...
Святитель Іларіон, єпископ Меглинський p1dmq3uaql3ihr601h33u9fims3
Житія святих,  Жовтень

Святитель Іларіон, єпископ Меглинський

Місяця жовтня на 21-й день

Святитель Іларіон отримав гарне християнське виховання. На 18-му році життя він залишив світ і пішов до монастиря, де незабаром за доброчесне і строге життя було обрано настоятелем. Дбаючи про спасення довірених йому душ, він невпинно закликав ченців не втрачати дорогого часу, призначеного для спасення. Особливо наполегливо викорінював Іларіон пияцтво. У 1134 році він був висвячений на єпископа Меглинського. У цей час у Болгарії поширилася богомільська єресь. Єретики дотримувалися хибного вчення, що добро і зло є самостійними засадами, між якими відбувається боротьба. Святитель Іларіон з апостольською ревністю та старанною молитвою став на боротьбу з лжевченням. Він невтомно викривав брехню богомилів, знімаючи з них лицемірну масу благочестя. Заперечуючи вчення єретиків, святитель говорив: “Ви зовсім не християни, бо ворогуєте проти Христа Спасителя, не визнаєте Бога Єдиного, ганьбите давнє Одкровення (Ветхий Завіт), шановане християнами. Не може бути істинного благочестя в тих, хто не визнає в собі серцевої порчі і не просить благодаті Божої молитвою і смиренням. Злі думки, заздрість, марнославство, марнославство, підступність, брехня – не справа злого єства в людині і не перемагаються постом. Вони плід самолюбства і тому вимагають для викорінення духовних подвигів”.

Багато єретиків після святительської науки залишили лжевчення і повернулися в лоно Святої Церкви. Так само невтомно й успішно боровся святитель Іларіон із проникненням у Болгарію єресі вірмен-монофізитів, які визнавали у Христі лише одну природу. Преставився святитель у 1164 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Илариону, епископу Меглинскому

Чу́до яви́вся извеще́ния,/ де́лы возсия́л еси́ доброде́телей Бо́жиих,/ мона́шествующих ли́ки упасл еси́,/ архиере́йская седа́лища изчи́стил еси́,/ ерети́ческаго же напа́дания не усумне́вся,/ це́ркви Христо́вы воздви́гл еси́,/ преподо́бне Иларио́не,/ у́мер, я́ко спя,/ те́ло же твое́ це́ло и нетле́нно соблюдено́ бысть,/ и подае́т цельбы́ боля́щим от разли́чных неду́г,/ и де́моны прогоня́ет,/ сего́ ра́ди мо́лим тя:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Илариону, епископу Меглинскому, глас 3

Я́ко светоно́сна яви́ся, архиере́е, па́мять твоя́,/ тьму разруши́ уны́ния и свет облиста́ даро́в Небе́сных,/ вся созыва́ющи на ра́дость,/ от Бо́га бо, Иларио́не, благода́ть обре́л еси́// и мона́хов был еси́ степе́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Чyдо kви1всz и3звэщeніz, дёлы возсіsлъ є3си2 добродётелей б9іихъ: монaшествующихъ ли1ки ўпaслъ є3си2, ґрхіерє1йскаz сэд†лища и3зчи1стилъ є3си2: є3ретjческагw же напaданіz не ўсумнёвсz, цRкви хrтHвы воздви1глъ є3си2, прпdбне їларіHне, ќмеръ ћкw спS: тёло же твоE цёло и3 нетлённо соблюдено2 бhсть, и3 подаeтъ цэльбы6 болsщымъ t разли1чныхъ нед{гъ, и3 дeмwны прогонsетъ. сегw2 рaди м0лимъ тS, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Ћкw свэтон0сна kви1сz, ґрхіерeе, пaмzть твоS, тмY разруши2 ўнhніz, и3 свётъ њблистA дарHвъ нбcныхъ, вс‰ созывaющи на рaдость: t бGа бо, їларіHне, бlгодaть њбрёлъ є3си2, и3 монaхwвъ бhлъ є3си2 степeнь.

Ще в розробці

Знайшли помилку