...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою «Споручниця грішних»

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1.

Избра́нней от Всевы́шняго, гре́шных Спору́чнице, преклоня́ющей на милосе́рдие Сы́на Своего́, да спасе́т я́же созда́ руко́ю Свое́ю, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Ма́ти Де́во и Влады́чице, о явле́нии ди́вныя Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны, Ты́ же я́ко предста́тельство ко Го́споду иму́щи, потщи́ся от обстоя́ний многообра́зных изба́вити ны́ и ве́чное спасе́ние на́м соде́лати, да, воспева́юще, вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, гре́шным Спору́чнице, всегда́ о на́с ру́це Свои́ в поруче́ние Бо́гу принося́щая.

И́кос 1.

Кондaкъ №

И#збрaнней t всевhшнzгw, грёшныхъ спорyчнице, преклонsющей на млcрдіе сн7а своегw2, да сп7сeтъ и4же создA рук0ю своeю, бlгод†рственное пёніе прин0симъ ти2, м™и дв7о и3 вLчице, њ kвлeніи ди1вныz твоеS и3 чудотв0рныz їкHны. Тh же, ћкw предстaтельство ко гDу и4мущи, потщи1сz t њбстоsній многоoбрaзныхъ и3збaвити ны2 и3 вBчное сп7сeніе нaмъ содёлати, да, воспэвaюще, вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, грёшнымъ спорyчнице, всегдA њ нaсъ рyцэ свои2 въ поручeніе бGу приносsщаz.

Јкосъ №

Знайшли помилку