнь же и вода́ тебе́ служа́ху.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 6

Пропове́дник и́стиннаго богове́дения и благоче́стия яви́лся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и в стране́ язы́честей, по́слан быв от Го́спода в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це препита́тися, па́че же да саму́ ту препита́еши в гла́де: име́я бо ве́лию чудотворе́ния благода́ть, умно́жил еси́ муку́ и еле́й в дому́ ея́ неоску́дно, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́мя, и трикра́тным дунове́нием, по моли́тве твое́й, воскреси́л еси́ уме́ршаго сы́на ея́, поя́ чудоде́ющему Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́в ве́лиею ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, зело́ скорбе́л еси́, проро́че, я́ко оста́виша заве́т Его́ сы́нове Изра́илевы, олтари́ Его́ раскопа́ша и проро́ки изби́ша. Госпо́дь же во утеше́ние твое́ возвести́ тебе́, я́ко не весь Изра́иль отступи́ от Него́, но и́мать седмь ты́сящ сокрове́нных рабо́в Свои́х, и́же не преклони́ша коле́на своя́ Ваа́лу. Те́мже, воспомина́юще ре́вность твою́ по Бо́зе, пое́м ти с благогове́нием сицева́я:

Ра́дуйся, ве́рный служи́телю и бли́жний дру́же Госпо́день;
ра́дуйся, о́бразе и похвало́ благочести́вых па́стырей.

Ра́дуйся, наста́вниче спасе́ния и просвеще́ние во тме седя́щих;
ра́дуйся, защи́тником и́стины му́жество внуша́яй, в по́двизех же и страда́ниих за пра́вду их укрепля́яй.

Ра́дуйся, я́ко серафи́мскою пла́менною любо́вию к Бо́гу горе́л еси́;
ра́дуйся, я́ко и Госпо́дь во всем послу́шаше тебе́ и по проше́нию твоему́ вся творя́ше.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти милосе́рдие Свое́ ка́ющимся гре́шником, по преше́ствии прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низпосла́ по моли́тве твое́й, проро́че, и глаго́лом уст твои́х, на жа́ждущую зе́млю оби́льный и ми́рный дождь: сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшиися толи́кия ми́лости, во умиле́нии се́рдца благода́рственно возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое нечести́вый царь Аха́в к беззако́нием свои́м приложи́ злодея́ние, егда́ повеле́ уби́ти непови́ннаго Навуфе́я и восхи́ти виногра́д его́. Сего́ ра́ди, облича́я законопресту́пнаго царя́, проре́кл еси́ ему́, проро́че, я́ко иде́же умерщвле́н бысть Навуфе́й, та́мо и его́ кровь свинии́ и пси поли́жут, и жену́ его́ Иезаве́ль снедя́т пси, и весь дом его́ истреби́тся. Ве́дуще у́бо мы сбы́вшееся стра́шное сие́ прорече́ние, ужаса́емся, зову́ще:

Ра́дуйся, оби́дящих и жестокосе́рдных гро́зный отмсти́телю;
ра́дуйся, си́рых и напа́ствуемых кре́пкий засту́пниче.

Ра́дуйся, не почита́ющих святы́х пра́здников Правосла́вныя Це́ркве кара́телю;
ра́дуйся, проде́рзых ху́льников И́мене Бо́жия низложи́телю.

Ра́дуйся, сло́вом обличе́ния, я́ко гро́мом, беззако́нныя поража́яй;
ра́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая, ве́дый и да́льняя, я́ко близ су́щая, прорица́яй.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 8

Стра́нное и преесте́ственное показа́ Госпо́дь о тебе́, проро́че, промышле́ние, егда́ повеле́ а́лчным и нечадолюби́вым вра́ном пита́ти тя в гла́де при пото́це Хора́фове, иде́же непреста́нно пребыва́я в моли́тве и богомы́слии, воспева́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь был еси́ смире́нием ве́лиим укра́шен, проро́че Бо́жий, сего́ ра́ди с го́рдостию прише́дших к тебе́ двух пятдесятонача́льников с во́ины, да приведу́т тебе́ к беззако́нному царю́ Охо́зии, огне́м попали́л еси́, со смире́нием же прише́дшаго к тебе́ А́вдия, и́же пита́ше ученики́ проро́ческия, поми́ловал еси́. Сего́ ра́ди прино́сим ти похва́льныя пе́сни сия́:

Ра́дуйся, го́рдых смири́телю и кара́телю, смире́нных же покро́ве и засту́пниче;
ра́дуйся, мздои́мных суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, правове́рному во́инству во бра́нех спобо́рниче, нечести́вых же супоста́т низложи́телю;
ра́дуйся, прему́дростию, я́ко броне́ю, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́м, огражде́нный.

Ра́дуйся, ре́вностию по Бо́зе я́ко мече́м вооруже́нный и посто́м, я́ко крила́ми, окриле́нный;
ра́дуйся, ве́рою, я́ко шле́мом спасе́ния, покрове́нный и любо́вию, я́ко венце́м пресве́тлым, венча́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 9

Вся́кое челове́ческое естество́ зело́ удивля́ется, ка́ко ты, пречу́дный проро́че, шел еси́ четы́редесять дний, ни яды́й, ни пия́й, до горы́ Хори́ва, иде́же сподо́бился еси́ пресла́внаго явле́ния и пресла́дкия бесе́ды Го́спода Вседержи́теля, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я многовеща́нныя недоуме́ют дово́льно разуме́ти и изъясни́ти, ка́ко ты, великоимени́те Илие́, во пло́ти сый челове́честей и подобостра́стен нам быв, восхи́щен еси́ с те́лом твои́м на не́бо, я́вльшейся тебе́ колесни́це о́гненней с ко́ни о́гненными. Сла́вяще у́бо просла́вльшаго тя Го́спода и дивя́щеся восхище́нию твоему́, благогове́йно зове́м ти:

Ра́дуйся, пречу́дным воздержа́нием ве́тхаго челове́ка в себе́ умертви́вый;
ра́дуйся, огне́м Боже́ственныя ре́вности вся́кое веще́ственное помышле́ние в себе́ попали́вый.

Ра́дуйся, преложе́нием твои́м на Не́бо род челове́ческий возвесели́вый и жизнь ве́чную уве́ривый;
ра́дуйся, че́стию и сла́вою преесте́ственною от Бо́га почте́нный и па́че всех дре́вних проро́ков просла́вленный.

Ра́дуйся, от а́нгельских лико́в в селе́ниих небе́сных ра́достно сре́тенный;
ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ во всем ми́ре почита́ется, и ре́вность твоя́ по Бо́зе зело́ прославля́ется.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ Всеблаги́й Бог лю́ди Изра́илевы от пре́лести Ваа́ловы, избра́ тя, вели́кий проро́че, во ору́дие во́ли Своея́ и облече́ тя Боже́ственною вла́стию и си́лою, да обрати́ши неве́рныя, испра́виши беззако́нныя, просвети́ши омраче́нныя и научи́ши всех вопи́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ и заступле́ние бу́ди нам, пресвя́те проро́че, мо́щным твои́м хода́тайством утоля́я пра́ведный гнев Бо́жий, поража́ющий нас, гре́шных и непотре́бных, бездо́ждием и гла́дом, еще́ же тлетво́рными ве́тры и боле́зньми, да изба́вльшеся от бед, благода́рственно пое́м тя:

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми не́бо заключа́яй и отверза́яй, плодоно́сие земли́ и непло́дие от Бо́га посыла́яй;
ра́дуйся, предста́тельством твои́м пред Бо́гом дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на земна́я прозябе́ния низводя́й.

Ра́дуйся, свире́пыя во́лны морски́я и стра́шныя бу́ри утиша́яй и гро́мами и мо́лниями по во́ле Божией управля́яй;
ра́дуйся, тлетво́рныя ве́тры и смертоно́сныя я́звы, поража́ющия челове́ки же и скоты́, укроща́яй.

Ра́дуйся, си́рых и вдови́ц пита́телю и щедрода́тельных люди́й покрови́телю;
ра́дуйся, я́ко нечести́вых ху́льников и гони́телей пра́выя ве́ры поража́еши и духо́в зло́бы от рабо́в Бо́жиих прогоня́еши.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 11

Пе́ние умиле́нное приими́ от нас, проро́че Бо́жий Илие́, я́коже прия́л еси́ проше́ние Елисе́ево, егда́ проси́ от тебе́, да бу́дет дух, и́же в тебе́, сугу́б в нем, и егда́, восхища́яся на Не́бо, низпусти́л еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же он взем, раздели́, я́коже и ты пре́жде, Иорда́нския во́ды, и бысть насле́дник де́йствовавшия в тебе́ Бо́жия благода́ти: си́це и нас покры́й ми́лотию твоея́ ми́лости от вся́ких бед и обстоя́ний, да со благодаре́нием зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рное свети́ло во Изра́или, всехва́льне проро́че, был еси́, сия́я равноа́нгельным житие́м твои́м и му́дростию, еще́ же необы́чною ре́вностию по Бо́зе и чудесы́ пресла́вными, просвеща́я лю́ди и́стинным богове́дением и разгоня́я мрак идолослуже́ния. Те́мже воспису́ем ти похва́льная, пою́ще:

Ра́дуйся, лучеза́рная звездо́, сия́нием свои́м озари́вшая всю вселе́нную;
ра́дуйся, светоно́сная свеще́, непреста́нно горя́щая и во тме седя́щих просвеща́ющая.

Ра́дуйся, ду́хом прему́дрости и ра́зума озаре́нный, ду́хом сове́та и кре́пости испо́лненный;
ра́дуйся, ду́хом ве́дения и благоче́стия просвеще́нный и ду́хом стра́ха Бо́жия напое́нный.

Ра́дуйся, высо́кими доброде́тельми и пресла́вными чудесы́ преукраше́нный;
ра́дуйся, я́ко суды́ Бо́жия на земли́ исполня́л еси́, проро́ки же и цари́ пома́зывал еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 12

Благода́ть ве́лия дана́ ти бысть от Бо́га, прехва́льне проро́че, я́ко в земне́й жи́зни твое́й проро́чествовал и соверша́л еси́ ди́вная чудеса́, та́же преесте́ственно восхи́щен был еси́ с пло́тию твое́ю на не́бо: по восхище́нии же твое́м ди́вно предста́л еси́ на Фаво́ре Преобрази́вшемуся Го́споду и с ним бесе́довал еси́, и додне́сь не престае́ши чудоде́йствовати и источа́ти ми́лости и изцеле́ния усе́рдно почита́ющим тя, Бо́гу же ве́рно вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твою́ пла́менную ре́вность по Бо́зе и равноа́нгельное житие́, ди́вная же твоя́ и пресла́вная чудеса́ и преве́лие благоволе́ние к тебе́ Го́спода, восхваля́ем тя, великоимени́те проро́че Илие́; оба́че не могу́ще досто́йно изобрази́ти вели́чие и сла́ву твою́, со умиле́нием зове́м ти сицева́я:

Ра́дуйся, ковче́же Боже́ственныя сла́вы и всечестны́й хра́ме Пресвяты́я Тро́ицы;
ра́дуйся, свети́льниче невече́рний церкве́й и благово́нный цве́те рая́ Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, благочести́вых пусты́нников руководи́телю, де́вственников же наста́вниче и укрепле́ние;
ра́дуйся, я́ко гре́шников к покаянию возбужда́еши и всему́ ро́ду христиа́нскому жизнь ве́чную хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, я́ко во све́тлостех святы́х неизре́ченныя сла́вы наслажда́ешися и непреста́нно Го́спода славосло́виши;
ра́дуйся, я́ко в конце́ време́н ве́лия зна́мения и чудеса́ и́маши соверши́ти на утвержде́ние люди́й во и́стинней ве́ре и на обличе́ние анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 13

О преди́вный и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, преве́лий ревни́телю по Бо́зе, дожди́ и бездо́жие, плодоно́сие на зе́млю и непло́дие от Бо́га посыла́яй! Услы́ши сие́ ма́лое, благогове́йно приноси́мое тебе́ на́ми моле́ние и твои́м те́плым ко Го́споду предста́тельством сохрани́ нас от бездо́ждия, гла́да и смертоно́сных боле́зней, пода́ждь же нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие, и дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, да изба́вльшеся от ве́чных мук, сподо́бимся ра́йскаго блаже́нства, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сый во пло́ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́вшу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко свет, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых;
ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля твоего́ удиви́вый;
ра́дуйся, де́вственную чистоту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суету́ ми́ра сего́ и вся бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый;
ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 1

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопреступных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́зни и чудесы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небеса́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти, проро́че Бо́жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас зол и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Моли́тва

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо, сподо́бивыйся бесе́довати с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра и ны́не в ра́йских селе́ниих вы́ну пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред святою твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, приспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к Сла́ве Божией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да, та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем веце, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвятым Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва во вре́мя бездо́ждия

О вели́кий и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, ре́вности ра́ди твоея́ по сла́ве Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпе́вый зре́ти идолослуже́ния и нече́стия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго царя́ Аха́ва и в наказа́ние тех триле́тний глад на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю от Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́долы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́ному И́стинному Бо́гу и исполне́нию святы́х Его́ за́поведей, вдови́цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́да, со́бранный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь моли́твою на же́ртву твою́ с небесе́ испроси́вый и чу́дом сим Изра́иля ко Го́споду обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по сих же моли́твою па́ки не́бо разреши́вый и оби́льный дождь на зе́млю испроси́вый и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! К тебе́, преди́вный уго́дниче Бо́жий, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем: испове́дуем, я́ко недосто́йни есмы ми́лости и благодея́ний Бо́жиих, досто́йни же па́че лю́тых преще́ний гнева Его́, ско́рби же и ну́жды и вся́ких зол и боле́зней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́поведей Его́, но в по́хотех развраще́нных серде́ц на́ших и вся́кий вид греха́ безчи́сленно сотвори́хом; беззако́ния на́ша превзыдо́ша главу́ на́шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́жие и зре́ти на не́бо. Испове́дуем, я́ко и мы, я́коже дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не ве́рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то раболе́пствуем страсте́м и по́хотем на́шим, служа́ще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Испове́дуем, я́ко сего́ ра́ди заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше от милосе́рдия и и́стинныя любве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отверде́ земля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не прино́сим Го́споду на́шему плодо́в до́брых дел; сего́ ра́ди несть дождя́ и ро́сы, я́ко не и́мамы слез умиле́ния и животво́рный ро́сы Богомы́слия; сего́ ра́ди увяде́ всяк злак и трава́ се́льная, я́ко и́зсше в нас вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Испове́дуем, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жий, проси́ти мы недосто́йни есмы. Ты бо, подобостра́стен быв нам челове́к, А́нгелом в житии твое́м уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо восхи́щен еси́, мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся и ду́шу на́шу я́ко плоть сотвори́хом. Ты посто́м и бде́нием удиви́л еси́ А́нгелов и челове́ков, мы же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты презе́льною ре́вностию о сла́ве Божией вы́ну горе́л еси́, мы же небреже́м о сла́ве на́шего Творца́ и Го́спода и стыди́мся испове́дывати достопокланя́емое И́мя Его́. Ты нече́стие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы же ра́бствуем ду́ху ве́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́ра па́че за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. И кий грех и непра́вду не сотвори́хом мы, окая́ннии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими долготерпе́ние Бо́жие. Те́мже правосу́дный Госпо́дь прогне́вася на нас и во гне́ве Свое́м наказа́ нас. Оба́че ве́дуще ве́лие дерзнове́ние твое́ пред Го́сподем и наде́ющеся на любо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́ди к нам, недосто́йным и непотре́бным. Умоли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́га, да не до конца́ прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да низпо́слет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю дождь оби́льный и ми́рный, да да́рует ей плодоно́сие и благорастворе́ние возду́ха. Преклони́ де́йственным твои́м хода́тайством на ми́лость Царя́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди нас, гре́шных и скве́рных, но ра́ди избра́нных рабо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́ра сего́, ра́ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́ди безслове́сных ското́в и птиц небе́сных, стра́ждущих за на́ша беззако́ния и истаева́ющих от гла́да, зно́я и жа́жды. Испроси́ нам твои́ми благоприя́тными моли́твами от Го́спода дух покая́ния и серде́чнаго умиле́ния, дух кро́тости и воздержа́ния, дух любве́ и терпе́ния, дух стра́ха Бо́жия и благоче́стия, да та́ко, возврати́вшеся от стезе́й нече́стия на пра́вый путь доброде́тели, хо́дим во све́те за́поведей Бо́жиих и дости́гнем обетова́нных нам благи́х, благоволе́нием Безнача́льнаго Бо́га Отца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнный бGомъ на њбращeніе ї}лS t прeлести ваaловы, гр0зный њбличи1телю царeй законопрестyпныхъ, просіsвый плaменною рeвностію по бз7э вседержи1телю, с™остію жи1зни и3 чудесы2, восхищeнный пл0тію твоeю на нб7сA: и3 пред8ити и3мёzй втор0му пришeствію хrт0ву, похвaльнаz восписyемъ ти2, прbр0че б9ій и3ліE: тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ ѕHлъ и3 њбстоsній мlтвами твои1ми свобождaй, бlгочeстнw тебЁ вопію1щихъ:

