...
Мучениця Миропія Myropyia
Житія святих,  Грудень

Мучениця Миропія

Місяця грудня на 2-й день

Свята мучениця Миропія народилася в м. Ефесі на початку III ст. Вона рано втратила батька, і мати виховала її в християнській вірі.

Свята Миропія, відвідуючи труну мучениці Єрміонії (пам’ять 4 вересня), доньки апостола Пилипа, брала миро від її мощей і лікувала хворих. Під час гоніння Декія (249-251) Миропія пішла з матір’ю на острів Хіос, де проводила час у пості та молитві.

Одного разу за велінням жорстокого правителя острова замучили воїна Ісидора (пам’ять 14 травня), людину глибокої віри і великого благочестя. Свята Миропія таємно взяла і поховала тіло мученика. Воїни, яким наказали не допускати християн до тіла Ісидора, були засуджені до смерті. Свята зглянулася над засудженими і сама розповіла воїнам, а потім і правителю про свій вчинок. На суді вона сповідала себе християнкою. За це її жорстоко катували і потім кинули в темницю. Опівночі в темниці засяяло світло. Це з’явився святий Ісидор в оточенні Ангелів, і вони прийняли душу Миропії (бл. 251). Темниця негайно наповнилася пахощами. Сторож-язичник, вражений побаченим, розповів про це священикові, прийняв Хрещення і мученицьки помер за сповідання Христа.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученице Миропии Хиосской, глас 1

Доброму́ченице Миропи́е и Христа́ неве́сто нетле́нная,/ ны́не Ему́же предстои́ши, прекра́сная,/ ра́ны нося́щи пло́ти,/ я́ко ка́мни све́тлы и светообра́зны,/ и в крова́вую порфи́ру, я́ко цари́ца, облече́нная, пресла́вная,/ умоли́ Его́ за ны,/ я́же с любо́вию восхваля́ющия// хвалы́ побе́дными и пе́сньми твою́ Боже́ственную страсть.

Кондак мученице Миропии Хиосской, глас 3

По и́мени, о, страстоте́рпице Миропи́е,/ ми́ро источа́еши благода́ти чуде́с/ и пасе́ши всех, подоба́ющих и взыска́ющих/ и ве́рою и доброде́телию прибега́ющих к ра́це твое́й пречестне́й,// я́же держи́т прах твой.

Тропaрь, глaсъ №:

Добром§нице мmропjе и3 хrтA невёсто нетлённаz, нhнэ є3мyже предстои1ши, прекрaснаz, р†ны носsщи пл0ти, ћкw кaмни свётлы и3 свэтоoбрaзны, и3 въ кровaвую порфЂру, ћкw цари1ца, њблечeннаz, преслaвнаz, ўмоли2 є3го2 за ны2, ±же съ люб0вію восхвалsющыz хвалы6 побёдными и3 пёсньми твою2 бжcтвенную стрaсть.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

По и4мени, q страстотeрпице мmропjе, мЂро и3сточaеши бlгодaти чудeсъ и3 пасeши всёхъ, подобaющихъ и3 взыскaющихъ и3 вёрою и3 добродётелію прибэгaющихъ къ рaцэ твоeй пречестнёй, ћже держи1тъ прaхъ тв0й.

Ще в розробці

Знайшли помилку