Житія святих,  Січень

Собор святого Іоанна, Предтечі і Хрестителя Господнього

День пам'яті (н. ст.)
06 жовтня ─ Зачаття
25 жовтня ─ Перенесення з Мальти до Гатчини десної руки
07 червня ─ Третє знайдення чесної глави
07 липня ─ Різдво
20 січня ─ Собор
11 вересня ─ Усікновення глави
08 березня ─ Перше і друге знаходження глави (перехідне)

Наступного дня після великих Господніх і Богородичних свят у Церкві встановлено звичай згадувати тих святих, які найближче послужили цій священній події в історії. Так, наступного дня після Богоявлення Церква вшановує того, хто послужив справі Хрещення Христового, поклавши свою руку на главу Спасителя. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найвидатніший із пророків, завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Заповіту.

Виникає питання: чому свято на честь одного святого називається Собором? Хіба Собором не називається лише день святкування пам’яті багатьох святих, як, наприклад, собор 12 апостолів?

У цьому випадку слово “собор” має інше значення: не те, коли ми згадуємо багатьох угодників Божих, а те, що православний народ збирається в храмі, щоб соборно помолитися, звершити богослужіння і похвалу на честь Іоанна Предтечі, який послужив справі Хрещення Христового (святкування Хрещення Господнього відбувається напередодні, 19 січня). Саме до Іоанна Хрестителя, а не багатьох угодників Божих, цього дня ми звертаємо свої молитви, про що наочно свідчать і молитви свята (тропар, кондак, святковий канон).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6

Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся Иорда́н,/ стра́хом возвраща́шеся,/ проро́ческое же служе́ние исполня́я Иоа́нн,/ тре́петом спря́ташеся,/ А́нгельстии чи́ни ужаса́хуся,/ зря́ще Тя во струя́х пло́тию креща́ема,/ и вси́ су́щии во тьме озаря́хуся,// воспева́юще Тя, я́вльшагося и просвети́вшаго вся.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче, показaлбосz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ честнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrтити спод0билсz є3си2 проповёданнаго. Тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz ўбоsвсz їoрдaнъ, стрaхомъ возвращaшесz: прbр0ческое же служeніе и3сполнsz їwaннъ, трeпетомъ спрsташесz: ѓгGльскіz чи1ни ўжасaхусz, зрsше тS во струsхъ пл0тію кр7щaема: и3 вси2 сyщіи во тмЁ њзарsхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz, и3 просвэти1вшаго вс‰.

Ще в розробці