Собор кримських святих p1b40ocalehm014gk2h1hnnh993
Житія святих,  Грудень

Собор кримських святих

Місяця грудня на 15-й день

Історія християнського Криму нерозривно пов’язана з історією київського Православ’я. Уже в першому, апостольському, столітті слово євангельської проповіді приніс сюди святий Андрій Первозваний. До цієї ж епохи належить християнська місія священномученика Климента, єпископа Римського, який прийняв мученицьку кончину в Криму. А в четвертому столітті на півострові діяло вже п’ять єпархій. Саме в древньому Херсонесі, або ж Корсуні, як казали слов’яни (тепер він у міській зоні Севастополя), за традиційною версією, прийняв хрещення київський князь Володимир та поніс світло Христової віри по всій землі Русі-України.

Багато святих, подвижників та святителів, подібно до яскравого духовного суцвіття, прикрасили український Крим подвигами християнської просвіти, мучеництва і сповідання. Будемо ж вчитися у них великого терпіння, віри, любові, працьовитості. Будемо невпинно зберігати в серцях наших пам’ять про їх нетлінне подвижництво: «Величаємо вас, усі святі, що в українському Криму засяяли, і шануємо святу пам’ять вашу, бо ви молите за нас Христа Бога нашого».

До числа Божих угодників та чудотворців, які своїм праведним житієм, подвигами і чудесами освятили Крим, належать: апостол Андрій Первозваний; рівноапостольні Кирило і Мефодій, учителі слов’янські; рівноапостольний великий князь Володимир; преподобномучениця Параскева; священномученик Климент, Папа Римський; священномученики єпископи Херсонеські Агафодор, Василій, Євгеній, Єлпидій, Єферій, Єфрем і Капітон, сповідник Мартин, папа Римський; сповідник Стефан, архієпископ Сурозький; Сава, архієпископ Сурозький; Лука (Войно-Ясенецький), архієпископ Сімферопольський і Кримький. Ці та багато інших богоугодників землі Кримької прославили її, стали небесними покровителями і заступниками. Хоча вони жили в різний час, але були єдиними по духу. Святі Кримського краю показують нам, що спастися можна в різний час і за різних умов життя, бо Христос учора, сьогодні й повіки той же.

Святкування спільної пам’яті всіх святих землі Кримської встановлено у 1988 році, на тисячоліття хрещення Русі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Собору Крымских святых, глас 4

Днесь све́тло красу́ется Це́рковь Кры́мская/ и ра́достно торжеству́ют правосла́вных мно́жества,/ соверша́я па́мять Таври́ческих всех святы́х,/ от апо́стол Христо́вых до ны́не просла́вленных,/ с ни́ми же новому́чеников и испове́дников ве́ка двадца́таго,/ и́хже предста́тельством и моли́твами/ да́руй, Го́споди, всем нам по́мощь Боже́ственную/ непоколеби́мы пребыва́ти в Правосла́вии,// Твою́ бога́тую ми́лость, благоде́нствие и спасе́ние душ на́ших.

Кондак Собору Крымских святых, глас 3

Я́ко же́ртву непоро́чну и благоуго́дну Христу́ принося́ще,/ Правосла́вная Це́рковь Кры́мская све́тло пра́зднует,/ соверша́юще собо́рную па́мять святы́х уго́дников Таври́ческих,/ от земли́ на́шея восте́кших/ и насе́льниками ра́йских селе́ний бы́вших./ И мы вси под кров их моле́ний притека́ющи,/ избавля́емся от належа́щих бед и зол,/ воспева́я ку́пно с ни́ми Святу́ю Тро́ицу,// да́рующую нам спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Молитва новомученикам Таврическим

О, преблаже́ннии и пресла́внии му́ченицы и испове́дницы Таври́честии, Це́ркви Христо́вой досто́йное украше́ние, ско́рии засту́пницы и те́плии пред Го́сподем предста́телие и моли́твенницы, зе́млю на́шу житие́м, по́двигом и кро́вию освяти́вшии, священному́чениче Порфи́рие, архипа́стырю Кры́мский, и священнослужи́телие, во у́зах да́же до сме́рти и́мя Христо́во испове́давшии Дими́трие, Нико́лае, Варфоломе́е, Тимофе́е, Иоа́нне, Влади́мире, Анто́ние, Нико́лае, Андре́е, Елеаза́ре и му́ченицы Дими́трие и Стефа́не воззри́те ми́лостивно на ны́, чту́щих пресве́тлую па́мять ва́шу. Вы́ бо ревни́телие еди́нства Це́ркви бы́ли есте́ и ны́не на́шу зе́млю во святе́м правосла́вии утверди́те, от раско́лов и шата́ний огради́те, враго́в, ополча́ющихся на ны́, ви́димых и неви́димых, низложи́те. Испроси́те Человеколюби́ваго Бо́га дарова́ти на́м ти́хое и безмяте́жное житие́ да сподо́бимся моли́твами ва́шими получи́ти оставле́ние грехо́в и дости́гнути Ца́рства Небе́снаго, и́де же вы́ непреста́нно сла́вите Всесвяту́ю Тро́ицу Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь свётлw красyетсz цRковь крhмскаz и3 рaдостнw торжествyютъ правослaвныхъ мн0жества, совершaz пaмzть таври1ческихъ всёхъ с™hхъ, t ґпcлъ хrт0выхъ до нhнэ прослaвленныхъ, съ ни1ми же новом§никwвъ и3 и3сповёдникwвъ вёка двадцaтагw, и4хже предстaтельствомъ и3мlтвами дaруй, гDи, всBмъ нaмъ п0мощь бжcтвенную непоколеби1мы пребывaти въ правослaвіи, твою2 богaтую млcть, бlгодeнствіе и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Ћкw жeртву непор0чну и3 бlгоуг0дну хrтY приносsще, правослaвнаz цRковь крhмскаz свётлw прaзднуетъ, совершaюще соб0рную пaмzть с™hхъ ўг0дникwвъ таври1ческихъ, t земли2 нaшеz востeкшихъ и3 насeльниками рaйскихъ селeній бhвшихъ. и3 мы вси2 под8 кр0въ и4хъ молeній притекaющи, и3збавлsемсz t належaщихъ бёдъ и3 ѕHлъ, воспэвaz кyпнw съ ни1ми с™yю трbцу, дaрующую нaмъ сп7сeніе и3 вeлію млcть.

Ще в розробці

Знайшли помилку