Святитель Григорій, єпископ Неокесарійський p1b287khfc1quligmr1rl5e2c83
Житія святих,  Листопад

Святитель Григорій, єпископ Неокесарійський

Місяця листопада на 17-й день

Святитель Григорій народився в м. Неокесарії (північ Малої Азії). В юності він навчався в Олександрії у знаменитого вчителя, пресвітера Орігена. Повернувшись у Неокесарію, Григорій пішов у пустелю, де в пості й молитві здобув високу духовну досконалість і дари прозорливості та пророцтва. Єпископ Федим із каппадокійського міста Амасії, дізнавшись про св. Григорія, вирішив поставити його єпископом у Неокесарії. Перед хіротонією святий Григорій посилено молився, просячи Бога і Божу Матір відкрити йому істинний образ поклоніння Святій Трійці. Під час молитви йому явилася Пречиста Діва Марія з апостолом Іоанном Богословом, який навчив святого, як гідно слід сповідувати таємницю Пресвятої Трійці. Святий Григорій записав усе, що відкрив йому Іоанн Богослов. На цьому великому Божественному Одкровенні було засноване вчення про святу Трійцю, згодом розвинуте отцями Церкви – Василем Великим, Григорієм Богословом, Григорієм Нісським.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому, глас 8

В моли́твах бо́дрствуя, чуде́с де́ланьми претерпева́я,/ тезоиме́ние стяжа́л еси́ исправле́ния,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу, о́тче Григо́рие,/ просвети́ти ду́ши на́ша,// да не когда́ у́снем в смерть.

Кондак святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому, глас 2

Чуде́с мно́гих прие́м де́йство,/ зна́меньми ужа́сными де́моны устраши́л еси́,/ и неду́ги отгна́л еси́ челове́ческия, всему́дре Григо́рие:/ чудотво́рец же имену́ешися,// зва́ние от дел прие́м.

Молитва святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Григо́рие! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́том единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, помози́ во бране́х оте́честву на́шему, и покори́ вся проти́вныя нам враги́, ми́рное и безмяте́жное жи́тельство на́ше устро́й: благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́: мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́: град сей и вся гра́ды на́ши и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ нам умоли́: мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к тебе́ и усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́ от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́. Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ мл7твахъ б0дрствуz, чудeсъ дёланьми претерпэвaz, тезоимeніе стzжaлъ є3си2 и3справлeніz: но моли1сz хrтY бGу, џтче григ0ріе, просвэти1ти дyшы нaшz, да не когдA ќснемъ въ смeрть.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Чудeсъ мн0гихъ пріeмъ дёйство, знaменьми ўжaсными дeмwны ўстраши1лъ є3си2, и3 недyги tгнaлъ є3си2 человёчєскіz, всемyдре григ0ріе: чудотв0рецъ же и3менyешисz, звaніе t дёлъ пріeмъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку