...
Акафісти,  Святим

Акафіст преподобній Марії Єгипетській

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нней от Го́спода во о́браз спасе́ния всем гре́шным и отча́янным, из глубины́ греха́ восте́кшей на высоту́ безстра́стия, похва́льная пе́ния прино́сим ти, ма́ти преподо́бная, ты же, я́ко иму́щи дерзнове́ние к Ще́дрому Бо́гу, моли́твами твои́ми наста́ви на стезю́ покая́ния любо́вию тебе зову́щих:

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнной t гDа во џбразъ сп7сeніz всёмъ грёшнымъ и3 tчazннымъ, и3з8 глубины2 грэхA востeкшей на высотY безстрaстіz, похвaльнаz пёніz прин0симъ ти2, мaти прпdбнаz, тh же, ћкw и3мёz дерзновeніе къ ще6дрому бGу, моли1твами твои1ми настaви на стезю2 покаsніz люб0вію тебЁ зовyщихъ:

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку