...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на 1-е послання святого апостола Петра

Зміст
УкраїнськаРосійська

Зміст першого послання святого апостола Петра

Про відродження у Христі. – Про терпіння у випробуваннях і про спасительну віру, провіщену пророками. – Про надію й освячення, і про тверду поведінку, яку вимагає усиновлення. – Про життя, гідне усиновлення у Христі на користь і зовнішніх (язичників) на славу Божу. – Про підпорядкування начальникам, братолюбство і богочестя, де: а) про підпорядкування рабів господарям і незлобиве терпіння заради Христа, б) про покірність дружин, їхню однодумність із чоловіками, і порятунок, який дарує Дух, за образом Сари, в) про обов’язок чоловіків щодо дружин, г) про лагідну незлобивість до всіх, взірець якої представляє людинолюбство Боже, явленого за Ноя, і співчуття Христове до нас, яке виявляється в хрещенні. – Про відкладення лихих справ, і про принесення плодів Духа за відмінністю обдарувань. – Про те, що у спілкуванні з Христом треба перемагати чуттєві пристрасті і з надією на Нього переносити шкоду від інших. – Збільшення пастирям піклуватися про стадо. – Про загальну всім смиренномудрість у ставленні до всякого для перемоги над дияволом. – Молитва про досконалість віруючих.

Опис першого послання святого апостола Петра

Апостол Петро, як сам каже, пише до іудеїв, які перебувають у розсіянні і стали християнами. Послання його повчальне. Оскільки деякі з юдеїв увірували, то апостол утверджує їх у вірі. Насамперед він пояснює й доводить, що віру в Христа провістили пророки, як і спокуту Кров’ю Його було провіщено через них, і що іудеям, і язичникам сповіщено все те, у що бажають проникнути ангели. Потім він переконує тих, до кого пише, поводитися гідно Того, Хто покликав їх, переконує їх почитати правителів, а дружинам і чоловікам заповідає однодумність. Запропонувавши далі кілька моральних умовлянь, оголошує, що Господь у пеклі проповідував про порятунок і воскресіння, для того, щоб ті, що померли раніше, воскресли, і судимими були в тілі, і в благодаті воскресіння перебували; долучає, що всьому наблизився кінець, і всі повинні бути готовими віддати звіт Судієві, і потім закінчує послання.

Оглавление первого послания святого апостола Петра

О возрождении во Христе. – О терпении в испытаниях и о спасительной вере, предвозвещенной пророками. – О надежде и освящении, и о твердом поведении, требуемом усыновлением. – О жизни, достойной усыновления во Христе на пользу и внешних (язычников) в славу Божию. – О подчинении начальникам, братолюбии и богочестии, где: а) о подчинении рабов господам и незлобивом терпении ради Христа, б) о повиновении жен, их единомыслии с мужьями, и спасении, подаваемом от Духа, по образу Сарры, в) об обязанности мужей к женам, г) о кротком незлобии ко всем, образец которого представляет человеколюбие Божие, явленное при Ное, и сострадание Христово к нам, являемое в крещении. – Об отложении худых дел, и о принесении плодов Духа по различию дарований. – О том, что по общению со Христом должно побеждать чувственные страсти и с упованием на Него переносить вред от других. – Увещания пастырям заботиться о стаде. – Об общем всем смиренномудрии в отношении ко всякому для победы над диаволом. – Молитва о совершенстве верующих.

Содержание первого послания святого апостола Петра

Апостол Петр, как сам говорит, пишет иудеям, находящимся в рассеянии и сделавшимся христианами. Послание его учительное. Так как некоторые из иудеев уверовали, то апостол утверждает их в вере. Прежде всего он объясняет и доказывает, что вера во Христа предвозвещена была пророками, как и искупление Кровию Его было предсказано чрез них, и что иудеям и язычникам возвещено все то, во что желают проникнуть ангелы. Потом он убеждает тех, к кому пишет, вести себя достойно Призвавшего их, увещевает их почитать правителей, а женам и мужьям заповедует единомыслие. Предложив далее несколько нравственных увещаний, объявляет, что Господь во аде проповедовал о спасении и воскресении, для того, чтобы прежде умершие воскресли, и судимы были в теле, и в благодати воскресения пребыли; присовокупляет, что всему приблизился конец, и все должны быть готовы отдать отчет Судии, и затем оканчивает послание.

Знайшли помилку