Акафісти,  Акафісти Богу

Акафіст Господу Іісусу

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Икос 1

А́нгелов Тво́рче и Го́споди сил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:

Иису́се пречу́дный, а́нгелов удивле́ние;
Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние;
Иису́се пресла́вный, ве́рных укрепле́ние.
Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние;
Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
Иису́се прети́хий, мона́хов ра́досте;
Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние;
Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
Иису́се пречестны́й, де́вственных целому́дрие;
Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 2

Ви́дя вдови́цу зе́льне пла́чущу, Го́споди, я́коже бо тогда́ умилосе́рдився, сы́на ея́ на погребе́ние несо́ма воскреси́л еси́; си́це и о мне умилосе́рдися, Человеколю́бче, и грехми́ умерщвле́нную мою́ ду́шу воскреси́, зову́щую: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум неуразуме́нный разуме́ти Фили́пп ища́, Го́споди, покажи́ нам Отца́, глаго́лаше; Ты же к нему́: толи́кое вре́мя сый со Мно́ю, не позна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во Отце́ есмь? Те́мже, Неизсле́дованне, со стра́хом зову́ Ти:

Иису́се, Бо́же предве́чный;
Иису́се, Царю́ преси́льный.
Иису́се, Влады́ко долготерпели́вый;
Иису́се, Спа́се преми́лостивый.
Иису́се, храни́телю мой преблаги́й;
Иису́се, очи́сти грехи́ моя́.
Иису́се, отыми́ беззако́ния моя́;
Иису́се, отпусти́ непра́вды моя́.
Иису́се, наде́ждо моя́, не оста́ви мене́;
Иису́се, помо́щниче мой, не отри́ни мене́.
Иису́се, Созда́телю мой, не забу́ди мене́;
Иису́се, Па́стырю мой, не погуби́ мене́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 3

Си́лою свы́ше апо́столы облеки́й, Иису́се, во Иерусали́ме седя́щия, облецы́ и мене́, обнаже́ннаго от вся́каго благотворе́ния, теплото́ю Ду́ха Свята́го Твоего́ и даждь ми с любо́вию пе́ти Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́яй бога́тство милосе́рдия, мытари́ и гре́шники, и неве́рныя призва́л еси́, Иису́се; не пре́зри и мене́ ны́не, подо́бнаго им, но, я́ко многоце́нное ми́ро, приими́ песнь сию́:

Иису́се, си́ло непобеди́мая;
Иису́се, ми́лосте безконе́чная.
Иису́се, красото́ пресве́тлая;
Иису́се, любы́ неизрече́нная.
Иису́се, Сы́не Бо́га Жива́го;
Иису́се, поми́луй мя гре́шнаго.
Иису́се, услы́ши мя в беззако́ниих зача́таго;
Иису́се, очи́сти мя во гресе́х рожде́ннаго.
Иису́се, научи́ мя непотре́бнаго;
Иису́се, освети́ мя те́мнаго.
Иису́се, очи́сти мя скве́рнаго;
Иису́се, возведи́ мя блу́днаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́яй помышле́ний сумни́тельных, Петр утопа́ше; узре́в же во пло́ти Тя су́ща, Иису́се, и по вода́м ходя́ща, позна́ Тя Бо́га и́стиннаго и, ру́ку спасе́ния получи́в, рече́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша слепы́й мимоходя́ща Тя, Го́споди, путе́м вопия́ше: Иису́се, Сы́не Дави́дов, поми́луй мя! И, призва́в, отве́рзл еси́ о́чи его́. Просвети́ у́бо ми́лостию Твое́ю о́чи мы́сленныя се́рдца и мене́, вопию́ща Ти и глаго́люща:

Иису́се, вы́шних Созда́телю;
Иису́се, ни́жних Искупи́телю.
Иису́се, преиспо́дних потреби́телю;
Иису́се, всея́ тва́ри украси́телю.
Иису́се, души́ моея́ уте́шителю;
Иису́се, ума́ моего́ просвети́телю.
Иису́се, се́рдца моего́ весе́лие;
Иису́се, те́ла моего́ здра́вие.
Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя;
Иису́се, све́те мой, просвети́ мя.
Иису́се, му́ки вся́кия изба́ви мя;
Иису́се, спаси́ мя, недосто́йнаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 5

Богото́чною Кро́вию я́коже искупи́л еси́ нас дре́вле от зако́нныя кля́твы, Иису́се, си́це изми́ нас от се́ти, е́юже змий запя́т ны страстьми́ плотски́ми, и блу́дным наважде́нием, и злым уны́нием, вопию́щия Ти: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше о́троцы евре́йстии во о́бразе челове́честем Созда́вшаго руко́ю челове́ка, и Влады́ку разуме́вше Его́, потща́шася ве́твьми угоди́ти Ему́, оса́нна вопию́ще. Мы же песнь прино́сим Ти, глаго́люще:

Иису́се, Бо́же и́стинный;
Иису́се, Сы́не Дави́дов.
Иису́се, Царю́ пресла́вный;
Иису́се, А́гнче непоро́чный.
Иису́се, Па́стырю преди́вный;
Иису́се, храни́телю во мла́дости мое́й.
Иису́се, корми́телю во ю́ности мое́й;
Иису́се, похвало́ в ста́рости мое́й.
Иису́се, наде́ждо в сме́рти мое́й;
Иису́се, животе́ по сме́рти мое́й.
Иису́се, утеше́ние мое́ на суде́ Твое́м;
Иису́се, жела́ние мое́, не посрами́ мене́ тогда́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 6

Пропове́дник богоно́сных веща́ние и глаго́лы исполня́я, Иису́се, на земли́ я́влься и с челове́ки Невмести́мый пожи́л еси́, и боле́зни на́ша подъя́л еси́, отню́дуже ра́нами Твои́ми мы исцеле́вше, пе́ти навыко́хом: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ вселе́нней просвеще́ние и́стины Твоея́, и отгна́ся лесть бесо́вская: и́доли бо, Спа́се наш, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша. Мы же, спасе́ние получи́вше, вопие́м Ти:

Иису́се, и́стино, лесть отгоня́щая;
Иису́се, све́те, превы́шший всех све́тлостей.
Иису́се, Царю́, премога́яй всех кре́пости;
Иису́се, Бо́же, пребыва́яй в ми́лости.
Иису́се, Хле́бе Живо́тный, насы́ти мя а́лчущаго;
Иису́се, исто́чниче ра́зума, напо́й мя жа́ждущаго.
Иису́се, оде́ждо весе́лия, оде́й мя тле́ннаго;
Иису́се, покро́ве ра́дости, покры́й мя недосто́йнаго.
Иису́се, пода́телю прося́щим, даждь мне плач за грехи́ моя́;
Иису́се, обре́тение и́щущим, обря́щи ду́шу мою́.
Иису́се, отверзи́телю толку́щим, отве́рзи се́рдце мое́ окая́нное;
Иису́се, Искупи́телю гре́шных, очи́сти беззако́ния моя́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 7

Хотя́ сокрове́нную та́йну от ве́ка откры́ти, я́ко овча́ на заколе́ние веде́н был еси́, Иису́се, и я́ко а́гнец пря́мо стригу́щаго его́ безгла́сен, и я́ко Бог из ме́ртвых воскре́сл еси́, и со сла́вою на небеса́ возне́слся еси́, и нас совоздви́гл еси́, зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 7

Ди́вную показа́ тварь, явле́йся Творе́ц нам: без се́мене от Де́вы воплоти́ся, из гро́ба, печа́ти не руши́в, воскре́се, и ко апо́столом, две́рем затворе́нным, с пло́тию вни́де. Те́мже чудя́щеся, воспои́м:

Иису́се, Сло́ве необыме́нный;
Иису́се, Сло́ве несогляда́емый.
Иису́се, си́ло непостижи́мая;
Иису́се, му́дросте недомы́слимая.
Иису́се, Божество́ неописа́нное;
Иису́се, госпо́дство неисче́тное.
Иису́се, ца́рство непобеди́мое;
Иису́се, влады́чество безконе́чное.
Иису́се, кре́посте высоча́йшая;
Иису́се, вла́сте ве́чная.
Иису́се, Тво́рче мой, уще́дри мя;
Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мя.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 8

Стра́нно Бо́га вочелове́чшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго ми́ра и ум на Боже́ственная возложи́м. Сего́ бо ра́ди Бог на зе́млю сни́де, да нас на небеса́ возведе́т, вопию́щих Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь бе в ни́жних, и вы́шних ника́коже отступи́ Неисче́тный, егда́ во́лею нас ра́ди пострада́, и сме́ртию Свое́ю на́шу смерть умертви́, и воскресе́нием живо́т дарова́ пою́щим:

Иису́се, сла́досте серде́чная;
Иису́се, кре́посте теле́сная.
Иису́се, све́тлосте душе́вная;
Иису́се, быстрото́ у́мная.
Иису́се, ра́досте со́вестная;
Иису́се, наде́ждо изве́стная.
Иису́се, па́мяте предве́чная;
Иису́се, похвало́ высо́кая.
Иису́се, сла́во моя́ превознесе́нная;
Иису́се, жела́ние мое́, не отри́ни мене́.
Иису́се, Па́стырю мой, взыщи́ мене́;
Иису́се, Спа́се мой, спаси́ мене́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 9

Все естество́ а́нгельское безпреста́ни сла́вит пресвято́е и́мя Твое́, Иису́се, на небеси́: Свят, Свят, Свят, вопию́ще; мы же, гре́шнии на земли́ бре́нными устна́ми вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́я многовеща́нныя я́коже ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Иису́се, Спа́се наш: недоуме́ют бо глаго́лати, ка́ко Бог непрело́жный и челове́к соверше́нный пребыва́еши? Мы же та́инству дивя́щеся, вопие́м ве́рно:

Иису́се, Бо́же предве́чный;
Иису́се, Царю́ ца́рствующих.
Иису́се, Влады́ко владе́ющих;
Иису́се, Судие́ живы́х и ме́ртвых.
Иису́се, наде́ждо ненаде́жных;
Иису́се, утеше́ние пла́чущих.
Иису́се, сла́во ни́щих;
Иису́се, не осуди́ мя по дело́м мои́м.
Иису́се, очи́сти мя по ми́лости Твое́й;
Иису́се, отжени́ от мене́ уны́ние.
Иису́се, просвети́ моя́ мы́сли серде́чныя;
Иису́се, даждь ми па́мять сме́ртную.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ мир, Восто́че восто́ком, к те́мному за́паду – естеству́ на́шему прише́д, смири́лся еси́ до сме́рти; те́мже превознесе́ся и́мя Твое́ па́че вся́каго и́мене, и от всех коле́н небе́сных и земны́х слы́шиши: Аллилу́иа.

Икос 10

Царю́ Преве́чный, Уте́шителю, Христе́ и́стинный, очи́сти ны от вся́кия скве́рны, я́коже очи́стил еси́ де́сять прокаже́нных, и исцели́ ны, я́коже исцели́л еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхе́а мытаря́, да вопие́м Ти, во умиле́нии зову́ще:

Иису́се, сокро́вище нетле́нное;
Иису́се, бога́тство неистощи́мое.
Иису́се, пи́ще кре́пкая;
Иису́се, питие́ неисчерпа́емое.
Иису́се, ни́щих одея́ние;
Иису́се, вдов заступле́ние.
Иису́се, си́рых защи́тниче;
Иису́се, тружда́ющихся по́моще.
Иису́се, стра́нных наста́вниче;
Иису́се, пла́вающих ко́рмчий.
Иису́се, бу́рных оти́шие;
Иису́се Бо́же, воздви́гни мя па́дшаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное приношу́ Ти недосто́йный, вопию́ Ти я́ко ханане́а: Иису́се, поми́луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страстьми́ лю́те беся́щуюся и я́ростию пали́мую, и исцеле́ние даждь вопию́щу Ти: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельна свети́льника су́щим во тьме неразу́мия, пре́жде гоня́й Тя Па́вел, богоразу́мнаго гла́са си́лу внуши́ и душе́вную быстроту́ уясни́; си́це и мене́ те́мныя зе́ницы душе́вныя просвети́, зову́ща:

Иису́се, Царю́ мой прекре́пкий;
Иису́се, Бо́же мой преси́льный.
Иису́се, Го́споди мой пребезсме́ртный;
Иису́се, Созда́телю мой пресла́вный.
Иису́се, Наста́вниче мой предо́брый;
Иису́се, Па́стырю мой преще́дрый.
Иису́се, Влады́ко мой преми́лостивый;
Иису́се, Спа́се мой премилосе́рдый.
Иису́се, просвети́ моя́ чу́вствия, потемне́нныя страстьми́;
Иису́се, исцели́ мое́ те́ло, острупле́нное грехми́.
Иису́се, очи́сти мой ум от по́мыслов су́етных;
Иису́се, сохрани́ се́рдце мое́ от по́хотей лука́вых.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 12

Благода́ть пода́ждь ми, всех долго́в реши́телю, Иису́се, и приими́ мя ка́ющася, я́коже прия́л еси́ Петра́, отве́ргшагося Тебе́, и призови́ мя уныва́ющаго, я́коже дре́вле Па́вла, гоня́ща Тя, и услы́ши мя, вопию́ща Ти: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Твое́ вочелове́чение, восхваля́ем Тя вси, и ве́руем со Фомо́ю, я́ко Госпо́дь и Бог еси́, седя́й со Отце́м и хотя́й суди́ти живы́м и ме́ртвым. Тогда́ у́бо сподо́би мя десна́го стоя́ния, вопию́щаго:

Иису́се, Царю́ предве́чный, поми́луй мя;
Иису́се, цве́те благово́нный, облагоуха́й мя.
Иису́се, теплото́ люби́мая, согре́й мя;
Иису́се, хра́ме предве́чный, покры́й мя.
Иису́се, оде́ждо све́тлая, украси́ мя;
Иису́се, би́сере честны́й, осия́й мя.
Иису́се, ка́меню драги́й, просвети́ мя;
Иису́се, со́лнце пра́вды, освети́ мя.
Иису́се, све́те святы́й, облиста́й мя;
Иису́се, боле́зни душе́вныя и теле́сныя изба́ви мя.
Иису́се, из руки́ сопроти́вныя изми́ мя;
Иису́се, огня́ неугаси́маго и про́чих ве́чных мук свободи́ мя.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 13

О, пресла́дкий и всеще́дрый Иису́се! Приими́ ны́не ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́коже прия́л еси́ вдови́цы две ле́пте, и сохрани́ достоя́ние Твое́ от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя ра́ны, и гряду́щия изми́ му́ки всех, вопию́щих Ти: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1-е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелов Тво́рче и Го́споди сил, отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слух и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:

Иису́се пречу́дный, а́нгелов удивле́ние;
Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние;
Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние.
Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние;
Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
Иису́се прети́хий, мона́хов ра́досте;
Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние;
Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
Иису́се пречестны́й, де́вственных целому́дрие;
Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Кондак 1

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Моли́тва

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, и́же неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в во плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и,
сла́влю о мне Твое́ спаси́тельное промышле́ние, раб Твой, Влады́ко;
песносло́влю Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́х;
благословлю́ Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в мир прии́де;
покланя́юся Твое́й по пло́ти Пречи́стой Матери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей;
восхваля́ю Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия;
ублажа́ю Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди;
почита́ю и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ю апо́столы Твоя́ святы́я;
торжеству́ю же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́влю;
покланя́юся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́снствую.
Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву привожду́ Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, раб Твой, и сего́ ра́ди прошу́ мои́м согреше́нием проще́ния, е́же да́руй ми всех Твои́х ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Кондaкъ №, глaсъ }

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz, восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща:

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй таков†z:

Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе: ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе. Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе: ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе. Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе: ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте. Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте: ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте. Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе: ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе. Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе: ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7

Ви1дz вдови1цу ѕёльнэ плaчущу гDи, ћкоже бо тогдA ўмлcрдивсz, сhна є3S на погребeніе нес0ма воскRси1лъ є3си2: си1це и3 њ мнЁ ўмлcрдисz, чlвэколю1бче, и3 грэхми2 ўмерщвлeнную мою2 дyшу воскRси2, зовyщую: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумённый разумёти філjппъ и3щS, гDи покажи2 нaмъ nц7A, глаг0лаше. тh же къ немY: толи1кое врeмz сhй со мн0ю, не познaлъ ли є3си2, ћкw nц7ъ во мнЁ, и3 ѓзъ во nц7Ё є4смь; тёмже неизслёдованне, со стрaхомъ зовy ти:

Ї}се, б9е предвёчный: ї}се, цRю2 преси1льный. Ї}се, вLко долготерпэли1вый: ї}се, сп7се премлcтивый. Ї}се, храни1телю м0й пребlгjй: ї}се, њчи1сти грэхи2 мо‰. Ї}се, tими2 беззакHніz мо‰: ї}се, tпусти2 непр†вды мо‰. Ї}се, надeждо моS, не њстaви менE: ї}се пом0щниче м0й, не tри1ни менE. Ї}се, создaтелю м0й, не забyди менE: ї}се, пaстырю м0й; не погуби2 менE.

