Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою «Нев’януча квітка»

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неувядаемый цвет»

Кондак 1

О, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, ра́дость и прибе́жище всем христиа́ном, поклоня́яся Твоему́ Пречи́стому о́бразу, Тебе́ пое́м хвале́бную песнь, Тебе́ прино́сим свои́ ну́жды, го́ре и сле́зы. Ты же, о, кро́ткая Засту́пнице на́ша, Тебе́ бли́зки все на́ши земны́я ско́рби и печа́ли, приими́ же на́ши в моли́твах воздыха́ния, помози́ нам и от бед спаси́, неуста́нно бо и со умиле́нием зове́м Ти:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Икос 1

Я́ко Бо́жие благослове́ние и я́ко дар небе́сный долгожда́нный, непреста́нною моли́твою испро́шенная от Бо́га, ниспо́слана была́ еси́, Богоро́дице, пра́ведным и многообра́дованным роди́телем Твои́м Иоаки́му и А́нне. Ты же, о Богоизбра́нная Отрокови́це, оста́вила еси́ роди́тельское ло́но и, я́ко свети́льник ве́ры неугаси́мый, я́ко кади́льница благово́нная, во смире́нии предста́ла еси́ у поро́га Госпо́дня, и си́ла Вы́шняго вознесе́ Тя до самаго́ вхо́да, введе́ во Свята́я Святы́х и отве́рзе вся сокрове́нная Не́ба. О Премилосе́рдная Богоро́дице Де́во! Отве́рзи и на́ши сердца́ к Твоему́ славосло́вию и вознеси́ на́шу моли́тву к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да зове́м Ти такова́я:

Ра́дуйся, чистото́ недосяга́емая и красото́ неизрече́нная; ра́дуйся, во смире́нии Свое́м возвели́ченная.

Ра́дуйся, любве́ неисчерпа́емый исто́чниче; ра́дуйся, сосу́де Бо́гом избра́нный.

Ра́дуйся, Засту́пнице на́ша усе́рдная.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 2

О, Пресвята́я Де́во Мари́е, по́мыслы грехо́вными и де́лы сту́дными до́лу приклоне́ны есмы, се́рдце на́ше хо́лодом жи́зни объя́то, о́чи отягще́ны грехо́вным сном. Но Ты, о Цве́те Неувядаемый, омы́й нас росо́ю у́тренней, согре́й нас со́лнцем любви́ и милосе́рдия. Подыми́ нас, о Влады́чице, от пра́ха земна́го ко Го́споду, да принесе́м Ему́ смире́нное моле́ние сие́ на́ше и вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Арха́нгел Гаврии́л по́слан бысть от Бо́га во град Галиле́йский Назаре́т и принесе́ Ти, о Пречи́стая Де́во, свято́е благове́стие, глаго́ля: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю! Ты бо обрела́ еси́ благода́ть у Бо́га. Мы же, недосто́йнии, зря́ще вели́чие таково́е, во смире́нии се́рдца взыва́ем:

Ра́дуйся, Благода́тная в жена́х; ра́дуйся, обре́тшая благода́ть у Бо́га и па́че А́нгел возвели́ченная.

Ра́дуйся, я́ко зачала́ еси́ Сы́на, И́же насле́дит престо́л Дави́да отца́ Его́; ра́дуйся, Свет неугаси́мый во тьме сердца́м возже́гшая.

Ра́дуйся, сча́стья ве́чнаго две́ри нам отверза́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 3

В ско́рбех мяте́мся, в суете́ и печа́ли жития́ Своего́ дни прово́дим. Но ты, о Благослове́нная, освети́ ду́ши на́ша Свои́м благове́стием, напо́лни сердца́ на́ша смире́нием. Да приклони́в главы́ на́ша, рече́м: Се раби́ Госпо́дни, да бу́дет нам по во́ли Твое́й! Тебе́ же, о Цве́те Неувядаемый, и от Тебе́ Рожде́нному всеча́сно пое́м: Аллилу́иа.

Икос 3

Во дни же ты́я текла́ еси́ Мариа́м во град Иу́дов и вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, и испо́лнися Елисаве́т Ду́ха Свя́та и возопи́ гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Отку́да мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода Моего́ ко мне! О, Пречи́стая Де́во! Посети́ и нас, немощны́х и убо́гих, и вознеси́ воздыха́ния на́ша, я́ко дым кади́льный, ко престо́лу Всевы́шняго, да от полноты́ благода́рнаго се́рдца пое́м Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко призре́ Госпо́дь на смире́ние рабы́ Своея́; ра́дуйся, я́ко ублажа́т Тя вси ро́ди.

Ра́дуйся, я́ко сотвори́ Ти вели́чие Си́льный; ра́дуйся, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 4

О, Цве́те Неувядаемый! О, Красото́ благоуха́нная! Посети́ нас в ско́рбной земно́й юдо́ли на́шей, умоли́ Сы́на Твоего́, да сохрани́т нас от вся́кой беды́ и печа́ли, гнева и воздыха́ния, да ниспосле́т нам мир в сердца́ на́ша; да да́рует нам, ели́ко про́сим у Него́, коему́ждо по свое́й потре́бе и покры́ет нас Свое́ю неисчерпа́емою ми́лостью. Мы же, ча́юще Твоего́ всеси́льнаго заступле́ния, велича́ем душе́ю на́шего Го́спода и вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Па́стырем, стрегу́щим стра́жу нощну́ю, А́нгел Госпо́день благовествова́ ра́дость ве́лию: я́ко роди́ся Христо́с Госпо́дь во гра́де Дави́дове, Вифлее́ме, пови́т и в я́слех поло́жен. О, Пречи́стая Ма́ти, ро́ждшая Сы́на Твоего́ Пе́рвенца, приими́ от нас сицева́я:

Ра́дуйся, Де́во Богоро́дице, я́ко Тобо́ю возсия́ ми́рови Свет ра́зума незаходи́мый; ра́дуйся, Звездо́, путь нам во тьме указу́ющая.

Ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне; ра́дуйся, душ на́ших возрожде́ние.

Ра́дуйся, в ско́рбех ве́рное прибе́жище и ско́рая Помо́щнице; ра́дуйся, Ли́лия ра́йская.

Ра́дуйся, Де́во всепе́тая; ра́дуйся, голуби́це кро́ткая, Милостиваго ро́ждшая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 5

Се гряде́т Царь ми́ра, Се Же́ртва та́йная соверша́ется; А́нгели пою́т на небесе́х: Сла́ва в вы́шних Бо́гу! Ражда́ется Спаси́тель ми́ра. Христо́с прихо́дит, вели́кая Боже́ственная та́йна. Бог яви́лся во пло́ти, и мы, недосто́йнии раби́, отложи́в вся́кое жите́йское попече́ние, со А́нгелы Бо́га славосло́вим во стра́се и ра́дости, я́ко па́стыри и я́ко волсви́, поклоня́емся Тебе́, о Богома́ти, и Твоему́ Боже́ственному Сы́ну непреста́нно зове́м: Аллилу́иа.

Икос 5

Се пра́ведный Симео́н прии́де ду́хом в це́рковь и прие́м Отроча́ Иису́са на ру́це свои́, и благослови́ Бо́га, и рече́: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром! А Тебе́, о Ма́ти Мари́е, ору́жие про́йдет ду́шу, я́ко откро́ются от мно́гих серде́ц помышле́ния. Мы же, спасе́ннии Тобо́ю, вопие́м:

Ра́дуйся, Преблагослове́нная, в ра́дость печа́ль ве́лию приводя́щая; ра́дуйся, любви́ и не́жности Матери́нския ве́чный кла́дезю.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́га на́шего, велича́йшии ра́дости и велича́йшую скорбь о Сы́не Свое́м претерпе́вшая; ра́дуйся, Цари́це ми́ра.

Ра́дуйся, пла́чущим наде́ждо и утеше́ние.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 6

О, Преблага́я Ма́ти Мари́е! С бу́рей и гне́вом вздыма́ется жите́йское мо́ре, глубо́кие бе́здны разве́рзлись и гото́вы нас поглоти́ти: се́рдце на́ше трепе́щет, омраче́на на́ша ра́дость, но Ты, о Кро́ткая и Ми́лостивая, умоли́ Сы́на Твоего́, да помо́жет нам, ско́рбным и си́рым, в печа́лех на́ших; да укроти́т мяте́жные во́лны грехо́вных страсте́й; да отврати́т от нас вся́кую беду́ и опа́сность; да научи́т нас, ка́ко соблюсти́ Его́ ве́чную пра́вду. А при кончи́не жи́зни на́шея укажи́ нам ти́хую при́стань и сподо́би нас с Симео́ном Богоприи́мцем возопи́ти: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко! Помози́ же нам, о Неувядаемый Цве́те! Не оста́ви нас и спаси́ зову́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Отроча́ растя́ше и крепля́шеся ду́хом и благода́тию, и Ты, о Ма́ти Его́, с любо́вию слага́ла вся глаго́лы о Сы́не в се́рдце Свое́м. Ско́рбна и печа́льна и́щуще Его́, и в дружи́не, и во сро́дницех и зна́емых, егда́ возвраща́шеся с пра́зднества Иерусали́мскаго, и с ра́достию ве́лиею обре́тши Его́, в це́ркви седя́ща посреде́ учи́телей, и́же дивля́хуся и ужаса́хуся о Боже́ственнем Его́ ра́зуме. О, Пречи́стая кро́тосте на́ша! О, сладча́йшее се́рдце, любо́вию весь мир согрева́ющее! Услы́ши нас, вопию́щих Ти такова́я:

Ра́дуйся, Боже́ственнаго Сы́на любо́вию возрасти́вшая; ра́дуйся, се́рдце сладча́йшее, любо́вию согрева́ющее на́ша хла́дныя ду́ши.

Ра́дуйся, Руководи́тельнице му́драя роди́тельских серде́ц; ра́дуйся, Стено́ Неруши́мая на́шим ча́дом и о́троком.

Ра́дуйся, си́рым и безпомо́щным покро́в и прибе́жище в ско́рбех; ра́дуйся, целому́дрия и де́вства Храни́тельнице.

Ра́дуйся, му́жем кро́тким путь честны́й и пра́вый указу́ющая; ра́дуйся, умягче́ние злых серде́ц.

Ра́дуйся, умиле́ние благи́х.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 7

Ча́до! Что сотвори́ нам? – та́ко вопроша́ше Сы́на Своего́ Иису́са и удивля́яся, зря́ще Его́ седя́щим во хра́ме посреде́ прего́рдых и суему́дрых первосвяще́нников иуде́йских, Боже́ственный Ра́зум, Боже́ственное открове́ние им открыва́ющаго. О, снизойди́ же, Всеблага́я Ма́ти, и к на́шим ча́дом: помоли́сь о них Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да откро́ет им Свет и́стиннаго Богопозна́ния; покры́й их кра́ем Твоего́ благоуха́ннаго покро́ва; на́ши сы́ны и дще́ри просвети́ све́том ра́зума; укрепи́ их си́лы теле́сныя и душе́вныя; соблюди́ их в стра́се Бо́жием, в послуша́нии роди́телем и в чистоте́ душе́вней; сподо́би их возрасти́ на сла́ву Бо́гу и на сча́стье земли́ отце́в на́ших. О, Свети́льниче любве́ неугаси́мый, умасти́ их еле́ем ми́лости Твоея́, согре́й их кро́тостию оче́й Твои́х, осени́ их ри́зою Своего́ Матери́нства. О, Цве́те Неувядаемый! С кре́пкою ве́рою, непоколеби́мою наде́ждою и вели́ким сокруше́нием се́рдца припа́дши к нога́м Твои́м, непреста́нно вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Хода́таице те́плая за род прелюбоде́йный и гре́шный! По глаго́лу Твоему́ на бра́ке в Ка́не Галиле́йстей Сын Твой и Бог наш сотвори́ нача́ток зна́мением и претвори́ во́ду в вино́. Упроси́ же, о Ма́терь Бо́жия, и ны́не Сы́на Твоего́, да сотвори́т и над на́ми чу́до, да претвори́т ско́рбные дни на́ши, пови́тыя ло́жью, оби́дой и слеза́ми в ра́дость возрожде́ния, в сча́стье любве́ и пра́вды, да укрепи́т в нас нача́ло Боже́ственнаго Све́та, исто́чник чи́стый Ду́ха Бо́га Свята́го, Триеди́наго. Все же лука́вое и нечи́стое да изжене́т из се́рдца на́шего. О, Чистоте́ недосяга́емая и Милосе́рдие неизрече́нное! Приклони́ у́хо Твое́ к моли́тве на́шей и сподо́би нас зва́ти си́це:

Ра́дуйся, лучеза́рный Све́те любве́ и всепроще́ния; ра́дуйся, сосу́де Боже́ственный ве́чнаго блаже́нства.

Ра́дуйся, за всех нас усе́рдная пред Го́сподом Моли́твеннице; ра́дуйся, ну́жды на́ша ско́ро ко престо́лу Бо́жию вознося́щая.

Ра́дуйся, я́ко по глаго́лу Твоему́ Сын Твой твори́т зна́мения, да́руя ра́дость челове́ком.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 8

Любви́ несть, пра́вда исчезе́, ложь и вражда́, гнев и не́нависть посе́яны в се́рдце людско́е. Брат возстае́т на бра́та, ча́да на роди́телей и роди́тели на ча́да. О, Милосе́рдый Бо́же! Кто оскверни́ ди́вную жа́тву Твою́, кто все́я среди́ пшени́цы пле́велы и волчцы́? Гнев Твой пра́веден, уже́ и секи́ра при ко́рне, но се к Тебе́ припа́дает Ма́терь Твоя́, усе́рдная Засту́пница ми́ра. О, велича́йшая Любве́ и благоуха́ннейшее се́рдце! Отврати́ от нас гнев Бо́жий, за грехи́ на́ша пра́ведно на нас дви́жимый; укрепи́ лю́бящия нас, да не поколе́блет их ни гоне́ние, ни вре́мя лю́тое; вразуми́ ненави́дящих нас и творя́щих нам напа́сть; прости́ враго́в на́ших, не ве́дущих что творя́т, смягчи́ гне́вное се́рдце их и озари́ их мрак све́том любви́ Христо́вой, а зло́бу и не́нависть их претвори́ в стыд и раска́яние. О, Цве́те благоуха́нный! Сосу́ды на́ши пу́сты, еле́я до́брых дел несть у нас и свети́льники ве́ры на́шея от бу́ри жите́йской угаса́ют. Умилосе́рдися же над на́ми, напо́лни сердца́ на́ша весе́лием чи́стых ра́достей, духо́вно обнови́ нас, да благода́рными уста́ми непреста́нно с умиле́нием пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь быв в ни́жних и Вы́шних ника́коже не отступа́еши, Боже́ственный Учи́телю: боля́щия исцеля́еши, ме́ртвыя воскреша́еши, прокаже́нныя очища́еши, весь мир наполня́ющи любо́вию, кро́ткий Страда́льче! Се ви́сиши, пригвожде́нный ко Кресту́ среди́ злоде́ев, и вси лю́дие, стоя́ще, руга́хуся над Тобо́ю и с ни́ми кня́зи и во́ины. А Ты, о ско́рбная Ма́ти, пони́кла главо́ю у Креста́ Сы́на Твоего́, и ору́жие про́йде Твое́ Ма́тернее се́рдце. Мы же, почита́я ско́рби Матери́нскаго сердца́ Твоего́, из глубины́ ду́ши вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, сладча́йшая Де́во Мари́е, я́ко печа́ль Твоя́ в ра́дость бу́дет и ра́дости сия́ никто́же во́змет от Тебе́; ра́дуйся, велича́йшия му́ки позна́вшая, зря Сы́на Твоего́ кро́вию истека́юща на Кресте́, уничиже́на, распя́та, оплева́на.

Ра́дуйся, я́ко Цари́цей ми́ра нарече́шися и возся́деши одесну́ю престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га, Го́спода на́шего Иису́са Христа́; ра́дуйся, я́ко в ско́рби сердца́ Твоего́ Ты скорбь всего́ ми́ра и грехи́ всех челове́ков омы́ла еси́ слеза́ми.

Ра́дуйся, Кро́ткая, Сын Твой воскре́снет, попра́в жа́ло сме́рти, и Свет воскресе́ния Его́ возсия́ет во ве́ки; ра́дуйся, Богоро́дице, небе́сный о́бразе чистоты́ и бла́гости.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 9

Та́ко возлюби́ Бог мир, что Сы́на Своего́ Единоро́днаго дал, да всяк ве́рующий в Него́ не поги́бнет, то и́мать жизнь ве́чную. И се неблагода́рные и злонра́вные лю́ди я́ко злоде́я пригвозди́ша Его́ ко Кресту́. Мы же зря́ще такова́я, у́жасом объя́ти бы́вше вопие́м: Бо́же, ми́лостив бу́ди нам гре́шным! За на́ши бо прегреше́ния те́рпиши стра́шныя му́ки. О, Ско́рбная Ма́ти, не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, разорви́ у́зы на́ша грехо́вныя, очи́сти на́ша сердца́ от страсте́й и по́хотей лука́вых, да в горе́нии духо́внем, я́ко свеща́ покая́ния, возжже́мся пред Кресто́м Боже́ственнаго Твоего́ Сы́на, непреста́нно моля́ с благоразу́мным разбо́йником: Помяни́ нас, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м! Моли́твами Твои́ми, Богоро́дице, испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Госпо́дних, омы́й нас от греха́, соде́лай лу́чшими, подыми́ к лучеза́рному Незаходи́мому Све́ту, да зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Соверши́шася! О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ Дух Мой. О, Пречи́стая Ма́ти! Слы́шиши ли, я́ко земля́ от печа́ли содрога́ется, грудь ея́ распада́ется, гро́бы отверза́ются, ме́ртвыя возстаю́т и церко́вная заве́са раздира́ется? Ви́диши ли, я́ко вели́кая тьма объя́ла зе́млю и лю́дие в стра́се и тре́пете пе́рси своя́ бию́ще, глаго́лют: Вои́стину Бо́жий Сын бе Сей! Мы же таково́му чудеси́ удивля́яся и вои́стину Сы́на Твоего́ Сы́на Бо́жия испове́дающе, ве́рно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, се бо вси глаго́лы, я́же слага́ла еси́ в се́рдце Твое́м, соверши́шася; ра́дуйся, Благода́тная Де́во, заре́ неме́ркнущая, дне незаходи́мый, све́те златоза́рный.

Ра́дуйся, заре́ немерца́ющаго Све́та невече́рняго; ра́дуйся, святи́лище вели́кия та́йны.

Ра́дуйся, исто́чниче на́шего безсме́ртия; ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 10

Да молчи́т всякая плоть челове́ча и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет. Се бо за грехи́ ми́ра прино́сится вели́кая же́ртва, се Спаси́тель ми́ра благообра́зным Ио́сифом во гро́бе но́вом полага́ется и повива́ется чи́стою плащани́цею. Душе́ю же Свое́ю восхо́дит во ад сокруши́ти вереи́ ве́чныя и извести́ на свобо́ду от ве́ка свя́занныя; из гро́ба же Своего́ провеща́ет матери Свое́й: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою непреста́нно я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия. Отложи́м все земно́е и су́етное и с чи́стым се́рдцем припаде́м ко престо́лу Царя́ Сла́вы, непреста́нно вопия́: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф! О, Ма́ти на́шего спасе́ния! Сотвори́ и нас прича́стниками све́тлаго Воскресе́ния Сы́на Твоего́ и ве́чнаго блаже́нства, да зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще арома́ты, и се прише́дше зрят: ка́мень отвале́н от гро́ба и несть Телесе́ Го́спода Иису́са. А́нгел же к ним све́тло блиста́яся, глаго́ля: О, жены́! Не бо́йтеся и не ищи́те Жива́го с ме́ртвыми: Христо́с бо воскре́се, я́коже и рече́! Тебе́ же, о Влады́чице, научи́ вся приглаша́ти си́це:

Ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице Де́во, и па́ки реку́: ра́дуйся, Сын бо Твой Воскре́се тридне́вен от гро́ба; ра́дуйся, я́ко вся земля́ лику́ет и вси А́нгели пою́т на небеси́: Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и нам всем, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в!

Ра́дуйся, Пода́тельнице жи́зни ве́чныя несконча́емыя; ра́дуйся, я́ко Твое́ю любо́вию и Твои́ми моли́твами изба́вихомся мра́ка ве́чнаго.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю возсия́ нам све́тлый пра́здников праз́дник; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю наста́ нам све́тлый день, во́ньже друг дру́га обы́мем, прости́м вся воскресе́нием, возра́дуемся и возвесели́мся ра́достию ве́чною.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 11

О, Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вший проро́ки! Тя́жкое твое́ злодея́ние прощено́ у Го́спода, и над ми́ром возсия́ло Со́лнце пра́вды незаходи́мое. Очи́сти же и на́ши ду́ши, Кро́ткая Де́во! Очи́сти на́ши чу́вствия, да у́зрим Христа́ из гро́ба исходя́ща; оде́нь нас в бра́чныя оде́жды, да с ра́достию вни́дем в украше́нный черто́г Христо́в, пою́ще Ему́ Воскре́сшему: Аллилу́иа.

Икос 11

Егда́ прибли́зися час Твоего́ к Бо́гу отше́ствия, о Богома́ти Де́во, па́ки А́нгел Госпо́день Гаврии́л, све́тло блиста́яся, предста́ пред Тобо́ю, вручи́в Тебе́ све́тлую, неувяда́емую рая́ ли́лию, и се Ты со смире́нием и ра́достию прия́ла еси́ во́лю Госпо́дню и ти́хо отошла́ к Боже́ственному Твоему́ Сы́ну. О, неуста́нная Моли́твеннице на́ша! О, Неувядаемый Цве́те све́тлаго рая́ небе́снаго! Ниспосли́ и нам, Милосе́рдная, ти́хий и безболе́зненный ухо́д из сей юдо́ли пла́ча, воздыха́ний и скорбе́й, да вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, вознесе́нная на Не́бо Сы́ном Твои́м, Цари́це Небе́сная; ра́дуйся, ско́рая и ве́рная пред Ним на́ша Помо́щнице и Заступле́ние.

Ра́дуйся, Всепе́тая Де́во, и́бо и́мя Твое́ неувяда́емо красу́ется и ублажа́ется из ро́да в род; ра́дуйся, в бу́рях жите́йских наде́жное на́ше и ти́хое приста́нище.

Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 12

О, стра́шный после́дний час наш! Се́рдце и все у́ды трепе́щут, егда́ то́лько помышля́ем о нем! Ка́ко оста́вим си́рыми на́ши бли́зкие и люби́мые? Ка́ко по́йдем неумы́тные посреди́ тьмы и се́ни сме́ртныя к но́вой жи́зни? Ка́ко предста́нем на Стра́шный Суд Творца́ и Бо́га? О на́ша Уте́шительнице! О до́брая на́ша Помо́щнице! Помоги́ нам, егда́ наста́нет сие́, руку́ лю́бящую Свою́ Матери́нскую положи́ на чело́ на́ше, да ути́хнут на́ши страда́ния и душа́ на́ша возроди́тся, умири́ тоску́ разлуче́ния на́шего с ми́ром сим, и свет ве́чной пра́вды да возсия́ет пред на́шими оча́ми. О, Пречи́стая Ма́ти! На Тебе́ наде́емся, Тебе́ мо́лимся и вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

О, душе́ моя́, душе́ моя́! Восста́ни, что спи́ши? Коне́ц приближа́ется! Почто́ греха́ми богате́еши? Почто́ не ради́ши, не гото́вишися? Госпо́дь при две́рех, в чесо́м наде́жду полага́еши? Кий отве́т проглаго́леши Го́сподеви, егда́ прии́дет Он, гро́зный Судия́, суди́ти зе́млю; ни ча́са, ни дне сего́ не ве́си, от края́ земна́го и до края́ звучи́т труба́ Арха́нгельская, и ме́ртвии возстаю́т, и собира́ются вси язы́цы. И се гряде́т Сын Челове́ческий на о́блацех с си́лою Свое́ю, во всей сла́ве Свое́й. Где на́ши до́брые де́ла? Где милосе́рдие? Где любо́вь? Прегреше́ний же на́ших неисчерпа́емое мно́гое мно́жество закры́ша не́бо. О, Всеми́лостивая Богоро́дице! В сей стра́шный день предста́ни нам и бу́ди Хода́таицей за нас пред Сы́ном Твои́м. На Тебе́ Еди́ну наде́емся, не оста́ви нас гре́шных. Бу́ди нам защи́тою и укрепле́нием, с те́плою ве́рою и несомне́нною наде́ждою припа́даем к Пречи́стому Твоему́ о́бразу и со слеза́ми зове́м такова́я:

Ра́дуйся, мо́лние, тьму на́шу освеща́ющая; ра́дуйся, на Стра́шнем Суди́ще Христо́вом за нас заступа́ющая.

Ра́дуйся, Свои́м омофо́ром весь мир от бед и скорбе́й покрыва́ющая; ра́дуйся, я́ко еси́ мир тебе́ Еди́ной Матери усынови́ся.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ Еди́ной неизрече́нная благода́ть молитися о нас дадеся; ра́дуйся, всем ве́рным Свои́м ча́дом ве́чную ра́дость уготовля́ющая.

Ра́дуйся, Цве́том свои́м Неувяда́емым нас гре́шных на ве́ки благоуха́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 13

О, Неувядаемый Цве́те! О, Всепе́тая Ма́ти Мари́е, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее приими́ на́ше приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех. Согре́й Матери́нскою любо́вию, возвесели́ нас ве́чною ра́достию. Спаси́ от ве́чных мук непреста́нною к Сы́ну Твоему́ моли́твою и небе́снаго Ца́рствия нас, Цари́це, сподо́би, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Я́ко Бо́жие благослове́ние и я́ко дар небе́сный долгожда́нный, непреста́нною моли́твою испро́шенная от Бо́га, ниспо́слана была́ еси́, Богоро́дице, пра́ведным и многообра́дованным роди́телем Твои́м Иоаки́му и А́нне. Ты же, о Богоизбра́нная Отрокови́це, оста́вила еси́ роди́тельское ло́но и, я́ко свети́льник ве́ры неугаси́мый, я́ко кади́льница благово́нная, во смире́нии предста́ла еси́ у поро́га Госпо́дня, и си́ла Вы́шняго вознесе́ Тя до самаго́ вхо́да, введе́ во Свята́я Святы́х и отве́рзе вся сокрове́нная Не́ба. О Премилосе́рдная Богоро́дице Де́во! Отве́рзи и на́ши сердца́ к Твоему́ славосло́вию и вознеси́ на́шу моли́тву к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да зове́м Ти такова́я:

Ра́дуйся, чистото́ недосяга́емая и красото́ неизрече́нная; ра́дуйся, во смире́нии Свое́м возвели́ченная.

Ра́дуйся, любве́ неисчерпа́емый исто́чниче; ра́дуйся, сосу́де Бо́гом избра́нный.

Ра́дуйся, Засту́пнице на́ша усе́рдная.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Кондак 1

О, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, ра́дость и прибе́жище всем христиа́ном, поклоня́яся Твоему́ Пречи́стому о́бразу, Тебе́ пое́м хвале́бную песнь, Тебе́ прино́сим свои́ ну́жды, го́ре и сле́зы. Ты же, о, кро́ткая Засту́пнице на́ша, Тебе́ бли́зки все на́ши земны́я ско́рби и печа́ли, приими́ же на́ши в моли́твах воздыха́ния, помози́ нам и от бед спаси́, неуста́нно бо и со умиле́нием зове́м Ти:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувядаемый.

Моли́тва

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Ма́ти Де́во, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным! Защити́ всех в несча́стиях к Тебе́ прибега́ющих, услы́ши стена́ния на́ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́шему. Влады́чице и Ма́ти Бо́га на́шего, не пре́зри тре́бующия Твоея́ по́мощи и не отри́ни нас гре́шных, вразуми́ и научи́ нас, не отступи́ от нас, рабо́в Твои́х, за ропта́ние на́ше. Бу́ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем себе́ ми́лостивому Покро́ву Твоему́. Приведи́ нас, гре́шных, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да опла́чем грехи́ на́ши. О, Ма́ти Мари́е, на́ша преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й нас Свои́м хода́тайством, защити́ от враго́в ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злых люде́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́ти Го́спода Творца́ на́шего! Ты еси́ Ко́рень Де́вства и Неувяда́ющий Цвет чистоты́ и целому́дрия, пошли́ по́мощь нам немощны́м и обурева́емым плотски́ми страстьми́ и блужда́ющим сердца́ми. Просвети́ на́ши душе́вныя о́чи, да ви́дим пути́ пра́вды Бо́жия. Благода́тию Сы́на Твоего́ укрепи́ на́шу сла́бую во́лю во исполне́ние за́поведей, да изба́вимся от вся́кия беды́ и напа́сти и оправда́ны бу́дем Твои́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́, Ему́же мы воздае́м сла́ву, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ прес™ёй бцdэ пред8 їкHной неувzдaемый цвётъ

Кондaкъ №

Q, пребlгословeннаz бцdе дв7о, рaдость и3 прибёжище всёмъ хrтіaнwмъ, поклонszсz твоемY пречcтому џбразу, тебЁ поeмъ хвале6бную пёснь, тебЁ прин0симъ свои2 нyжды, г0ре и3 слeзы. Тh же, q, кро6ткаz застyпнице нaша, тебЁ бли6зки всE нaши земнhz ск0рби и3 печaли, пріими2 же нaши въ моли1твахъ воздыхaніz, помози2 нaмъ и3 t бёдъ сп7си2, неустaннw бо и3 со ўмилeніемъ зовeмъ ти2: Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Јкосъ №

Ћкw б9іе бlгословeніе и3 ћкw дaръ нб7сный долгожд†нный, непрестaнною моли1твою и3спр0шеннаz t бGа, нисп0слана бhла є3си2, бцdе, прaведнымъ и3 многоwбр†дованнымъ роди1телємъ твои1мъ їwакjму и3 ѓннэ. Тh же, q, бGоизбрaннаz nтрокови1це, њстaвила є3си2 роди1тельское л0но и3, ћкw свётильникъ вёры неугаси6мый, ћкw кади1льница бlгово6ннаz, во смирeніи предстaла є3си2 ў пор0га гDнz, и3 си1ла вhшнzгw вознесE тS до сaмагw вх0да, введE во с™az с™hхъ и3 tвeрзе вс‰ сокровeннаz нб7а. Q, премилосeрднаz бцdе дв7о! Tвeрзи и3 нaши сердцA къ твоемY славосл0вію и3 вознеси2 нaшу моли1тву къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да зовeмъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, чистото2 недосzгaемаz и3 кросото2 неизречeннаz. Рaдуйсz, во смирeніи своeмъ возвели1ченнаz. Рaдуйсz, любвE неисчерпaемый и3ст0чникъ. Рaдуйсz, сосyде бGомъ и3збрaнный. Рaдуйсz, застyпнице нaша ўсерднаz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ в7

Q, прес™аz дв7о мRjе, п0мыслы грэхо6вными и3 дёлы стyдными д0лу приклонeны є4смы, сeрдце нaше х0лодомъ жи1зни њб8sтw, џчи њтzгщeны грэхо6внымъ сн0мъ. Но ты2, q, цвёте неувzдaемый, њмый нaсъ рос0ю ќтреннэй, согрeй нaсъ с0лнцемъ любви2 и3 милосeрдіz. Подыми2 нaсъ, q, вLчице, t прaха земнaгw ко гDу, да принесeмъ є3мY смирeнное молeніе сіE нaше и3 вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

ҐрхaгGлъ гавріи1лъ п0сланъ бhсть t бGа во грaдъ галілeйскій назарeтъ и3 принесE ти2, q, пречcтаz дв7о, с™0е бlговёстіе, глаг0лz: Рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю! Тh бо nбрэлA є3си2 блгdть ў бGа. Мh же, недост0йніи, зрsще вели1чіе таков0е, во смирeніи сeрдца взывaемъ. Рaдуйсz, блгdтнаz въ женaхъ. Рaдуйсz, nбрётшаz блгdть ў бGа и3 пaче ѓгGлъ возвели1ченнаz. Рaдуйсz, ћкw зачaла є3си2 сн7а, и4же наслёдитъ пrт0лъ дв7да nтцA є3гw2. Рaдуйсz, свётъ неугаси1мый во тмЁ сердцaмъ возжeгшаz. Рaдуйсz, счaстьz вёчнагw двeри нaмъ tверзaющаz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ G

Въ ск0рбэхъ мzтeмсz, въ суетЁ и3 печaли житіS своегw2 дни2 пров0димъ. Но ты2, q, бlгослове6ннаz, њсвэти2 дyши нaша свои1мъ бlговёстіемъ, нап0лни сердцA нaша смирeніемъ. Да приклони1въ главы2 нaша, речeмъ: сE раби2 гDни, да бyдетъ нaмъ по в0ли твоeй! Тебё же, q, цвёте неувzдaемый, и3 t тебє2 рождeнному всечaснw поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Во дни2 же тhz теклA є3си2 мRjамъ во грaдъ їyдовъ и3 вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, и3 и3сп0лнисz є3лісавeтъ д¦а с™а и3 возопи2 глaсомъ вeліимъ, глаг0лz: tкyда мнЁ сіE, да пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ! Q, пречcтаz дв7о! Посэти2 и3 нaсъ, немощнhхъ и3 ўб0гихъ, и3 вознеси2 воздыхaніz нaша, ћкw дhмъ кади6льный, ко пrтолу всевhшнzгw, да t полноты2 бlгодaрнагw сeрдца поeмъ тебЁ си1це: Рaдуйсz, ћкw призрЁ гDь на смирeніе рабы2 своеS. Рaдуйсz, ћкw ўбlжaтъ т‰ вси2 р0ди. Рaдуйсz, ћкw сотвори2 ти6 вели1чіе си1льный. Рaдуйсz, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ д7

Q, цвёте неувzдaемый! Q, красото2 бlгоухaннаz! Посэти2 нaсъ въ ск0рбной земн0й ю3д0ли нaшей, ўмоли2 сн7а твоегw2, да сохрани1тъ нaсъ t вс‰кой бэды2 и3 печaли, гнёва и3 воздыхaніz, да ниспошлeтъ нaмъ ми1ръ въ сердцA нaша: да дaруетъ нaмъ, є3ли1ко пр0симъ ў негw2, коемyждо по своeй потрeбэ и3 покрhетъ нaсъ своeю неисчерпaемою ми1лостью. Мh же, чaюще твоегw2 всеси1льнагw заступлeніz, величaемъ душeю нaшегw гDа и3 вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Пaстыремъ, стрегyщимъ стрaжу н0щную, ѓгGлъ гDень бlговэствовA рaдость вeлію: ћкw роди1сz хrт0съ гDь во грaдэ дв7довэ, виfлеeмэ, пови1тъ и3 въ ћслэхъ пол0женъ. Q, пречcтаz м™и, р0ждшаz сн7а твоегw2 пeрвенца, пріими2 t нaсъ сицевaz: Рaдуйсz, дв7о бцdе, ћкw тоб0ю возсіS мjрови свётъ рaзума незаходи6мый. Рaдуйсz, ѕвэздо2, пyть нaмъ во тмЁ ўказyющаz. Рaдуйсz, зарE таи1нственнагw днE. Рaдуйсz, дyшъ нaшихъ возрождeніе. Рaдуйсz, въ ск0рбэхъ вёрное прибёжище и3 ск0раz пом0щнице. Рaдуйсz, ли1ліz рaйскаz. Рaдуйсz, дв7о всепётаz. Рaдуйсz, голуби1це кр0ткаz, ми1лостивагw р0ждшаz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ є7

СE грzдeтъ цRь мjра, сE жeртва тaйнаz совершaетсz: ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ: слaва въ вhшнихъ бGу! Раждaетсz сп7си1тель мjра. Хrт0съ прих0дитъ, вели1каz б9eственнаz тaйна. БGъ kви1лсz во пл0ти, и3 мы2, недосто6йніи раби2, tложи1въ всsкое житeйское попечeніе, со ѓгGлы бGа славосл0вимъ во стрaсэ и3 рaдости, ћкw пaстыри и3 ћкw волсви2, поклонsемсz тебЁ, q, бGом™и, и3 твоемY б9eственному сн7у непрестaннw зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

СE прaведный сmмеHнъ пріи1де д¦омъ въ цeрковь и3 пріeмъ nтрочA ї}са на рyцэ свои2, и3 бlгослови2 бGа, и3 речE: нhнэ tпущaеши рабA твоегw2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ! Ґ тебЁ, q, м™и мRjе, nрyжіе пройдeтъ дyшу, ћкw tкр0ютсz t мн0гихъ сердeцъ помышлeніz. Мh же, сп7сeнніи тоб0ю, вопіeмъ: Рaдуйсz, пребlгословeннаz, въ рaдость печaль вeлію приводsщаz. Рaдуйсz, любви2 и3 нeжности м™ри1нскіz вёчный клaдезю. Рaдуйсz, м™и бGа нaшегw, величaйшіи рaдости и3 величaйшую ск0рбь њ сн7э своeмъ претерпёвшаz. Рaдуйсz, цRи1це мjра. Рaдуйсz, плaчущимъ надeждо и3 ўтэшeніе. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ ѕ7

Q, пребlгaz м™и мRjе! Съ бyрей и3 гнёвомъ вздымaетсz житeйское м0ре, глубо6кіе бeздны развeрзлись и3 гот0вы нaсъ поглоти1ти: сeрдце нaше трепeщетъ, њмраченA нaша рaдость, но ты2, q, кр0ткаz и3 ми1лостиваz, ўмоли2 сн7а твоегw2, да пом0жетъ нaмъ, ск0рбнымъ и3 си1рымъ, въ печaлэхъ нaшихъ: да ўкроти1тъ мzтeжные в0лны грэх0вныхъ страстeй: да tврати1тъ t нaсъ всsкую бэдY и3 њпaсность: да наyчитъ нaсъ, кaкw соблю1сти є3гw2 вёчную прaвду. Ґ при кончи1нэ жи1зни нaшеz ўкажи2 нaмъ ти6хую при1стань и3 спод0би нaсъ съ сmмеHномъ бGопріи1мцемъ возопи1ти: нhнэ tпущaеши рабA твоегw2, вLко! Помози2 же нaмъ, q, неувzдaемый цвёте! Не њстaви нaсъ и3 сп7си2 зовyщихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

NтрочA растsше и3 крэплsшесz д¦омъ и3 блгdтію, и3 ты2, q, м™и є3гw2, съ люб0вію слагaла вс‰ глаг0лы њ сн7э въ сeрдцэ своeмъ. Ск0рбна и3 печaльна и4щуще є3гw2, и3 въ дружи1нэ, и3 во ср0дницэхъ и3 знaемыхъ, є3гдA возвращaшесz съ прaзднества їеrли1мскагw, и3 съ рaдостію вeліею nбрётши є3гw2, въ цeркви сэд‰ща посрэдЁ ўчи1тєлей, и4же дивлsхусz и3 ўжасaхусz њ б9eственнемъ є3гw2 рaзумэ. Q, пречcтаz крот0сте нaша! Q, сладчaйшее сeрдце, люб0вію вeсь мjръ согревaющее! Ўслhши нaсъ, вопію1щихъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, б9eственнагw сн7а люб0вію возрасти1вшаz. Рaдуйсz, сeрдце сладчaйшее, люб0вію согрэвaющее нaша хл†дныz дyши. Рaдуйсz, руководи1тельнице мyдраz роди6тельскихъ сердє1цъ. Рaдуйсz, стэно2 неруши1маz нaшимъ чaдwмъ и3 џтрокwмъ. Рaдуйсz, си1рымъ и3 безп0мощнымъ покр0въ и3 прибёжище въ ск0рбэхъ. Рaдуйсz, цэломyдріz и3 дёвства храни1тельнице. Рaдуйсz, мyжемъ кр0ткимъ пyть честнhй и3 прaвый ўказyющаz. Рaдуйсz, ўмzгчeніе ѕлhхъ сердє1цъ. Рaдуйсz, ўмилeніе бlги1хъ. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ з7

Чaдо! Что2 сотвори2 нaмъ; тaкw вопрошaше сн7а своегw2 ї}са и3 ўдивлszсz, зрsще є3гw2 сэдsщимъ во хрaмэ посредЁ прег0рдыхъ и3 суемyдрыхъ первосщ7eнникwвъ їудeйскихъ, б9eственный рaзумъ, б9eственное tкровeніе и4мъ tкрывaющагw. Q, снизойди2 же, всебlгaz м™и, и3 къ нашим чaдwмъ: помоли1сь њ ни1хъ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да tкр0етъ и4мъ свётъ и4стиннагw бGопознaніz: покрhй и5хъ крaемъ твоегw2 бlгоухaннагw покр0ва: нaши сн7ы и3 дщeри просвёти свётомъ рaзума: ўкрэпи2 и5хъ си1лы тэлeсныz и3 душeвныz: соблюди2 и5хъ въ стрaсэ б9іемъ, въ послушaніи роди1телемъ и3 въ чистотЁ душeвнэй: спод0би и5хъ возрасти2 на слaву бGу и3 на счaстье земли2 nтцє1въ нaшихъ. Q, свётильниче любвЁ неугаси1мый, ўмасти2 и5хъ є3лeемъ ми1лости твоеS, согрeй и5хъ кр0тостію nчeй твои1хъ, њсэни2 и5хъ ри1зою своегw2 м™ри1нства. Q, цвёте неувzдaемый! Съ крёпкою вёрою, непоколеби1мою надeждою и3 вели1кимъ сокрушeніемъ сeрдца припaдши къ ногaмъ твои1мъ, непрестaннw вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ходaтаице тeплаz за р0дъ прелюбодёйный и3 грёшный! По глаг0лу твоемY на брaкэ въ кaнэ галілeйстэй сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ сотвори2 начaтокъ знaменіемъ и3 претвори2 в0ду въ віно2. Ўпроси2 же, q, м™рь б9іz, и3 нhнэ сн7а твоегw2, да nби1дой и3 слезaми въ рaдость возрождeніz, въ счaстье любвE и3 прaвды, да ўкрэпи1тъ въ нaсъ начaло б9eственнагw свёта, и3ст0чникъ чи1стый д¦а бGа с™aгw, тріеди1нагw. всe же лукaвое и3 нечи1стое да и3зженeтъ и3з8 сeрдца нaшегw. Q, чcтотE недосzгaемаz и3 милосeрдіе неизречeнное! Приклони2 ќхо твоE къ моли1твэ нaшей и3 спод0би нaсъ звaти си1це: Рaдуйсz, лучезaрный свёте любвE и3 всепрощeніz. Рaдуйсz, сосyде б9eственный вёчнагw бlжeнства. Рaдуйсz, за всёхъ нaсъ ўсeрднаz пред8 гDомъ мlтвеннице. Рaдуйсz, нужды2 нaша ск0ро ко пrт0лу б9ію возносsщаz. Рaдуйсz, ћкw по глаг0лу твоемY сн7ъ тв0й твори1тъ знaменіz, дaруz рaдость чlвёкwмъ. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ }

Любви2 нёсть, прaвда и3счeзе, л0жь и3 враждA, гнёвъ и3 нeнависть посёzны въ сeрдцэ людск0е. Брaтъ возстаeтъ на брaта, чaда на роди1телей и3 роди1тели на чaда. Q, милосeрдый б9е! Кто2 њскверни2 ди1вную жaтву твою2, кто2 всёz среди2 пшени1цы плeвелы и3 в0лчцы; Гнёвъ тв0й прaведенъ, ўжE и3 сэки1ра при к0рнэ, но сE къ тебЁ припaдаетъ м™рь твоS, ўсeрднаz застyпница мjра. Q, величaйшаz любвE и3 бlгоухaннэйшее сeрдце! Tврати2 t нaсъ гнёвъ б9ій, за грэхи2 нaша прaведнw на нaсъ дви1жимый: ўкрэпи2 лю1бzщіz нaсъ, да не поколeблетъ и5хъ ни гонeніе, ни врeмz лю1тое: вразуми2 ненави1дzщихъ нaсъ и3 творsщихъ нaмъ напaсть: прости2 врагHвъ нaшихъ, не вёдущихъ что2 творsтъ, смzгчи2 гнёвное сердцE и5хъ и3 њзари2 и5хъ мрaкъ свётомъ любви2 хrт0вой, ґ ѕл0бу и3 нeнависть и5хъ претвори2 въ стhдъ и3 раскazніе. Q, цвёте бlгоухaнный! Сосyды нaши пyсты, є3лez д0брыхъ дёлъ нёсть ў нaсъ и3 свэти1льники вёры нaшеz t бyри житeйской ўгасaютъ. Ўмилосeрдисz же над8 нaми, нап0лни сердцA нaша весeліемъ чи1стыхъ рaдостей, дух0внw њбнови2 нaсъ, да бlгодaрными ўстaми непрестaннw съ ўмилeніемъ поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бhвъ въ ни1жнихъ и3 вhшнихъ никaкоже не tступaешіи, б9eственный ўчи1телю: болsщіz и3сцэлsешіи, мeртвыz воскрешaешіи, прокажeнныz њчищaешіи, вeсь мjръ наполнsющи люб0вью, кр0ткій страдaльче! СE виси1ши, пригвождeнный ко кrтY срэди2 ѕлодёевъ, и3 вси2 лю1діе, стоsще, ругaхусz над8 тоб0ю и3 съ ни1ми кнsзи и3 в0ины. Ґ ты2, q, ск0рбнаz м™и, пони1кла глав0ю ў кrтA сн7а твоегw2, и3 nрyжіе пройдE твоE м™рнее сeрдце. Мh же, почитaz ск0рби матери1нскагw сeрдца твоегw2, и3з8 глубины2 души2 вопіeмъ ти2 си1це: Рaдуйсz, сладчaйшаz дв7о мRjе, ћкw печaль твоS въ рaдость бyдетъ и3 рaдости сіS никт0же возмeтъ t тебє2. Рaдуйсz, величaйшіz мyки познaвшаz, зрS сн7а твоегw2 кр0вію и3стекaюща на кrтэ, ўничижeна, распsта, њплeвана. Рaдуйсz, ћкw цRи1цей мjра наречeшисz и3 возсsдеши њдеснyю пrт0ла сн7а твоегw2 и3 бGа, гDа нaшегw ї}са хrтA. Рaдуйсz, ћкw въ ск0рби сeрдца твоегw2 ты2 ск0рбь всегw2 мjра и3 грэхи2 всёхъ чlвёкwвъ њмhла є3си2 слезaми. Рaдуйсz, кр0ткаz, сн7ъ тв0й воскрeснетъ, попрaвъ жaло смeрти, и3 свётъ воскресeніz є3гw2 возсіsетъ во вёки. Рaдуйсz, бцdе, нб7сный џбразе чистоты2 и3 бlгости. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ f7

Тaкw возлюби2 бGъ мjръ, что2 сн7а своегw2 є3динор0днагw дaлъ, да всsкъ вёрующій въ негw2 не поги1бнетъ, то и4мать жи1знь вёчную. И# сE небlгодaрные и3 ѕлонрaвные лю1ди ћкw ѕлодёz пригвозди1ша є3гw2 ко кrтY. Мh же зрsще таковaz, ќжасомъ њб8sти бhвше вопіeмъ: б9е, ми1лостивъ бyди нaмъ грёшнымъ! За нaши бо прегрэшeніz тeрпиши стрaшныz мyки. Q, ск0рбнаz м™и, не tврати2 лицA твоегw2 t нaсъ, разорви2 ќзы нaша грэх0вныz, њчи1сти нaша сердцA t страстeй и3 п0хотей лукaвыхъ, да въ горeніи д¦0внемъ, ћкw свэщA покаsніz, возжжeмсz пред8 кrт0мъ б9eственнагw твоегw2 сн7а, непрестaннw молS съ бlгоразyмнымъ разб0иникомъ: Помzни2 нaсъ, гDи, во цRствіи твоeмъ! Мlтвами твои1ми, бцdе, и3спрaви стопы2 нaша къ дёланію зaповэдей гDнихъ, њмhй нaсъ t грэхA, содёлай лyчшими, подыми2 къ лучезaрному незаходи1мому свёту, да зовeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Соверши1шасz! Џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. Q, пречcтаz м™и! Слhшиши ли, ћкw землS t печaли содрогaетсz, грyдь є3S распадaетсz, гр0бы tверзaютсz, мeртвыz возстаю1тъ и3 церк0внаz завёса раздирaетсz; Ви1диши ли, ћкw вели1каz тмA њб8sла зeмлю и3 лю1діе въ стрaсэ и3 трeпетэ пeрси своS бію1ще, глаг0лютъ: вои1стину б9ій сн7ъ бЁ сeй! Мh же таков0му чудеси2 ўдивлszсz и3 вои1стину сн7а твоегw2 сн7а б9іz и3сповёдающе, вёрнw вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, м™и б9іz, сe бо вси2 глаг0лы, ћже слагaла є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ, соверши1шасz. Рaдуйсz, блгdтнаz дв7о, зарE немeркнущаz, днE незаходи1мый, свёте златозaрный. Рaдуйсz, зарE немерцaющагw свёта невечeрнzгw. Рaдуйсz, с™и1лище вели1кіz тaйны. Рaдуйсz, и3ст0чниче нaшегw безсмeртіz. Рaдуйсz, подaтельнице б9eственныz бlгости. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ ‹

Да молчи1тъ всsкаz плоть чlвёча и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 ничт0же земн0е въ себЁ да помышлsетъ. Сe бо за грэхи2 мjра прин0ситсz вели1каz жeртва, сE спcтель мjра бlгоoбрaзнымъ їHсифомъ во гр0бэ н0вомъ полагaетсz и3 повивaетсz чи1стою плащани1цею. Душeю же своeю восх0дитъ во ѓдъ сокруши1ти вeрєи вёчныz и3 и3звэсти2 на своб0ду t вёка свsзанныz: и3з8 гр0ба же своегw2 провэщaетъ м™ри своeй: не рыдaй менE, м™и, зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачaла є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющіz. Tл0жимъ всE земн0е и3 сyетное и3 съ чи1стымъ сeрдцемъ припaдемъ ко пrт0лу цRz слaвы, непрестaннw вопіS: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ! Q, м™и нaшегw сп7сeніz! Сотвори2 и3 нaсъ причaстниками свётлагw воскресeніz сн7а твоегw2 и3 вёчнагw бlжeнства, да зовeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Во є3ди1ну t субб0тъ, ѕэло2 рaно пріид0ша жє1ны на гр0бъ, носsще ґромaты, и3 сE пришeдше зрsтъ: кaмень tвaленъ t гр0ба и3 нёсть тэлесE гDа ї}са. ЃгGлъ же къ ни1мъ свётло блистazсz, глаг0лz: q, жeны! Не б0йтесz и3 не и3щи1те живaгw съ мeртвыми: хrт0съ бо воскрeсе, ћкоже и3 речE! Тебё же, q, вLчице, научи2 вс‰ приглашaти си1це: Рaдуйсz, бlгословeннаz бцdе дв7о, и3 пaки рекY. Рaдуйсz, сн7ъ бо тв0й воскрeсе триднeвенъ t гр0ба. Рaдуйсz, ћкw вс‰ землS ликyетъ и3 вси2 ѓгGли пою1тъ на нб7си2: хrтосъ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ и3 нaмъ всёмъ, и3 сyщимъ во гр0бэхъ жив0тъ даровaвъ! Рaдуйсz, подaтельнице жи1зни вёчныz нескончaемыz. Рaдуйсz, ћкw твоeю люб0вію и3 твои1ми моли1твами и3збaвихомсz мрaка вёчнагw. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю возсіS нaмъ свётлый прaздникwвъ прaздникъ. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю настA нaмъ свётлый дeнь, в0ньже дрyгъ дрyга њбhмемъ, прости1мъ вс‰ воскресeніемъ, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz рaдостію вёчною. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ №i

Q, їеrли1ме, їеrли1ме, и3зби1вшій прbр0ки! тsжкое твоE ѕлодэsніе прощенw2 ў гDа, и3 над8 мjромъ возсіsло с0лнце прaвды незаходи1мое. њчи1сти же и3 нaши дyши, кр0ткаz дв7о! Њчи1сти нaши чyвствіz, да ўзри1мъ хrтA и3з8 гр0ба и3сходsща: nдёнь нaсъ въ брaчныz nдeжды, да съ рaдостію вни1демъ въ ўкрaшенный черт0гъ хrт0въ, пою1ще є3мY воскрeсшему: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Е#гдA прибли1зисz чaсъ твоегw2 къ бGу tшeствіz, q, бGом™и дв7о, пaки ѓгGлъ гDень гавріи1лъ, свётло блистazсz, предстA пред8 тоб0ю, вручи1въ тебЁ свётлую, неувzдaемую рaz ли1лію, и3 сE тh со смирeніемъ и3 рaдостію пріsла є3си2 в0лю гDню и3 ти1хо tошлA къ б9eственному твоемY сн7у. Q, неустaннаz мlтвеннице нaша! Q, неувzдaемый цвёте свётлагw рaz нб7снагw! Ниспошли2 и3 нaмъ, милосeрднаz, ти1хій и3 безболёзненный ўх0дъ и3з8 сeй ю3д0ли плaча, воздыхaній и3 ск0рбей, да вопіeмъ тебЁ таков†z: Рaдуйсz, вознесeннаz на нб7о сн7омъ твои1мъ, цRи1це нбcнаz. Рaдуйсz, ск0раz и3 вёрнаz пред8 ни1мъ нaша пом0щнице и3 заступлeніе. Рaдуйсz, всепётаz дв7о, и4бо и4мz твоE неувzдaемо красyетсz и3 ўбlжaетсz и3з8 р0да въ р0дъ. Рaдуйсz, въ бyрzхъ житeйскихъ надeжное нaше и3 ти1хое пристaнище. Рaдуйсz, њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ в7i

Q, стрaшный послёдній чaсъ нaшъ! Сeрдце и3 всE ќды трепeщутъ, є3гдA т0лько помышлsемъ њ нeмъ! Кaкw њстaвимъ си1рыми нaши бли1зкіе и3 люби1мые; Кaкw пойдeмъ неумhтные посрэди2 тмы2 и3 сёни смeртныz къ н0вой жи1зни; Кaкw предстaнемъ на стрaшный сyдъ творцA и3 бGа; Q, нaша ўтёшительнице! Q, д0браz нaша пом0щнице! Помоги2 нaмъ, є3гдA настaнетъ сіE, рукY лю1бzщую свою2 м™ри1нскую положи2 на чело2 нaше, да ўти1хнутъ нaши страдaніz и3 душA нaша возроди1тсz, ўмири2 тоскY разлучeніz нaшегw съ мjромъ си1мъ, и3 свётъ вёчной прaвды да возсіsетъ пред8 нaшими nчaми. Q, пречcтаz м™и! На тебE надёемсz, тебЁ м0лимсz и3 вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Q, душE моS, душE моS! Восстaни, что2 спи1ши; Конeцъ приближaетсz! Почто2 грэхaми богатёеши; Почто2 не ради1ши, не гот0вишисz; ГDь при двeрэхъ, въ чес0мъ надeжду полагaеши; Кjй tвётъ проглаг0леши гDеви, є3гдA пріи1детъ џнъ, гр0зный судіS, суди1ти зeмлю: ни чaса, ни днE сегw2 не вёси, t крaz земнaгw и3 до крaz звучи1тъ трубA ґрхaгGльскаz, и3 мeртвіи возстаю1тъ, и3 собирaютсz вси2 kзhцы. И# сE грzдeтъ сн7ъ чlвёческій на џблацэхъ съ си1лою своeю, во всeй слaвэ своeй. ГдЁ нaши д0брые дэлA; ГдЁ милосeрдіе; ГдЁ люб0вь; Прегрэшeній же нaшихъ неисчерпaемое мн0гое мн0жество закрhша нeбо. Q, всеми1лостиваz бцdе! Въ сeй стрaшный дeнь предстaни нaмъ и3 бyди ходaтаицей за нaсъ пред8 сн7омъ твои1мъ. На тебE є3ди1ну надёемсz, не њстaви нaсъ грёшныхъ. Бyди нaмъ защи1тою и3 ўкрэплeніемъ, съ тeплою вёрою и3 несомнeнною надeждою припaдаемъ къ пречcтому твоемY џбразу и3 со слезaми зовeмъ таковaz: Рaдуйсz, м0лніе, тмY нaшу њсвэщaющаz. Рaдуйсz, на стрaшнемъ сyдище хrт0вомъ за нaсъ заступaющаz. Рaдуйсz, свои1мъ nмоф0ромъ вeсь мjръ t бёдъ и3 ск0рбей покрывaющаz. Рaдуйсz, ћкw є3си2 мjръ тебЁ є3ди1ной м™ри ўсынови1сz. Рaдуйсz, ћкw тебЁ є3ди1ной неизречeннаz блгdть моли1тисz њ нaсъ дадeсz. Рaдуйсz, всёмъ вёрнымъ свои1мъ чaдомъ вёчную рaдость ўготовлsющаz. Рaдуйсz, цвётомъ свои1мъ неувzдaемымъ нaсъ грёшныхъ на вёки бlгоухaющаz. Рaдуйсz, м™и б9іz, цвёте неувzдaемый.

Кондaкъ Gi

Q, неувzдaемый цвёте! Q, всепётаz м™и мRjе, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во! Нhнэшнее пріими2 нaше приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ. Согрeй м™ри1нскою люб0вію, возвесели2 нaсъ вёчною рaдостію. Сп7си t вёчныхъ мyкъ непрестaнною къ сн7у твоемY моли1твою и3 нб7снагw цRствіz нaсъ, цRи1це, спод0би, њ тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды. И# пaки јкосъ №-й: Ћкw б9іе бlгословeніе: И# кондaкъ №-й: Q, пребlгословeннаz бцdе дв7о:

Мlтва

Q, прес™az и3 пренепор0чнаz м™и дв7о, надeждо хrтіaнъ и3 прибёжище грёшнымъ! Защити2 всёхъ въ несчaстіzхъ къ тебЁ прибэгaющихъ, ўслhши стенaніz нaша, приклони2 ќхо твоE къ молeнію нaшему. ВLчице и3 м™и бGа нaшегw, не презри2 трeбующіz твоеS п0мощи и3 не tри1ни нaсъ грёшныхъ, вразуми2 и3 научи2 нaсъ, не tступи2 t нaсъ, рабHвъ твои1хъ, за роптaніе нaше. Бyди нaмъ м™ь и3 покрови1тельница, вручaемъ себE ми1лостивому покр0ву твоемY. Приведи2 нaсъ, грёшныхъ, къ ти1хой и3 безмzтeжной жи1зни, да њплaчемъ грэхи2 нaши. Q, м™и мRjе, нaша пребlгaz и3 ск0раz застyпнице, покрhй нaсъ свои1мъ ходaтайствомъ, защити2 t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ людeй, возстаю1щихъ на нaсъ. Q, м™и гDа творцA нaшегw! Ты2 є3си2 к0рень дв7ства и3 неувzдaющій цвётъ чистоты2 и3 цэломyдріz, пошли2 п0мощь нaмъ нeмощнымъ и3 њбуревaемымъ пл0тскими стрaстьми и3 блуждaющимъ сердцaми. Просвёти нaши душeвныz џчи, да ви1димъ пути2 прaвды б9іz. Блгdтію сн7а твоегw2 ўкрэпи2 нaшу слaбую в0лю во и3сполнeніе зaповэдей, да и3збaвимсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти и3 њпрaвданы бyдемъ твои1мъ пречyднымъ заступлeніемъ на стрaшнемъ судЁ сн7а твоегw2, є3мyже мы2 воздаeмъ слaву, чeсть и3 покланeніе нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Очікується текст

Знайшли помилку