...
Акафісти,  Святим

Акафіст праведному Симеону Богоприїмцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный в благове́стника явле́ния Христо́ва в челове́цех, святы́й пра́ведный ста́рче Симео́не, похва́льная пе́ния прино́сим ти, Богоприи́мче, ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, Его́же во объя́тиях Твои́х носи́л еси́, моли́ спасти́ся нам, любо́вию зову́щим:

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче преблаже́нный.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнный въ бlговёстника kвлeніz хrт0ва въ человёцэхъ, с™hй првdный стaрче сmмеHне, похв†льнаz пBніz прин0симъ ти2, бGопріи1мче, тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, є3г0же во њб8sтіzхъ твои1хъ носи1лъ є3си2, моли2 сп7сти1сz нaмъ, люб0вію зовyщымъ:

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Јкосъ №

Знайшли помилку