Ї}се сн7е б9іи, поми1луй мS.

Кондaкъ G

Си1лою свhше ґпcлы њблекjй ї}се, во їеrли1мэ сэдsщыz, њблецы2 и3 менE њбнажeннаго t всsкагw бlготворeніz, теплот0ю д¦а с™aгw твоегw2, и3 дaждь ми2 съ люб0вію пёти тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй богaтство млcрдіz, мытари2 и3 грёшники, и3 невBрныz призвaлъ є3си2 ї}се: не прeзри и3 менE нhнэ, под0бнаго и5мъ, но ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2:

Ї}се, си1ло непобэди1маz: ї}се, млcте безконeчнаz. Ї}се, красото2 пресвётлаz: ї}се, любы2 неизречeннаz. Ї}се, сн7е бGа живaгw: ї}се, поми1луй мS грёшнаго. Ї}се, ўслhши мS въ беззак0ніихъ зачaтаго: ї}се, њчи1сти мS во грэсёхъ рождeннаго. Ї}се, научи1 мz непотрeбнаго: ї}се, њсвэти1 мz тeмнаго. Ї}се, њчи1сти мS сквeрнаго: ї}се, возведи1 мz блyднаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёzй помышлeній сумни1тельныхъ, пeтръ ўтопaше: ўзрёвъ же во пл0ти тS сyща ї}се, и3 по водaмъ ходsща, познa тz бGа и4стиннаго, и3 рyку сп7сeніz получи1въ, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhша слэпhй, гDи, мимоходsща тS путeмъ, вопіsше: ї}се сн7е дв7довъ, поми1луй мS: и3 призвaвъ tвeрзлъ є3си2 џчи є3гw2. просвэти2 ќбw млcтію твоeю џчи мhслєнныz сeрдца, и3 менE вопію1ща ти2, и3 глаг0люща:

Ї}се, вhшнихъ создaтелю: ї}се, ни1жнихъ и3скупи1телю. Ї}се, преисп0днихъ потреби1телю: ї}се, всеS твaри ўкраси1телю. Ї}се, души2 моеS ўтёшителю: ї}се, ўмA моегw2 просвэти1телю. Ї}се, сeрдца моегw2 весeліе: ї}се, тёла моегw2 здрaвіе. Ї}се сп7се м0й, сп7си1 мz: ї}се, свёте м0й просвэти1 мz. Ї}се, мyки всsкіz и3збaви мS: ї}се, сп7си1 мz недост0йнаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ є7

БGот0чною кр0вію, ћкоже и3скупи1лъ є3си2 нaсъ дрeвле t зак0нныz клsтвы ї}се, си1це и3зми2 нaсъ t сёти, є4юже ѕмjй запsтъ ны2 страстьми2 плотски1ми, и3 блyднымъ наваждeніемъ, и3 ѕлhмъ ўнhніемъ, вопію1щыz ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше џтроцы є3врeйстіи во w4бразэ человёчестэмъ создaвшаго рук0ю человёка, и3 вLку разумёвше є3го2, потщaшасz вётвьми ўгоди1ти є3мY њсaнна вопію1ще, мh же пёснь прин0симъ ти2 глаг0люще:

Ї}се, б9е и4стинный: ї}се, сн7е дв7довъ. Ї}се, цRю2 преслaвный: ї}се, ѓгнче непор0чный. Ї}се, пaстырю преди1вный: ї}се, храни1телю во млaдости моeй. Ї}се, корми1телю во ю4ности моeй: ї}се, похвало2 въ стaрости моeй. Ї}се, надeждо въ смeрти моeй: ї}се, животE по смeрти моeй. Ї}се, ўтэшeніе моE на судЁ твоeмъ: ї}се, желaніе моE, не посрами2 менE тогдA.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ѕ7

ПроповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz ї}се, на земли2 ћвльсz, и3 съ человёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3 болBзни нaшz под8sлъ є3си2. tню1дуже рaнами твои1ми мы2 и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS вселeннэй просвэщeніе и4стины твоеS, и3 tгнaсz лeсть бэс0вскаz: јдwли бо, сп7се нaшъ, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. мh же сп7сeніе получи1вше, вопіeмъ ти2:

Ї}се, и4стино, лeсть tгонsщаz: ї}се, свёте превhшшій всёхъ свётлостей. Ї}се цRю2, премогazй всёхъ крёпости: ї}се б9е, пребывazй въ млcти. Ї}се, хлёбе жив0тный, насhти мS ѓлчущаго: ї}се, и3ст0чниче рaзума, нап0й мS жaждущаго. Ї}се, nдeждо весeліz, њдёй мS тлённаго: ї}се, покр0ве рaдости, покрhй мS недост0йнаго. Ї}се, подaтелю просsщымъ, дaждь ми2 плaчь за грэхи2 мо‰: ї}се, њбрётеніе и4щущихъ њбрsщи дyшу мою2. Ї}се, tвeрзителю толкyщымъ, tвeрзи сeрдце моE nкаsнное: ї}се, и3скупи1телю грёшныхъ, њчи1сти беззакHніz мо‰.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ з7

ХотS сокровeнную тaйну t вёка tкрhти, ћкw nвчA на заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2 ї}се, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщаго є3го2 безглaсенъ, и3 ћкw бGъ и3з8 мeртвыхъ воскrлъ є3си2, и3 со слaвою на нб7сA вознeслсz є3си2, и3 нaсъ совоздви1глъ є3си2, зовyщихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вную показA твaрь, kвлeйсz творeцъ нaмъ, без8 сёмене t дв7ы воплоти1сz, и3з8 гр0ба печ†ти не руши1въ воскRсе, и3 ко ґпcлwмъ двeремъ затворє1ннымъ съ пл0тію вни1де. тёмже чудsщесz, воспои1мъ:

Ї}се, сл0ве неwбымeнный: ї}се, сл0ве несоглzдaемый. Ї}се, си1ло непостижи1маz: ї}се, мyдросте недомhслимаz. Ї}се, б9ество2 неwпи1санное: ї}се, гDство неисчeтное. Ї}се, цaрство непобэди1мое: ї}се, владhчество безконeчное. Ї}се, крёпосте высочaйшаz, ї}се, влaсте вёчнаz. Ї}се, тв0рче м0й, ўщeдри мS: ї}се сп7се м0й, сп7си1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ }

Стрaннw бGа вочlвёчшасz ви1дzще, ўстрани1мсz сyетнагw мjра, и3 ќмъ на б9eствєннаz возложи1мъ: сегH бо рaди бGъ на зeмлю сни1де, да нaсъ на нб7сA возведeтъ, вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неисчeтный: є3гдA в0лею нaсъ рaди пострадA, и3 смeртію своeю нaшу смeрть ўмертви2, и3 воскrніемъ жив0тъ даровA, пою1щымъ:

Ї}се, слaдосте сердeчнаz: ї}се, крёпосте тэлeснаz. Ї}се, свётлосте душeвнаz: ї}се, быстрото2 ќмнаz. Ї}се, рaдосте с0вэстнаz: ї}се, надeждо и3звёстнаz. Ї}се, пaмzте предвёчнаz: ї}се, похвало2 выс0каz. Ї}се, слaво моS превознесeннаz: ї}се, желaніе моE, не tри1ни менE. Ї}се, пaстырю м0й, взыщи2 менE: ї}се, сп7се м0й, сп7си2 менE.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское безпрестaни слaвитъ прес™0е и4мz твоE ї}се, на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: мh же грёшніи на земли2 брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкоже ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ ї}се сп7се нaшъ: недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw бGъ непрел0жный, и3 человёкъ совершeнный пребывaеши; мh же тaинству дивsщесz, вопіeмъ вёрнw:

Ї}се, б9е предвёчный: ї}се, цRю2 цaрствующихъ. Ї}се, вLко владёющихъ: ї}се, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ. Ї}се, надeждо ненадeжныхъ: ї}се, ўтэшeніе плaчущихъ. Ї}се, слaво ни1щихъ: ї}се, не њсуди1 мz по дэлHмъ мои6мъ. Ї}се, њчи1сти мS по млcти твоeй: ї}се, tжени2 t менE ўнhніе. Ї}се, просвэти2 мо‰ мы6сли сердє1чныz: ї}се, дaждь ми2 пaмzть смeртную.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мjръ, вост0че, вост0кwмъ къ тeмному зaпаду є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до смeрти. тёмже превознесeсz и4мz твоE, пaче всsкагw и4мене, и3 t всёхъ колёнъ небeсныхъ и3 земнhхъ слhшиши: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю2 превёчный, ўтёшителю, хrтE и4стинный, њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, ћкоже њчи1стилъ є3си2 дeсzть прокажeнныхъ, и3 и3сцэли2 ны2, ћкоже и3сцэли1лъ є3си2 сребролюби1вую дyшу закхeа мытарS, да вопіeмъ ти2 во ўмилeніи, зовyще:

Ї}се, сокр0вище нетлённое: ї}се, богaтство неистощи1мое. Ї}се, пи1ще крёпкаz: ї}се, питіE неисчерпaемое. Ї}се, ни1щихъ њдэsніе: ї}се, вдHвъ заступлeніе. Ї}се, си1рыхъ защи1тниче: ї}се, труждaющихсz п0моще. Ї}се, стрaнныхъ настaвниче: ї}се, плaвающихъ к0рмчій. Ї}се, бyрныхъ њти1шіе: ї}се б9е, воздви1гни мS пaдшаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное приношy ти недост0йный, вопію1 ти ћкw хананeа: ї}се поми1луй мS. не дщeрь бо, но пл0ть и4мамъ страстьми2 лю1тэ бэсsщуюсz, и3 ћростію пали1мую, и3 и3сцэлeніz дaждь вопію1щу ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ неразyміz, прeжде гонsй тS пavелъ, бGоразyмнагw глaса си1лу внуши2, и3 душeвную быстротY ўzсни2: си1це и3 менE тє1мныz зBницы душє1вныz просвэти2, зовyща:

Ї}се, цRю2м0й прекрёпкій: ї}се, б9е м0й преси1льный. Ї}се, гDи м0й пребезсмeртный. ї}се, создaтелю м0й преслaвный. Ї}се, настaвниче м0й пред0брый: ї}се, пaстырю м0й прещeдрый. Ї}се, вLко м0й премлcтивый: ї}се, сп7се м0й премлcрдый. Ї}се просвэти2 мо‰ ч{вствіz потемнє1ннаz страстьми2: ї}се, и3сцэли2 моE тёло њструплeнное грэхми2. Ї}се, њчи1сти м0й ќмъ t п0мыслwвъ сyетныхъ: ї}се, сохрани2 сeрдце моE t п0хотей лукaвыхъ.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть подaждь ми2 всёхъ долгHвъ рэши1телю, ї}се, и3 пріими1 мz кaющасz, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA tвeргшагосz тебE, и3 призови1 мz ўнывaющаго, ћкоже дрeвле пavла гонsща тS, и3 ўслhши мS вопію1ща ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалsемъ тS вси2, и3 вёруемъ со fwм0ю, ћкw гDь и3 бGъ є3си2 сэдsй со nц7eмъ, и3 хотsй суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. тогдA ќбw спод0би мS деснaгw стоsніz вопію1щаго:

Ї}се, цRю2 предвёчный, поми1луй мS: ї}се, цвёте бlгов0нный, њбlгоухaй мS. Ї}се, теплото2 люби1маz, њгрёй мS: ї}се, хрaме предвёчный, покрhй мS. Ї}се, nдeждо свётлаz, ўкраси1 мz: ї}се, би1сере чcтнhй, њсіsй мS. Ї}се, кaменю драгjй, просвэти2 мS: ї}се, сlнце прaвды, њсвэти1 мz. Ї}се, свёте с™hй, њблистaй мS: ї}се, болёзни душeвныz и3 тэлeсныz и3збaви мS. Ї}се, и3з8 руки2 сопроти1вныz и3зми1 мz: ї}се, nгнS неугаси1магw, и3 пр0чихъ вёчныхъ мyкъ свободи1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ Gi

Q преслaдкій и3 всещeдрый ї}се! пріими2 нhнэ мaлое молeніе сіE нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 вдови1цы двЁ лє1птэ: и3 сохрани2 достоsніе твоE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t нашeствіz и3ноплемє1нникъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби, и3 смертон0сныz рaны, и3 грzдyщіz и3зми2 мyки всёхъ, вопію1щихъ ти2: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz а7-й јкосъ: ЃгGлwвъ тв0рче:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Возбрaнный воев0до:

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY

ВLко гDи ї}се хrтE б9е м0й, и4же неизречeннагw рaди твоегw2 чlвэколю1біz на конeцъ вэкHвъ во пл0ть њболкjйсz t приснодв7ы мRjи! Слaвлю њ мнЁ твоE сп7си1тельное промышлeніе рaбъ тв0й, вLко: пэсносл0влю тS, ћкw тебє2 рaди nц7A познaхъ: бlгословлю2 тS, є3гHже рaди и3 д¦ъ с™hй въ мjръ пріи1де: покланsюсz твоeй по пл0ти пречcтэй м™ри, таковёй стрaшнэй тaйнэ послужи1вшей: восхвалsю тво‰ ѓгGльскаz ликосто‰ніz, ћкw воспэвaтели и3 служи1тели твоегw2 вели1чествіz: ўбlжaю п®тeчу їwaнна, тебE крести1вшаго, гDи: почитaю и3 провозвэсти1вшыz тS прbр0ки: прославлsю ґпcлы тво‰ с™ы6z: торжествyю же и3 м§нки, сщ7eнники же тво‰ слaвлю: покланsюсz прпdбнымъ твои6мъ, и3 вс‰ тво‰ првdники пёстунствую. Таковaго и3 толи1кw мн0гаго и3 неизречeннаго ли1ка бжcтвеннаго въ мlтву привождY тебЁ всещeдрому бGу рaбъ тв0й, и3 сегw2 рaди прошY мои6мъ согрэшeніємъ прощeніz, є4же дaруй ми2 всёхъ твои1хъ рaди с™hхъ, и3зрsднэе же с™hхъ твои1хъ щедр0тъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Кондак 1

Непереможний Воєводо і Господи, пекла Переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальну пісню співаю Тобі, творіння і раб Твій. А Ти, що маєш безмірне милосердя, визволи від усякої біди мене, що взиваю:

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене.

Ікос 1

Ангелів Творче і Господи Небесних Сил, просвіти́ розум мій і відкрий уста мої на похвалу пречистого імені Твого, як глухому і німому відкрив Ти колись слух і вуста, і він промовив, взиваючи, таке:

Ісусе пречудний, ангелів дивування; Ісусе всесильний, праотців спасіння.

Ісусе пресолодкий, патріархів величання; Ісусе преславний, царів укріплення.

Ісусе прелюбий, пророків сповнення; Ісусе предивний, мучеників кріпосте.

Ісусе претихий, ченців радосте; Ісусе премилостивий, пастирів солодкосте.

Ісусе премилосердний, посників стримання; Ісусе найлюбіший, преподобних радосте.

Ісусе пречесний, дівственників цнотливосте; Ісусе предвічний, грішників спасіння.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 2

Побачивши вдовицю, що гірко плакала за сином померлим, Ти змилосердився, Господи, і воскресив його; отже, змилуйся і наді мною, Чоловіколюбче, і мертву у гріхах душу мою воскреси, щоб співала Тобі: алилуя.

Ікос 2

Бажаючи зрозуміти неосяжну премудрість, Филип промовив до Тебе, Господи: покажи нам Отця, а Ти йому відповів: скільки часу ти був зі Мною, і не пізнав, що Отець у Мені, а Я в Отці. Тому, Неосяжний, зі страхом взиваємо до Тебе:

Ісусе, Боже предвічний; Ісусе, Царю пресильний.

Ісусе, Владико довготерпеливий; Ісусе, Спасе премилостивий.

Ісусе, охоронителю мій преблагий; Ісусе, очисти гріхи мої.

Ісусе, зніми беззаконня мої; Ісусе, відпусти неправди мої.

Ісусе, надіє моя, не покинь мене; Ісусе, помічнику мій, не віджени мене.

Ісусе, Сотворителю мій, не забудь мене; Ісусе, Пастирю мій, не погуби мене.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 3

Силою з неба, Ісусе, одягнув Ти апостолів, що в Єрусалимі перебували; одягни і мене, убогого на добрі діла, теплотою Духа Твого Святого і сподоби мене з любов’ю співати Тобі: алилуя.

Ікос 3

Маючи багатство милосердя, ти, Ісусе, покликав до себе митарів і грішників і невіруючих; зглянься й на мене нині, подібного до них, і, як дорогоцінне миро, прийми від мене пісню цю:

Ісусе, сило непереможна; Ісусе, милосте безмежна.

Ісусе, красо пресвітла; Ісусе, любове невимовна.

Ісусе, Сину Бога Живого; Ісусе, помилуй мене грішного.

Ісусе, почуй мене, у беззаконнях зачатого; Ісусе, очисти мене, у гріхах народженого.

Ісусе, навчи мене нікчемного; Ісусе, освіти мене темного.

Ісусе, очисти мене скверного; Ісусе, підніми мене блудного.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 4

Апостол Петро, маючи в душі бурю сумнівних помислів, потопав; побачивши ж Тебе, що плоть маєш, Ісусе, і по воді ходиш, пізнав Тебе, Бога істинного, і, руку спасительну отримавши, промовив: алилуя.

Ікос 4

Сліпець, коли почув, що Ти проходиш мимо нього дорогою, виголосив: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Ти, покликавши його, відкрив йому очі. Просвіти́ ж милістю Твоєю духовні очі серця і мені, що взиваю до Тебе і промовляю:

Ісусе, ангелів Сотворителю; Ісусе, людей відкупителю.

Ісусе, пекла переможцю; Ісусе, всього творіння украсителю.

Ісусе, душі моєї утішителю; Ісусе, розуму мого просвітителю.

Ісусе, серця мого радосте; Ісусе, тіла мого здоров’я.

Ісусе, Спасе мій, спаси мене; Ісусе, світло моє, просвіти мене.

Ісусе, від усякої муки визволи мене; Ісусе, спаси мене недостойного.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 5

Як Ти, Ісусе, викупив нас Божественною Кров’ю Твоєю в давнині від прокляття законного, так тепер визволи нас із сіті, якою диявол захопив нас через пристрасті тілесні, і блудні підступи, і злий відчай, щоб ми співали Тобі: алилуя.

Ікос 5

Побачивши в образі людини Того, Хто рукою Своєю сотворив чоловіка, і пізнавши у Ньому Владику, діти єврейські поспішили гілками вшанувати Його, співаючи: осанна. Ми ж піснí Тобі приносимо, виголошуючи:

Ісусе, Боже істинний; Ісусе, Сину Давидів.

Ісусе, Царю преславний; Ісусе, Агнче непорочний.

Ісусе, Пастирю предивний; Ісусе, охоронителю в дитинстві моєму.

Ісусе, годувальнику в юності моїй; Ісусе, похвало у старості моїй.

Ісусе, надіє у смерті моїй; Ісусе, життя після смерті моєї.

Ісусе, втіхо моя на суді Твоєму; Ісусе, бажання моє, не посором мене тоді.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 6

Сповнюючи слова і пророцтва богонатхненних проповідників, явився Ти, Ісусе, на землі, і, будучи Неосяжним, з людьми пожив і болісті наші на Себе прийняв. Тому, ранами Твоїми зцілившись, ми навчилися співати Тобі: алилуя.

Ікос 6

Засяяло вселенній світло істини Твоєї, і відігналася омана бісівська, бо ідоли, Спасе наш, не терплячи Твоєї сили, упали. Ми ж, спасіння одержавши, виголошуємо Тобі:

Ісусе, істино, що оману відганяє; Ісусе, світло, ясніше за всяке світло.

Ісусе, Царю, що перемагаєш всі сили; Ісусе, Боже завжди милостивий.

Ісусе, хлібе життя, насити мене голодного; Ісусе, джерело розуму, напої мене спраглого.

Ісусе, одеже весільна, одягни мене тлінного; Ісусе, покрове радості, покрий мене недостойного.

Ісусе, подателю тим, хто просить, дай мені плач за гріхи мої; Ісусе, знайдення тих, хто шукає, знайди душу мою.

Ісусе, Ти відкриваєш тим, хто стукає, відкрий серце моє окаянне; Ісусе, визволителю грішних, очисти беззаконня мої.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 7

Бажаючи явити таємницю, що від віку, Ти як ягня на смерть був ведений, Ісусе, і як агнець перед тим, хто стриже, був безмовний, і як Бог із мертвих воскрес, і у славі на небеса вознісся, Ти і нас із Собою возніс, що взиваємо Тобі: алилуя.

Ікос 7

Дивне творіння показав нам Творець: безсіменно від Діви воплотившись, із гробу, печаті не порушивши, воскрес і до апостолів через зачинені двері тілом увійшов. Тому, дивуючись, виголошуємо:

Ісусе, Слово неосяжне; Ісусе, Слово, Яке неможливо бачити.

Ісусе, сило незбагненна; Ісусе, мудросте недослідима.

Ісусе, Божество неописа́нне; Ісусе, володіння незліченне.

Ісусе, Царство непереможне; Ісусе, владарювання безкінечне.

Ісусе, фортеце найвища; Ісусе, владо вічна.

Ісусе, Творче мій, ущедри мене; Ісусе, Спасе мій, спаси мене.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 8

Бачачи Бога, відсторонимось від суєтного світу і розум до Божества направимо. Бо заради цього й зійшов на землю Бог, щоб нас піднести на небо, що співаємо Йому: алилуя.

Ікос 8

Увесь був на землі і неба зовсім не покидав, Ти, Неосяжний, коли з волі Твоєї задля нас постраждав, і смертю Своєю нашу смерть умертвив, і воскресінням життя дарував нам, що співаємо:

Ісусе, насолодо сердечна; Ісусе, кріпкосте тілесна.

Ісусе, світлосте душевна; Ісусе, розуме гострий.

Ісусе, радосте совісті; Ісусе, надіє упевнена.

Ісусе, пам’яте відвічна; Ісусе, похвало висока.

Ісусе, славо моя найвища; Ісусе, бажання моє, не відкинь мене.

Ісусе, пастирю мій, знайди мене; Ісусе, Спасе мій, спаси мене.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 9

Всі ангели на небесах безперестанно прославляють пресвяте ім’я Твоє, Ісусе, Свят, Свят, Свят, — виголошуючи. Ми, грішні, на землі тлінними устами виголошуємо: алилуя.

Ікос 9

Красномовців велемовних бачимо перед Тобою, Ісусе, Спасе наш, як риб безголосих, бо вони неспроможні висловити, як Ти водночас і Бог незмінний, і чоловік довершений? Ми ж, таїні дивуючись, виголошуємо з вірою:

Ісусе, Боже предвічний; Ісусе, Царю над царями.

Ісусе, Владико над володарями; Ісусе, судде́ живих і мертвих.

Ісусе, надіє безнадійних; Ісусе, втіхо тих, що плачуть.

Ісусе, славо убогих; Ісусе, не осуди мене за діла мої.

Ісусе, очисти мене з милості Твоєї; Ісусе, віджени від мене байдужість.

Ісусе, просвіти́ мої думки сердечні; Ісусе, дай мені пам’ятати про смерть мою.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 10

Бажаючи спасти світ, Ти, Сонце зі Сходу, прийшов до темного Заходу, до нашої природи, смирився аж до смерті. Тому й прославилось ім’я Твоє більше за всяке ім’я, і від усіх поколінь на землі й на небі Ти чуєш: алилуя.

Ікос 10

Царю предвічний, Утішителю, Христе істинний, очисти нас від усякої скверни, як Ти очистив десять прокажених, і зціли нас, як Ти зцілив сріблолюбиву душу Закхея митаря, щоб ми зворушено славили Тебе, взиваючи:

Ісусе, скарбнице нетлінна; Ісусе, багатство незліченне.

Ісусе, споживо постійна; Ісусе, питво невичерпне.

Ісусе, одеже убогих; Ісусе, вдовиць заступнику.

Ісусе, сиріт захисту; Ісусе, трудівників допомого.

Ісусе, подорожнім наставнику; Ісусе, мореплавцям керманичу.

Ісусе, бурею захопленим пристановище; Ісусе, Боже наш, підніми мене упалого.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 11

Пісню зворушену приношу Тобі недостойний і, як хананеянка, взиваю: Ісусе, помилуй мене, бо не дочку маю, а плоть, пристрастями розбещену і лютістю розпалену; зцілення подай мені, що взиваю до Тебе: алилуя.

Ікос 11

Павло, який раніше гнав Тебе, світлодайний Світильнику, що подає світло тим, що перебувають у темряві нерозуміння, Богорозумного голосу силу пізнавши, розум свій прояснив. Так і мої темні очі душевні просвіти́, що взиваю:

Ісусе, Царю мій найкріпший; Ісусе, Боже мій найсильніший.

Ісусе, Господи мій безсмертний; Ісусе, Творче мій преславний.

Ісусе, Наставнику мій предобрий; Ісусе, Пастирю мій прещедрий.

Ісусе, Владико мій премилостивий; Ісусе, Спасе мій премилосердний.

Ісусе, просвіти мої почуття, затьмарені пристрастями; Ісусе, зціли моє тіло, гріхами заструплене.

Ісусе, очисти мій розум від помислів суєтних; Ісусе, збережи моє серце від похотей лукавих.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 12

Благодать подай мені, Ісусе, що гріхи прощаєш, і прийми мене, що каюся, як прийняв Ти Петра, що відрікся від Тебе, і поклич мене зневіреного, як покликав Ти колись Павла-гонителя, і почуй мене, що співаю Тобі: алилуя.

Ікос 12

Оспівуючи Твоє втілення, хвалимо Тебе всі і віруємо з Фомою, що Ти є Господь і Бог, що перебуваєш з Отцем і маєш судити живих і мертвих. Тоді сподоби стати праворуч мене, що взиваю до Тебе:

Ісусе, Царю предвічний, помилуй мене; Ісусе, квітко запашна, пахощами наповни мене.

Ісусе, теплото улюблена, обігрій мене; Ісусе, храме предвічний, покрий мене.

Ісусе, одеже пресвітла, прикрась мене; Ісусе, бісере чесний, осяй мене.

Ісусе, каменю дорогоцінний, просвіти́ мене; Ісусе, Сонце правди, освіти́ мене.

Ісусе, світло святе, осяй мене; Ісусе, від недуг душевних і тілесних зціли мене.

Ісусе, з рук ворожих визволи мене; Ісусе, від вогню невгасимого і мук вічних спаси мене.

Ісусе, Сину Божий, помилуй мене!

Кондак 13

О пресолодкий і всещедрий Ісусе, прийми нині від нас це мале моління, як прийняв Ти від вдовиці дві лепти, і охорони́ нас від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців, від міжусобиці, від недуги й голоду, від усякої скорботи і смертельної рани, і від грядущих вічних мук спаси нас, що виголошуємо Тобі: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Молитва до Господа Ісуса Христа

Прещедрий і премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в Церкві Твоїй святій, обіцяючи спа́док нетлінних і вічних благ. Зглянься милостиво на нас, недостойних рабів Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого прости нам усі провини наші. Бо хоч переступаємо ми святу волю Твою, але не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі єдиному служимо, в Тебе єдиного віруємо, до Тебе єдиного вдаємося, тільки Твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашу і пíдступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та споку́си світу цього, через які без Тебе, як казав Ти, не можемо нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас. Сам просвіти́ наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному Спасу і Визволителю нашому. Сам зворуши серця наші, щоб любити Тебе, Бога і Творця нашого. Сам направ ступні наші, щоб не спотикаючись ходили при світлі заповідей Твоїх. Покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догоджаючи Тобі у житті нашому, сподобились і в Царстві небесному славити Тебе з Предвічним Отцем і Пресвятим Духом навіки-віків. Амінь.