...

Акафіст Пресвятій Трійці

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

 

Акафист Пресвятей Троице

Кондак 1

Пред­ве́ч­ный Ца­рю́ ве­ко́в и Го́с­по­ди, всея́ тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́­же, в Тро́­ице Свя­те́й сла́вимому Бо́­гу, вся́ко коле́но покланя́ется не­бе́с­ных, зем­ны́х и пре­ис­по́д­них: те́м­же и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хва­ле́б­ное сие́ дерза́ем при­нес­ти́ Те­бе́ пе́­ние: Ты же, я́ко Тво­ре́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Тво­и́х, и не отста́ви ми́­лос­ти Твоея́ от нас, да из глу­би­ны́ ду­ши́ вы́­ну зо­ве́м Ти: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

 

Ґкafістъ ко прес™ёй и3 животворsщэй тр0ице
Кондaкъ №

Предвёчный цRю2 вэкHвъ и3 гDи, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, є3мyже въ трbцэ с™ёй слaвимому бGу, всsко колёно покланsетсz нбcныхъ, земнhхъ и3 преисп0днихъ: тёмже и3 мы2, ћкw кRщeніи въ трис™0е и4мz твоE, ѓще и3 недост0йніи, хвалeбное сіE дерзaемъ принести2 тебЁ пёніе: тh же, ћкw творeцъ, промысли1тель и3 судіS нaшъ, вонми2 глaсу р†бъ твои1хъ, и3 не tстaви ми1лости твоеS t нaсъ, да и3з8 глубины2 души2 вhну зовeмъ ти2:

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Акафіст Пресвятій Тройці

Кондак 1

Предвічний Царю віків і Господи, всього творіння видимого і невидимого Сотворителю, Йому ж у Святій Тройці славимому поклоняється всяке коліно небесних, земних і підземних; тому і ми, хрещені у трисвяте ім’я Твоє, хоч і недостойні, насмілюємося принести Тобі похвальні пісні; Ти ж як Творець, Промислитель і Суддя наш вислухай голос рабів Твоїх і не відверни милості Твоєї від нас, щоб із глибини душі ми взивали до Тебе:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.