...
Житія святих,  Червень

Священномученик Мефодій, єпископ Патарський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 20-й день

Священномученик Мефодій, єпископ міста Патари, що в малоазійській Лікійській області, вирізнявся справжнім іночеським смиренням. Тихо й лагідно він повчав свою паству, але заразом твердо відстоював чистоту православ’я і діяльно боровся з єресями, особливо з єрессю оригеністів, яка отримала широке ровсюдження.

Святий Мефодій залишив по собі багату літературну спадщину: твори на захист християнства проти язичництва, виклад православних догматів проти єресі Оригена, моральні повчання, тлумачення Святого Письма.

Завершив своє життя святитель Мефодій мученицькою кончиною. Він був схоплений язичниками, твердо сповідав перед ними віру у Христа Спасителя і 312 року був засуджений до смерті через усікновіння голови.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Мефодию, епископу Патарскому, глас 1

Кровь твоя́, му́дре, та́йно вопие́т от земли́,/ я́коже А́велева к Бо́гу,/ Богому́дре святи́телю Мефо́дие,/ я́сно пропове́давый Бо́жие вочелове́чение./ Те́мже и посрами́л еси́ Ориге́нову ле́сть,/ и преста́вился еси́ в Небе́сный черто́г./ Моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Мефодию, епископу Патарскому, глас 4

Священнотаи́нник Святы́я Тро́ицы,/ и я́же па́че ума́ повеле́ний Боже́ственных пропове́дник,/ и правосла́вным утвержде́ние был еси́, Мефо́дие,/ злосла́вныя обличи́л еси́ смы́слы,/ правове́рия ра́ди кро́вию твое́ю священному́ченик я́влься,/ и, Христу́ со А́нгелы предстоя́,// моли́ спасти́ся нам.

Тропaрь, глaсъ №:

Кр0вь твоS, мyдре, тaйнw вопіeтъ t земли2, ћкоже ѓвелева къ бGу, бGомyдре ст7и1телю меf0діе, ћснw проповёдавый б9іе вочеловёченіе. тёмже и3 посрами1лъ є3си2 nрігeнову лeсть, и3 престaвилсz є3си2 въ нбcный черт0гъ: моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Сщ7еннотаи1нникъ с™hz трbцы, и3 ±же пaче ўмA повелёній бжcтвенныхъ проповёдникъ, и3 правосл†внымъ ўтверждeніе бhлъ є3си2, меf0діе, ѕлосл†вныz њбличи1лъ є3си2 смhслы правовёріz рaди, кр0вію твоeю сщ7енномyченикъ ћвльсz, и3 хrтY со ѓгGлы предстоS, моли2, сп7сти1сz нaмъ.

Ще в розробці