Акафісти,  Святим

Акафіст преподобному Антонію Римлянину Новоградському чудотворцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о душа́х на́ших, преподо́бне о́тче Анто́ние, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

И́кос 1

Ангельски на земли́ пожи́в, богому́дре Анто́ние, по́двигом до́брым подвиза́лся еси́: кре́ст бо на ра́мена взе́м, Влады́це Христу́ после́довал еси́. Ны́не же предстоя́ престо́лу сла́вы, моли́ся о на́с, почита́ющих тя́ и зову́щих тебе́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею а́нгелом уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́м и бде́нием безстра́стия дости́гл еси́.

Ра́дуйся, свети́льниче Боже́ственнаго све́та; ра́дуйся, моли́тв благово́нное кади́ло.

Ра́дуйся, ве́рных нело́жное утвержде́ние; ра́дуйся, неве́рных богому́дренное обличе́ние.

Ра́дуйся, христиа́н благооти́шное приста́нище; ра́дуйся, благоче́стия стено́ необори́мая.

Ра́дуйся, кре́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вия.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний ве́рный блюсти́телю; ра́дуйся, пра́вил седми́ Вселе́нских собо́ров храни́телю.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 2

Ви́дя Госпо́дь Бо́г тве́рдое жела́ние души́ твоея́ сохрани́тися от врежде́ния ве́ры, о́тче на́ш Анто́ние, я́ко но́ваго Авраа́ма, пресе́льника тя́ сотвори́ в земли́ тебе́ еще́ чужде́й, оба́че по ве́ре уже́ ро́дственней. Те́мже мы́, ра́дости испо́лнени, благодари́м Бо́га, ди́вно прославля́ющаго святы́я Своя́, вопию́ще Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум просвеще́н свы́ше име́яй, все́м се́рдцем возлюби́л еси́ правосла́вную ве́ру. Не терпя́ ви́дети в це́ркви Ри́мстей смуще́ния, и раздо́ры, и мяте́жи ве́лии, восхоте́в оста́вил еси́ оте́чество и ро́д тво́й. Мы́ же, похваля́юще ре́вность твою́ по ве́ре, о́тче Анто́ние, ра́достно взыва́ем ти́:

Ра́дуйся, преподо́бных вели́ких отце́в после́дователю; ра́дуйся, отступле́ний Ри́мских обличи́телю.

Ра́дуйся, безмо́лвия люби́телю; ра́дуйся, пусты́нный на мо́ри и на су́ши жи́телю.

Ра́дуйся, де́нь и но́щь на ка́мени моли́выйся; ра́дуйся, не име́вый ку́щи, ниже́ покро́ва.

Ра́дуйся, пусты́нным зла́ком пита́выйся; ра́дуйся, по́стников похвало́.

Ра́дуйся, наста́вниче богому́дрия; ра́дуйся, мона́шествующих сла́во.

Ра́дуйся, ско́рый к освобожде́нию от мирски́х сете́й споспе́шниче; ра́дуйся, наде́жный хода́таю на́м Ца́рствия небе́снаго.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго восхи́ти тя́ от Ри́ма, богому́дре Анто́ние, на ка́мени, я́ко на ле́гцем корабли́, принесе́ тя́ в зе́млю Ру́сскую, иде́же обре́т ти́хое приста́нище, в пусты́ни всели́лся еси́, неле́ностно порабо́тал Христу́, и во мно́зем долготерпе́нии руководи́л еси́ в Ца́рствие Бо́жие духо́вная ча́да твоя́, научи́в и́х еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́яй в се́рдце свое́м о́гнь любве́ Боже́ственныя, богому́дре о́тче, кре́пко подвиза́лся еси́ проти́ву ко́зней диа́вольских, и победи́тельным ору́жием креста́ Госпо́дня разсека́л еси́ се́ти лука́ваго, я́ко паучи́ну. Те́мже мо́лим тя́, о́тче Анто́ние, помози́ и на́м спасе́ние улучи́ти, да с любо́вию зове́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, благíй и ве́рный; ра́дуйся, сосу́де по́лный небе́сныя благода́ти.

Ра́дуйся, я́ко упова́нием Но́ю уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко подо́бно Илии́ и Елиссе́ю по бе́здне водно́й на ка́мени ше́ствовал еси́.

Ра́дуйся, учи́телю смире́ния и целому́дрия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́ния.

Ра́дуйся, пропове́дниче чуде́с Христо́выхъ; ра́дуйся, наста́вниче де́л до́брыхъ.

Ра́дуйся, бесо́вских си́л прогна́ние; ра́дуйся, сто́лпе ве́ры и утвержде́ние.

Ра́дуйся, восприя́вший от Христа́ си́лу и прему́дрость; ра́дуйся, вмести́лище Ду́ха Всесвята́го.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 4

Бу́ри морски́х во́лн не убоя́лся еси́, преподо́бне о́тче Анто́ние, бы́в несе́н на ка́мени с ве́твию в руце́ твое́й: не прии́де к тебе́ ни ско́рбь, ниже́ стра́х, ни и́ная печа́ль ка́я, ни а́лчба, ни жа́жда. Но ве́сь у́м в Бо́зе углуби́в, и Того́ во́ли себе́ вда́в, пребы́л еси́ моля́ся Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери, и веселя́ся душе́ю, пе́л еси́ с во́и небе́сными: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше ди́вное твое́ от ю́га к се́веру прехожде́ние, богоно́сне Анто́ние, я́коже бо Авваку́м в Вавило́н, пренесе́н бы́л еси́ си́лою Бо́жиею в Но́вград, я́ко а́нгела во пло́ти разуме́юще тя́, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, дре́вле бы́вшаго Ри́мския Це́ркви правосла́вия осия́ние; ра́дуйся, Нову́граду благода́тное процвете́ние.

Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый дарова́ний духо́вныхъ; ра́дуйся, но́щи неве́дения и заблужде́ний разгони́телю.

Ра́дуйся, мглу́ страсте́й хотя́щим отгна́ти посо́бниче; ра́дуйся, по вода́м чуде́сно пла́вание соверши́вый и ры́бныя ловцы́ обличи́вый.

Ра́дуйся, по мо́рю пла́вающих до́брый ко́рмчий; ра́дуйся, по реце́ Во́лхове обурева́емых ти́хое приста́нище.

Ра́дуйся, бе́дствующих помо́щниче; ра́дуйся, утопа́ющих избавле́ние.

Ра́дуйся, блужда́ющих ве́рный наста́вниче; ра́дуйся, и́щущих и́ноческаго жития́ прибе́жище и руководи́телю.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 5

Боготе́чную звезду́ мня́ся зре́ти вы́спрь во о́блацех Пречи́стую Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, Преве́чнаго Младе́нца на рука́х держа́щую: бы́в ве́сь в ра́дости духо́вней, преподо́бне Анто́ние, небре́гл еси́ о стра́шном посреде́ во́лн морски́х пла́вании, но а́ки вне́ те́ла сы́й, забы́ себе́ услажда́емый виде́нием Цари́цы Небе́сныя, и от Тоя́ луче́ю не́коею Боже́ственною озаря́емь пе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше тя́, о́тче Анто́ние, Вели́каго Нова́града лю́дие возра́довавшеся ра́достию неизглаго́ланною, нача́ша благогове́йно приходи́ти к тебе́, прося́ще у тебе́ моли́тв и благослове́ния. Ты́ же уве́дев пренесе́нна себе́ во гра́д, цвету́щь правосла́вною ве́рою, подиви́вся всемо́щной си́ле Бо́жией, ка́ко в два́ дни́ и в две́ но́щи толи́кую долготу́ пути́ прейти́ тебе́ устро́и Госпо́дь, возра́довался и возблагодари́л еси́ Его́. Мы́ же, ча́да твоя́, о́крест ра́ки твоея́ предстоя́ще, благодаря́ще Бо́га, любо́вию вопие́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко да́ра вели́каго от Бо́га сподо́блен еси́; ра́дуйся, я́ко дре́вним чудесе́м подо́бное на тебе́ соде́яся.

Ра́дуйся, но́вый Илие́, я́ко на ка́мени, а́ки на колесни́це о́гненней, по вода́м ше́ствовал еси́; ра́дуйся, на́ш апо́столе, я́ко на ка́мени, а́ки на о́блацех, несе́н бы́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю посети́ и благослови́ Бо́г новопросвеще́нныя лю́ди Нова́града; ра́дуйся, я́ко тобо́ю укрепи́ и́х в правосла́вней ве́ре.

Ра́дуйся, истолкова́телю Ева́нгельскаго уче́ния; ра́дуйся, наста́вниче и на́с, во гресе́х живу́щихъ.

Ра́дуйся, неусы́пный на́ш храни́телю; ра́дуйся, о все́х ве́рный хода́таю.

Ра́дуйся, я́ко твои́м моле́нием от а́да свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко твои́м предста́тельством ра́йския жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 6

Слове́с Ева́нгельских, е́же не иска́ти сла́вы от челове́к, ве́рный храни́тель показа́лся еси́, богоблаже́нне Анто́ние, егда́ бо святи́тель Бо́жий Ники́та, уве́дев о тебе́, призва́ к себе́, вопроша́я: «кто́ еси́, отку́ду и ка́ко прише́лъ?» Ты́ ничто́же и́но отвещава́ше, то́чию кла́няяся, глаго́лаше: «прости́ мя́, влады́ко святы́й, гре́шна су́ща челове́ка и стра́нна». Мы́ же, чудя́ся толи́кому смире́нию твоему́, взыва́ем Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́в от Ри́мския страны́, о́тче на́ш Анто́ние, просвети́л еси́ чу́дным твои́м житие́м зе́млю Новгоро́дскую, в не́йже оби́тель сотвори́л еси́, и хра́м пречу́ден Бо́жией Ма́тери созда́л еси́. Сего́ ра́ди благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, да́вшаго тебе́ толикую благода́ть си́лы Своея́, к тебе́, я́ко к те́плому о на́с моли́твеннику, ра́достная воспева́ем та́ко:

Ра́дуйся, а́нгельское житие́ на́м явля́яй; ра́дуйся, стра́сти грехо́вныя укроща́яй.

Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго смире́ния; ра́дуйся, зерца́ло соверше́ннаго терпе́ния.

Ра́дуйся, наста́вниче вели́кий спасе́нию; ра́дуйся, приводя́й гре́шных ко исправле́нию.

Ра́дуйся, изве́стный исполни́телю за́поведей Христо́выхъ; ра́дуйся, ду́ш немощны́х исцеле́ние.

Ра́дуйся, ми́лостыню твори́ти науча́яй; ра́дуйся, ри́зы и бра́шна неиму́щим подава́ти повелева́яй.

Ра́дуйся, пусты́нниче, мирску́ю че́сть и бога́тство возненави́девый; ра́дуйся, по́стниче, от ю́ности Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 7

Хотя́й избра́н до́м Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́ти, потща́лся еси́ те́сным и ско́рбным путе́м, веду́щим в жи́знь ве́чную, взе́м на ра́мо свое́ кре́ст Христо́в, ше́ствовати, е́же благода́тию Бо́жиею от ю́ности твоея́ непоро́чно соверши́в, дости́гл еси́ угото́ваннаго тебе́ небе́снаго воздая́ния, и та́мо благода́рственно пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вый вои́стинну подви́жник яви́лся еси́ в земле́ Русстей, о́тче на́ш Анто́ние. Кто́ изочте́т твоя́ по́стническия по́двиги? Кто́ не подиви́тся вели́кому смире́нию твоему́? Кто́ от челове́к возмо́жет святы́ни твоея́ вели́чие пропове́дати? Вои́стинну с небеси́ пе́снь тебе́ мо́жет бы́ти воспева́ема, а не земли́. Мы́ же, любо́вию возбужда́еми, дерза́ем пе́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че; ра́дуйся, во пло́ти пожи́вый духо́вне, на земли́ небе́сне.

Ра́дуйся, вся́кую доброде́тель де́лы свои́ми изобрази́вый; ра́дуйся, душе́вныма очи́ма вы́ну Го́спода созерца́вый.

Ра́дуйся, пред лице́м Бо́жиим, я́ко сы́н пред Отце́м ходи́вый; ра́дуйся, яко во́ин пред воево́дою, гото́вый вся́ повеле́нная твори́ти.

Ра́дуйся, и́го Христо́во возлюби́вый; ра́дуйся, до́бре ста́до и́ночествующих упра́вивый.

Ра́дуйся, ше́ствовавый от си́лы в си́лу; ра́дуйся, Бо́га в Сио́не узре́вый.

Ра́дуйся, еди́наго Го́спода возлюби́вый; ра́дуйся, очеса́ своя́ вы́ну к Нему́ име́вый.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до явля́ется, богому́дре о́тче Анто́ние: свяще́ннии сосу́ди и сокро́вище, вда́нное тобо́ю морски́м вода́м в Ри́ме, чуде́сно зде́ вручи́ тебе́ Бо́г, на созида́ние хра́ма Пречи́стыя Богоро́дицы и оби́тели, в не́йже мо́лимся и о твое́м хода́тайстве у Христа́ Бо́га на́шего, ве́рно вопию́ще: Аллилу́ия.

И́кос 8

Ве́сь явля́ешися все́м вои́стинну помо́щник, богоно́сне Анто́ние. Ты́ бо при́сно ца́рствуя со Христо́м, и о на́с, гре́шных, моли́твы к Нему́ возсыла́я, не то́чию припа́дающих к цельбоно́сным моще́м твои́м, но и дале́че отстоя́щих, призыва́ющих же всечестно́е и́мя твое́, предста́тельством твои́м соблюда́еши от вся́каго зла́. Те́мже во умиле́нии зове́м ти́:

Ра́дуйся, прибе́жище на́ше во все́х напа́стехъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче все́х в беда́х су́щихъ.

Ра́дуйся, цели́телю боле́зней душе́вных вку́пе и теле́сныхъ; ра́дуйся, на неви́димыя враги́ на́ша си́льный побо́рниче.

Ра́дуйся, посети́телю в не́мощи лежа́щихъ; ра́дуйся, уте́шителю все́х скорбя́щихъ.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю престае́т рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю подае́тся ра́дость.

Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́блественно после́довал еси́; ра́дуйся, я́ко сладча́йшему Іису́су до конца́ послужи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезре́ния Бо́жия; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зре́ти невече́рний де́нь Ца́рствия Его́.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 9

Вся́кия труды́ и ско́рби до́блественно претерпе́л еси́, о́тче Анто́ние, ше́ствуя по пути́ спасе́ния до масти́тыя ста́рости. На земли́ невеще́ственное житие́ показа́л еси́, и во пло́ти а́ки безпло́тен яви́лся еси́, сего́ ра́ди мно́гих чуде́с творе́ния от Го́спода прие́мь, чи́стою и боголюбе́зною душе́ю твое́ю к небе́сным причте́н еси́ си́лам, и ку́пно с ни́ми пое́ши ны́не Всеси́льному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Ветíя многовеща́нныя недоуме́ют досто́йно изобрази́ти оби́лия любве́ твоея́, о́тче на́ш Анто́ние, е́юже по вся́ дни́ преиспо́лнен еси́ к ча́дом твои́м о Го́споде: восхоте́в бо и по отше́ствии твое́м, при́сно поуча́ти и́х я́ко живы́й, завеща́л еси́ и́м вся́ потре́бная ко спасе́нию. Сего́ ра́ди из глубины́ серде́ц вопие́м ти́:

Ра́дуйся, благоче́стно тече́ние сконча́вый; ра́дуйся, ве́ру соблюды́й всеце́лу.

Ра́дуйся, ору́жием благоволе́ния Бо́жия венча́нный на земли́; ра́дуйся, венце́м нетле́ния укра́шенный на небеси́.

Ра́дуйся, до́лу вели́чием чуде́с блиста́яй; ра́дуйся, горе́ луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та осиява́емый.

Ра́дуйся, я́ко в пресве́тлых ра́йских оби́телех вселя́ешися; ра́дуйся, я́ко лице́м к Лицу́ Боже́ственнаго Све́та причаща́ешися.

Ра́дуйся, я́ко с небе́сных высо́т на мольбы́ на́ша призира́еши; ра́дуйся, я́ко в со́ниях и виде́ниих во бла́го на́м явля́ешися.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко предста́тельством твои́м безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 10

Спасти́ся хотя́щаго все́м челове́ком и изба́витися от напа́стей, о́тче Анто́ние, ты́ умоли́л еси́ Го́спода и Спаси́теля на́шего, да мимои́дут врази́ от Вели́каго Нова́града и оби́тели твоея́, да не озло́бят поко́ища твоего́ по вся́ дни́, живу́щии же зде́ моли́твами твои́ми просла́вят Всеси́льнаго Бо́га, поюще Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ ты́ и покро́в все́м челове́ком, к заступле́нию твоему́ прибега́ющим, о́тче Анто́ние. Те́мже и на́м, к тебе́ приходя́щим и прося́щим заступле́ния у Царя́ Небе́снаго, бу́ди стена́ кре́пкая и огражде́ние непреобори́мое, от вся́ких бе́д и напа́стей огражда́я на́с, пою́щих тебе́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ до вре́мене сокры́л еси́ от лицезре́ния; ра́дуйся, я́ко о нетле́нии моще́й твои́х яви́л еси́ благоче́стне и́ноку Ни́фонту.

Ра́дуйся, я́ко моли́твою твое́ю бы́вшия враги́ отгна́л еси́; ра́дуйся, я́ко оби́тель твою́ запусте́нию не пре́дал еси́.

Ра́дуйся, хра́м тобо́ю созда́нный до ны́не сохрани́вый; ра́дуйся, соблюды́й принесе́нную в руце́ твое́й ве́твь и ка́мень, на не́мже приплы́л еси́ чуде́сне.

Ра́дуйся, име́яй пред собо́ю ико́ны, и́мже покланя́лся еси́ в животе́ твое́мъ; ра́дуйся, возвеща́яй ди́вное прише́ствие твое́ я́вленными чудеса́ми.

Ра́дуйся, воспита́вший в оби́тели твое́й мно́гия подража́тели; ра́дуйся, просвети́вый в не́й уче́нием Христо́вым и́щущих све́та.

Ра́дуйся, привлека́яй к себе́ лю́ди избра́нныя; ра́дуйся, обогаща́яй оби́тель твою́ от царе́й и святи́телей.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 11

Пе́ние благода́рственное Христу́ Бо́гу, тя́, о́тче Анто́ние, прославля́юще, правосла́внии прино́сят, я́ко мно́гих чуде́с творе́ц ты́ яви́лся еси́: слепы́я просвеща́я, немощны́я исцеля́я, больны́я врачу́я, бе́сныя от бесо́в свобожда́я, толи́ко си́льне, я́ко и не у́ приведе́нным к тебе́ бы́вшим бе́сным, еще́ на пути́ де́мони от ни́х отбега́ху, и ктому́ не возвраща́хуся, боя́щеся в тебе́ си́лы Бо́жия, ю́же вы́ну в небесе́х прославля́я, вопие́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоза́рное свети́ло, благода́тию Христа́ Бо́га просвеща́ющее Новгоро́дския страны́, зри́м тя́, богому́дре о́тче Анто́ние: с а́нгелы бо предстоя́ престо́лу Бо́жию, ра́дости преве́лия испо́лнен еси́, и Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та осиява́емь, озаря́еши ве́рных, вопию́щих ти́ такова́я:

Ра́дуйся, возше́дый на го́ру превысо́ку доброде́телей Боже́ственныхъ; ра́дуйся, я́ко от тоя́ удо́бь возше́л еси́ на го́ру небе́сную.

Ра́дуйся, я́ко от оби́тели земны́я в оби́тель небе́сную водвори́лся еси́; ра́дуйся, я́ко та́мо предстоя́ Царю́ Небе́сному, о все́х на́с к Нему́ те́пле хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, я́ко отше́д от на́с душе́ю, на́м мо́щи твоя́ оста́вил еси́; ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ исцеля́ют вся́кия ско́рби и боле́зни.

Ра́дуйся, я́ко моще́й твои́х де́мони трепе́щутъ; ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ кому́ждо в печа́лех быва́ют утеше́ние.

Ра́дуйся, я́ко Го́спода Іису́са о все́х чту́щих па́мять твою́ умилостивля́еши; ра́дуйся, я́ко и Преблагослове́нную Ма́терь Его́ хода́тайствовати о на́с, гре́шных, преклоня́еши.

Ра́дуйся, я́ко Импера́тору на́шему на сопроти́вных побе́ду да́рствуеши; ра́дуйся, я́ко все́м правове́рным вся́кое проше́ние на по́льзу исполня́еши.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 12

Благода́ть свы́ше ти́ да́нную позна́вше, благогове́йно обстоя́ще святу́ю ра́ку твою́, о́тче на́ш Анто́ние, тебе́ на́шего ми́лостиваго отца́ приле́жно про́сим: проле́й ны́не те́плую твою́ моли́тву о на́с, гре́шных, ко Го́споду, я́ко да спасе́т и поми́лует Импера́тора на́шего [и́мярекъ] и ве́сь Августе́йший До́м Его́, ца́рство Его́ да разшири́т и укрепи́т, Це́рковь Свою́ святу́ю от ра́спрей и раско́лов незы́блему сохрани́т, и вся́ правосла́вныя христиа́ны в ми́ре и благоде́нствии соблюде́тъ. Чесого́ твои́ми моли́твами ожида́юще от Царя́ Небе́снаго, вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще твое́ к Бо́гу отше́ствие, преподо́бне о́тче Анто́ние, почита́ем свяще́нную па́мять твою́, велича́ем ре́вность по ве́ре, хва́лим долготерпе́ние, сла́вим незло́бие и ублажа́ем кончи́ну твою́: на сме́ртном бо одре́ возлежа́, жела́нием возжела́л еси́ облещи́ся в вели́кий а́нгельский о́браз и с а́нгелами ны́не лику́еши. Те́мже моля́щеся усе́рдно, о е́же сподо́битися и на́м неосужде́нно предста́ти на стра́шное суди́ще Христо́во, взыска́ем ти́:

Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жия те́плый о на́с предста́телю; ра́дуйся, просла́вивый Бо́га в телеси́ и в душе́ свое́й.

Ра́дуйся, добропобе́дный во́ине Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, вождю́ прему́дрый ра́тующих проти́ву си́л а́довыхъ.

Ра́дуйся, я́ко с горя́щим свети́льником возше́л еси́ в ра́дость Христа́; ра́дуйся, я́ко от Него́ благода́ть исцеле́ний прия́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко благоволе́нием Пресвяты́я Богоро́дицы возвели́чен еси́; ра́дуйся, я́ко во све́тлостех святы́х пребыва́еши.

Ра́дуйся, я́ко с проро́ки и а́нгелы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко со святи́тели и му́ченики просла́влен еси́.

Ра́дуйся, я́ко с преподо́бными и пра́ведными весели́шися; ра́дуйся, я́ко со все́ми избра́нными Бо́жиими при́сно торжеству́еши.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 13

О, вели́кий и пречу́дный преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, и благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ ми́лостиваго Бо́га, да сохрани́т Импера́тора и все́ во́инство, да умудри́т па́стырей Правосла́вныя Це́ркви, да изба́вит все́х на́с от враго́в ви́димых и неви́димых, от вся́кия напа́сти и ско́рби, от напра́сныя сме́рти и бу́дущия му́ки, да сподо́бит с тобо́ю и со все́ми святы́ми во ве́ки воспева́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

Ангельски на земли́ пожи́в, богому́дре Анто́ние, по́двигом до́брым подвиза́лся еси́: кре́ст бо на ра́мена взе́м, Влады́це Христу́ после́довал еси́. Ны́не же предстоя́ престо́лу сла́вы, моли́ся о на́с, почита́ющих тя́ и зову́щих тебе́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею а́нгелом уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́м и бде́нием безстра́стия дости́гл еси́.

Ра́дуйся, свети́льниче Боже́ственнаго све́та; ра́дуйся, моли́тв благово́нное кади́ло.

Ра́дуйся, ве́рных нело́жное утвержде́ние; ра́дуйся, неве́рных богому́дренное обличе́ние.

Ра́дуйся, христиа́н благооти́шное приста́нище; ра́дуйся, благоче́стия стено́ необори́мая.

Ра́дуйся, кре́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вия.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний ве́рный блюсти́телю; ра́дуйся, пра́вил седми́ Вселе́нских собо́ров храни́телю.

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о душа́х на́ших, преподо́бне о́тче Анто́ние, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Моли́тва преподо́бному Анто́нию Ри́млянину

Па́стырю предо́брый и наста́вниче на́ш, преподо́бне о́тче Анто́ние! Ты́ бо во пло́ти еще́ сы́й, Боже́ственным манове́нием управля́емь, ве́тхий Ри́м, оте́чество твое́, и ро́д тво́й оста́вил еси́, и отту́ду чуде́сным по вода́м на ка́мени, я́ко на ле́гцем корабли́, прише́ствием твои́м се́мо освяти́л еси́ гра́д се́й, и в не́м хра́м Бо́жией Ма́тери воздви́гл еси́, труды́ же и по́двиги твои́ми просвети́л еси́ оби́тель сию́, (ея́же и основа́ние тобо́ю бы́сть,) умно́жил еси́ в не́й ча́да твоя́, о́бразом до́брых де́л и уче́нием наставля́яй и́х: те́м и нетле́нием моще́й твои́х и чуде́с сия́нием просла́ви тя́ Бо́г, Ему́же безпло́тен со безпло́тными предстоя́ ра́дуешися, и, ра́дуяся, о притека́ющих к чудотво́рней ра́це твое́й, и мо́щи твоя́ усты́ и се́рдцем лобыза́ющих мо́лишися. Ты́ и ны́не, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́, бу́ди моли́твенник и хода́тай о предстоя́щих си́х рабе́х твои́х, честны́м твои́м моще́м кла́няющихся, и прося́щих от тебе́ ми́лостиваго заступле́ния. Ей, мо́лим тя́, слуго́ Христо́в и уго́дниче, главы́ и сердца́ на́ша преклоня́юще тебе́, не пре́зри убо́гаго сего́ моле́ния на́шего, но при́зри на ны́ ми́лостивно, коего́ждо потре́бу исполня́я: боля́щим здра́вие, путеше́ствующим в пути́ благопоспе́шество, пла́вающим ско́рое и безбе́дное пла́вание да́руя; оби́тель же сию́ от вся́ких бе́д, внеза́пно находя́щих, сохрани́, и в не́й живу́щих и тружда́ющихся, ку́пно же и и́м благоде́ющих, от вся́ких напа́стей свободи́; да вси́ твои́ми моли́твами на земли́ богоуго́дно поживе́м, и небе́снаго Ца́рствия насле́дники бу́дем, досто́йны славосло́вити Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ, п®бне џтче ґнтHніе, пёсньми восхвалsемъ тS, застyпника нaшегw. Ты2 же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, люб0вію тебЁ зовyщихъ:

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Јкосъ №

ЃгGльски на земли2 пожи1въ, бGомyдре ґнтHніе, п0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2: кrтъ бо на рaмена взeмъ, вLцэ хrтY послёдовалъ є3си2. Нhнэ же предстоS пrтолу слaвы, моли1сz њ нaсъ, почитaющихъ тS и3 зовyщихъ тебЁ си2це:

Рaдуйсz, ћкw чистот0ю и3 с™hнею ѓгGлwмъ ўпод0билсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw пост0мъ и3 бдёніемъ безстрaстіz дости1глъ є3си2. Рaдуйсz, свэти1льниче б9eственнагw свёта. Рaдуйсz, мlтвъ бlгов0нное кади1ло. Рaдуйсz, вёрныхъ нел0жное ўтверждeніе. Рaдуйсz, невёрныхъ бGомyдренное њбличeніе. Рaдуйсz, хrтіaнъ бlгоwти1шное пристaнище. Рaдуйсz, бlгочeстіz стэно2 необори1маz. Рaдуйсz, крёпкое корми1ло цRкве хrт0вы. Рaдуйсz, непоколеби1мый ст0лпе правослaвіz. Рaдуйсz, ґпcльскихъ предaній вёрный блюсти1телю. Рaдуйсz, прaвилъ седми2 вселeнскихъ соб0рwвъ храни1телю.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ в7

Ви1дz гDь бGъ твeрдое желaніе души2 твоеS сохрани1тисz t вреждeніz вёры, џтче нaшъ ґнтHніе, ћкw новагw ґвраaма, пресeльника тS сотвори2 въ земли2 тебЁ є3щE чуждeй, nбачE по вёре ўжE р0дственней: тёмже мы2, рaдости и3сп0лнени, бlгодари1мъ бGа, ди1внw прославлsющегw с™ы6z сво‰, вопію1ще є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ просвэщeнъ свhше и3мёzй, всёмъ сeрдцемъ возлюби1лъ є3си2 правослaвную вёру. Не терпS ви1дэти въ цRкви ри1мстэй смущє1ніz и3 разд0ры, и3 мzтeжи вeліи, восхотёвъ њстaвилъ є3си2 nтeчество и3 р0дъ тв0й. Мh же, похвалsюще рeвность твою2 по вёрэ, џтче ґнтHніе, рaдостнw взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, п®бныхъ вели1кихъ nтцє1въ послёдователю. Рaдуйсz, tступлeній ри1мскихъ њбличи1телю. Рaдуйсz, безм0лвіz люби1телю. Рaдуйсz, пустhнный на м0ри и3 на сyши жи1телю. Рaдуйсz, дeнь и3 н0щь на кaмни моли1выйсz. Рaдуйсz, не и3мёвый кyщи, нижE покр0ва. Рaдуйсz, пустhннымъ ѕлaкомъ питaвыйсz. Рaдуйсz, п0стникHвъ похвало2. Рaдуйсz, настaвниче бGомyдріz. Рaдуйсz, монaшествующихъ слaво. Рaдуйсz, ск0рый къ њсвобождeнію t мірски1хъ сэтeй споспёшниче. Рaдуйсz, надeжный ходaтаю нaмъ цrтвіz нбcнагw.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw восхи1ти тS t ри1ма, бGомyдре ґнтHніе, на кaмени, ћкw на лeгцэмъ корабли2, принесE тS въ зeмлю рyсскую, и3дёже њбр1тъ ти2хое пристaнище, въ пустhни всели1лсz є3си2, нелёностнw пораб0талъ хrтY, и3 во мн0зэмъ долготерпёніи руководи1лъ є3си2 въ цrтвіе б9іе духHвнаz ч†да тво‰, научив1ъ и5хъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ пёти бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёzй въ сeрдце своeмъ џгнь любвE б9eственныz, бGомyдре џтче, крёпкw подвизaлсz є3си2 проти1ву к0зней діaвольскихъ, и3 побэди1тельнымъ nрyжіемъ кrта гDнz разсэкaлъ є3си2 сBти лукaвагw, ћкw паучи1ну. Тёмже м0лимъ тS, џтче ґнтHніе, помози2 и3 нaмъ сп7сeніе ўлучи1ти, да съ люб0вію зовeмъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, рaбе б9ій, бlгій и3 вёрный. Рaдуйсz, сосyде п0лный нбcныz бlгодaти. Рaдуйсz, ћкw ўповaніемъ нHю ўпод0билсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw под0бнw и3ліи2 и3 є3лисeю по бёзднэ водн0й на кaмени шeствовалъ є3си2. Рaдуйсz, ўчи1телю смирeніz и3 цэломyдріz. Рaдуйсz, w4бразе кр0тости и3 послушaніz. Рaдуйсz, проповёдниче чудeсъ хrт0выхъ. Рaдуйсz, настaвниче дёлъ д0брыхъ. Рaдуйсz, бэсHвскихъ си1лъ прогнaніе. Рaдуйсz, ст0лпе вёры и3 ўтвэрждeніе. Рaдуйсz, воспріsвый t хrтA си1лу и3 премyдрость. Рaдуйсz, вмэсти1лище д¦а с™aгw.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ д7

Бyри морски1хъ в0лнъ не ўбоsлсz є3си2, п®бне џтче ґнтHніе, бhвъ несeнъ на кaмени съ вётвію въ руцЁ твоeй: не пріи1де къ тебЁ ни ск0рбь, ни1же стрaхъ, ни и4наz печaль кaz, ни ѓлчба, ни жaжда. Но вес1ь ќмъ въ бз7Ё ўглуби1въ, и3 тогw2 в0ли себE вдaвъ, пребhлъ є3си2 молsсz хrту бGу и3 прчcтэй є3гw2 м™ри, и3 веселsсz душeю, пёлъ є3си2 съ вHи нбcными: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшавше ди1вное твоE t ю5га къ сёверу прехождeніе, бGон0се ґнтHніе, ћкwже бо ґввакyмъ въ вавmлHнъ, пренесeнъ бhлъ є3си2 си1лою б9іею въ н0вградъ, ћкw ѓгGла во пл0ти разумёюще тS, вопіeмъ ти2 си2це:

Рaдуйсz, дрeвле бhвшагw ри1мскіz цRкви правослaвіz њсіsніе. Рaдуйсz, новyграду бlгодaтное процвэтeніе. Рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлыхъ даровaній дух0вныхъ. Рaдуйсz, н0щи невёдэніz и3 заблуждeній разгони1телю. Рaдуйсz, мглY страстeй хотsщымъ tгнaти пос0бниче. Рaдуйсz, по водaмъ чудeснw плaваніе соверши1вый и3 ры6бныz ловцы2 њбличи1вый. Рaдуйсz, по м0рю плaвающихъ д0брый к0рмчій. Рaдуйсz, по рэцЁ в0лховэ њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище. Рaдуйсz, бёдствующихъ пом0щниче. Рaдуйсz, ўтопaющихъ и3збавлeніе. Рaдуйсz, блуждaющихъ вёрный настaвниче. Рaдуйсz, и4щущихъ и4ноческагw житіS прибёжище и3 руководи1телю.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ є7

БGотeчную ѕвэздY мнsсz зрёти вhспрь во w4блацэхъ прчcтую вLчицу нaшу бцdу, превёчнагw мLнца на рукaхъ держaщую: бhвъ вeсь въ рaдости дух0вней, п®бне ґнтHніе, небрeглъ є3си2 њ стрaшнэмъ посредЁ в0лнъ морски1хъ плaваніи: но ѓки внЁ тёла сhй, забы2 себE, ўслаждaемый видёніемъ цRи1цы нбcныz, и3 t тоS лучeю нёкоею б9eственною њзарsемь, пёлъ є3си2 бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ є5

Ви1девше тS, џтче ґнтHніе, вели1кагw новaграда лю1діе возрaдовашесz рaдостію неглаг0ланною, начaша бlгоговёйнw приходи1ти къ тебЁ, просsще ў тебЁ мlтвъ и3 бlгословeніz. Ты2 же ўвёдэвъ принесeнна себE во грaдъ, цвэтyщъ правослaвною вёрою подиви1всz всем0щной си1лэ б9іей, кaкw въ двA дни6 и3 въ двЁ нHщи толи1кую долготY пути2 прейти2 тебЁ ўстр0и гDь, возрaдовалсz и3 возбlгодари1лъ є3си2 є3гw2. Мh же, ч†да тво‰, w4крестъ рaци твоеS предстоsще, бlгодарsще бGа, люб0вію вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw дaра вели1кагw t бGа спод0бленъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw дрeвнимъ чудесeмъ под0бное на тебЁ содёzсz. Рaдуйсz, н0вый и3ліE, ћкw на кaмени, ѓки на колесни1цэ џгненнэй, по водaмъ шeствовалъ є3си2. Рaдуйсz, нaшъ ґпcтоле, ћкw на кaмени, ѓки на w4блацэхъ, несeнъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю посэти2 и3 бlгослови2 бGъ новопросвэщє1нныz лю1ди новaграда. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю ўкрэпи2 и5хъ въ правослaвнэй вёрэ. Рaдуйсz, и3столковaтелю є3ђльскагw ўчeніz. Рaдуйсz, настaвниче и3 нaсъ, во грэсёхъ живyщихъ. Рaдуйсz, неусhпный нaшъ храни1телю. Рaдуйсz њ всёхъ вёрный ходaтаю. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ молeніемъ t ѓда свобождaемсz. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ предстaтельствомъ рaйскіz жи1зни сподоблsемсz.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7

Словeсъ є3ђльскихъ, є4же не и3скaти слaвы t человBкъ, вёрный храни1тель показaлсz є3си2, бGоблажeнне ґнтHніе, є3гдA бо с™и1тель б9ій ніки1та, ўвёдэвъ њ тебЁ, призвA къ себЁ, вопрошaz: кто2 є3си2, tкyду и3 кaкw пришeлъ; ты2 ничт0же и4но tвэщавaвше, т0чію клaнzzсz, глаг0лаше: прости2 мS, владhко с™hй, грёшна сyща человёка и3 стрaнна. Мh же, чудsсz толи1кому смирeнію твоемY, взhваемъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвъ t ри1мскіz страны2, џтче нaшъ ґнтHніе, просвэти2лъ є3си2 чyднымъ твои1мъ житіeмъ зeмлю новогрaдскую, въ нeйже њби1тель сотвори1лъ є3си2, и3 хрaмъ пречyденъ б9іей м™ри создaлъ є3си2. Сегw2 рaди бlгодарsще nц7A нбcнаго, дaвшегw тебЁ толи1кую бlгодaть си1лы своеS, къ тебЁ ћкw къ тeплому њ нaсъ мlтвеннику, рaдwстнаz воспэвaемъ тaкw:

Рaдуйсz, ѓгGльское житіE нaмъ kвлszй. Рaдуйсz, стр†сти грэхHвныz ўкрощazй. Рaдуйсz, w4бразе и4стиннагw смирeніz. Рaдуйсz, зерцaло совершeннагw терпёніz. Рaдуйсz, настaвниче вели1кій сп7сeнію. Рaдуйсz, приводsй грёшныхъ ко и3справлeнію. Рaдуйсz, и3звёстный и3сполни1телю зaповэдей хrт0выхъ. Рaдуйсz, дyшъ немощнhхъ и3сцэлeніе. Рaдуйсz, ми1лостыню твори1ти научazй. Рaдуйсz, ри6зы и3 бр†шна неимyщимъ подавaти повелэвazй. Рaдуйсz, пустhнниче, мірскyю чeсть и3 богaтство возненави1дэвый. Рaдуйсz, п0стниче, t ю4ности бGу послужи1вый.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ з7

Хотsй и3збрaнъ д0мъ д¦у с™0му себE сотвори1ти, потщaлсz є3си2 тёснымъ и3 ск0рбнымъ путeмъ, ведyщимъ въ жи1знь вёчную, взeмъ на рaмо своE кrтъ хrт0въ, шeствовати, є4же бlгодaтію б9іею t ю4ности твоеS непор0чнw соверши1въ, дости1глъ є3си2 ўгот0ваннагw тебЁ нбcнагw воздаsніz, и3 тaмw бlгодaрственнw поeши бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вый вои1стинну подви1жникъ kви1лсz є3си2 въ землE рwссjйстэй, џтче нaшъ ґнтHніе. Кто2 и3зочтeтъ тво‰ п0стничєскіz п0двиги; кто2 не подиви1тсz вели1кому смирeнію твоемY; кто2 t человBкъ возм0жетъ с™hни твоеS вели1чіе проповёдати; вои1стинну съ нб7си2 пёснь тебЁ м0жетъ бhти воспэвaема, ґ не t земли2. Мh же, люб0вію возбуждaеми, дерзaемъ пёти тебЁ си2це:

Рaдуйсz, земнhй ѓгGле и3 нбcный человёче. Рaдуйсz, во пл0ти пожи1вый дух0внэ, на земли2 нбcнэ. Рaдуйсz, всsкую добродётель дёлы свои1ми и3з8wбрази1вый. Рaдуйсz, душeвными nчи1ма вhну гDа созерцaвый. Рaдуйсz, пред8 лицeмъ б9іимъ, ћкw сhнъ пред8 nтцeмъ ходи1вый. Рaдуйсz, ћкw в0инъ пред8 воев0дою, гот0вый вс‰ повелBннаz твори1ти. Рaдуйсz, и4го хrт0во возлюби1вый. Рaдуйсz, д0брэ стaдо и4ночествующихъ ўпрaвивый. Рaдуйсz, шeствовавый t си1лы въ си1лу. Рaдуйсz, бGа въ сіHнэ ўзрёвый. Рaдуйсz, є3ди1нагw гDа возлюби1вый. Рaдуйсz, џчи своS вhну къ немY и3мёвый.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преславній чудотв0рче.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное чyдо kвлsетсz, бGомyдре џтче ґнтHніе, свzщeнніи сосyди и3 сокр0вище, вдaнное тоб0ю морски6мъ водaмъ въ ри1ме, чудeснw здЁ вручи2 тебЁ бGъ, на созидaніе хрaма пречcтыz бцdы и3 њби1тели, въ нeйже м0лимсz и3 њ твоeмъ ходaтайстве ў хrта бGа нашегw2, вёрнw вопію1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Вeсь kвлsешисz всBмъ вои1стинну пом0щникъ, бGон0се ґнтHніе. Тh бо при1снw цaрствуz со хrт0мъ, и3 њ нaсъ грёшныхъ мlтвы къ немY возсылaz, не т0чію припaдающихъ къ цэльбонHснымъ мощeмъ твои1мъ, но и3 далeче tстоsщихъ, призывaющихъ же всечcтн0е и4мz твоE, предстaтельствомъ твои1мъ соблюдaеши t всsкагw ѕлA. Тёмже во ўмилeніи зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, прибёжище нaше во всёхъ напaстехъ. Рaдуйсz, ск0рый пом0щниче всёхъ въ бэдaхъ сyщихъ. Рaдуйсz, цэли1телю болёзней душeвныхъ вкyпе тэлeсныхъ. Рaдуйсz, на неви6димыz враги6 нaшz си1льный поб0рниче. Рaдуйсz, посэти1телю въ нeмощи лежaщихъ. Рaдуйсz, ўтёшителю всёхъ скорбsщихъ. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю предстаeтъ рыдaніе. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю подаeтсz рaдость. Рaдуйсz, ћкw хrтY д0блественнw послёдовалъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw сладчaйшему ї}су до концA послужи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw наслаждaешисz лицезрёніz б9іz. Рaдуйсz, ћкw спод0билсz є3си2 зрёти невечeрній дeнь цrтвіz є3гw2.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ f7

Вс‰кіz труды2 и3 ск0рби д0блественнw претерпёлъ є3си2, џтче ґнтHніе, шeствуz по пути2 сп7сeніz до масти1тыz стaрости. На земли2 невещeственное житіE показaлъ є3си2, и3 во пл0ти ѓки безпл0тенъ kви1лсz є3си2: сегw2 рaди мн0гихъ чудeсъ творє1ніz t гDа пріeмь, чи1стою и3 бGолюбeзною душeю твоeю къ нбcнымъ причтeнъ є3си2 си1ламъ, и3 кyпнw съ ни1ми поeши нhнэ всеси1льному бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщaнныz недоумёютъ дост0йнw и3зwбрази1ти њби1ліz любвE твоеS, џтче ґнтHніе, є4юже по вс‰ дни6 преисп0лненъ є3си2 къ чaдwмъ твои1мъ њ гDе; восхотёвъ бо и3 по tшeствіи твоeмъ при1снw поучaти и5хъ ћкw живhй, завэщaлъ є3си2 и5мъ вс‰ потрє1бнаz ко сп7сeнію. Сегw2 рaди и3з8 глубины2 сердeцъ вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, бlгочeстнw течeніе скончaвый. Рaдуйсz, вёру соблюдhй всецёлу. Рaдуйсz, nрyжіемъ бlговолeніz б9іz вэнчaнный на земли2. Рaдуйсz, вэнцeмъ нетлёніz ўкрaшенный на нб7си. Рaдуйсz, д0лу вели1чіемъ чудeсъ блистazй. Рaдуйсz, горЁ лучaми трис0лнечнагw свёта њсіzвaемый. Рaдуйсz, ћкw въ пресвётлыхъ рaйскихъ њби1телехъ вселsешисz. Рaдуйсz, ћкw лицeмъ къ лицY б9eственнагw свёта причащaешисz. Рaдуйсz, ћкw съ нбcныхъ выс0тъ на мольбы2 нaша призирaеши. Рaдуйсz, ћкw въ с0ніzхъ и3 видёніzхъ во бlго нaмъ kвлsешисz. Рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми t вёчныz смeрти свобождaемсz. Рaдуйсz, ћкw предстaтельствомъ твои1мъ безконeчныz жи1зни сподоблsемсz.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти1сz хотsщагw всBмъ человёкwмъ и3 и3збaвитисz t напaстей, џтче ґнтHніе, ты2 ўмоли1лъ є3си2 гDа и3 сп7си1телz нaшегw, да мимои1дутъ врази2 t вели1кагw новaграда и3 њби1тели твоеS, да не њѕл0бzтъ пок0ища твоегw2 по вс‰ дни6, живyщіи же здЁ мlтвами твои1ми прослaвzтъ всеси1льнагw бGа, пою1ще є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 ты2 и3 покр0въ всBмъ человёкwмъ, къ заступлeнію твоемY прибэгaющимъ, џтче ґнтHніе: тёмже и3 нaмъ, къ тебЁ приходsщимъ и3 просsщимъ заступлeніz ў цRS нбcнагw, бyди стэнA крёпкаz и3 њграждeніе непреwбори1мое, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей њграждaz нaсъ, пою1щихъ тебЁ си2це:

Рaдуйсz, мощи твоz до времени сокрылъ є3си2 t лицезреніz. Рaдуйсz, њ нетлЁніи мощeй твои1хъ kви1лъ є3си2 бlгочeстнэ и4ноку нjфонту. Рaдуйсz, мlтвою твоeю бhвшіz враги2 tгнaлъ є3си2. Рaдуйсz, њби1тель твою2 запустёнію не прeдалъ є3си2. Рaдуйсz, хрaмъ тоб0ю создaнный до нhнэ сохрани1вый. Рaдуйсz, соблюдhй принесeнную въ руцЁ твоeй вётвь и3 кaмень, на нeмже приплhлъ є3си2 чудeснэ. Рaдуйсz, и3мёzй пред8 соб0й їкHны, и4мже покланsлсz є3си2 въ животЁ твоeмъ. Рaдуйсz, возвэщaz ди1вное пришeствіе твоE ћвленными чудесами2. Рaдуйсz, воспитaвшій въ њби1тели твоeй мнHгіz подражaтєли. Рaдуйсz, просвэти1вый въ нeй ўчeніемъ хrт0вымъ и4щущихъ свёта. Рaдуйсz, привлекazй къ себE лю1ди и3збр†нныz. Рaдуйсz, њбогащazй њби1тель твою2 t царeй и3 с™и1телей.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ №i

Пёніе бlгодaрственное хrту бGу, тS, џтче ґнтHніе, прославлsюще, правослaвніи прин0сzтъ, ћкw мн0гихъ чудeсъ творeцъ ты2 kви1лсz є3си2: слэпы6z просвэщaz, немощны6е и3сцэлsz, больнhе врачyz, бёсныz t бэсHвъ свобождaz, толи1кw си1льнэ, ћкw и3 не ў приведє1ннымъ къ тебЁ бhвшимъ бBснымъ, є3щE на пути2 дeмwни t ни1хъ tбэгaху, и3 ктомY не возвращaхусz, боsщесz въ тебЁ си1лы б9іz, ю4же вhну въ нб7сёхъ прославлsz, вопіeши бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэтозaрное свэти1ло, бlгодaтію хrтA бGа просвэщaющее новгор†дскіz страны6, зри1мъ тS, бGомyдре џтче ґнтHніе: съ ѓгGлы бо предстоS пrт0лу б9ію, рaдости превeліz и3сп0лненъ є3си2, и3 б9eственными лучaми трис0лнечнагw свёта њсіzвaемь, њзарsеши вёрныхъ, вопію1щихъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, возшeдый на горY превыс0ку добродётелей б9eственныхъ. Рaдуйсz, ћкw t тоS ўд0бь возшeлъ є3си2 на горY нбcную. Рaдуйсz, ћкw t њби1тели земнhz въ њби1тель нбcную водвори1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw тaмо предстоS цRю2 нбcному, њ всёхъ нaсъ къ немY тeплэ ходaтайствуеши. Рaдуйсz, ћкw tшeдъ t нaсъ душeю, нaмъ мHщи твоS њстaвилъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw м0щи тво‰ и3сцэлsютъ вс‰кіz скHрби и3 болBзни. Рaдуйсz, ћкw мощeй твои1хъ дeмwны трепeщутъ. Рaдуйсz, ћкw м0щи тво‰ комyждо въ печaлехъ бывaютъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, ћкw гDа ї}са њ всёхъ чтyщихъ пaмzть твою2 ўмилостивлsеши. Рaдуйсz, ћкw и3 пребл№ословeнную м™рь є3гw2 ходaтайствовати њ нaсъ грёшныхъ преклонsеши. Рaдуйсz, на сопроти6вныz побёду дaрствуеши. Рaдуйсz, ћкw всBмъ правовBрнымъ всsкое прошeніе на п0льзу и3сполнsеши.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ в7i

Блгdть, свhше ти2 дaнную, познaвше, бlгоговёйнw њбстоsще с™yю рaцу твою2, џтче нaшъ ґнтHніе, тебЁ, нaшегw ми1лостивагw nтцA, прилёжнw пр0симъ: пролeй нhнэ тeплую твою2мlтву њ нaсъ грёшныхъ ко гDу, ћкw да сп7сeтъ и3 поми1луетъ нaсъ, да разши1ритъ и3 ўкрэпи1тъ, цRковь свою2 с™ую t рaспрей и3 раск0лwвъ незhблему сохрани1тъ, и3 вс‰ правосл†вные хrтіaны въ ми1рэ и3 бlгодeнствіи соблюдeтъ. Чесогw2 твои1ми мlтвами њжидaюще t цRS нбcнагw, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE къ бGу tшeствіе, п®бне џтче ґнтHніе, почитaемъ сщ7eнную пaмzть твою2, величaемъ рeвность по вёрэ, хвaлимъ долготерпёніе, слaвимъ неѕл0біе и3 ўбlжaемъ кончи1ну твою2: на смeртнэмъ бо nдрЁ возлежA, желaніемъ возжелaлъ є3си2 њблещи1сz въ вели1кій ѓгGльскій w4бразъ и3 съ ѓгGлами нhнэ ликyеши. Тёмже молsщесz ўсeрднw, њ є4же спод0битисz и3 нaмъ неwсуждeннw предстaти на стрaшное сyдище хrт0во, взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, ў пrт0ла б9іz тeплый њ нaсъ предстaтелю. Рaдуйсz, прослaвивый бGа въ тэлеси2 и3 въ душE своeй. Рaдуйсz, добропобёдный в0ине цRS нбcнагw. Рaдуйсz, вождю2 премyдрый рaтующихъ проти1ву си1лъ ѓдовыхъ. Рaдуйсz, ћкw съ горsщимъ свэти1льникомъ возшeлъ є3си2 въ рaдость хrта. Рaдуйсz, ћкw t негw2 блгdть и3сцэлeній пріsлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw бlговолeніемъ прес™hz бцdы возвели1ченъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw во свётлостехъ с™hхъ пребывaеши. Рaдуйсz, ћкw съ прbр0ки и3 ѓгGлы ликовствyеши. Рaдуйсz, ћкw со с™и1тєли и3 м§ники прослaвленъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw съ п®бными и3 првdными весели1шисz. Рaдуйсz, ћкw со всёми и3збрaнными б9іими при1снw торжествyеши.

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ Gi

Q вели1кій и3 пречyдный п®бный џтче нaшъ ґнтHніе! Пріими2 сіE мaлое молeніе нaше, и3 бlгопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ ўмоли2 ми1лостивагw бGа, да ўмудри1тъ пaстырей правослaвныz цRкви, да и3збaвитъ всёхъ нaсъ t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t всsкіz напaсти и3 ск0рби, t напрaсныz смeрти и3 бyдущіz мyки, да спод0битъ съ тобо2ю и3 со всёми с™hми во вёки воспэвaть бGу, сп7си1телю нaшему: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

Посeмъ јкосъ №-й: ЃгGльски на земли2:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный чудотв0рче:

Мlтва

Пaстырю пред0брый и3 настaвниче нaшъ, п®бне џтче ґнтHніе! Ты2 во пл0ти є3щE сhй, б9eственнымъ мановeніемъ ўправлsемь, вeтхій ри1мъ nтeчество твоE и3 р0дъ тв0й њстaвилъ є3си2, и3 tтyду чудeснымъ по водaмъ на кaмени, ћкw на лeгцэмъ корабли2, пришeствіемъ твои1мъ сёмw њс™и1лъ є3си2 грaдъ сeй, и3 въ нeмъ хрaмъ б9іей м™ри воздви1глъ є3си2, труды2 же и3 п0двиги твои1ми просвэти1лъ є3си2 њби1тель твою2, є3sже и3 њсновaніе тоб0ю бhсть, ўмн0жилъ є3си2 въ нeй ч†да тво‰, w4бразомъ д0брыхъ дёлъ и3 ўчeніемъ наставлszй и5хъ: тёмъ и3 нетлёніемъ мощeй твои1хъ и3 чудeсъ сіsніемъ прослaви тS бGъ, є3мYже безпл0тенъ со безпл0тными предстоS рaдуешисz, и3, рaдуzсz, њ притекaющихъ къ чудотв0рней рaцэ твоeй, и3м0щи твоS ўстh же и3 сeрдцемъ лобызaющихъ, м0лишисz. Ты2 и3 нhнэ, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко вLце хrту, бyди мlтвенникъ и3 ходaтай њ предстоsщихъ си1хъ рабёхъ твои1хъ, честно6му твоемY w4бразу клaнzющихсz, и3 просsщихъ t тебЁ ми1лостивагw заступлeніz. Е$й, м0лимъ тS, слуго2 хrт0въ и3 ўг0дниче, главы6 и3 сердцA нaша преклонsюще тебЁ: не прeзри ўб0гагw сегw2 молeніz нaшегw, но при1зри на ны2 ми1лостивнw, коегHжды потрeбу и3сполнsz: болsщымъ здрaвіе, путешeствующимъ въ пути2 бlгопоспёшество, плaвающимъ ск0рое и3 безбёдное плaваніе дaруz: нaсъ t всsкихъ бёдъ, внезaпнw находsщихъ, сохрани2: да вси2 твои1ми мlтвами на земли2 бGоуг0днw поживeмъ, и3 нбcнагw цrтвіz наслёдницы бyдемъ, дост0йни славосл0вити всес™yю трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, въ безконє1чные вёки. Ґми1нь.

Очікується текст

Знайшли помилку