...
Преподобний Антоній Печерський p1ao3kn7tg1pps1rrge57kq6tc33
Житія святих,  Вересень

Преподобний Антоній Печерський

Місяця вересня на 28-й день / липня на 10-й день

Преподобний Антоній є засновником Києво-Печерського монастиря і одним з основоположників руського чернецтва.

Великий світильник Православ’я був родом з міста Любеча, прийняв чернечий постриг в одному з афонських монастирів і через деякий час отримав благословення повернутися на Русь. Прийшовши в місто Київ, знаходився в пошуках монастиря, в якому зміг би служити Богу. Але за Промислом Божим він вибрав гору поблизу села Берестове, що нагадувала йому Афон, і оселився у варязькій печері на березі Дніпра.

Але ще раз преподобний Антоній пішов жити на Святу гору Афон, рятуючись від безбожного князя Святополка. Ігумену монастиря, де перебував преподобний Антоній, була звістка від Бога, щоб він благословив повернутися до Русі Антонія, пророкуючи, що багато чорноризців від нього піде.

Повернувшись знову на Київські гори, Антоній оселився в печері, яку викопав благочестивий пресвітер Іларіон, згодом поставлений на Київську кафедру митрополитом. Антоній постійно перебував у молитві, їв сухий хліб і пив воду – через день або два. Іноді перебуваючи без їжі цілий тиждень, він копав своїми руками печеру, більшу за розміром колишньої.

Про його доброчесне і аскетичне життя стало багатьом відомо, навколо святого почали збиратися і інші подвижники. Побачив це примноження і прагнучи до чернечого усамітнення, преподобний Антоній зібрав всю братію і сказав: «Ось, братіє, Господь обрав вас, і на вас благодать Святої гори, ігумен якої постриг мене, а я – вас; нехай буде на вас благословення перше від Бога і Пресвятої Богородиці, друге ж – від Святої гори. Живіть самі, без мене; я поставлю вам ігумена, а сам хочу жити один, як звик до того колись».

Поставивши ігуменом блаженного Варлаама, він віддалився в іншу печеру, яка тепер носить ім’я прп. Антонія. Формально не будучи настоятелем, він все одно мав незаперечний авторитет для братії, оскільки саме він приніс на Київські гори благословення і аскетичний дух Святого Афона.

Коли ж прп. Варлаам був переведений в монастир святого великомученика Димитрія, на прохання братії ігуменом Печерського монастиря став єдинонравний йому преподобний Феодосій.

Будучи втягнутий проти своєї волі в міжусобні війни князів, преподобний Антоній був змушений сховатися в Чернігові, де також викопав печери, а згодом на цьому місці був заснований монастир.

Після повернення до Києва прп. Антоній взяв участь в закладці кам’яного Успенського собору, влаштувати який повеліла Пресвята Богородиця через прибулих з Влахерн (район Візантійської столиці) зодчих. Так з благословення преподобного Антонія вже після його відходу до Господа була споруджена Велика церква.

Передбачаючи свою близьку кончину, преподобний попросив пробачення у братії і заповів не набувати його мощі.

Пробувши в другій печері своїй 16 років, прп. Антоній закінчив в ній земний шлях і спочив у 1073 році від Різдва Христового на 90-му році життя. Чесні мощі цього первоначальніка руського чернецтва були тоді ж покладені в тій же печері, в якій він помер. І подібно до того, як за своє життя сам преподобний віддалився від очей людських, молячись Богу в таємниці і на самоті, так і мощам своїм попросив те саме дарування, щоб були віддалені від очей людських: багато тих, що осмілилися розкопати місце, на якому покладене чесне тіло преподобного отця нашого Антонія, були покарані.

Ще за життя преподобний Антоній прославився тим, що за його молитвами відбувалися чудеса і зцілення. І до цього дня мощі його спочивають у Ближніх печерах Святої Успенської Києво-Печерської Лаври під спудом і випромінюють благодатну силу всім паломникам і «богомольцям», що з вірою прибігають.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Антонию, игумену Киево-Печеpскому, глас 4

От мирска́го мяте́жа исше́д,/ отверже́нием же ми́ра ева́нгельски Христу́ после́довал еси́/ и равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое приста́нище Святы́я Горы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже благослове́нием отце́в в го́ру Ки́ева прише́д,/ и та́мо трудолю́бно жизнь соверши́в,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ и мно́жеству мона́шествующих стезю́ веду́щую к Небе́сному Ца́рствию показа́в,/ Христу́ сия́ приве́л еси́:/ Его́же моли́, Анто́ние преподо́бне,// да спасе́т ду́ши наша.

Кондак преподобному Антонию, игумену Киево-Печеpскому , глас 8

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́;/ ми́ра же тле́нная нивочто́же вмени́в, в земли́ пеще́ру соде́лал еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце во вся концы́ земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже веселя́ся преше́л еси́ к Небе́сным Черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Тропaрь, глaсъ д7:

T мірскaгw мzтeжа и3зшeдъ, tвержeніемъ же мjра є3ђльски хrтY послёдовалъ є3си2: и3 равноaгGльное житіE пожи1въ, въ ти1хое пристaнище с™hz горы2 ґfHна дости1глъ є3си2, toнyдуже бл7гословeніемъ nтцє1въ въ г0ру кjева пришeдъ, и3 тaмw трудолю1бнw жи1знь соверши1въ, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 мн0жеству монaшествующихъ стезю2 ведyщую къ нбcному цrтвію показaвъ, хrтY сі‰ привeлъ є3си2: є3г0же моли2, ґнтHніе прпdбне, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Возбрaнной:

Возложи1въ себE бGу, пaче всёхъ возлю1бленному t ю4ности, прпdбне, томY t всеS души2 люб0вію послёдовалъ є3си2: мjраже тлBннаz нивочт0же вмэни1въ, въ земли2 пещeру содёлалъ є3си2, и3 въ нeй д0брэ проти1ву неви1димагw врагA к0зней подвизaвсz, ћкw свэтозaрное с0лнце во вс‰ концы2 земли2 возсіsлъ є3си2: toнyдуже веселsсz прешeлъ є3си2 къ нбcнымъ черт0гwмъ. и3 нhнэ со ѓгGлы вLчню прест0лу предстоS, поминaй нaсъ чтyщихъ пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, ґнтHніе џтче нaшъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку