...
Акафісти,  Святим

Акафіст преподобним Антонію і Феодосію Печерським

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избраннии и Духа Святаго исполненнии, преподобнии и богоноснии отцы наши, Антоние и Феодосие Печерстии, преизящная Русския земли прозябения. пречудная нашего народа украшения, хотящу мне, недостойному, похвальное вам совершити пение, смиренно вас молю: потемненный мой разум светом данныя вам от Бога благодати озарите, мрак неведения просветите, неудобства и препоны разрушите, мою немощь укрепите, нас же всех, сынов русских, от всех бед и напастей, скорбей и болезней отечески свободите, да в теплоте сердца из глубины души вси купно вопием вам:

Радуйтеся, Антоние и Феодосие, монашескаго в Руси жития первоначальницы.

Икос 1

Кондaкъ №.

И#збрaнніи и3 д¦а с™aгw и3сп0лненіи, прпdбніи и3 бGон0сніи nц7ы2 нaши, ґнтHніе и3 fеод0сіе печeрстіи, преиз‰щнаz рyсскіz земли2 прозzбє1ніz, преч{днаz рyсскагw нар0да ўкрашє1ніz, хотsщу мнЁ, недост0йному, похвaльное вaмъ соверши1ти пёніе, смирeннw вaсъ молю2, потемнeнный м0й рaзумъ свётомъ дaнныz вaмъ t бGа блгdти њзари1те, мрaкъ невёдэніz просвэти1те, неудHбства и3 препHны разруши1те, мою2 нeмощь ўкрэпи1те, нaсъ же всёхъ, сынHвъ рyсскихъ t всёхъ бёдъ и3 напaстей, скорбeй и3 болёзней nтeчески свободи1те, да въ теплотЁ сeрдца и3з8 глубины2 души2 вси2 кyпнw вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Јкосъ №.

Кондак 1

Обрані і Духа Святого сповнені, преподобні і богоносні отці наші Антонію і Феодосію Печерські, найкрасивіші Руської землі паростки, предивна українського народу окрасо, бажаючи я, недостойний, похвальний звершити вам спів, смиренно благаю вас: просвітіть мій затьмарений розум світлом даної вам Богом благодаті, осяйте морок невíдання, зруйнуйте перешкоди і незручності, укріпіть мою неміч, нас же, всіх синів українських, по-батьківськи визволіть від усіх напастей, скорбот і хвороб, щоб від теплого серця із глибини душі ми всі разом взивали до вас:

Радуйтеся, Антонію і Феодосію, чернечого життя на Русі першоначальники.

Ікос 1

Знайшли помилку