...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Несподівана Радість”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнней t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, kви1вшейсz и3ногдA къ чlвёку беззак0нну, во є4же tврати1ти є3гw2 t пути2 нечeстіz, бlгодaрственное пёніе прин0симъ ти2, бGороди1тельнице: тh же, ћкw и3мyщаz млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ нaсъ бёдъ и3 грэхHвъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку