...
Житія святих,  Травень

Собор преподобних отців Молченських

Місяця травня на 12-й день

Преподобних отців Молченських, місцеве святкування Конотопської єпархії
Святкування встановлено Священним Синодом Української Православної Церкви на честь угодників Божих, які в різний час несли послух у Софронієво-Молченському Різдва Пресвятої Богородиці Печерському чоловічому монастирі (село Нова Слобода Путивльського району Сумської області).

До Собору входять:

Прп. Софроній (Батоврин), мон. (+ 1692)
Прп. Серапіон, ієром. (+ 1718)
Прп. Феодосій (Маслов), архім. (+ 1802)
Блаж. Сергій Тихонов, послушник (+ 1879)

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропaрь, глас 3

Самови́дцы бы́вше чудесе́м от ико́ны Влады́чицы,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Мо́лченстии,/ моли́те Присноде́ву и Ро́ждшагося от Нея́ Го́спода,/ ми́р вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3

Весели́тся оби́тель Мо́лченская,/ лику́ет же и гора́ Чу́дная,/ се́ ублажа́ем ве́рных сыно́в ея́,/ в по́двизе до́брем просия́вших,/ и Бо́гови житие́м свои́м угоди́вших,/ те́мже ны́не любо́вию вопие́м:// не преста́йте моли́ти за ны́ Всеще́драго Бо́га.

Тропaрь, глaсъ G:

Самови1дцы бhвше чудесє1мъ t i3кHны вLчцы, * прпdбніи o3тцы2 нaши м0лченстіи, * моли1те приснодв7у и3 р0ждшагосz t неS гDа, * ми1ръ вселeннэй даровaти * и 3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ G:

Весели1тсz o3би1тель м0лченскаz, * ликyетъ же и3 горA чyднаz, * сE u3блажaемъ вёрныхъ сынHвъ є3S, * въ п0двизэ д0брэмъ просіsвшихъ, * и3 бGови житіeмъ свои1мъ u3годи1вшихъ, * тёмже нhнэ люб0вію вопіeмъ: * не престaйте моли1ти за ны2 всещeдраго бGа.

Ще в розробці

Знайшли помилку