...
Акафісти,  Різні

Акафіст святому Ангелу Хранителю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный от Го́спода Бо́га на хране́ние ду́ши моея́ и телесе́, святы́й А́нгеле, похва́льная ти воспева́ти дерза́ю, недосто́йный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, от вся́ких мя бед и скорбе́й, от враг ви́димых же и неви́димых защити́, зову́ща:

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнный t гDа бGа на хранeніе души2 моеS и3 тэлесE, с™hй ѓгGле, похв†льнаz ти2 воспэвaти дерзaю, недост0йный рaбъ тв0й: тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ цRю2 нбcному, t всsкихъ мS бёдъ и3 скорбeй, t вр†гъ ви1димыхъ же и3 неви1димыхъ защити2, зовyща:

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку