...

Акафіст преподобним Антонію і Феодосію Києво-Печерським

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст преподобнис Антонію і Феодосію печерським

Кондак 1

Избраннии и Духа Святаго исполнении, преподобнии и богоноснии отцы наши, Антоние и Феодосие Печерстии, преизящная Русския земли прозябения, пречудная русскаго народа украшения, хотящу мне, недостойному, похвальное вам совершити пение, смиренно вас молю, потемненный мой разум светом данныя вам от Бога благодати озарите, мрак неведения просветите, неудобства и препоны разрушите, мою немощь укрепите, нас же всех, сынов русских от всех бед и напастей, скорбей и болезней отечески свободите, да в теплоте сердца из глубины души вси купно вопием вам: Радуйтеся, Антоние и Феодосие, монашескаго в Руси жития первоначальницы.

Икос 1

 

Ґкafістъ с™ы6мъ прпdбнымъ ґнтHнію и3 fеод0сію, печє1рстіимъ чудотв0рцємъ.
Кондaкъ №.

И#збрaнніи и3 д¦а с™aгw и3сп0лненіи, прпdбніи и3 бGон0сніи nц7ы2 нaши, ґнтHніе и3 fеод0сіе печeрстіи, преиз‰щнаz рyсскіz земли2 прозzбє1ніz, преч{днаz рyсскагw нар0да ўкрашє1ніz, хотsщу мнЁ, недост0йному, похвaльное вaмъ соверши1ти пёніе, смирeннw вaсъ молю2, потемнeнный м0й рaзумъ свётомъ дaнныz вaмъ t бGа блгdти њзари1те, мрaкъ невёдэніz просвэти1те, неудHбства и3 препHны разруши1те, мою2 нeмощь ўкрэпи1те, нaсъ же всёхъ, сынHвъ рwссjйскихъ t всёхъ бёдъ и3 напaстей, скорбeй и3 болёзней nтeчески свободи1те, да въ теплотЁ сeрдца и3з8 глубины2 души2 вси2 кyпнw вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Акафіст преподобним Антонію і Феодосію Києво-Печерським
Кондак 1

Обрані і Духа Святого сповнені, преподобні і богоносні отці наші Антонію і Феодосію Печерські, найкрасивіші Руської землі паростки, предивна українського народу окрасо, бажаючи я, недостойний, похвальний звершити вам спів, смиренно благаю вас: просвітіть мій затьмарений розум світлом даної вам Богом благодаті, осяйте морок невíдання, зруйнуйте перешкоди і незручності, укріпіть мою неміч, нас же, всіх синів українських, по-батьківськи визволіть від усіх напастей, скорбот і хвороб, щоб від теплого серця із глибини душі ми всі разом взивали до вас:

Радуйтеся, Антонію і Феодосію, чернечого життя на Русі першоначальники.

Ікос 1