...
Акафісти,  Святим

Акафіст рівноапостольній Марії Магдалині

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нная Го́сподем к равноапо́стольному служе́нию, свята́я Мари́е Магдали́но, возлю́бленному ти Христу́ после́довала еси́; те́мже пе́сньми с любо́вию восхваля́ем тя: ты же, я́ко иму́щая дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду, от вся́ких нас бед моли́твами твои́ми изба́ви, да с ра́достию зове́м ти:

Ра́дуйся, свята́я Мари́е Магдали́но, Сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́вшая.

Икос 1

Кондaкъ №

Ўгот0ваннаz гDомъ къ равноапcльному служeнію, с™az марjе магдали1но, возлю1бленному ти2 хrтY послёдовала є3си2: тёмже пёсньми съ люб0вію восхвалsемъ тS: тh же, ћкw и3мyщаz дерзновeніе вeліе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ мlтвами твои1ми и3збaви, да съ рaдостію вhну зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz марjе магдали1но, пaче всёхъ бл†гъ сладчaйшаго гDа ї}са возлюби1вшаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку