...
Акафісти,  На кожен день седмиці

Акафіст Собору Всіх Святих

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́нным уго́дником Бо́жиим, все́м святы́м, от ве́ка во все́м ми́ре просия́вшим и на небеси́ венцы́ сла́вы прия́вшим, похва́льное прино́сим пе́ние. Вы́ же, я́ко иму́щии ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́те, да зове́м ва́м хвале́бно:

Ра́дуйтеся, вси́ святи́и, те́плии о все́м ми́ре Бо́гу моли́твенницы.

И́кос 1

Кондaкъ №

И#збр†ннымъ ўг0дникwмъ б9іимъ, всBмъ с™ы6мъ, t вёка во всeмъ мjрэ просіsвшимъ и3 на нб7си2 вэнцы2 слaвы пріsвшимъ, похвaльное прин0симъ пёніе. Вh же, ћкw и3мyщіи вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи1те, да зовeмъ вaмъ хвалeбнw:

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Јкосъ №

Знайшли помилку