«Боголюбська ікона Божої Матері, іменована "Московська"» p1ec4c2hcicu61h681vp0f5j1h1e3
Житія святих,  Червень

«Боголюбська ікона Божої Матері, іменована “Московська”»

Місяця червня на 18-й день

Ікона Божої Матері Боголюбська-Московська була написана 1157 року і перебувала раніше в Москві на Соляній площі, над Варварськими воротами Китай-міста. Чудотворний образ прославився зціленнями під час чуми, що лютувала в 1771 році. З цього часу ікона стала особливо шануватися віруючим народом, і щорічно 18 червня перед чудотворним образом відбувалися молебні. Напередодні свята на три дні ікону спускали зі стіни і переносили в особливий намет, куди стікалися численні віряни для молитовного поклоніння образу Божої Матері. Після закінчення трьох днів ікону знову піднімали над воротами, де вона залишалася до 18 червня наступного року.

Особливістю ікони є зображення на ній, крім Спасителя і Божої Матері, святих угодників Божих, які стоять попереду: святителів Петра, Олексія, Іони і Філіпа, митрополитів Московських, блаженних Василя і Максима, преподобної Параскеви, святителя Василія Великого, апостола Петра, Олексія, чоловіка Божого, апостола Симеона, сродника Господнього, мучениці Параскеви і преподобномучениці Євдокії.

Сам чудотворний список перебуває нині в Петропавлівському храмі біля Яузьких воріт (щоп’ятниці йому служать тут молебень з акафістом), а його “заступниця” (на час, поки образ спускався до каплиці) – у Воскресенському храмі в Сокільниках (акафіст щопонеділка).

У першопрестольній столиці Боголюбській іконі Божої Матері був присвячений ще й літній собор Високопетровського монастиря (усипальниця бояр Наришкіних).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской», глас 1

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Ру́ссикия от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О, Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/ О, Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Твое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской», глас 1

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбях и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской»

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й князь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Ру́сская страна́ торжеству́ет,// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица преве́чного Бо́га.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской»

О, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́; приими́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас гре́шных ко Го́споду, да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас! О, Преди́вная Влады́чице! Покажи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́. Мо́лим Тя умиле́нно, изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры; сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы; пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О, Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу смире́нную моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми, и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем Преблагослове́нное и Всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ №:

БGолюби1ваz цRи1це, неискусомyжнаz дв7о бцdе мRjе, моли2 за ны2 тебE возлюби1вшаго, и 3 р0ждшагосz t тебє2 сн7а твоего2, хrтA бGа нaшего, подaти нaмъ њставлeніе прегрэшeній, мjрови ми1ръ, бlгопл0дно и3з8oби1ліе, на враги1 же њдолёніе, пaстырємъ ст7hню, и3 всемY человёчу р0ду сп7сeніе. грaды нaша и3 стр†ны рyсскіz t нахождeніz и3ноплемeнныхъ заступи2, и3 t междоус0бныz брaни сохрани2. q м™и бGолюби1ваz дв7о! q цRи1це всепётаz! Ри1зою своeю покрhй нaсъ t всsкагw ѕлA, t ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ защити2, и3 сп7си2 дyшы нaшz.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

Всепётаz и3 всеси1льнаz цRи1це бцdе, м™и всеS твaри содётелz, хrтіaнскаz надeждо и3 застyпнице, печaльныхъ ўтэшeніе, ненадёющихсz и3 tчazвшихсz ск0рое надёzніе, м0лимъ тS, млcтива бyди нaмъ грBшнымъ и3 не њстaви р†бъ свои1хъ, и3 не tри1ни молє1ніz вёрныхъ, въ ск0рбехъ и3 бёдахъ, пред8 честнhмъ џбразомъ твои1мъ и3збавлeніz трeбующихъ. q вLчце, бlгaz пом0щнице! ри1зою твоeю честн0ю нaсъ защити2 и3 t всёхъ ѕHлъ и3збaви, молsщи сн7а твоего2, хrтA бGа нaшего, да сп7сeтъ дyшы нaшz, ћкw млcрдъ.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Дв7а днeсь предстои1тъ сн7у, рyцэ свои2 къ немY простирaющи, ст7ы1й кнsзь ґндрeй рaдуетсz, и3 съ ни1мъ рyсскаz страна2 торжествyетъ, нaсъ бо рaди м0литъ бцdа превёчнаго бг7а.

Величaніе:

Величaемъ тS, прес™az дв7о, и3 чти1мъ џбразъ тв0й с™hй, є3г0же бlговёрный кнz1зь ґндрeй дадE нaмъ на враги2 въ побёду, и3 всBмъ вBрнымъ во сп7сeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку