...
Акафісти,  Святим

Акафіст преподобному Антонію Римлянину Новоградському чудотворцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о душа́х на́ших, преподо́бне о́тче Анто́ние, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, Анто́ние, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ, п®бне џтче ґнтHніе, пёсньми восхвалsемъ тS, застyпника нaшегw. Ты2 же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, люб0вію тебЁ зовyщихъ:

Рaдуйсz, ґнтHніе, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку