...

Акафіст Святителю Миколаю

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Кондак 1

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Икос 1


Ґкafістъ с™и1телю ніколaю.

Кондaкъ №.

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое ми1лости мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти: Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Јкосъ №.

Акафіст святителю Миколаю

Кондак 1

Чудотворче дивний i преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, тебе, що всьому свiтовi виливаєш дорогоцiнне й невичерпне море чудес, з любов’ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновення до Господа, вiд усяких напастей визволяй нас, щоб ми виголошували тобi: радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Iкос 1