...
Акафісти,  Святим

Акафіст святому апостолу Андрію Первозванному

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва, Ева́нгелия Свята́го пропове́дника, Руси богодухнове́ннаго просвети́теля, Андре́я пресла́внаго, пе́сньми восхва́лим, стоя́ще на версе́ холма́, иде́же Кре́ст водрузи́ десни́ца его́, и ему́ я́ко Це́ркве возсле́дователю верхо́вному, в сле́д себе́ указа́вшему е́й пу́ть ко Христу́, во умиле́нии воззове́м:

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́в Первозва́нный.

И́кос 1

Кондaкъ №

Первозвaннагw ґпcла хrт0ва, є3ђліz с™aгw проповёдника, руси2 бGодухновeннагw просвэти1телz, ѓндрez преслaвнагw, пёсньми восхвaлимъ, стоsще на версЁ холмA, и3дёже ґпcлъ водрузи2 десни1ца є3гw2, и3 є3мY ћкw цRкве возслёдователю верх0вному, въ слёдъ себE ўказaвшему є4й пyть ко хrтY, во ўмилeніи воззовeмъ:

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Јкосъ №

Знайшли помилку