Акафісти,  Різні

Акафіст Архангелу Божому Михаїлу

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный Небе́сных сил воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная
ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная.

Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче
ра́дуйся, А́нгелов нача́льниче.

Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы
ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́ры очесы́ вели́чие духо́вныя красоты́ и си́лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́жий, мы, я́ко земни́и и пло́тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́достию и благодаре́нием ко Творцу́ вся́ческих исполня́емся, зову́ще со все́ми Небе́сными си́лами: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум чист и свобо́ден от страсте́й испроси́ нам, пречу́дный Михаи́ле, Небе́сных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от земны́х к Небе́сным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́це:

Ра́дуйся, Бо́жия неизре́ченныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́телю
ра́дуйся, всеблаги́х сове́тов Пресвяты́я Тро́ицы преи́скренний таи́нниче.

Ра́дуйся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́рный исполни́телю
ра́дуйся, ему́же с любо́вию удивля́ются Небе́сная во́инства.

Ра́дуйся, его́же с ве́рою прославля́ют земноро́днии
ра́дуйся, его́же трепе́щут а́дския си́лы.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́лу необори́мыя ре́вности по сла́ве Божией в себе́ явля́я, стал еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, проти́ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́же со те́мными клевре́ты его́ с высоты́ небе́сныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́инства Небе́сная, тобо́ю пресла́вне води́мая, с весе́лием, я́ко един́ыми усты́, пред Престо́лом Бо́жиим возгласи́ша: Аллилу́иа.

Икос 3

И́мать тебе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка засту́пника и ди́вна во бра́нех с проти́вными помо́щника: сего́ ра́ди пречу́днаго покро́ва твоего́ сподо́битися жела́юще, в день торжества́ твоего́ взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, и́мже сатана́, я́ко мо́лния, с Небесе́ низве́ржеся
ра́дуйся, и́мже храни́мый род челове́ческий к Небеси́ восхо́дит.

Ра́дуйся, всесве́тлаго ми́ра Го́рняго преди́вное украше́ние
ра́дуйся, па́дшаго ми́ра до́льняго пресла́вное заступле́ние.

Ра́дуйся, николи́же си́лами зла побежде́нный
ра́дуйся, со все́ми А́нгелы Бо́жиими в и́стине и пра́вде на ве́ки благода́тию Бо́жиею утвержде́нный.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри искуше́ний и бед изба́ви нас, А́нгелов первопресто́льниче, с любо́вию и ра́достию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в беда́х вели́кий помо́щник и в час сме́рти от злых духо́в храни́тель и засту́пник всех вопию́щих твоему́ и на́шему Влады́це и Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Ви́дяще твое́ проти́ву по́лчищ сатани́нских дерзнове́ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́достию подвиго́шася во след тебе́ на брань за и́мя и сла́ву своего́ Влады́ки, вопию́ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́дуще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, тебе́, я́ко победи́телю, зове́м:

Ра́дуйся, и́мже мир и тишина́ на Небеси́ водвори́шася
ра́дуйся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́дуйся, а́нгельския во́инства и си́лы ми́ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй
ра́дуйся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́ра ви́димаго незри́мо укроща́яй.

Ра́дуйся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче
ра́дуйся, изнемога́ющих во искуше́ниих и напа́стех ве́ка сего́ кре́пкий помо́щниче.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный исто́чник превели́ких чуде́с яви́лся еси́ во хра́ме твое́м, и́же в Хо́нех; не то́чию бо змий вели́кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий неду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси прославля́ющему тя Влады́це А́нгелов с ве́рою зову́т: Аллилу́иа.

Икос 5

Слы́шаще и ве́дуще тя я́ко свети́ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пречу́дный Михаи́ле, к тебе́, по Бо́зе и Пресвяте́й Матери Божией, прибега́ем: озари́ луча́ми све́та твоего́ всех нас, вопию́щих ти си́це:

Ра́дуйся, вождю́ и храни́телю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго
ра́дуйся, высо́кий посре́дниче зако́на, руко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́дуйся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́лу и покро́в обрета́ху
ра́дуйся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́дения от всеве́дущаго Бо́га приима́ху.

Ра́дуйся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй
ра́дуйся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́жиих суде́б егда́ узре́ не́когда Мано́е, недоуме́ния и стра́ха испо́лнися, мня не жи́ти ктому́ на земли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́гости явле́ния и кро́тости слове́с твои́х, в ра́дости о име́вшем роди́тися, по словеси́ твоему́, сы́не свое́м Сампсо́не, благода́рне возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́вою, Михаи́ле, егда́ во о́бразе челове́честем пред Иису́сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию твоему́ чудя́шеся, с любо́вию вопие́м ти:

Ра́дуйся, боговенча́нных глав неусы́пный охрани́телю
ра́дуйся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́жию повеле́нию проти́вящихся, ско́рый низложи́телю.

Ра́дуйся, усмири́телю наро́дных треволне́ний
ра́дуйся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́дуйся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́тых недоуме́ний
ра́дуйся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хотя́й Влады́ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в челове́ческих не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м засту́пника и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́чному Ца́рствию Бо́жию уготовля́еши; сего́ ра́ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии твое́м спасе́нию челове́ческому, благода́рне зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая чудеса́ показа́ нам, Архистрати́же, тобо́ю на земли́ всех чуде́с Творе́ц и Влады́ка, егда́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́вно спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра земна́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́дя блаже́нный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, благода́рне к тебе́ возопи́:

Ра́дуйся, святы́х хра́мов Бо́жиих несокруши́мая огра́до
ра́дуйся, враго́м ве́ры Христо́вы необори́мая прегра́до.

Ра́дуйся, его́же веле́нию стихи́и покоря́ются
ра́дуйся, и́мже вси зло́бнии за́мыслы сокруша́ются.

Ра́дуйся, ве́рным ра́дость от Престо́ла Вседержи́теля износя́щий
ра́дуйся, неве́рных на стезю́ пра́вды и и́стины приводя́щий.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́нное чу́до си́лы твоея́, Архистрати́же Бо́жий, уве́де на себе́ Авваку́м, егда́ по ма́нию Бо́жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́мже уди́влься превели́кому де́йствию си́лы твоея́, возопи́ с ве́рою: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́шних, Михаи́ле, Престо́лу Царя́ Сла́вы предстоя́й, не дале́к еси́ и от ни́жних, ра́туя вы́ну со врага́ми спасе́ния челове́ческаго: те́мже вси вожделе́ннаго Оте́чества Небе́снаго дости́гнути хотя́щии согла́сно тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, нача́льниче трисвята́го а́нгельскаго пе́ния
ра́дуйся, земноро́дных при́сно гото́вый предста́телю и храни́телю.

Ра́дуйся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно
ра́дуйся, ве́рныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́дуйся, и́мже угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́дяще, ка́ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от нечести́вых златолю́бцев во глубину́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́мже прия́вшая его́ оби́тель, и́менем твои́м красу́ющися, благода́рне взыва́ет ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́й глаго́лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́лы твоея́, Михаи́ле, ка́ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев царя́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще святу́ю ре́вность твою́ о сла́ве Бо́га И́стиннаго, с весе́лием зове́м ти си́це:

Ра́дуйся, правосла́вных во́инств непобеди́мый воево́до
ра́дуйся, злове́рных ра́тей страх и низложе́ние.

Ра́дуйся, пра́выя ве́ры и богопочита́ния насади́телю
ра́дуйся, душевре́дных ересе́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́дуйся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды укрепи́вый
ра́дуйся, нечести́ваго вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́ме порази́вый.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спасти́ся хотя́щим нам бу́ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и напа́стей, па́че же от злых на́выков и грехо́в на́ших, да, преспева́юще в ве́ре, наде́жде и любви́ Христо́ве, с ра́достию о преди́внем заступле́нии твое́м, ко Влады́це А́нгелов и челове́ков благода́рне зове́м: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ ве́рующим челове́ком, Архистрати́же Бо́жий, и столп кре́пок во бра́нех со врага́ми ви́димыми и неви́димыми: сего́ ра́ди от сете́й бесо́вских тобо́ю избавля́еми, благода́рным се́рдцем и усты́ зове́м си́це:

Ра́дуйся, враго́м ве́ры и сопроти́вником Святы́я Це́ркве непобеди́мый противобо́рниче
ра́дуйся, смире́нным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́дуйся, во тьме злове́рия седя́щих све́том ве́ры Христо́вы просвеща́яй
ра́дуйся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́стины и покая́ния наставля́яй.

Ра́дуйся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́менем Бо́жиим всу́е
ра́дуйся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мне о та́инствех святы́я ве́ры.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́ние вся́кое хвале́бное побежда́ется мно́жеством чуде́с твои́х, Архистрати́же Бо́жий, я́ко соверше́на суть тобо́ю не то́чию на Небеси́ и на земли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Влады́ку Небесе́ и земли́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́стины и чистоты́ богопочита́ния яви́лся еси́, Архистрати́же, егда́, прови́дя ко́зни ду́ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́менем Бо́жиим, да не де́рзнет сокрове́нное те́ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: сего́ ра́ди, чту́ще ны́не благосве́тлый собо́р твой, благода́рне вопие́м ти:

Ра́дуйся, чистоту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый
ра́дуйся, пле́велы заблужде́ний во дни Но́выя благода́ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́дуйся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю
ра́дуйся, христиа́нских подви́жников и страстоте́рпцев укрепи́телю.

Ра́дуйся, немощны́я ду́хом си́лою благода́ти Божией исполня́яй
ра́дуйся, изнемога́ющия пло́тию всеору́жием ве́ры облека́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Благода́ть от Бо́га с Небесе́ испроси́ нам, пою́щим во сла́ву всечестна́го име́не твоего́, Михаи́ле, да, осеня́еми твои́м заступле́нием, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживем, до́ндеже, отреше́ннии сме́ртию от уз пло́ти, сподо́бимся предста́ти огнезра́чному Престо́лу Царя́ Сла́вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще многообра́зная твоя́ чудеса́, Михаи́ле, во спасе́ние на́ше соде́янная, мо́лим Го́спода и Влады́ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́ве Божией, и́же в тебе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зову́щих ти си́це:

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Бо́жиих во вре́мя благопотре́бно на высоту́ вла́сти преди́вне поставля́яй
ра́дуйся, проде́рзых и недосто́йных с высоты́ си́лы и сла́вы незри́мо низлага́яй.

Ра́дуйся, в день после́дний избра́нных от четы́рех конце́в земли́ име́яй собра́ти
ра́дуйся, и́мже гре́шныя, я́ко пле́велы, по гла́су Бо́жию, огню́ ве́чному преда́ны бу́дут.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ со а́ггелы его́ во е́зеро о́гненное на ве́ки пове́ргнется
ра́дуйся, и́мже пра́веднии во оби́телех Отца́ Небе́снаго пресла́вне водворя́тся.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О, пречу́дный Арха́нгелов и А́нгелов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спасе́нию ро́да челове́ческаго приими́ от нас возноси́мый к тебе́ ны́не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́лы Божией, покры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́димых и неви́димых, да прославля́емому тобо́ю и просла́вившему тя Го́споду вы́ну зове́м: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная
ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная.

Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче
ра́дуйся, А́нгелов нача́льниче.

Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы
ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 1

Избра́нный Небе́сных сил воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Моли́тва

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на Небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о, Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным быти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам Свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнный нбcныхъ си1лъ воев0до и3 р0да чlвёческагw застyпниче, сіе тебЁ, и5же тоб0ю t ск0рбныхъ и3збавлsеми, бlгодaрственное прин0симъ пёніе: тh же, ћкw предстоsй пrт0лу цRS слaвы, t всsкихъ нaсъ бёдъ свобождaй, да съ вёрою и3 люб0вію въ похвалY тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Јкосъ №

Ћкw ѓгGльскихъ nгнезрaчныхъ ликHвъ предстоsтелz, ѓгGльскими ќбw и3 љзhки подобaше восхвали1ти тS, міхаи1ле: но д0ндеже, вразумлsеміи тоб0ю, навhкнемъ безпл0тныхъ гlг0лwмъ, ўслhши, ѓще и3 t чlвёческихъ, nбaче бlгодaрныхъ, ўстeнъ сицев†z:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 мjра первоwбрaзнаz: рaдуйсz, свэщE и4стины и3 прaвды златозaрнаz. Рaдуйсz, лучeй свёта несоздaннагw пeрвый во ѓгGльскихъ ликостоsніихъ пріeмниче: рaдуйсz, ґрхaгGлwвъ и3 ѓгGлwвъ начaльниче. Рaдуйсz, въ нeмже наивsщше свэтлёетсz слaва тв0рческіz десни1цы: рaдуйсz, и4мже красyютсz соб0ри всёхъ сущeствъ безпл0тныхъ.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ в7

Прови1дzще вёры nчесaми вели1чіе д¦0вныz красоты2 и3 си1лу молніен0сныz десни1цы твоеS, ґрхaгGле б9ій, мы2, ћкw земнjи и3 пл0тію њбложeнніи, ўдивлeніемъ, рaдостію и3 бlгодарeніемъ ко творцY всsческихъ и3сполнsемсz, зовyще со всёми нбcными си1лами: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ чи1стъ и3 своб0денъ t страстeй и3спроси2 нaмъ, пречyдный міхаи1ле, нб7eсныхъ чинHвъ начaльниче, да, вознeсшесz мhслію t земнhхъ къ нбcнымъ, хвалeбную пёснь воспоeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, б9іz неизречeнныz красоты2 и3 добр0ты ближaйшій зри1телю: рaдуйсz, всебlги1хъ совётwвъ прес™hz трbцы преи1скренній таи1нниче. Рaдуйсz, предвёчныхъ судeбъ трbческихъ вёрный и3сполни1телю: рaдуйсz, є3мyже съ люб0вію ўдивлsютсz нбcснаz вHинства. Рaдуйсz, є3г0же съ вёрою прославлsютъ земнор0дніи: рaдуйсz, t негHже трепeщутъ ѓдскіz си6лы.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ G

Си1лу неwбори1мыz рeвности по слaвэ б9іей въ себЁ kвлsz, стaлъ є3си2 во главЁ ликHвъ ѓгGльскихъ, міхаи1ле, проти1ву дhшащагw ѕл0бою прег0рдагw денни1цы, є3мyже со тeмными клеврeты є3гw2 съ высоты2 нбcныz въ преисп0днюю низвeржену сyщу, вHинства нбcнаz, тоб0ю преслaвнэ води6маz, съ весeліемъ, ћкw є3ди1ными ўсты2, пред8 пrт0ломъ б9іимъ возгласи1ша: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$мать тебE, ґрхaгGле міхаи1ле, вeсь р0дъ хrтіaнскій вели1ка застyпника и3 ди1вна во бранeхъ съ проти1вными пом0щника. Сегw2 рaди пречyднаго покр0ва твоегw2 спод0битисz желaюще, въ дeнь торжествA твоегw2 взывaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, и4мже сатанA ћкw м0лніz съ нбcсE низвeржесz: рaдуйсz, и4мже храни1мый р0дъ чlвёческій къ нбcси2 восх0дитъ. Рaдуйсz, всесвётлагw мjра г0рнzгw преди1вное ўкрашeніе: рaдуйсz, пaдшагw мjра д0льнzгw преслaвное застyпленіе. Рaдуйсz, николи1же си1лами ѕлA побэждeнный: рaдуйсz, со всёми агGлы б9іими во и4стине и3 прaвдэ на вёки бlгодaтію б9іею ўтверждeнный.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ д7

Бyри и3скушeній и3 бёдъ и3збaви нaсъ ѓгGлwвъ первопrт0льниче, съ люб0вію и3 рaдостію пресвётлое торжество2 твоE совершaющихъ: тh бо є3си2 въ бэдaхъ вели1кій пом0щникъ, и3 въ чaсъ смeрти t ѕлhхъ духHвъ храни1тель и3 застyпникъ всёхъ, вопію1щихъ твоемY и3 нaшему вLце и3 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Ви1дzще твоE проти1ву п0лчищъ сатани1нскихъ дерзновeніе, вси2 чи1нове ѓгGльстіи съ рaдостію подвиг0шасz вослёдъ тебє2 на брaнь за и4мz и3 слaву своегw2 вLки, вопію1ще: кто ћкw бGъ; мh же вёдуще сатанY под8 ногaма твои1ма повeржена, тебЁ ћкw побэди1телю зовeмъ:

Рaдуйсz, и4мже ми1ръ и3 тишинA на нб7си2 водвори1шасz: рaдуйсz, t нег0же дyхове ѕл0бы дaже да ѓда низложи1шасz. Рaдуйсz, ѓгGльскаz вHинства и3 си6лы мjра неви1димагw ко и3стреблeнію ѕлA направлszй: рaдуйсz, прю2 и3 возмущeніе стіхjй мjра ви1димагw незри1мw ўкрощazй. Рaдуйсz, под8eмлющымъ брaнь къ духовHмъ ѕл0бы поднебeснымъ ди1вный споб0рниче: рaдуйсz, и3знемогaющымъ во и3скушeніихъ и3 напaстехъ вёка сегw2 крёпкій пом0щниче.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ є7

БGот0чный и3ст0чникъ превели1кихъ чудeсъ kви1лсz є3си2 во хрaмэ твоeмъ, и4же въ х0нэхъ: не т0чію бо ѕмjй вели1кій и стрaшный, на мёстэ т0мъ пребывaвшій, си1лою твоeю потреби1сz, но и3 струи6 водны6z, всsкій недyгъ тэлeсный врачyющыz tкрhшасz, да вси2 прославлsющему тS вLцэ ѓгGлwвъ съ вёрою зовyтъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Слhшаще и3 вёдуще тS ћкw свэти1ло вели1кое, посреди2 ликHвъ ѓгGльскихъ блистaющасz, пречyдный міхаи1ле, къ тебЁ, по бз7э и3 прес™ёй м™ри б9іей, прибэгaемъ: њзари2 лучaми свёта твоегw2 всёхъ нaсъ вопію1щихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, вождю2 и3 храни1телю въ пустhни нар0да бGоизбрaннагw: рaдуйсz, выс0кій посрeдниче зак0на, рук0ю мwmсeа на сінaи дaннагw. Рaдуйсz, ў нег0же судіи6 и3 вожди2 їи7левы си1лу и3 покр0въ њбрэтaху: рaдуйсz, чрез8 нег0же прbр0цы и3 первосщ7eнницы їудeйстіи дaръ вёдэніz t всевёдущагw бGа пріимaху. Рaдуйсz, бGобоsзненныz законодaвцы тaйною премyдростію снабдэвazй: рaдуйсz, сyдъ и3 прaвду творsщымъ бlгость на сeрдце полагazй.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ ѕ7

Провозвёстника тS б9іихъ судeбъ є3гдA ўзрЁ нёкогда манw2е, недоумёніz и3 стрaха и3сп0лнисz, мнS не жи1ти ктомY на земли2: научeнъ же t жены2 своеS њ бlгости kвлeніz и3 кр0тости словeсъ твои1хъ, въ рaдости њ и3мёвшемъ роди1тисz, по словеси2 твоемY, сhнэ своeмъ самpHнэ, благодaрнэ возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 пречyднw слaвою, міхаи1ле, є3гдA во w4бразэ чlвёчестэ пред8 їисyсомъ наvи1номъ стaлъ є3си2, глаг0лz: и3зyй сап0гъ съ ногY твоeю: ѓзъ є4смь ґрхістрати1гъ си1лы гDни. Таков0му kвлeнію твоемY чудsщесz, съ люб0вію вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, бGовэнчaнныхъ глaвъ неусhпный њхрани1телю: рaдуйсz, противлsющихсz влaсти, ћкw б9ію повэлeнію проти1вzщихсz, ск0рый низложи1телю. Рaдуйсz, ўсмири1телю нар0дныхъ треволнeній: рaдуйсz, незри1мый ўпраздни1телю ѕлочести1выхъ њбhчаевъ. Рaдуйсz, ћкw ты2 просвэщaеши сомнsщихсz въ чaсъ лю1тыхъ недоумeній: рaдуйсz, ћкw ты2 и3схищaеши и3скушaемыхъ t пагубон0сныхъ наваждeній.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ з7

Хотsй вLка всsческихъ показaти, ћкw жрє1біи сынHвъ чlвёческихъ не самослучaйни сyть, но въ десни1цэ є3гw2 вhну содержaтсz, дадe тz цaрствамъ земнhмъ застyпника и3 храни1телz, да племенA и3 нар0ды къ вёчному цrтвію б9ію ўготовлsеши. Сегw2 рaди вси2, вёдущіи њ вели1комъ служeніи твоeмъ сп7сeнію чlвёческому, бlгодaрне зовyтъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваz чудесA показA нaмъ, ґрхістрати1же, тоб0ю на земли2 всёхъ чудeсъ творeцъ и3 вLка, є3гдA хрaмъ, во и4мz твоE создaнный, t потоплeніz водaми рёчными ди1внw спaслъ є3си2, струsмъ пот0ка въ не6дра земн†z ўстреми1тисz повелёвый: є4же ви1дz бlжeнный ґрхjппъ съ д¦0вными чaды свои1ми, бlгодaрнэ къ тебЁ возопи2:

Рaдуйсz, с™hхъ хрaмовъ б9іихъ несокруши1маz њгрaдо: рaдуйсz, врагHмъ вёры хrт0вы неwбори1маz прегрaдо. Рaдуйсz, є3г0же велёнію стіхjи покарsютсz: рaдуйсz, и4мже вси2 ѕл0бніи зaмыслы сокрушaютсz. Рaдуйсz, вBрнымъ рaдость t пrт0ла вседержи1телz и3зносsщій: рaдуйсz, невёрныхъ на стезю2 прaвды и3 и4стины приводsщій.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо си1лы твоеS, ґрхістрати1же б9ій, ўвёдэ на себЁ ґввакyмъ, є3гдA по мaнію б9ію, восхи1тивъ, принeслъ є3си2 є3го2 скоротeчнэ t їудeи въ вавmлwнъ, дaти пи1щу даніи1лу, въ р0вэ со львы2 заключeну: тёмже ўди1вльсz превели1кому дёйствію си1лы твоеS, возопи2 съ вёрою: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 въ вhшнихъ, міхаи1ле, пrт0лу цRS слaвы предстоsй: не далeкъ є3си2 и3 t ни1жнихъ, рaтуz вhну со врагaми сп7сeніz чlвёческагw: тёмже вси2 вожделeннагw nтечествA нбcнагw дости1гнути хотsщіи соглaснw тебЁ зовyтъ:

Рaдуйсz, начaльниче трис™aгw ѓгGльскагw пёніz: рaдуйсz, земнор0дныхъ при1снw гот0вый предстaтелю и3 храни1телю. Рaдуйсz, прег0рдагw фараHна съ невёрными є3ги1птzны порази1вый странноwбрaзнw: рaдуйсz, вBрныz їудeи путеводи1вый въ пустhни преслaвнw. Рaдуйсz, и4мже ўгаси1сz плaмень пещи2 вавmлHнскіz.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ f7

Вси2 и4ноцы с™hz горы2 ґфHнскіz въ рaдостный трeпетъ пріид0ша, ви1дzще кaкw бGобоsзненна џтрока, неи1стовнw t нечести1выхъ златолю1бцевъ во глубинY морскyю съ кaменемъ повeржена, спaслъ є3си2: тёмже пріsвшаz є3го2 њби1тель, и4менемъ твои1мъ красyющисz, бlгодaрнэ взывaетъ ко гDу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэтjй глаг0лы и3 любомyдрwвъ смhслы не довлёютъ ко и3зглаг0ланію си1лы твоеS, міхаи1ле, кaкw во є3ди1ну н0щь сто2 џсмьдесzтъ и3 пsть тhсzщъ порази1лъ є3си2 t в0евъ царS ґссmрjйска сеннахирjма, да накaжетсz пр0чее не хули1ти и4мz гDне. Мh же, почитaюще с™yю рeвность твою2 њ слaвэ бGа и4стиннагw, съ весeліемъ зовeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, правослaвныхъ вwинствъ непобэди1мый воев0до: рaдуйсz, ѕловёрныхъ рaтей стрaхъ и3 низложeніе. Рaдуйсz, прaвыz вёры и3 бGопочитaніz насади1телю: рaдуйсz, душеврeдныхъ є4ресей и3 раск0лwвъ и3скорени1телю. Рaдуйсz, бlгочести1выz маккавeи на п0ле брaни мн0гажды ўкрэпи1вый: рaдуйсz, нечести1вагw вождS ґнтіHхова и3ліодHра въ самeмъ хрaмэ порази1вый.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ ‹

Спасти1сz хотsщымъ нaмъ бyди пом0щникъ твeрдъ, ґрхістрати1же б9ій, и3збавлszй и3 хранsй нaсъ t бёдъ и3 напaстей, пaче же t ѕлhхъ нaвыкwвъ и3 грэхHвъ нaшихъ, да преспэвaюще въ вёрэ, надeждэ и3 любви2 хrт0вэ, съ рaдостію њ преди1внэмъ заступлeніи твоeмъ, ко вLцэ ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ бlгодaрнэ зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 вёрующымъ человёкwмъ, ґрхістрати1же б9ій, и3 ст0лпъ крёпокъ во бранeхъ со врагaми ви1димыми и3 неви1димыми: сегw2 рaди t сэтeй бэс0вскихъ тоб0ю и3збавлsеми, бlгодaрнымъ сeрдцемъ и3 ўсты2 зовeмъ си1це:

Рaдуйсz, врагHмъ вёры и3 сопроти1вникwмъ с™hz цRкве непобэди1мый противоб0рниче: рaдуйсz, смирeннымъ провозвёстникwмъ єђліа неутоми1мый споспeшниче. Рaдуйсz, во тьмЁ ѕловёріz сэдsщихъ свётомъ вёры хrт0вы просвэщazй: рaдуйсz, лжемyдріемъ њб8юродёвшихъ на стезю2 и4стины и3 покаsніz наставлszй. Рaдуйсz, гр0зный tмсти1телю кленyщымсz и4менемъ б9іимъ всyе: рaдуйсz, молніен0сный карaтелю глумsщихсz безyмнэ њ тaинствэхъ с™hz вёры.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое хвалeбное побэждaетсz мн0жествомъ чудeсъ твои1хъ, ґрхістрати1же б9ій, ћже совершeна сyть тоб0ю не т0чію на нб7си2 и3 на земли2, но и3 въ тeмныхъ сёнехъ преисп0дніz, и3дёже глуби1ннаго ѕмjz свzзaлъ є3си2 ќзами си1лы гDни, да и3збавлsеміи t ѕл0бы є3гw2 бlгословsтъ вLку нб7сE и3 земли2, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтон0сный служи1тель и4стины и3 чистоты2 бGопочитaніz kви1лсz є3си2 ґрхістрати1же, є3гдA, прови1дz кHзни дyха тьмы2, воспрети1лъ є3си2 є3мY и4менемъ б9іимъ, да не дeрзнетъ сокровeнное тёло почи1вшагw вождS їи7лева мwmсeа kви1ти ко њбожeнію чyвтвеннымъ сыновHмъ їи7левымъ. Сегw2 рaди, чтyще нhнэ бlгосвётлый соб0ръ тв0й, бlгодaрнэ вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, чистотY бGовёдэніz во дни6 вeтхагw завёта среди2 їудeєвъ сохрани1вый: рaдуйсz, плeвелы заблyжденій во дни6 н0выz бlгодати мн0гажды и3скорени1вый. Рaдуйсz, kзhческихъ прорицaлищъ и3 кумjрwвъ и3стреби1телю: рaдуйсz, хrтіaнскихъ подви1жникwвъ и3 страстотeрпцєвъ ўкрэпи1телю. Рaдуйсz, немощны6z дyхомъ си1лою бlгодaти б9іz и3сполнszй: рaдуйсz, и3знемогaющыz пл0тію всеwрyжіемъ вёры њблекazй.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть t бGа съ небесE и3спроси2 нaмъ, пою1щымъ во слaву всечестнaгw и4мене твоегw2, міхаи1ле, да, њсэнsеми твои1мъ заступлeніемъ, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ поживeмъ, д0ндеже tрэшeнніи смeртію t ќзъ пл0ти, спод0бимсz предстaти nгнезрaчному пrт0лу цRS слaвы, и3 съ ли1ки ѓгGльскими возопи1ти: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще многоwбр†знаz тво‰ чудесA, міхаи1ле, во сп7сeніе нaше содBzннаz, м0лимъ гDа и3 вLку всsческихъ, да дyхъ рeвности по слaвэ б9іей, и4же въ тебЁ, николи1же њскудёетъ и3 въ нaсъ, зовyщихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, вёрныхъ рабHвъ б9іихъ, во врeмz бlгопотрeбно, на высотY влaсти преди1внэ поставлszй: рaдуйсz, продeрзыхъ и3 недост0йныхъ съ высоты2 си1лы и3 слaвы незри1мw низлагazй. Рaдуйсz, въ дeнь послёдній и3збрaнныхъ t четhрехъ концє1въ земли2 и3мёzй собрaти: рaдуйсz, и4мже грёшніи, ћкw плeвеліе, по глaсу б9ію, nгню2 вёчному предaни бyдутъ. Рaдуйсz, и4мже сатанA со ґггєлы є3гw2 во є4зеро џгненное на вёки повeргнетсz: рaдуйсz, и4мже првdніи во њби1телехъ nц7а нбcнагw преслaвнэ водворsтсz.

Рaдуйсz, міхаи1ле, вели1кій ґрхістрати1же, со всёми нбcными си1лами.

Кондaкъ Gi

Q пречyдный ґрхaгGлwвъ и3 ѓгGлwвъ начaльниче, за преди1вное служeніе твоE сп7сeнію р0да чlвёческагw, пріими2 t нaсъ возноси1мый къ тебЁ нhнэ глaсъ хвалы2, и3 бlгодарeніz, и3 ћкw и3сп0лнь си1лы б9іz, покрhй нaсъ невещeственныма крил0ма твои1ма t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, да прославлsемому тоб0ю и3 прослaвившему тS гDу вhну зовeмъ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz jкосъ №: Ћкw ѓгGльскихъ:

И# пaки кондaкъ №: И#збрaнный нбcныхъ си1лъ:

Моли1тва

Q с™hй міхаи1ле ґрхaгGле, свэтлоwбрaзный и3 гр0зный нбcнагw цRS воев0до! Прeжде стрaшнагw судA њслaби ми2 покazтисz t грэхHвъ мои1хъ, t сёти ловsщихъ и3збaви дyшу мою2 и3 приведи2 ю5 къ сотв0ршему ю5 бGу, сэдsщему на херувjмэхъ, и3 моли1сz њ нeй прилeжнw, да твои1мъ ходaтайствомъ п0слетъ ю5 въ мёсто пок0йное. Q гр0зный воев0до нбcныхъ си1лъ, предстaтелю всёхъ ў пrт0ла вLки хrтA, храни1телю твeрдый всBмъ чlвёкwмъ и3 мyдрый њрyжниче, крёпкій воев0до нбcнагw цRS! Поми1луй мS грёшнагw, трeбующаго твоегw2 заступлeніz, сохрани1 мz t всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, пaче же подкрэпи2 t ќжаса смeртнагw и3 t смущeніz діaвольскагw, и3 спод0би мS непостhднw предстaти создaтелю нaшему въ чaсъ стрaшнагw и3 прaведнагw судA є3гw2. Q всес™hй вели1кій міхаи1ле ґрхістати1же! Не прeзри менE грёшнаго, молsщагосz тебЁ њ п0мощи и3 заступлeніи твоeмъ въ вёцэ сeмъ и3 въ бyдущемъ, но спод0би мS тaмw кyпнw съ тоб0ю слaвити nц7а и3 с}а и3 с™aго д¦а во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Знайшли помилку