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

 

Јкосъ №

ЃгGлъ рeвностію по бз7э и3 чи1стымъ житіeмъ твои1мъ, сhй во пл0ти, прbр0че, бhлъ є3си2: є3щE бо младeнцу ти2 бhвшу, nтeцъ тв0й совaхъ ви1дэ свётлыz ѓгGлы, бесёдующіz съ тоб0ю, nгнeмъ тS повивaющіz и3 плaменемъ питaющіz, є4же прознaменоваше плaменную рeвность твою2 по бз7э, си1лу словeсъ твои1хъ и3 житіE, ћкw свётъ, непор0чное. Сегw2 рaди со ўдивлeніемъ зовeмъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, t вёчности пред8ызбрaнный въ служeніе сп7сeнію сhнwвъ ї}левыхъ. Рaдуйсz, t чрeва мaтернz предугот0ванный въ провозвёстника б9eственныz и4стины и3 бlгочeстіz. Рaдуйсz, преслaвнымъ, бhвшимъ на тебЁ, видёніемъ роди1телz твоегw2 ўдиви1вый. Рaдуйсz, дёвственную чcтотY и3 безм0лвіе t ю4ности возлюби1вый. Рaдуйсz, суетY мjра сегw2 и3 всS бlгA є3гw2 презрёвый, дyшу же твою2 всецёлw гDу посвzти1вый. Радуйсz, свётомъ премyдрости t бGа њзарeнный и3 ўчeніемъ бlгочeстіz и3здётства напоeнный.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ в7

Ви1дz нечeстіе и3 развращeніе во ї}ли, преслaвный прbр0че, ѕэлw2 дyхомъ твои1мъ скорбёлъ є3си2 и3 рeвностію по слaвэ б9іей воспламенsлсz є3си2: ћкw сhнwвэ ї}левы мeрзкимъ јдwламъ поклони1шасz, t бGа же и4стиннагw tступи1ша, є3мyже вс‰ нбcнаz в0инства со стрaхомъ вопію1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ св0й ѕл0ю в0лею њмрачи1въ, беззак0нный цaрь ї}льскій ґхаaвъ, њстaви и4стиннагw бGа вседержи1телz и3 покланsшесz мeрзкому јдwлу ваaлу, кyпнw же и3 въ цaрствэ своeмъ ўмн0жи їдwлопоклонeніе и3 нечeстіе. Тh же, прbр0че, и3сп0лненъ сhй вeліz рeвности по бз7э, дерзновeннw њбличи1лъ є3си2 царS, возвэсти1въ є3мY, ћкw въ наказaніе є3мY и3 цaрства є3гw2 три2 лёта и3 мёсzцъ шeсть не бyдетъ д0ждь, ни росA, и3 глaдъ вeлій бyдетъ по всёй земли2. Дивsщесz u5бw толи1цэй рeвности твоeй по бз7э и3 вeлію дерзновeнію, съ люб0вію зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, небоsзненный проповёдниче и4стины и3 крёпкій поб0рниче бlгочeстіz. Рaдуйсz, рeвностный нечeстіz њбличи1телю. Рaдуйсz, къ наказaнію некaющихсz грёшникwвъ долготерпэли1вагw бGа преклони1вый. Рaдуйсz, сл0вомъ твои1мъ нб7о заключи1вый и3 плодон0сную зeмлю непл0дну сотвори1вый. Рaдуйсz, трилётный глaдъ за нечeстіе людeй t гDа и3спроси1вый. Рaдуйсz, ћкw всевhшній гDь даровA тебЁ въ б0га ґхаaву, ћкоже дрeвлэ мwmсeа фараHну.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ G

Си1лою мlтвы твоеS, преди1вный прbр0че, вои1стину заключи1сz нб7о и3 не њд0жди три2 лёта и3 мёсzцъ шeсть, и3 бhсть глaдъ вeлій по всёй земли2, да понE зн0емъ и3 глaдомъ томи1ми, нечeстивіи лю1діе покaютсz и3 њбратsтсz ко гDу, со ўмилeніемъ зовyще є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz вeліе бlговолeніе къ тебЁ, прbр0че, гDь восхотЁ tлучи1ти тS t беззак0нныхъ сhнwвъ ї}лz, да не съ ни1ми тёрпиши глaдъ и3 жaжду, и3 повелЁ тебЁ и4ти къ пот0ку хорafову, и3дёже врaнwве питaху тS, приносsще хлёбъ и3 мsсо. Тёмже прин0симъ тебЁ похвaльнаz сіS:

Рaдуйсz, пост0мъ и3 бдeніемъ всS земнaz и3 сyетнаz помышлeніz и3стреби1вый. Рaдуйсz, мlтвою и3 бGомhсліемъ ќмъ тв0й въ г0рнzz впери1вый. Рaдуйсz, патріaрхwвъ величaніе и3 прbр0кwвъ красото2. Рaдуйсz, дёвственникwвъ похвало2 и3 препод0бныхъ слaво. Рaдуйсz, с™и1телей настaвниче и3 мyченикwвъ крёпосте. Рaдуйсz, ћкw нечeстіемъ и3 невёріемъ њслэплє1нныхъ сhнwвъ ї}левыхъ на пyть и4стины њбрати1лъ є3си2.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ д7

Бyрz вeліz, разрушaющаz г0ры, предыдsше, є3гдA прибли1жашесz къ тебЁ, прbр0че, въ хори1вэ гDь, тaже kви1сz трyсъ, и3 не въ трyсэ гDь, и3 по трyсэ џгнь, и3 не во nгни2 гDь, ґ по nгни2 бhсть глaсъ хлaда т0нка, и3 тY kви1сz тебЁ гDь: є3г0же присyтствіе њщути1въ, покры2 є3си2 лицE твоE ми1лwтію, со стрaхомъ и3 рaдостію зовhй є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ нечести1вый цaрь ґхаaвъ повелёніе твоE, њ є4же собрaти всS колёна ї}лева на г0ру карми1льскую, и3 привести2 на ню2 стyдныz прор0ки ваaловы, ѓбіе послaвъ, собрA вс‰, и3 сaмъ пріи1де тaмw. Тh же, ревни1телю слaвы б9іz, хотS конeчнэ посрами1ти мeрзкіz јдwлы и3 прослaвити и4стиннагw бGа, повелёлъ є3си2 ўгот0вати двЁ жeртвы, nгнS же на тhz не возгнэщaти, рeкъ: и3 бyдетъ бGъ, и4же ѓще послyшаетъ nгнeмъ, т0й є4сть бGъ. То2 слhшавше вси2 лю1діе, решA: д0бръ глаг0лъ и3ліи1нъ, є3г0же глаг0ла да бyдетъ тaкw. Мh же, величaюще тS, зовeмъ:

Рaдуйсz, вели1кій послaнниче цRS нбcнагw и3 провозвёстниче с™hхъ велёній є3гw2. Рaдуйсz, ґдамaнте, неwдоли1мый въ рeвности и3 непоколеби1мый ст0лпе бlгочeстіz. Рaдуйсz, си1льный защи1тниче и4стины и3 твёрдый противоб0рниче врагHвъ б9іихъ. Рaдуйсz, нечeстіz и3скорени1телю и3 насади1телю бlгочeстіz. Рaдуйсz, плaменный ревни1телю б9eственныz слaвы. Рaдуйсz, ћкw и3 въ послёдніz дни2 мjра и4маши проповёдывати и4стиннагw бGа и3 њбличaти њкаsннагw ґнтjхріста.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ є7

БGотeчную тS ѕвэздY погаси1ти мнsше беззак1оннаz цари1ца їезавeль: и3сп0лнившисz бо на тS ћрости за погублeніе стyдныхъ є3S прор0кwвъ, хотsше ўби1ти тS: њжесточи1сz бо сeрдце є3S и3 не хотsше вёровати чудесє1мъ твои1мъ, прbр0че, и3 познaти и4стиннагw бGа, пою1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше вси2 лю1діе ї}левы, по мlтвэ твоeй, џгнь t гDа съ нб7сэ сшeдый на жeртву твою2, всехвaльне прbр0че, и3 всю2 ю5 пожeгшій, дровA же, и3 кaмень, и3 пeрсть, и3 в0ду потрэби1вый, пад0ша на ли1ца своS, взывaюще: вои1стинну гDь бGъ т0й є4сть бGъ. И# вёроваша лю1діе бGови, стyдныz же прор0ки ты2 заклaлъ є3си2. Слaвzще u5бw всеси1льнагw, чудодёющагw бGа, тебЁ, ўг0днику є3гw2, глаг0лемъ си1це:

Рaдуйсz, превeліе дерзновeніе ко вцdэ всsческихъ стzжaвый. Рaдуйсz, знaменіи и3 чудесы2 б9eственную и4стину ўтвэрди1вый. Рaдуйсz, прeлесть дeмонскую посрами1вый, и4стинную же вёру прослaвивый. Рaдуйсz, невёрныz и4стиннымъ бGовёдэніемъ просвэти1вый. Рaдуйсz, трикрaтнымъ ліsніемъ на жeртвенникъ воды2, тaйну прес™ыz трbцы kви1вый. Рaдуйсz, ћкw всE є3стество2 сyщихъ тебЁ повиновaсz, џгнь же и3 водA тебЁ служaху.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ и4стиннагw бGовёдэніz и3 бlгочeстіz kви1лсz є3си2, прbр0че, не т0кмw во ї}ли2, но и3 въ странЁ kзhчестэй, послaнъ бhвъ t гDа въ сарeпту сідHнскую къ женЁ вдови1цэ препитaтисz, пaче же да самY тY препитaеши въ глaдэ: и3мёz бо вeлію чудотворeніz бlгодaть, ўмн0жилъ є3си2 мукY и3 є3лeй въ домY є3S неwскyднw, дондeже прeйде глaдное врeмz, и3 трикрaтнымъ дуновeніемъ, по мlтве твоeй, воскреси1лъ є3си2 ўмeршагw сhна є3S, поS чудодёющему бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвъ вeліею рeвностію по бз7э вседержи1тели, ѕэлw2 скорбeлъ є3си2, прbр0че, ћкw њстaвиша завётъ є3гw2 сынHве ї}левы, nлтари2 є3гw2 раскопaша и3 прbрHки и3зби1ша. ГDь же во ўтэшeніе твоE возвэсти2 тебЁ, ћкw не вeсь ї}ль tступи2 t негw2, но и4мать сeдмь тhсzщъ сокровeнныхъ рабHвъ свои1хъ, и5же не преклони1ша колёна своS ваaлу. Тёмже, воспоминaюще рeвность твою2 по бз7э, поeмъ ти2 со бlгоговёніемъ сицев†z:

Рaдуйсz, вёрный служи1телю и3 бли1жній дрyже гDень. Рaдуйсz, џбразе и3 похвало2 бlгочести6выхъ пaстырей. Рaдуйсz, настaвниче сп7сeніz и3 просвэщeніе во тмЁ седsщихъ. Рaдуйсz, защи1тникwмъ и4стины мyжество внушazй, въ п0двизэхъ же и3 страдaніихъ за прaвду и5хъ ўкрэплszй. Рaдуйсz, ћкw серафjмскою пл†менною любо6вію къ бGу горёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3 гDь во всBмъ послyшаше тебЁ и3 по прошeнію твоемY всS творsше.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ з7

ХотS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти млcрдіе своE кaющимсz грёшникwмъ, по прошeствіи проречeннагw глaднагw врeмене, низпослA по мlтвэ твоeй, прbр0че, и3 глаг0лwмъ ќстъ твои1хъ, на жaждущую зeмлю њби1льный и3 мjрный д0ждь: сынHве же ї}левы, спод0бльшіисz толи1кіz млcти, во ўмилeніи сeрдца бlгодaрственнw возопи1ша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое нечести1вый цaрь ґхаaвъ къ беззак0ніемъ свои1мъ приложи2 ѕлодэsніе, є3гдA повелЁ ўби1ти непови1ннагw навуfez и3 восхи1ти віногрaдъ є3гw2. Сегw2 рaди, њбличaz законопрестyпнагw царS, прорeклъ є3си2 є3мY, прbр0че, ћкw и3дёже ўмерщвлeнъ бhсть навуfeй, тaмw и3 є3гw2 кр0вь сви1ніи и3 пси2 поли1жутъ, и3 женY є3гw їезавeль снэдsтъ пси2, и3 вeсь д0мъ є3гw2 и3стреби1тсz. Вёдуще u5бw мы2 сбhвшеесz стрaшное сіE проречeніе, ўжасaемсz, зовyще:

Рaдуйсz, њби1дzщихъ и3 жестокосeрдныхъ гр0зный tмсти1телю. Рaдуйсz, си1рыхъ и3 напаствyемыхъ крёпкій застyпниче. Рaдуйсz, непочитaющихъ с™hхъ прaздникwвъ правослaвныz цRквэ карaтелю. Рaдуйсz, продeрзыхъ хyльникwвъ и4менэ б9іz низложи1телю. Рaдуйсz, сл0вомъ њбличeніz, ћкw гр0момъ, беззак0нныz поражazй. Рaдуйсz, бyдущаz, ћкw настоsщаz, вёдый и3 дaльнzz, ћкw бли1зъ сyщаz, прорицazй.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преестeственное показA гDь њ тебЁ, прbр0че, промышлeніе, є3гдA повелЁ ѓлчнымъ и3 нечадолюби1вымъ врaнwмъ питaти тS въ глaдэ при пот0цэ хорafwвэ, и3дёже непрестaннw пребывaz въ мlтвэ и3 бGомhсліи, воспёвалъ є3си2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бhлъ є3си2 смирeніемъ вeліимъ ўкрaшенъ, прbр0че б9ій, сегw2 рaди съ г0рдостію пришeдшихъ къ тебЁ двyхъ пzтдесzтоначaльникwвъ съ в0ины, да привэдyтъ тебЁ къ беззак0нному царю2 nхозjи, nгнeмъ попали1лъ є3си2, со смирeніемъ же пришeдшагw къ тебЁ ѓвдіа, и5же питaше ўчени1ки прbр0ческіz, поми1ловалъ є3си2. Сегw2 рaди прин0симъ ти2 похвaльныz пёсни сіS:

Рaдуйсz, г0рдыхъ смири1телю и3 карaтелю, смирeнныхъ же покр0ве и3 застyпниче. Рaдуйсz, мздои1мныхъ сyдей наказaтелю, прaво же судsщимъ пом0щниче. Рaдуйсz, правовёрному в0инству во брaнэхъ споб0рниче, нечести1выхъ же супостaтъ низложи1телю. Рaдуйсz, премyдростію, ћкw бр0нею, њблечeнный и3 прaвдою, ћкw щит0мъ, њграждeнный. Рaдуйсz, рeвностію по бз7э, ћкw мечeмъ, воoружeнный и3 пост0мъ, ћкw крилaми, њкрилeнный. Рaдуйсz, вёрою, ћкw шлeмомъ сп7сeніz, покровeнный и3 люб0вію, ћкw вэнцeмъ пресвётлымъ, вэнчaнный.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ f7

Всsкое чlвёческое є3стество2 ѕэлw2 ўдивлsетсz, кaкw ты2, пречyдный прbр0че, шeлъ є3си2 четыредесsть днjй, ни kдhй, ни піsй, до горы2 хwри1ва, и3дёже спод0билсz є3си2 преслaвнагw kвлeніz и3 преслaдкіz бесёды гDа вседержи1телz, поS є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовёщанныz недоумeютъ дов0льнw разумёти и3 и3з8zсни1ти, кaкw ты2, великоимени1те и3ліE, во плоти2 сhй чlвёчестэй и3 подобострaстенъ нaмъ бhвъ, восхи1щенъ є3си2 съ тёломъ твои1мъ на нб7о, ћвльшейсz тебЁ колесни1цей џгненнэй съ к0ни џгненными. Слaвzще u5бw прослaвльшагw тS гDа и3 дивsщесz восхи1щенію твоемY, бlгоговёйнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, пречyднымъ воздержaніемъ вeтхагw чlвёка въ себЁ ўмертви1вый. Рaдуйсz, nгнeмъ б9eственныz рeвности всsкое вещeственное помышлeніе въ себЁ попали1вый. Рaдуйсz, преложeніемъ твои1мъ на нб7о р0дъ чlвёческій возвесели1вый и3 жи1знь вёчную ўвёривый. Рaдуйсz, чeстію и3 слaвою преестeственною t бGа почтeнный и3 пaче всёхъ дрeвнихъ прbр0кwвъ прослaвленный. Рaдуйсz, t ѓгGльскихъ ли1кwвъ въ селeніихъ нбcныхъ рaдостнw срётенній. Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE во всёмъ мjрэ почитaетсz, и3 рeвность твоS по бз7э ѕэлw2 прославлsетсz.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS всебlгjй бGъ лю1ди ї}левы t прeлести ваaловы, и3збрA тS, вели1кій прbр0че, во nрyдіе в0ли своеs и3 њблечE тS б9eственною влaстію и3 си1лою, да њбрати1ши невёрныz, и3спрaвиши беззак0нныz, просвэти1ши њмрачeнныz и3 научи1ши всёхъ вопи1ти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 заступлeніе бyди нaмъ, прес™е прbр0че, м0щнымъ твои1мъ ходaтайствомъ ўтолsz прaвэдный гнёвъ б9ій, поражaющій нaсъ, грёшныхъ и3 непотрeбныхъ, безд0ждіемъ и3 глaдомъ, є3щE же тлетв0рными вётры и3 болёзньми, да и3збaвльшесz t бёдъ, бlгодaрственнw поeмъ ти2:

Рaдуйсz, мlтвами твои1ми нб7о заключazй и3 tверзazй, плодон0сіе земли2 и3 непл0діе t бGа посылazй. Рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ пред8 бGомъ дожди2 ми1рны и3 р0су животв0рную на земнаS прозzбє1ніz низводsй. Рaдуйсz, свирBпыz в0лны морскjz и3 стрaшныz бyри ўтишazй и3 громaми и3м0лніzми по в0лэ б9іей ўправлszй. Рaдуйсz, тлетв0рныz вётры и3 смертон0сныz ћзвы, поражaющіz чlвёки же и3 скоты2, ўкрощazй. Рaдуйсz, си1рыхъ и3 вдови1цъ питaтелю и3 щедродaтельныхъ лю1дей покрови1телю. Рaдуйсz, ћкw нечести1выхъ хyльникwвъ и3 гони1телей прaвыz вёры поражaеши и3 дyхwвъ ѕл0бы t рабHвъ б9іихъ прогонsеши.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное пріими2 t нaсъ, прbр0че б9ій и3ліE, ћкwже пріsлъ є3си2 прошeніе є3лісeево, є3гдA проси2 t тебЁ, да бyдетъ дyхъ, и5же въ тебЁ, сугyбъ въ нeмъ, и3 є3гдA, восхищаsсz на нб7о, низпусти1лъ є3си2 є3мY млcть твою2, ю4же џнъ взeмъ, раздэли2, ћкоже и3 ты2 прeжде, їoрдaнскіz в0ды, и3 бhсть наслёдникъ дёйствовавшіz въ тебЁ б9іz бlгодaти: си1це и3 нaсъ покрhй млcтію твоеS млcсти t всsкихъ бёдъ и3 њбстоsній, да со бlгодарeніемъ зовeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрное свэти1ло во ї}ли, всехвaльне прbр0че, бhлъ є3си2, сіsz равноaгGльнымъ житіeмъ твои1мъ и3 мyдростію, є3щE же неwбhчною рeвностію по бз7э и3 чудесы2 преслaвными, просвэщaz лю1ди и4стиннымъ бGовёдэніемъ и3 разгонsz мрaкъ їдwлослужeніz. Тёмже восписyемъ ти2 похвaльнаz, пою1ще:

Рaдуйсz, лучезaрнаz ѕвэздо2, сіsніемъ свои1мъ њзари1вшаz всю2 вселeнную. Рaдуйсz, свэтон0снаz свэщE, непрестaннw горsщаz и3 во тмЁ седsщихъ просвэщaющаz. Рaдуйсz, дyхомъ премyдрости и3 рaзума њзарeнный, дyхомъ совBта и3 крёпости и3сп0лненный. Рaдуйсz, дyхомъ вёдэніz и3 бlгочeстіz просвэщeнный и3 дyхомъ стрaха б9іz напоeнный. Рaдуйсz, выс0кими добродётельми и3 преслaвными чудесы2 преукрaшенный. Рaдуйсz, ћкw суды2 б9іz на земли2 и3сполнsлъ є3си2, прbрHки же и3 цари2 помaзывалъ є3си2.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть вeліz данA ти2 бhсть t бGа, прехвaльне прbр0че, ћкw въ земнёй жи1зни твоeй прbр0чествовалъ и3 совершaлъ є3си2 ди1внаz чудесA, тaже преестeственнw восхи1щенъ бhлъ є3си2 съ пл0тію твоeю на нб7о, по восхи1щеніи же твоeмъ ди1внw предстaлъ є3си2 на fавHрэ преwбрази1вшемусz гDу и3 съ ни1мъ бесёдовалъ є3си2, и3 до днeсь не престаeши чудодёйствовати и3 и3сточaти млcсти и3 и3сцэлeніz ўсeрднw почитaющимъ тS, бGу же вёрнw вопію1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твою2 плaменную рeвность по бз7э и3 равноaгGльное житіE, ди1внаz же твоS и3 преслaвнаz чудесA и3 превeліе бlговолeніе къ тебЁ гDа, восхвалsемъ тS, великоимэни1те прbр0че и3ліE, nбaче, не м0гуще дост0йнw и3з8oбрази1ти вели1чіе и3 слaву твою2, со ўмилeніемъ зовeмъ ти2 сицев†z:

Рaдуйсz, ковчeже б9eственныz слaвы и3 всечтcнhй хрaме прес™hz трbцы. Рaдуйсz, свэти1льниче невечeрній цRквей и3 бlгов0нный цвёте рaz б9eственнагw. Рaдуйсz, бlгочести1выхъ пустhнникwвъ руководи1телю, дёвственникwвъ же настaвниче и3 ўкрэплeніе. Рaдуйсz, ћкw грёшникwвъ къ покаsнію возбуждaеши и3 всемY р0ду хrтіaнскому жи1знь вёчную ходaтайствуеши. Рaдуйсz, ћкw во свётлостехъ с™hхъ неизречeнныz слaвы наслаждaешисz и3 непрестaннw гDа славосл0виши. Рaдуйсz, ћкw въ концЁ времeнъ вeліz знaменіz и3 чудесA и4маши соверши1ти на ўтверждeніе людeй во и4стиннэй вёрэ и3 на њбличeніе ґнтjхріста.

Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ Gi

Q, преди1вный и3 преслaвный прbр0че б9ій и3ліE, превeлій рeвнителю по бз7э, дожди2 и3 безд0ждіе, плодон0сіе на зeмлю и3 непл0діе t бGа посылazй. Ўслhши сіE мaлое, бlгоговёйнw приноси1мое тебЁ нaми молeніе и3 твои1мъ тeплымъ ко гDу предстaтельствомъ сохрани2 нaсъ t безд0ждіz, глaда и3 смертон0сныхъ болёзней, подaждь же нaмъ бlгорастворeніе воздyха и3 плодон0сіе, и3 дyхъ прaвыz вёры и3 бlгочeстіz, да и3збaвльшесz t вёчныхъ мyкъ, спод0бимсz рaйскагw бlжeнства, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz трижды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлъ рeвностію:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный бGомъ:

Мlтва

Q, прехвaльный и3 пречyдный прbр0че б9ій и3ліE, равноaгGльнымъ житіeмъ твои1мъ на земли2 просіsвый, пламенёющею же рeвностію по гDэ бз7э вседержи1тели, тaже и3 знaменьми и3 чудесы2 преслaвными прослaвивыйсz, и3 въ конeцъ житіS твоегw2 на џгненнэй колесни1цэ съ пл0тію твоeю на нб7о преестeственнw восхищeнный, въ новBйшаz же лBта съ преwбрази1вшимсz на fавHрэ сп7си1телемъ мjра бесёдовати спод0бивыйсz, и3 нhнэ въ рaйскихъ селeніихъ всегдA пребывazй и3 предстоsй пrт0лу нбcнагw цRS! Ўслhши нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ, пред8 с™0ю твоeю їкHною предстоsщихъ и3 ўсeрднw къ ходaтайству твоемY прибэгaющихъ. Моли2 њ нaсъ чlвэколю1бца бGа, да подaстъ нaмъ дyхъ покаsніz и3 сокрушeніz њ грэсёхъ нaшихъ, и3 всеси1льною своeю бlгодaтію да пом0жетъ нaмъ пути6 нечeстіz њстaвити, преспэвaти же во всsкомъ дёлэ блaзэ, и3 въ борьбЁ со страстьми2 и3 похотьми2 нaшими да ўкрэпи1тъ нaсъ: да всади1тъ въ сердцA н†ша дyхъ смирeніz и3 кр0тости, дyхъ братолю1біz и3 неѕл0біz, дyхъ терпёніz и3 цэломyдріz, дyхъ рeвности ко слaвэ б9іей и3 њ сп7сeніи своeмъ и3 бли1жнихъ д0брое попечeніе. Ўпраздни2мlтвами твои1ми, прbр0че, ѕлы6z њбы6чаи мjра, пaче же поги1бельный и3 тлетв0рный дyхъ вёка сегw2, р0дъ хrтіaнскій t б9eственныz вёры и3 ўстaвwвъ с™hz цRкве tвращaющь, и3 къ роди1телємъ и3 властeмъ предержaщымъ непочитaніемъ прельщaющь, и3 тaкw вс‰ лю1ди въ бeздну нечeстіz и3 поги1бели повергaющь. Tврати2 t нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ прaведный гнёвъ б9ій, и3 и3збaви вс‰ грaды и3 вє1си цaрства нaшегw t безд0ждіz и3 глaда, t трyса же и3 смертон0сныхъ ћзвъ и3 болёзней, t нашeствіz врагHвъ и3 междоус0бныz брaни. Пос0бствуй всерwссjйскому хrтолюби1вому в0инству во брaнехъ со враги6 нaшими. И#спроси2, прbр0че б9ій, t гDа пaстырємъ нaшымъ с™yю рeвность по бз7э, њ сп7сeніи пас0мыхъ попечeніе, во ўчeніи и3 ўправлeніи мyдрость, бlгочeстіе и3 во и3скушeніихъ крёпость: судіsмъ нелицепріsтіе и3 безкорhстіе и3спроси2, всBмъ же начaльствующымъ ми1лость и3 правосyдіе, подчинє1ннымъ же пок0рность и3 ўсeрдное њ послушaніи своeмъ рачeніе: да тaкw въ ми1рэ и3 бlгочeстіи пожи1вше въ сeмъ вёцэ, спод0бимсz причaстіz вёчныхъ бл†гъ во цrтвіи гDа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

 

Очікується текст

Знайшли помилку