...
Акафісти,  Двунадесятим святам

Акафіст Богоявленню Господньому

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Возбра́нный Воево́до, Царю́ не́ба и земли́, Тебе́ Просвети́теля на́шего зря́ще во Иорда́не от раба́ креща́ема, небеса́ ужасо́шася, и вся́ земля́ вострепета́, А́нгели же удиви́шася и вся́ тва́рь возра́довася. Мы́ же недосто́йнии благода́рственно Тебе́ вопие́м: ко гре́шником и мытаре́м яви́лся еси́, да вода́ми омы́еши челове́ков грехи́.

Сла́ва Тебе́, Сы́не Бо́жий, во Иорда́не Крести́выйся и ве́сь ми́р просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до, цRю2 нб7а и3 земли2, тебє2 просвэти1телz нaшегw зрsще во їoрдaнэ t рабA кRщaема, нб7сA ўжас0шасz, и3 вс‰ землS вострепетA, ѓгGли же ўдиви1шасz и3 вс‰ твaрь возрaдовасz. Мh же недост0йніи бlгодaрственнw тебЁ вопіeмъ: ко грёшникwмъ и3 мhтаремъ kви1лсz є3си2, да водaми њмhеши чlвёкwвъ грэхи2.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку