«Ікона Божої Матері, іменована "Охтирська"» p1bpbceg761ljc85epaj1ufamrg3
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Охтирська”»

Місяця липня на 2-й день

Охтирська ікона Божої Матері отримала найменування від назви міста Охтирка (Сумська область, Україна). У цьому містечку був храм на честь Покрови Пресвятої Богородиці, де в першій половині XVIII століття жив благочестивий і доброчесний священик Василій Данилов (в службі він називається ієреєм Данилом). Влітку 1739 року, за Промислом Божим, о.Василь знайшов чудотворну ікону Божої Матері, яка згодом і стала називатися Охтирською. Одного разу він косив траву біля свого будинку і раптово в густій високій траві побачив у незвичайному світлі ікону Божої Матері, яка молиться перед Розп’яттям. У побожному страху о. Василій опустився на коліна і почав молитися до Божої Матері, а потім відніс ікону в свій будинок. Через деякий час стали помічати, що в кімнаті, де стояла ікона, неможливо перебувати одному – на людину нападав таємничий страх. Бажаючи відновити живопис ікони, отець Василь віддав її іконописцю Іоанну, але Іоанн почув голос, що звелів віднести ікону назад і повернути її священикові.
Через три роки священник Василій знову побачив від ікони чудесне сяйво, яке згодом неодноразово повторювалося. Незабаром в сні він отримав вказівку обмити ікону і покрити покривалом. Прокинувшись, він негайно виконав веління. Воду, якою обмивали ікона, батько Василь перелив в посудину і хотів вранці вилити в річку. В очікуванні ранку він знову заснув, і йому вдруге явилася Божа Матір і повеліла не виливати воду, тому що вона зцілює від лихоманки. Після сну о. Василь напоїв цією водою свою дочку, що хворіла лихоманкою, і вона одужала. Багато хворих, випивши води, також зцілилися. Звістка про нову чудотворної ікони швидко поширилося. З благословення Молдавського митрополита Антонія (Черновського), в 1743 році були досліджено чудесні зцілень. Після отримання письмових підтверджень очевидців було складено доповідь в Синод.
У 1751 році Синод ухвалив вшановувати новоявлену Охтирську ікону як чудотворну. В Охтирці був закладений святителем Білгородським Іоасафом величний собор за проектом архітектора Растреллі. У 1766 році, з благословення єпископа Білгородського Порфирія (Крайського), було встановлено святкування на честь Охтирської ікони – 2 липня за старим стилем (15.07 за нов.ст.). У 1768 році собор був освячений на честь Покрови Пресвятої Богородиці. З 1844 року щорічно, в суботу перед Днем Святої Трійці, чудотворна ікона переносилася з урочистим ходом з собору в Охтирський Троїцький монастир. В Неділю Всіх святих Охтирська ікона поверталася в Покровський собор. На іконі зображена Богоматір, яка молитовно склала руки на грудях. Праворуч від Неї хрест з розіп’ятим Ісусом Христом. У 1917 році ця чудотворна ікона була втрачена. За іншими даними – ікона перебуває у США. Існує кілька списків. Перед цією іконою моляться про благополучне заміжжя дочок. Вона також вважається покровителькою дітей.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ахтырской», глас 4

Преблагослове́нная Де́во, Богороди́тельнице Чи́стая,/ у Креста́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего предстоя́щи,/ ско́рбь ве́лию претерпе́ла еси́/ и благода́ть от Него́ прия́ла еси́ су́щия в ско́рбех утеша́ти./ Те́мже на пречи́стый о́браз Твой благогове́йно взира́юще/ и изображе́нную Тя на нем пред Кресто́м Спа́са на́шего ви́дяще,/ умиле́нно к Тебе́ вопие́м:/ Засту́пнице усе́рдная, блага́я и ми́лостивая!/ Ускори́ изба́вити ны от вся́кия ско́рби, ну́жды и боле́зни/ и спаси́ ду́ши на́ша,// да Тя со благодаре́нием сла́вим во ве́ки.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ахтырской», глас 8

Притеце́м, ве́рнии, к благода́тному ми́лостей и щедро́т исто́чнику —/ чудотво́рному Пречи́стыя Де́вы о́бразу:/ сей бо нам свы́ше дарова́ся,/ душа́м и телесе́м во спасе́ние,/ ему́же покланя́ющеся с любо́вию, возопие́м к Богоро́дице:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ покры́й и соблюди́ нас от вся́каго зла// Твои́м к Бо́гу Ма́терним предста́тельством.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ахтырской»

О, Преблагослове́нная и Многоми́лостивая Влады́чице ми́ра! Се мы гре́шнии на святы́й о́браз Твой взира́юще и на нем Тя в ско́рби и сострада́нии распя́тому за нас Христу́ Спаси́телю предстоя́щу ви́дяще, усе́рдно мо́лим Тя изве́стную о нас к Сы́ну Твоему́ моли́твенницу: не оста́ви нас в день испыта́ния и ско́рби, но во искуше́ниих и напа́стех нам быва́емых огради́ нас всечестны́м покро́вом Твои́м от враг ви́димых и неви́димых и да́ждь нам си́лу, во е́же всесоверше́нную и благу́ю во́лю Творца́ и ми́ра Влады́ки твори́ти. Зри́ши бо, ми́лостивая Засту́пнице на́ша, коли́ко греха́м вся́ческим подве́ржени есмы́: не то́кмо бо во́лею согреша́ем, но и нево́лею в многоразли́чныя прегреше́ния впадаем. Сего́ ра́ди к Тебе́ держа́вней устрои́тельнице спасе́ния христиа́нскаго прибега́ем и умиле́нно вопие́м: ум наш позна́нием Боже́ственныя и́стины просвети́, се́рдце на́ше теплото́ю христиа́нския любви́ и спаси́тельных жела́ний согрева́й, во́лю же на́шу в нелицеме́рном за́поведей Госпо́дних исполне́нии утверди́. Ей, Госпоже́ Преми́лостивая, прини́кни с высоты́ Небе́сныя к воздыха́нием и моли́тве нас гре́шных: исцели́ боле́зни неду́жных, умири́ сердца́ озло́бленных, да́ждь терпе́ние стра́ждущим, внуши́ стра́х Бо́жий оби́дящим, укрепи́ гони́мыя за пра́вду, си́роты и вдо́вы защити́, пода́ждь утеше́ние пла́чущим, испроси́ проще́ние ка́ющимся, де́монскую же бу́рю страсте́й во гре́шных душа́х ути́ши и в сердца́х чту́щих Тя Христо́ву кро́тость и любо́вь вкорени́ и ду́хом милосе́рдия и сострада́ния сия́ утверди́: отпа́дшыя же от ве́ры еретики́ и отсту́пники к позна́нию и́стины напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь и ве́ру правосла́вную понося́щих загради́. Отше́дшим от жития́ сего́ отце́м и бра́тиям и се́страм на́шим, о Ма́ти Бо́жия, проще́ние грехо́в и преднача́тие блаже́нства ве́чнаго испроси́. Егда́ же и на́шея кончи́ны час прибли́жится, тогда́ у́бо, о Влады́чице, приими́ ду́шу на́шу и в со́нме пра́ведных сию́ упоко́й, иде́же ли́ци А́нгел и святы́х уго́дник немо́лчно славосло́вят держа́ву и ми́лость Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ма́тернее о нас предста́тельство и заступле́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Пребlгословeннаz дв7о, бGороди1тельнице чтcаz, ў кrтA сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw предстоsщи, ск0рбь вeлію претерпёла є3си2 и3 бlгодaть t негw2 пріsла є3си2 сyщыz въ ск0рбехъ ўтэшaти. тёмже на пречcтый џбразъ тв0й бlгоговёйнw взирaюще и3 и3з8oбражeнную тS на нeмъ пред8 кrт0мъ сп7са нaшегw ви1дzще, ўмилeннw къ тебЁ вопіeмъ: застyпнице ўсeрднаz, бlгaz и3 млcтиваz! ўскори2 и3збaвити ны2 t всsкіz ск0рби, нyжды и3 болёзни и3 сп7си2 дyшы нaшz, да тS со бlгодарeніемъ слaвимъ во вёки.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Притецeмъ, вёрніи, къ бlгодaтному млcтей и3 щедр0тъ и3ст0чнику, чудотв0рному пречcтыz дёвы џбразу: сeй бо нaмъ свhше даровaсz, душaмъ и3 тэлесeмъ во сп7сeніе, є3мyже покланsющесz съ люб0вію, возопіeмъ къ бцdэ: њ всепётаz м™и, њ цRи1це всемлcтиваz, покрhй и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw ѕлA твои1мъ къ бGу м™рнимъ предстaтельствомъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку