...

Акафіст преподобному Серафиму Саровському

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст преподобному Серафиму Саровському

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

 

Ґкafістъ прпdбному серафjму сар0вскому чудотв0рцу

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3 моли1твенниче нaшъ, прпdбне џтче серафjме! Величaюще прослaвльшаго тS гDа, воспэвaемъ ти2 похв†льнаz. Тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ: Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Акафіст преподобному Серафиму Саровському
Кондак 1

Обраний чудотворцю і предивний угоднику Христів, скорий помічнику і молитвенику наш, преподобний отче Серафиме! Величаючи Господа, Який прославив тебе, оспівуємо тебе похвалами. Ти ж, маючи велику сміливість перед Господом, від усяких бід визволи нас, що взиваємо:

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Ікос 1