...
Акафісти,  На кожен день седмиці

Акафіст первоверховним апостолам Петру і Павлу

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Непоро́чнаго, за ны закла́ннаго, Христа́ Бо́га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́ра озари́вшии и оби́льне струя́ми благода́ти напои́вшии, и ны́не с любо́вию при́зрите на чту́щия усе́рдно па́мять ва́шу. Испо́лните нас ду́ха прему́дрости, сердца́ на́ша ве́рою утверди́те, да непреста́нно благода́рственная вам пое́м, со умиле́нием зову́ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Икос 1

Конда1къ а7

И#збра1нніи пропове1дницы а4гнца непоро1чнаго, за ны2 закла1ннаго, хrта2 бг7а, пресла1вніи а3пcли пе1тре и3 па1вле! Я$ко бг7ове1деніемъ концы2 ми1ра w3зари1вшіи и3 o3би1льно струz1ми бл7года1ти напои1вшіи, и3 ны1нэ съ любо1вію при1зрите на чту1щіz u3се1рдно па1мzть ва1шу. Испо1лните на1съ ду1ха прему1дрости, сердца2 на1шz вёрою u3тверди1те, да непреста1нно бл7года1рственнаz ва6мъ пое1мъ, со u3миле1ніемъ зову1ще:

Ра1дуйтесz, ст7іи первоверхо1вніи а3пcли пе1тре и3 па1вле.

i4косъ а7

Очікується текст

Знайшли помилку