...
Святитель Варсонофій, єпископ Тверський p1aupbb5oqqgh127e1pd1gq8qke4
Житія святих,  Квітень

Святитель Варсонофій, єпископ Тверський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця квітня на 11-й день / у Неділю третю після П’ятидесятниці — Собор Тверських святих / місяця жовтня на 4-й день — знайдення мощей, Собор Казанських святих

Святитель Варсонофій (у миру Іоанн), народився близько 1495 року в місті Серпухові в сім’ї священика Василя. У травні 1512 року кримські ординці напали на Серпухов, і Іоанна сімнадцятирічним юнаком було взято в полон, вивезено до Криму і продано в рабство. Однак юнак жив у полоні як у монастирі: навчався послуху, був незлобивий, терплячий і лагідний. Ці якості викликали прихильність іновірців до юного бранця. Іоанн вивчився татарської мови.

Через три роки священик Василь викупив свого сина з полону. Юнак вирушив до Москви і там у Спаському Андрониковому монастирі прийняв постриг з ім’ям Варсонофій.

У 1544 році його поставили ігуменом Нікольського Пісношського монастиря.

У 1555 році, зведений у сан архімандрита, разом зі святими архієпископом Гурієм і архімандритом Германом, його направили в новостворену Казанську єпархію. Близько 1557 року архімандрит Варсонофій із кількома ченцями заснував Казанський Преображенський монастир.

Знання татарської мови дозволило Варсонофію старанно проповідувати Євангеліє татарам. Таємно від усіх святий носив вериги. Господь дарував подвижнику здатність зцілювати душевні й тілесні недуги. Про нього стало відомо далеко за межами Казані. Багато хворих, отримавши зцілення від своїх хвороб, ставали християнами. У 1563 році він здійснив чин відспівування святителя Гурія Казанського.

У 1567 році святий Варсонофій був хіротонізований на єпископа Тверського і Кашинського. Незважаючи на високий сан, він смиренно продовжував нести чернечий подвиг.

У 1570 році, пішовши на спочинок, святитель повернувся в заснований ним Казанський Преображенський монастир, де і помер 11 квітня 1576 року. Святого поховали біля вівтаря Преображенського собору, поруч зі святителем Гурієм.

4 жовтня 1595 року під час підготовки до будівництва нової церкви Преображенського монастиря мощі святителів Гурія і Варсонофія були знайдені нетлінними. Їхні гроби були сповнені запашного миру. Під час відкриття гробниць були засвідчені зцілення тих, хто страждав на різні недуги й був одержимий нечистим духом. Тоді ж відбулося прославлення Казанських святителів.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителям Гуpию и Ваpсонофию, Казанским чудотворцам, глас 3

Пе́рвии учи́телие пре́жде те́мному,/ ны́не же све́тлому и новопросвеще́нному гра́ду Каза́ни,/ пе́рвии возсвети́телие пути́ спаси́тельнаго,/ и́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии, благоче́стия учи́телие/ и Правосла́вия наста́вницы, Гу́рие и Варсоно́фие,/ Влады́ку все́х моли́те// мир вселе́нней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак святителю Варсонофию, епископу Тверскому, глас 6

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив,/ ду́шу же равноа́нгельну сотвори́л еси́,/ сего́ ра́ди святи́тельства са́ном поче́тся,/ чи́сте Чисте́йшему предстои́ши./ Моли́ Христа́ Бо́га, святи́телю,/ спасти́ лю́ди твоя́, свя́те,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преподо́бне Варсоно́фие,// гра́ду на́шему Каза́ни похвала́ и утвержде́ние.

Молитва святителю Варсонофию, епископу Тверскому

Прини́кни, святи́телю Варсоно́фие, с Го́рних селе́ний на притека́ю­щих к тебе́ и вонми́ моле́нию их, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам, е́же ко спасе́нию на́шему мы про́сим от Него́ при святы́х моща́х твои́х. Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти стране́ на́шей кре́пкий и ненару­ши́мый мир, благочи́ние, просвеще́ние умо́в и серде́ц и земли́ плодоно́сие, па́стырем — святы́ню, зако́ном — пра́вду и си́лу, военача́льником — му́дрость и непобеди́мое му́жество, градонача́льником — суд, во́инству — пре́данность оте́честву и неодоли́мую хра́брость, всем же правосла́вным христиа́ном — здра́вие и благоче́стие. Сохраня́й нас от всех наве́тов вра́жиих, да сло́вом и де́лом прославля́ется Всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание святителю Варсонофию, епископу Тверскому

Велича́ем тя, святи́телю о́тче Варсоно́фие, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Тропaрь џбщій с™hхъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Да веселsтсz:

Пeрвіи ўчи1теліе прeжде тeмному, нhнэ же свётлому и3 новопросвэщeнному грaду казaни, пeрвіи возвэсти1теліе пути2 сп7си1тельнагw, и4стинніи храни1теліе ґпcльскихъ предaній, столпи2 непоколеби1міи, бл7гочeстіz ўчи1теліе, и3 правослaвіz наст†вницы, гyріе и3 варсон0фіе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ варсон0фіа, глaсъ ѕ7:

Воздержaніемъ тёло дyху пораб0тивъ, дyшу же равноaгGльну сотвори1лъ є3си2: сегw2 рaди с™и1тельства сaномъ почeтсz, чи1стэ чcтёйшему предстои1ши. моли2 хrтA бGа, с™и1телю, сп7сти2 лю1ди тво‰, ст7е, да вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz, џтче прпdбне варсон0фіе, грaду нaшему казaни похвалA и3 ўтверждeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку