...
Вибрані праці святих отців,  Преподобний Єфрем Сирин

Про рай

УкраїнськаРосійська

1

Мойсей, який усім дав вчення в небесних книгах своїх, цей вождь Євреїв, і мене, як учня, нехай навчить своїм П’ятикнижжям – цією скарбницею одкровення. У ньому розкрито історію Едемського саду; зовні, тільки описаний, – він величний за потаємними в ньому таємницями, і стисло зображений, – дивовижний за своїми рослинами.

Довго поривався я страхом і любов’ю. Любов закликала мене уважно розглянути рай, а страх його величі утримував від такої допитливості. Нарешті, те й інше поєднав я з мудрістю. Благоговійно шануючи потаємності раю, я досліджував одне те, що відкрито в ньому. Одне досліджував для власного придбання, про інше промовчав для власної ж користі.

Радісно приступив я до історії раю. Небагато в ній для читання, але дуже багато для дослідження. Вуста читали відкрите в оповіданні, а дух, здіймаючись трепетно, підносився в дослідження слави раю, проте ж не з думкою – осягнути, що таке рай сам по собі, а бажаючи пізнати його, наскільки дозволено то людині.

1

Моисей, который всем преподал учение в небесных книгах своих, этот вождь Евреев, и меня, как ученика, да научит своим Пятикнижием – этой сокровищницей откровения. В нем раскрыта история Едемского сада; по наружности, только описанный, – он величественен по сокровенным в нем тайнам, и кратко изображенный, – дивен по своим растениям.

Долго порывался я страхом и любовью. Любовь призывала меня внимательно рассмотреть рай, а страх его величия удерживал от такой пытливости. Наконец, то и другое соединил я с мудростью. Благоговейно чтя сокровенности рая, я исследовал одно то, что открыто в нем. Одно исследовал для собственного приобретения, о другом умолчал для собственной же пользы.

Радостно приступил я к истории рая. Немного в ней для чтения, но очень много для исследования. Уста читали открытое в повествовании, а дух, воспаряя трепетно, возносился в исследование славы рая, однако же не с мыслью – постигнуть, что такое рай сам в себе, а желая изведать его, сколь дозволено то человеку.

Знайшли помилку