...
Акафісти,  Святим

Акафіст святій блаженній Ксенії Петербурзькій

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нная уго́днице Христо́ва, свята́я блаже́нная Ксе́ние, хвале́бное пе́ние ти прино́сим, чту́ще терпе́ние твое́ и злострада́ние во́льное; ты же, иму́щи дерзнове́ние ко Го́споду, во вся́ких беда́х и напа́стех заступа́й нас, гре́шных, взыва́ющих к тебе́:

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaннаz ўг0днице хrт0ва, с™az бlжeннаz xeніе, хвалeбное пёніе ти2 прин0симъ, чтyще терпёніе твоE и3 ѕлострадaніе в0льное: тh же и3мёющи дерзновeніе ко гDу, во всsкихъ бэдaхъ и3 напaстехъ заступaй нaсъ грёшныхъ, взывaющихъ къ тебЁ:

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку