Покладення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа в Москві (1625) p1ao3m18t11rqb1qnc7n9pa61tal4
Житія святих,  Липень

Покладення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа в Москві (1625)

Місяця липня на 10-й день

Чесну Ризу Спасителя не слід ототожнювати з нешвенним Його хітоном – вони ясно розрізняються у Святому Письмі: “Воїни ж, коли розіп’яли Ісуса, узяли одежу Його, і поділили на чотири частини, кожному воїну по частині, і хітон, а хітон же був не зшитий, а весь тканий зверху. І так сказали один одному: не станемо роздирати його, а кинемо за нього жереб, чий буде, – нехай збудеться сказане в Писанні: Розділили ризи Мої між собою, і за одежу Мою кидали жереб” (Ін. 19:23-24; Пс. 21:19).
За переказами Грузинської Православної Церкви, Хітон Господній був принесений єврейським рабином Еліозом з Єрусалима до Мцхетії і понині перебуває під спудом у підмурів’ї Мцхетського Патріаршого собору Светіцховелі (святкування на честь Хітона Господнього відбувається 1 жовтня). Ніхто з мусульманських завойовників не наважився зазіхнути на це місце, прославлене знаменням милості Божої – Животворящим Стовпом (див. Синаксарій мцхетського собору № 48. “ЖМП”, 1977, № 9, С. 53). Риза Господня, вірніше, одна з її чотирьох частин, а саме срачиця (відомі також частини Ризи Господньої в Західній Європі – у м. Трірі, Німеччина, і Аржантейлі, поблизу Парижа, Франція), як і Хітон Господній, опинилася в Грузії. На відміну від Хітона, Риза зберігалася не в землі, а в скарбниці собору Светіцховелі аж до ХVII століття, коли перський шах Аббас I, спустошивши Грузію, вивіз разом з іншими скарбами і Ризу Господню. Щоб заручитися підтримкою царя Михайла Феодоровича, шах надіслав 1625 року Ризу Господню в дар Патріархові Філарету (1619-1633) і цареві Михайлу. Справжність цієї ризи засвідчили Нектарій, архієпископ Вологодський, патріарх Єрусалимський Феофан, який прибув із Візантії, і Іоанникій грек, особливо ж чудесні знамення, явлені Господом над хворими через принесену святиню. Згодом дві частини Ризи Господньої перебували в Петербурзі: одна в соборі Зимового Палацу, інша в Петропавлівському соборі. Частина Ризи зберігалася також в Успенському соборі в Москві, а малі частки – у Києво-Софійському соборі, в Іпатіївському монастирі поблизу Костроми та в деяких інших стародавніх храмах. У Москві щорічно 10 липня Ризу Господню урочисто виносили з бокового вівтаря в ім’я святих апостолів Петра і Павла Успенського собору, і її покладали на аналої для поклоніння під час Богослужіння. Після Літургії Ризу забирали на колишнє місце.
Цього дня покладається також служба Животворящому Хресту Господньому, бо покладення Ризи в Успенському соборі 1625 року відбулося 27 березня, у день, який тоді припадав на Неділю хрестопоклонну.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Положения честной ризы Господней в Москве, глас 4

Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти/ и на Кресте́ святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ему́:/ спаси́ оте́чество на́ше,/ и архиере́ев, и град, и вся лю́ди/ честно́ю Твое́ю ри́зою защити́,/ и спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко Человеколю́бец.

Кондак Положения честной ризы Господней в Москве, глас 4

Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния/ все́м челове́ком, Влады́ко, дарова́л еси́,/ Твое́ Боже́ственное сокро́вище – честну́ю ри́зу,/ я́же есть хито́н,/ е́юже живоно́сную и святу́ю плоть вочелове́чения Твоего́ оде́яти благоволи́л еси́./ Сию́ жела́нием прие́млюще све́тло пра́зднуем,/ стра́хом же и любо́вию, я́ко Благода́телю воспева́юще, зове́м Ти, Христе́:/ сохрани́ в ми́ре оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди,// по вели́цей Твое́й ми́лости.

Молитва на Положение честной ризы Господней в Москве

Благодари́м Тя, Влады́ко Человеколю́бче, Царя́ веко́в и Пода́теля благи́х, разруши́вшаго вражды́ средосте́ние и мир пода́вшаго ро́ду челове́ческому. Да́руй и нам, рабо́м Твои́м, мир ри́зою Твое́ю честно́ю, вкорени́ во всех страх Твой, и друг ко дру́гу любо́вь утверди́, угаси́ вся́кую ра́спрю, вся разногла́сия и собла́зны. Я́ко Ты еси́ мир наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Положения честной ризы Господней в Москве

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем вси Боже́ственныя ри́зы Твоея́// честно́е положе́ние.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь притецeмъ вёрніи, къ бжcтвеннэй и3 цэльбон0снэй ри1зэ сп7си1телz нaшегw бGа, бл7гоизв0лившагw сію2 пл0тію носи1ти, и3 на кrтЁ с™yю свою2 кр0вь и3зліsти, є4юже и3скупи2 нaсъ t раб0ты врaжіz. тёмъ благодарsще вопіeмъ є3мY: спаси2 nтeчество нaше, и3 ґрхіерeєвъ, и3 грaдъ, и3 вс‰ лю1ди, чcтн0ю твоeю ри1зою защити2, и3 спаси2 дyшы нaшz, ћкw чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Њдэsніе нетлёніz, сп7си1тельнагw цэлeніz, всBмъ человёкwмъ, вLко, даровaлъ є3си2 твоE бжcтвенное сокр0вище честнyю ри1зу, ћже є4сть хітHнъ, є4юже живон0сную и3 с™yю пл0ть вочlвёченіz твоегw2 њдёzти бл7говоли1лъ є3си2: сію2 желaніемъ пріeмлюще свётлw прaзднуемъ, стрaхомъ же и3 люб0вію, ћкw бlгодaтелю воспэвaюще, зовeмъ ти2, хrтE: сохрани2 въ ми1рэ nтeчество нaше, и3 ґрхіерeєвъ, и3 вс‰ лю1ди, по вели1цэй твоeй млcти.

Ще в розробці