Типікон

Квітень

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Мёсzцъ ґпрjлій

И#мёzй днeй l. Дeнь и4мать часHвъ Gi, ґ н0щь №i.

№. Прпdбныz мaтере нaшеz марjи є3гЂптzныни.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, глaсъ в7: Душє1внаz ловлє1ніz: На стіх0внэ тріHди.

Тропaрь, глaсъ }:

Въ тебЁ м™и и3звёстнw сп7сeсz є4же по w4бразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй: тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz марjе, дyхъ тв0й.

На ќтрени, канHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

ГрэхA мглы2 и3збэжaвши, покаsніz свётомъ њзари1вши твоE сeрдце слaвнаz, пришлA є3си2 ко хrтY: сегw2 всенепор0чную и3 с™yю мaтерь мlтвенницу млcтивную принеслA є3си2. Toнyдуже и3 прегрэшeній њбрэлA є3си2 њставлeніе, и3 со ѓгGлы при1снw срaдуешисz.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ. Под0бенъ: Свёте неизмённый:

@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа, сyждальскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2.

Тропaрь, глaсъ G:

Ћкw свэтозaрнаz ѕвэздA, пришeлъ є3си2 t вост0ка на зaпадъ, њстaвивъ nтeчество твоE ни1жній н0въградъ, и3 дошeдъ бGоспасaемагw грaда сyждалz, въ нeмъ nби1тель сотвори1лъ є3си2, и3 собрaлъ є3си2 монaхwвъ мн0жєства: и3 пріeмъ дaръ чудeсъ t бGа, џтче є3vfЂміе, бhлъ є3си2 њ хrтЁ собесёдникъ и3 сп0стникъ прпdбному сeргію. Съ ни1мже ў хrтA бGа и3спроси2 нaмъ здрaвіе и3 спасeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Волнeній мн0жество невлaжнw преходS, безплHтныz враги2 струsми слeзъ твои1хъ погрузи1лъ є3си2, бGомyдре є3vfЂміе прпdбне. Тёмъ и3 чудeсъ дaръ пріsлъ є3си2: моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

в7. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 чудотв0рца тjта.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! На ќтрени, канHнъ с™aгw, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

ЖитіS молвY њстaвилъ є3си2, и3 ти1хw всE житіE твоE пожи1въ мyдре, къ бGу пришeлъ є3си2 чудон0сче џтче нaшъ, тjте прпdбне.

По f7-й пёсни, свэти1ленъ трbченъ.

G. Прпdбнагw nтцA нaшегw ніки1ты и3сповёдника, и3гyмена nби1тели мидикjйскіz.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: На ќтрени, канHнъ, глaсъ в7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Нбcный ќмъ и3 житіE стzжaвъ, сіsеши ћснw ћкоже с0лнце свётлостію дёлъ, просвэщaеши сyщыz во тьмЁ житeйстэй џтче ніки1то. И# приводS всёхъ къ бGу, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

д7. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, їHсифа пэснопи1сца и3 геHргіа и4же въ малeи.

Ґллилyіа. Стіхи6ры їHсифа, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: И# геHргіа, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: На ќтрени, канHнъ їHсифа, глaсъ в7: И# геHргіа, глaсъ т0йже. По G-й пёсни, сэдaленъ їHсифа, глaсъ д7. Слaва, геHргіа, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Покаsніz и3ст0чникъ неисчерпaемый, ўтэшeніz подaтель некончaемагw, и3 ўмилeніz пучи1на є3си2 їHсифе, слeзы нaмъ подaждь покаsніz б9eственнагw: и4миже ўтэшeніе здЁ плaчущесz њбрsщемъ t бGа, твоеS п0мощи просsще свsте.

є7. С™hхъ м§нкъ, fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ ни1ми.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: На ќтрени, канHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vтЂхіа, ґрхіепcкпа кwнстантіноп0льскагw.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче є3vтЂхіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, канHнъ, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }:

Б9eственнаго вёрнw є3vтЂхіа вси2 пою1ще лю1діе, люб0вію да ўбlжи1мъ ћкw пaстырz вели1ка, и3 служи1телz и3 ўчи1телz премyдра, и3 прогони1телz є3ресeй: м0литъ бо гDа њ всёхъ нaсъ.

$ И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw меf0діа, ґрхіепcкпа морaвскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

С™и1телz твоегw2, хrтE, творsще свётлw торжество2 ўспeніz, млcти твоеS свhше подaждь, tвeрзи же цrтвіz двє1ри, разрэши1 же ю4зы нaшz мн0гихъ грэхHвъ, ходaтайствомъ с™aгw твоегw2 ўченикA, nтцA нaшегw.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Б9eственна и3 вёрна меf0діа вси2 воспои1мъ лю1діе, и3 люб0вію ўбlжи1мъ, ћкw пaстырz вели1каго словeнwмъ, служи1телz трbцы чeстна, прогони1телz є4реси, м0литъ бо сz њ всёхъ нaсъ.

з7. Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа, є3пcкпа мелітjнскагw.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи: На ќтрени, канHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }.

}. С™hхъ ґпcтwлъ, и3рwдіHна, ґгaва, ґсmгкрjта, рyфа, флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: На ќтрени, канHнъ, глaсъ G. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Kви1стесz хrтHвы ў§нцы2 и3 ґпcли всечестнjи, и3рwдіHне слaвне, ґгaве и3 рyфе, ґсmгкрjте, флeгонте со є4рмомъ, при1снw моли1тесz гDеви, подaти нaмъ согрэшeній прощeніе пою1щымъ вaсъ.

f7. С™aгw м§нка є3vpЂхіа.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: М§нцы: На ќтрени, канHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ №.

‹. С™hхъ м§нкъ, терeнтіа, помпиjа, и3 и5же съ ни1ми.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: На ќтрени, канHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

М§нческаz честнaz пaмzть пріи1де днeсь, веселsщи всsчєскаz, терeнтіа премyдрагw и3 дружи1ны є3гw2. Тeплэ u5бо стецeмсz, да пріи1мемъ и3сцэлє1ніz: сjи бо бlгодaть t бGа пріsша д¦а с™aгw, и3сцэлsти недyги дyшъ нaшихъ.

№i. С™aгw сщ7енном§нка ґнтЂпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw.

Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче ґнтЂпо, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Јдwльскіz лє1сти ўпраздни1лъ є3си2 ґнтЂпо, и3 діaвольскую попрaвъ си1лу, пред8 богоб0рцы дерзновeннw хrтA и3сповёдалъ є3си2. Тёмже со ѓгGльскими чи1ны въ вhшнихъ водворszсz, вLцэ всёхъ славосл0віе приносS, и3 њ нaсъ молeбное бlгодарeніе предлагaеши, бlгодaть цэльбы2 дaруz. Сегw2 рaди тS чти1мъ сщ7енном§нче ґнтЂпо, моли2 хrтA бGа, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

КанHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Ґпcлwвъ сопрест0льникъ, и3 с™и1телей ўкрашeніе бhлъ є3си2 бlжeнне, м§нчески прослaвивсz, возсіsлъ є3си2 ћкоже с0лнце, всёхъ просвэщaz, ґнтЂпо сщ7eнне, разруши1лъ є3си2 безб0жіz н0щь глуб0кую: сегw2 рaди тS почитaемъ, ћкw б9eственнаго сyща сщ7енном§нка, и3 цэлeбъ подaтелz.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа парjйскагw.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! На ќтрени, канHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Вhшнzгw свётомъ њзари1всz бlжeнне, просвэщaеши вс‰, и5же люб0вію чествyющыz твоE џтче честн0е страдaніе васjліе сщ7еннострадaльне: моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Gi. С™aгw сщ7енном§нка ґртeмона.

Стіхи6ры, глaсъ №. КанHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ д7.

д7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw и3 и3сповёдника мартjна пaпы ри1мскагw.

Стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: КанHнъ, глaсъ }.

є7i. С™hхъ ґпcлъ, ґрістaрха, пyда и3 трофjма.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: КанHнъ, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1сz ґп0стольскій честнhй сeй прaздникъ, просвэщaz нaсъ, и3 грэх0вную мглY прогонsz, зовyщымъ: kви1сz свётъ, и3 пріи1де и3збавлeніе.

ѕ7i. С™hхъ м§нцъ, ґгaпіи, їри1ны и3 хіонjи.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: КанHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7:

Крёпкw дyшу їри1но њполчи1ла є3си2 вёрою, ћвэ лукaваго посрами1вши, и3 ко хrтY привелA є3си2 тьмы2 людeй мн0жєства бlжeннаz: и3 порфЂру t кровeй носsщи, со ѓгGлы нhнэ весели1шисz.

з7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна персjдскагw: И# прпdбнагw ґкaкіа, є3пcкпа мелітjнскагw.

Стіхи6ры сmмеHна, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: и3 ґкaкіа, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! КанHнъ сmмеHна, глaсъ є7: и3 ґкaкіа, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ сmмеHна, глaсъ №. Слaва, ґкaкіа, глaсъ G.

@ Прпdбнагw nтцA нaшегw зwсjмы соловeцкагw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#зволeніемъ б9eственнагw рaзума всели1лсz є3си2 въ пустhню, и3 тaмw впери1въ ќмъ тв0й въ нбcныz nби1тєли, рaвно ѓгGлwмъ житіE на земли2 пожи1въ, въ мlтвахъ и3 трудёхъ и3 пощeніихъ, w4бразъ бhлъ є3си2 твои6мъ ўченикHмъ. Toнyдуже бGъ ви1дz твоE бlг0е и3зволeніе, ўмн0жи тебЁ ч†да въ пустhни, слeзъ твои1хъ течeньми напаsемэй: но ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, поминaй стaдо, є4же собрaлъ є3си2 мyдре, и3 не забyди ћкоже њбэщaлсz є3си2, посэщaz чaдъ твои1хъ, зwсjмо прпdбне џтче нaшъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz прпdбне, и3 тогw2 кrтъ слaвный на рaмо взeмъ понeслъ є3си2, б9eственнэ воwружи1всz, и3 непрест†нныz мlтвы ћкw копіE въ руцЁ и3мhй, крёпкw ссёклъ є3си2 бэсHвскаz њполчє1ніz. Тёмъ зовeмъ ти2: рaдуйсz прпdбне џтче зwсjмо, монaхwвъ ўдобрeніе.

}i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ўченикA с™aгw григ0ріа декаполjта.

Ґллилyіа. Стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! На ќтрени, канHнъ, глaсъ }. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Воздержaніемъ џтче, житіE ўкраси1въ, и3 пл0ть ўмертви1лъ є3си2: тёмже и3 побэди1лъ є3си2 вр†жіz прил0ги пребlжeнне, и3 прешeлъ є3си2 къ бGу въ безск0рбный и3 вёчный жив0тъ, ћкw дост0инъ наслёдникъ їwaнне: є3мyже моли1сz сп7сти1сz нaмъ.

f7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна ветхопещeрника.

Стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: На ќтрени, канHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }.

к7. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра тріхи1ны.

Стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! На ќтрени, канHнъ, глaсъ в7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 преди1венъ житіeмъ fе0дwре мyдре џтче, власzнhми рyбы и3змэни1въ, пaче цaрскихъ сокр0вищъ ±же на земли2: сегw2 рaди нбcную nдeжду воспріsлъ є3си2, при1снw моли2 њ нaсъ прпdбне.

к7а. С™aгw сщ7енном§нка їаннуaріа, и3 дружи1ны є3гw2: И# с™aгw сщ7енном§нка fе0дwра, и4же въ пергjи:

Стіхи6ры, їаннуaріа, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 fе0дwра, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: На ќтрени, канHнъ, їаннуaріа, глaсъ д7: и3 fе0дwра, глaсъ т0йже. По G-й пёсни сэдaленъ, їаннуaріа, глaсъ д7. Слaва, fе0дwра, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G:

Сщ7eніz помaзаніемъ и3 мучeніz кр0вію ўкраси1стесz слaвніи, їаннуaріе и3 fе0дwре, и3 сіsете всю1ду въ вhшнихъ ликyюще, и3 нaсъ назирaйте въ хрaмъ вaшъ пришeдшыz, и3 въ нeмъ непрестaннw зовyщыz: всёхъ нaсъ соблюди1те, молsще чlвэколю1бца бGа.

к7в. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра сmкеHта.

Стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче:

Тропaрь, глaсъ в7:

Познaнъ бhвъ, t пелeнъ њсщ7eнъ, и3 ћвльсz бlгодaтей и3сп0лненъ, чудесы2 мjръ њзари1лъ є3си2, и3 дeмонwвъ мн0жество tгнaлъ є3си2, сщ7еннодётелю fе0дwре: тёмже њ нaсъ моли1сz гDеви.

На ќтрени, канHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Ћкw на џгненную колесни1цу, добродётельми бGон0се возшeдъ, востeклъ є3си2 на нбcнаz жили6ща: ћкw ѓгGлъ съ человёки пожи1лъ є3си2: и3 ћкw человёкъ со ѓгGлы џкрестъ ликовствyеши. Сегw2 рaди показaлсz є3си2 чудeсъ б9eственное пріsтелище, fе0дwре прпdбне.

к7г. % С™aгw слaвнагw великом§нка, побэдон0сца и3 чудотв0рца геHргіа: И# с™hz м§нцы цари1цы ґлеxaндры.

Ѓще хрaмъ, и3ли2 восх0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ т0йже: Вели1кагw цRS в0ине: И# нhнэ, прaздника: На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7: съ припёвы и4хъ: №-й, Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: в7-й, Насаждeни въ домY гDни. Слaва, глaсъ т0йже. И# нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

П0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2 стrтотeрпче хrт0въ, вёрою, и3 мучи1телей њбличи1лъ є3си2 нечeстіе, жeртва же бlгопріsтна бGу принeслсz є3си2: тёмже и3 вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды, и3мlтвами с™е твои1ми всBмъ подаeши прегрэшeній прощeніе.

Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G: и3 с™aгw, є7, глaсъ д7. Самопод0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Дост0йнw и4мени пожи1лъ є3си2: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G, с™aгw: №-е, Прbр0чества и3сaіина: Тaкw глаг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz: в7-е, Премyдрости соломHни: Првdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей: G-е, Премyдрости соломHни: Првdникъ ѓще пости1гнетъ: На літjи стіхи6ры хрaма: и3 с™aгw самоглaсны, глaсъ №. Слaва, глaсъ є7: ВозсіS веснA: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: съ припёвы и4хъ: №-й, Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: в7-й, Насаждeни въ домY гDни. Слaва, глaсъ т0йже: Разyмнагw ґдамaнта: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ,

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw плённыхъ свободи1тель и3 ни1щихъ защи1титель, немощствyющихъ врaчь, царeй поб0рниче, побэдон0сче великом§нче геHргіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: є3ди1ножды. И# Бyди и4мz гDне: три1жды. Pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: до Не лишaтсz: Їерeй: Бlгословeніе гDне на вaсъ: и3 чтeніе с™aгw. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeмъ є3ђліе толков0е. По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ с™aгw, глaсъ №. Слaва, и4нъ: И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ, и3 чтeніе. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ G. Слaва, и4нъ: И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ. Степє1нна, пeрвый ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни: Е#ђліе луки2, зачaло …г: Ничт0же покровeно є4сть: pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Днeсь вселeннаz всS: КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw двA на }: Е#ди1нъ, глaсъ в7: Другjй, глaсъ д7. Катавaсіа прaздника: Воскrніz дeнь: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ с™aгw, глaсъ }. Слaва, и4нъ: И# нhнэ прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Воздёланъ t бGа показaлсz є3си2 бlгочeстіz дёлатель честнёйшій, добродётелей руко‰ти собрaвъ себЁ: сёzвъ бо въ слезaхъ, весeліемъ жнeши, страдaльчествовавъ же кр0вію, хrтA пріsлъ є3си2: и3мlтвами свsте твои1ми всBмъ подаeши прегрэшeній прощeніе.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и4нъ: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ, стіхи6ры с™aгw на д7, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ в7: Да помавaютъ првdнаz: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 даeтсz с™hй є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондаки2 прaздника и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь рzдовaz: и3 t канHна с™aгw, пёснь G. Прокjменъ прaздника, и3 с™aгw, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й: Ґп0столъ днE, и3 с™aгw, дэsній, зачaло к7f: Возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ: Ґллилyіа днE, и3 с™aгw, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни: Е#ђліе днE: и3 с™aгw, їwaнна, зачaло н7в: Си2 заповёдаю вaмъ: Причaстенъ прaздника, и3 с™aгw: Въ пaмzть вёчную: На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи.

Ўкaзъ њ вели1комъ м§нцэ геHргіи.

Начинaетсz t днE вели1кагw пzткA, и3 восх0дитъ до четверткA є7-z недёли по пaсцэ. И# ѓще случи1тсz великом§нка геHргіа въ вели1кій пzт0къ, и3ли2 въ вели1кую суббHту, и3ли2 на сaмую пaсху, пою1тсz стіхи6ры с™aгw, и3 канHнъ, и3 пр0чаz слyжба, въ понедёльникъ свётлыz недёли, съ слyжбою дневн0ю.

Ѓще ли случи1тсz великом§нка геHргіа во є3ди1нъ t днeй свётлыz недёли.

Вeчеръ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 с™aгw G: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: Дост0йнw и4мени: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Вх0дъ. Свёте ти1хій: прокjменъ днE. И# чтє1ніz G с™aгw. Ѓще въ сaмую недёлю пaсхи вeчера, глаг0летъ їерeй: Њ спод0битисz нaмъ: и3 прHчаz. И# є3ђліе чтeтсz по чи1ну. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна: тaже стіхи6ры пaсхи съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw, глaсъ д7: Разyмнагw ґдамaнта: И# нhнэ, пaсхи, глaсъ є7: Воскrніz дeнь: Хrт0съ воскRсе, три1жды. Слaва, тропaрь с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Їерeй: Премyдрость, и3 tпyстъ. На ќтрени, по Хrт0съ воскRсе, и3 по четырeхъ стісёхъ, Слaва, тропaрь с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Тaже, nбhчнаz є3ктеніA и3 полmелeй. Тaже сэдaленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе. Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: Всsкое дыхaніе: є3ђліе с™aгw. Воскrніе хrт0во: три1жды. Слaва, Мlтвами стrтотeрпца: И# нhнэ, Мlтвами бцdы: Тaже припёвъ: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2. И# поeмъ стіхи1ру с™aгw самоглaсну, глaсъ ѕ7: Днeсь вселeннаz всS: Тaже, мlтва: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: и3 ГDи поми1луй, в7i. По возглaсэ канHнъ пaсхи со їрмос0мъ на }, и3 с™aгw на ѕ7: Катавaсіа пaсхи, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ пaсхи: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, и3 чтeніе. ВоскRсъ ї}съ: три1жды. Поeмъ на џба ли6ка. По f7-й пёсни, свэти1ленъ пaсхи: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, пaсхи. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, три2: и3 с™aгw три2. Тaже стіхи6ры пaсхи, съ припёвы и4хъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, пaсхи: Воскrніz дeнь: Хrт0съ воскRсе: три1жды. Слaва, тропaрь с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Часh же пою1тсz по nбhчаю. На літургjи, ґнтіфHны пaсхи. По вх0дэ, Хrт0съ воскRсе: три1жды. Тaже тропaрь с™aгw. Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ, пaсхи. Вмёстw же трис™aгw поeмъ: Е#ли1цы во хrтA: Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде днE, и3 с™aгw.

Њ пaмzти с™aгw геHргіа, ѓще случи1тсz въ недёлю fwминY.

Въ суббHту свётлыz недёли, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, на д7: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, съ припёвы є3гw2 вели1кіz вечeрни. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчнэй каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, на ѕ7: и3 с™aгw на д7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, и3 чтeніе с™aгw. На літjи стіхи6ры прaздника, и3 с™aгw: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника: На стіх0внэ прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь прaздника, двaжды: и3 с™aгw, є3ди1ножды: и3 чтeніе въ дэsніихъ ґп0стольскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника: и3 чтeніе. Полmелeй, и3 сэдaленъ, и3 чтeніе прaздника. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе прaздника, матfeа, зачaло рѕ7i: Е#диніинaдесzть ў§нцы2: Воскrніе хrт0во: три1жды. Pал0мъ н7. Слaва, Мlтвами ґпcлwвъ: И# нhнэ, Мlтвами бцdы: Стіхи1ра: ВоскRсъ ї}съ: КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на ѕ7. Катавaсіа пaсхи: Воскrніz дeнь: џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, и3 сэдaленъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтeніе въ бGосл0вэ, є3мyже начaло: Њбновлeніемъ чти1тисz: По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 чтeніе. По f7-й пёсни, поeмъ: С™ъ гDь бGъ нaшъ: на глaсъ №. Свэти1ленъ прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G: и3 с™aгw G, поeмъ же и3 самоглaсенъ с™aгw: Да помавaютъ првdнаz: съ припёвомъ є3гw2: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово, и3 nбhчное и3схождeніе. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ, тропaрь прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2 премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь G-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде прaздника, тaже с™aгw.

Ѓще случи1тсz пaмzть с™aгw великом§нка геHргіа въ недёлю мmрон0сицъ, и3ли2 разслaбленнагw, и3ли2 самарzнhни.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны д7: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна: и3 с™aгw стіх0вна, вели1кіz вечeрни, съ припёвы є3гw2. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, три2: и3 прaздника G: и3 с™aгw д7. Слaва, прaздника, самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz с™aгw G. На літjи стіхи6ры хрaма, и3 с™aгw самоглaсны. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна, и3 пaсхи. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: и3 с™aгw, є3ди1ножды: и3 чтeніе въ дэsніихъ ґп0стольскихъ. (зри2) Ѓще є4сть недёлz мmрон0сицъ, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ: Е#гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти: є3ди1ножды. Бlгоwбрaзный їHсифъ: є3ди1ножды. Слaва, геHргіа: И# нhнэ, Мmрон0сицамъ женaмъ: (зри2) Ѓще ли во и4ны недBли, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, въ т0йже глaсъ. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй, и3 сэдaльны џба с™aгw: Слaва, сэдaленъ по полmелeи. И# нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе с™aгw. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: три1жды. Pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ пaсхи, со їрмос0мъ и3 съ бGор0дичны и4хъ, на ѕ7: и3 с™aгw на д7: и3 тріHди на д7. Поeмъ же си1це: на к0ейждо пёсни, тропaрь воскrнъ є3ди1нъ, и3 прaздника є3ди1нъ, и3 трbченъ, и3 бGор0диченъ. Катавaсіа: Воскrніz дeнь: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе с™aгw. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую не поeмъ. Свэти1ленъ пaсхи. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 с™aгw д7, со слaвнымъ, и3 съ припёвы є3гw2. Слaва, прaздника: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое По трис™0мъ тропaрь воскrнъ, є3ктєніи2, и3 њглашeніе, и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2 премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7, и3 тріHди пёснь G-z на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ прeжде днE, тaже с™aгw.

Ѓще случи1тсz с™aгw великом§нка геHргіа въ срeду преполовeніz пzтьдесsтницы.

Во вт0рникъ вeчера поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G, и3 с™aгw G. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz прaздника G, и3 с™aгw G. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По трис™0мъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны, и3 чтeніе прaздника. Полmелeй и3 сэдaльны вси2 с™aгw, и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса: Прокjменъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе с™aгw. Воскrніе хrт0во: є3ди1ножды. Pал0мъ н7, стіхи1ра с™aгw. КанHнъ прaздника пeрвый д7-гw глaса, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw, на д7: и3 прaздника другjй канHнъ, глaсъ }, на д7. Катавaсіа, їрм0съ послёднzгw канHна прaздника, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™aгw: и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую не поeмъ. Свэти1ленъ прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G, и3 с™aгw G: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тaже є3ктєніи2 и3 tпyстъ: и3 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2 прaздника, и3 с™aгw, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна прaздника, д7-гw глaса, пёснь G-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ прeжде прaздника, и3 с™aгw.

Ѓще ли случи1тсz великом§нка геHргіа въ недёлю самарzнhни.

Њставлsетсz слyжба преполовeніz пzтьдесsтницы, и3 поeтсz воскrна, и3 самарzнhни, и3 с™aгw геHргіа.

к7д. С™aгw м§нка сaввы стратилaта.

Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, сaвва, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ є7:

Земнaгw сaна п0zсъ њстaвивъ, и3 п0чєсти страдaльче, пред8 мучи1телемъ льсти1вымъ царeмъ хrтA бGа сyща и3сповёдалъ є3си2, и3 тогw2 рaди мнHга страд†ніz под8sлъ є3си2 слaвне: тёмъ прекрaснымъ побёды вэнцeмъ ўвsзлсz є3си2 t царS всёхъ цrтвующагw, съ нбcными вHи свётлw преукрaшенъ. ПредстоS томY сaвво, моли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

На ќтрени, канHнъ, глaсъ в7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Непобэди1мый ћвльсz стратилaтъ, в†рварскіz кHзни побэди1лъ є3си2, и3 страдaльчествовавъ слaвне твердёйши, мн0жество врагHвъ неви1димыхъ побори1лъ є3си2. Тёмже вэнeцъ и3сплeлъ є3си2 побёды, њ нaсъ моли2 хrтA сaвво всебlжeнне, вёрою почитaющихъ тS.

к7є. $ С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника G: и3 ґп0стола є7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, ґпcла, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G. T соб0рнагw послaніz їaкwвлz: №, Їaкwвъ бGу и3 гDу ї}су хrтY рaбъ: в7, Никт0же и3скушaемь да глаг0летъ: G, Брaтіе мо‰, не на лицA зрsще: На стіх0внэ стіхи6ры ґпcла, глaсъ №-й. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: съ припёвы и4хъ. Слaва, ґпcла, глaсъ }: Пріиди1те нбcнагw тaинства: И# нhнэ, прaздника. По трис™0мъ,

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй и3 є3ђлjсте мaрко, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Ў верх0внагw петрA научи1всz, ґпcлъ хrт0въ бhлъ є3си2, и3 ћкw с0лнце странaмъ возсіsлъ є3си2, ґлеxандрjwмъ ўдобрeніе бhвъ бlжeнне. Тоб0ю є3гЂпетъ t прeлести свободи1сz, є3ђльскимъ твои1мъ ўчeніемъ просвёщъ вс‰, ћкw свётъ ст0лпъ цRк0вный. Сегw2 рaди твою2 пaмzть чтyще, свётлw прaзднуемъ мaрко бGоглaсе: моли2 тоб0ю бlговэсти1маго бGа, да согрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны ґпcла. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтeніе. По полmелeи сэдaленъ ґпcла, двaжды, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло н7: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ. По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: Слaва: КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 ґпcла на }, глaсъ №. Катавaсіа: Воскrніz дeнь: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ ґпcла, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ ґпcла, глaсъ в7: Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Съ высоты2 пріи1мъ бlгодaть д¦а, ри1тwрскаz плетє1ніz разруши1лъ є3си2 ґпcле, и3 kзhки вс‰ ўлови1въ, мaрко всеслaвне, твоемY вLцэ привeлъ є3си2 б9eственное проповёдавъ є3ђліе.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcла, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G: и3 ґпcла G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Слaва, глaсъ ѕ7: Премyдрый л0вче: И# нhнэ, прaздника: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь ґпcла. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На літургjи, бlжє1нна, t канHна прaздника, пёснь рzдовaz на д7, и3 ґпcла пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Ґп0столъ, Соб0рнагw послaніz петр0ва, зачaло …г: Смири1тесz ќбw под8 крёпкую рyку б9ію: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе мaрка, зачaло к7г: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

к7ѕ. С™aгw сщ7енном§нка васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw.

Стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: На стіх0внэ тріHди. На ќтрени, канHнъ, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ G. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Царeво повелёніе преwби1дэвъ, цrтво нбcное получи1лъ є3си2 васjліе, въ нeмже ликyz, поминaй нaсъ чтyщихъ пaмzть твою2 сщ7енном§нче.

@ И# с™aгw nтцA стефaна, є3пcкпа пeрмскагw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9eственнымъ желaніемъ t ю4нагw в0зраста, стефaне премyдре разжeгсz, kрeмъ хrт0въ взsлъ є3си2, и3 людeй њлzденBвшаz дрeвле невёріемъ сердцA, б9eственное сёмz въ ни1хъ сёzвъ, є3ђльски д¦0внэ породи1лъ є3си2. Тёмже преслaвную твою2 пaмzть почитaюще м0лимъ тS: моли2 є3г0же проповёдалъ є3си2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Самозвaненъ не и4щущымъ тебE с™и1телю њбрёлсz є3си2, лю1ди t јдwльскіz лeсти свободи1въ, ко хrт0вэй вёрэ привeлъ є3си2, и3 волхвA панс0тника посрами1лъ є3си2: тёмже и3 пeрвый є3пcкпъ и3 ўчи1тель пeрми бhлъ є3си2. Сегw2 рaди духHвнаz тво‰ ч†да, ћкw тоб0ю и3збaвльшесz t јдwлъ, бlгод†рнаz тебЁ возопіeмъ: рaдуйсz стефaне ўчи1телю премyдрый.

к7з. С™aгw сщ7енном§нка сmмеHна, ср0дника гDнz.

Стіхи6ры прaздника G, и3 ґп0стола G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ прaздника,

Тропaрь, глaсъ №:

Хrт0ва тS ср0дника, сmмеHне сщ7енноначaльниче, и3 м§нка твeрда сщ7eннw восхвалsемъ, прeлесть потреби1вшаго, и3 вёру соблю1дшаго. Тёмже днeсь всес™yю твою2 пaмzть прaзднующе, грэхHвъ разрэшeніе мlтвами твои1ми пріeмлемъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны тріHди. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 с™aгw сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Ћкw ѕвэздY превeлію, цeрковь и3мyщи днeсь бGоглаг0ливаго сmмеHна, свэтов0дитсz зовyщи: рaдуйсz м§нкwвъ честнhй вёнче.

На літургjи, прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа: БGъ ны2 послaнники: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе матfeа, зачaло н7ѕ: Пріи1де ї}съ во nтeчествіе своE: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде:

к7и. С™hхъ ґпcлъ їaсwна и3 сwсіпaтра: И# с™hхъ м§нкъ, дaды, маxjма и3 кінтіліaна.

Стіхи6ры ґпcлwвъ, глaсъ }. Под0бенъ: М§нцы твои2: и3 м§нкwвъ, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ прaздника.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, канHнъ ґпcлwвъ, глaсъ }: и3 м§нкwвъ, глaсъ №-й. По G-й пёсни,

Кондaкъ ґпcлwвъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1стесz ћкw ѕвёзды пресвBтлыz, просвэщaюще всю2 вселeнную свётомъ проповёданіz, ґпcли б9eственніи, їaсwне и3 сwсіпaтре: сп7сaйте вёрою чтyщихъ вaсъ.

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, м§нкwвъ, глaсъ №: И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

к7f. С™hхъ f7 м§нкwвъ, и5же въ кЂзіцэ: И# прпdбнагw мемн0на чудотв0рца.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# прпdбнагw G, глaсъ }, под0бенъ т0йже. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ прaздника. На ќтрени, канHнъ м§нкwвъ, глaсъ д7: и3 прпdбнагw, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™hхъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Твeрдый и3 всесвётлый ли1къ м§нкъ девzти2, трис0лнечнагw б9ествA и3сповBдницы, на суди1щи томY начaльнw взывaху: кр0вь и3 дyшы нaшz съ тэлесы2, ћкw непор0чную жeртву прин0симъ тебЁ вLко: въ ли1цэхъ нбcныхъ твои1хъ сопричти2, ћкw бGъ млcтивый.

И# сэдaленъ, глaсъ №-й. Слaва, прпdбнагw, глaсъ }. И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

l. $ С™aгw ґпcла їaкwва, брaта с™aгw їwaнна бGосл0ва.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, прaздника G, и3 ґпcла є7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, ґпcла, глaсъ }: Пріиди1те нбcнагw тaинства: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G. T соб0рнагw послaніz їaкwвлz: №, Їaкwвъ бGу и3 гDу ї}су хrтY рaбъ: в7, Никт0же и3скушaемь да глаг0летъ: G, Брaтіе мо‰, не на лицA зрsще: На стіх0внэ стіхи6ры ґпcла, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Съ припёвы и4хъ. Слaва, ґпcла, глaсъ №: ХrтY послёдовалъ є3си2: И# нhнэ, прaздника. По трис™0мъ,

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй їaкwве, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Ґпcлъ хrт0въ бhлъ є3си2 и3збрaнный, и3 бGосл0ву возлю1бленному брaтъ є3динор0дный всехвaльне їaкwве, пою1щымъ тS грэхHвъ њставлeніе и3спроси2, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны ґпcла. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтeніе. По полmелeи сэдaленъ ґпcла двaжды, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло …з: Kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ №: ХrтY послёдовалъ є3си2: Слaва. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 ґпcла на }, глaсъ }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ, и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ ґпcла, глaсъ в7: Ўлови1въ kзhки: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ ґпcла, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Глaсъ б9eственный слhшавъ призывaющъ тS, люб0вь nтцA презрёлъ є3си2, и3 притeклъ є3си2, ко хrтY, їaкwве съ ср0дникомъ твои1мъ слaвне: съ ни1мже спод0билсz є3си2 ви1дэти гDне б9eственное преwбражeніе.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ ґпcла двaжды. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G, и3 ґпcла G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, ґпcла, глaсъ ѕ7: Премyдрый л0вче: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь ґпcла. Слaва: и3 нhнэ, прaздника: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь рzдовaz на д7: и3 ґп0стола пёснь G-z на д7. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Ґп0столъ дэsній, зачaло к7f: Возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе луки2, зачaло з7i: Стоsше ї}съ при є4зерэ геннисарeтстэ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

Месяц априлий

имеяй дней 30. День имать часов 13, а нощь 11.

1.Преподобныя матере нашея Марии египтяныни.

На Господи воззвах, стихиры, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Слава, глас 2: Душевная ловления: На стиховне триоди. Тропарь, глас 8: В тебе мати: септемвриа в 11 день. На утрени, канон, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши твое сердце славная, пришла еси ко Христу: сего всенепорочную и святую Матерь молитвенницу милостивную принесла еси. Отонудуже и прегрешений обрела еси оставление, и со ангелы присно срадуешися.

И икос. По 9-й песни, светилен. Подобен: Свете неизменный:

🕃 И преподобнаго отца нашего Евфимиа, Суждальскаго чудотворца.

Совершается собор его во обители его.

Тропарь, глас 3: Яко светозарная звезда, пришел еси от востока на запад, оставив отечество твое Нижний Новъград, и дошед богоспасаемаго града Суждаля, в нем обитель сотворил еси, и собрал еси монахов множества: и прием дар чудес от Бога, отче Евфимие, был еси о Христе собеседник и спостник преподобному Сергию. с нимже у Христа Бога испроси, здравие и спасение, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Волнений множество невлажно преходя, безплотныя враги струями слез твоих погрузил еси, богомудре Евфимие преподобне. тем и чудес дар приял еси: моли непрестанно о всех нас.

2.Преподобнаго отца нашего и чудотворца Тита.

Аллилуиа. Стихиры, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! На утрени, канон святаго, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 1. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Жития молву оставил еси, и тихо все житие твое пожив мудре, к Богу пришел еси чудоносче отче наш, Тите преподобне.

По 9-й песни, светилен троичен.

3.Преподобнаго отца нашего Никиты исповедника, игумена обители Мидикийския.

Аллилуиа. Стихиры, глас 2. Подобен: Егда от древа: На утрени, канон, глас 2. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Небесный ум и житие стяжав, сияеши ясно якоже солнце светлостию дел, просвещаеши сущия во тьме житейстей отче Никито. и приводя всех к Богу, моли непрестанно о всех нас.

4. Преподобных отец наших, Иосифа песнописца и Георгиа иже в Малеи.

Аллилуиа. Стихиры Иосифа, глас 2. Подобен: Егда от древа: И Георгиа, глас 1. Подобен: Небесных чинов: На утрени, канон Иосифа, глас 2: И Георгиа, глас тойже. По 3-й песни, седален Иосифа, глас 4. Слава, Георгиа, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Покаяния источник неисчерпаемый, утешения податель некончаемаго, и умиления пучина еси Иосифе, слезы нам подаждь покаяния божественнаго: имиже утешение зде плачущеся обрящем от Бога, твоея помощи просяще святе.

5.Святых мученик, Феодула и Агафопода, и иже с ними.

Аллилуиа. Стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов: На утрени, канон, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8.

6.Иже во святых отца нашего Евтихиа, архиепископа Константинопольскаго.

Аллилуиа. Стихиры, глас 2. Подобен: Егда от древа: Тропарь, глас 4: Правило веры: септемвриа во 2-й день. На утрени, канон, глас 6. По 3-й песни, седален, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 8: Божественнаго верно Евтихиа вси поюще людие, любовию да ублажим яко пастыря велика, и служителя и учителя премудра, и прогонителя ересей: молит бо Господа о всех нас.

🕂 И память иже во святых отца нашего мефодиа, архиепископа Моравскаго.

Тропарь, глас 4: Святителя твоего, Христе, творяще светло торжество успения, милости твоея свыше подаждь, отверзи же царствия двери, разреши же юзы наша многих грехов, ходатайством святаго твоего ученика, отца нашего.

Кондак, глас 2: Божественна и верна Мефодиа вси воспоим людие, и любовию ублажим, яко пастыря великаго словеном, служителя Троицы честна, прогонителя ереси, молит бо ся о всех нас.

7.Преподобнаго отца нашего Георгиа, епискпа Мелитинскаго.

Аллилуиа. Стихиры, глас 1. Подобен: Всехвальнии: На утрени, канон, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 8.

8.Святых апостол, Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма, и иже с ними.

Аллилуиа. Стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: На утрени, канон, глас 3. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Явистеся Христовы ученицы и апостоли всечестнии, Иродионе славне, Агаве и Руфе, Асинкрите, Флегонте со Ермом, присно молитеся Господеви, подати нам согрешений прощение поющим вас.

9.Святаго мученика Евпсихиа.

Аллилуиа. Стихиры, глас 8. Подобен: Мученцы: На утрени, канон, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 1.

10.Святых мученик, Терентиа, Помпииа, и иже с ними.

Аллилуиа. Стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: На утрени, канон, глас 8. По 3-й песни седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: В молитвах: Мученическая честная память прииде днесь, веселящи всяческая, Терентиа премудраго и дружины его. тепле убо стецемся, да приимем исцеления: сии бо благодать от Бога прияша духа святаго, исцеляти недуги душ наших.

11.Святаго священномученика Антипы, епискпа Пергама Асийскаго.

Стихиры, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Тропарь, глас 4: И нравом причастник: септемвриа в 3-й день.

Или сей, глас тойже: Идольския лести упразднил еси Антипо, и диавольскую поправ силу, пред богоборцы дерзновенно Христа исповедал еси. темже со ангельскими чины в вышних водворяяся, Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагаеши, благодать цельбы даруя. сего ради тя чтим священномучениче Антипо, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Канон, глас 4. По 3-й песни седален, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Апостолов сопрестольник, и святителей украшение был еси блаженне, мученически прославився, возсиял еси якоже солнце, всех просвещая, Антипо священне, разрушил еси безбожия нощь глубокую: сего ради тя почитаем, яко божественнаго суща священномученика, и целеб подателя.

12.Преподобнаго отца нашего и исповедника Василиа, епискпа Парийскаго.

На Господи воззвах, стихиры, глас 8. Подобен: о преславнаго чудесе! На Утрени, канон, глас 8. По 3-й песни седален, глас 3. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Вышняго светом озарився блаженне, просвещаеши вся, иже любовию чествующия твое отче честное страдание василие священнострадальне: моли Христа бога непрестанно о всех нас.

13.Святаго священномученика Артемона.

Стихиры, глас 1. Канон, глас 8. По 3-й песни седален, глас 4.

14.Иже во святых отца нашего и исповедника Мартина папы Римскаго.

Стихиры, глас 8. Подобен: Что вы наречем: Канон, глас 8.

15.Святых апостол, Аристарха, Пуда и Трофима.

Аллилуиа. Стихиры, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Канон, глас 6. По 3-й песни, седален, глас 1. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Явися апостольский честный сей праздник, просвещая нас, и греховную мглу прогоняя, зовущим: явися свет, и прииде избавление.

16.Святых мучениц, Агапии, Ирины и Хионии.

Аллилуиа. Стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: Канон, глас 8. По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 4: Крепко душу Ирино ополчила еси верою, яве лукаваго посрамивши, и ко Христу привела еси тьмы людей множества блаженная: и порфиру от кровей носящи, со ангелы ныне веселишися.

17.Преподобнаго отца нашего Симеона Персидскаго: И преподобнаго Акакиа, епискпа Мелитинскаго.

Стихиры Симеона, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: и Акакиа, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Канон Симеона, глас 5: и Акакиа, глас 8. По 3-й песни, седален Симеона, глас 1. Слава, Акакиа, глас 3.

🕂 Преподобнаго отца нашего Зосимы Соловецкаго.

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Изволением божественнаго разума вселился еси в пустыню, и тамо вперив ум твой в небесныя обители, равно ангелом житие на земли пожив, в молитвах и трудех и пощениих, образ был еси твоим учеником. Отонудуже Бог видя твое благое изволение, умножи тебе чада в пустыни, слез твоих теченьми напаяемей: но яко имея дерзновение к Богу, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещая чад твоих, Зосимо преподобне отче наш.

Кондак, глас 8: Христовою любовию уязвився преподобне, и того крест славный на рамо взем понесл еси, божественне вооружився, и непрестанныя молитвы яко копие в руце имый, крепко ссекл еси бесовская ополчения. тем зовем ти: радуйся преподобне отче Зосимо, монахов удобрение.

18.Преподобнаго отца нашего Иоанна, ученика святаго Григориа Декаполита.

Аллилуиа. Стихиры, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! На утрени, канон, глас 8. По 3-й песни седален, глас 1. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Воздержанием отче, житие украсив, и плоть умертвил еси: темже и победил еси вражия прилоги преблаженне, и прешел еси к Богу в безскорбный и вечный живот, яко достоин наследник Иоанне: емуже молися спастися нам.

19.Преподобнаго отца нашего Иоанна ветхопещерника.

Стихиры, глас 5. Подобен: Преподобне отче: На утрени, канон, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8.

20.Преподобнаго отца нашего Феодора Трихины.

Стихиры, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! На утрени, канон, глас 2. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Явился еси предивен житием Феодоре мудре отче, власяными рубы изменив, паче царских сокровищ яже на земли: сего ради небесную одежду восприял еси, присно моли о нас преподобне.

21.Святаго священномученика Ианнуариа, и дружины его: И святаго священномученика Феодора, иже в Пергии:

Стихиры, Ианнуариа, глас 4. Подобен: Яко добля: и Феодора, глас тойже. Подобен: Дал еси знамение: На утрени, канон, Ианнуариа, глас 4: и Феодора, глас тойже. По 3-й песни седален, Ианнуариа, глас 4. Слава, Феодора, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак, глас 3: Священия помазанием и мучения кровию украсистеся славнии, Ианнуарие и Феодоре, и сияете всюду в вышних ликующе, и нас назирайте в храм ваш пришедшия, и в нем непрестанно зовущия: всех нас соблюдите, моляще человеколюбца Бога.

22.Преподобнаго отца нашего Феодора Сикеота.

Стихиры, глас 5. Подобен: Преподобне отче:

Тропарь, глас 2: Познан быв, от пелен освящен, и явлься благодатей исполнен, чудесы мир озарил еси, и демонов множество отгнал еси, священнодетелю Феодоре: темже о нас молися Господеви.

На утрени, канон, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 8. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь: Яко на огненную колесницу, добродетельми богоносе возшед, востекл еси на небесная жилища: яко ангел с человеки пожил еси: и яко человек со ангелы окрест ликовствуеши. сего ради показался еси чудес божественное приятелище, Феодоре преподобне.

23.🕁 Святаго славнаго великомученика, победоносца и чудотворца Георгиа:

И святыя мученицы царицы Александры.

Аще храм, или восхощет настоятель, творим бдение.

На малей вечерни, На Господи воззвах, стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, глас тойже: Великаго Царя воине: И ныне, праздника: На стиховне стихиры самогласны, глас 4: с припевы их: 1-й, Праведник яко финикс процветет: 2-й, Насаждени в дому Господни. Слава, глас тойже. И ныне, праздника.

Тропарь, глас 4: Подвигом добрым подвизался еси страстотерпче Христов, верою, и мучителей обличил еси нечестие, жертва же благоприятна Богу принеслся еси: темже и венец приял еси победы, и молитвами святе твоими всем подаеши прегрешений прощение.

Ектениа малая, и отпуст. На велицей вечерни, поем: Блажен муж: 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры праздника, 3: и святаго, 5, глас 4. Самоподобен: Яко добля: Слава, глас 6. Достойно имени пожил еси: И ныне, праздника. Вход, прокимен дне, и чтения 3, святаго: 1-е, Пророчества Исаиина: Тако глаголет Господь: вси язы́цы собрашася: 2-е, Премудрости Соломони: Праведных души в руце Божией: 3-е, Премудрости Соломони: Праведник аще постигнет: На литии стихиры храма: и святаго самогласны, глас 1. Слава, глас 5: Возсия весна: И ныне, праздника. На стиховне стихиры святаго, глас 4. Подобен: Званный свыше: с припевы их, писаны на малей вечерни. Слава, глас тойже: Разумнаго адаманта: И ныне, праздника. На благословении хлебов,

Тропарь, глас 4: Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врачь, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим. Дважды.

И Богородице Дево: единожды. и Буди имя Господне: трижды. псалом 33: Благословлю Господа: до Не лишатся: Иерей: Благословение Господне на вас: и чтение святаго. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святаго: И ныне, праздника. По 1-й кафисме, седален праздника: Слава, и ныне, тойже. и чтем Евангелие толковое. По 2-й кафисме, седален святаго, глас 1. Слава, ин: И ныне, праздника, или Богородичен, и чтение. По полиелеи седален, глас 3. Слава, ин: И ныне, праздника, или Богородичен. Степенна, первый антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Праведник яко финикс процветет: Стих: Насаждени в дому Господни: Евангелие Луки, зачало 63: Ничтоже покровено есть: псалом 50. Стихира, глас 6: Днесь вселенная вся: Канон праздника со ирмосом на 6: и святаго два на 8: Един, глас 2: другий, глас 4. Катавасиа праздника: Воскресния день: По 3-й песни, кондак и икос праздника, и седален святаго, глас 8. Слава, ин: И ныне праздника. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Возделан от Бога показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами святе твоими всем подаеши прегрешений прощение.

И икос, и чтем пролог. По 9-й песни, светилен святаго. Слава, ин: И ныне, праздника. На хвалитех, стихиры святаго на 4, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас 2: Да помавают праведная: И ныне, праздника. Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго: Слава, и ныне, праздника. Ектении, и отпуст: и дается святый елей братии от кандила святаго, и час 1-й. На 1-м часе, тропарь праздника: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондаки праздника и святаго, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна праздника, песнь рядовая: и от канона святаго, песнь 3. Прокимен праздника, и святаго, глас 7: Возвеселится праведник о Господе: Стих: Услыши Боже глас мой: Апостол дне, и святаго, деяний, зачало 29: Возложи Ирод царь руце: Аллилуиа дне, и святаго, глас 4: Праведник яко финикс процветет: Стих: Насаждени в дому Господни: Евангелие дне: и святаго, Иоанна, зачало 52: Си заповедаю вам: Причастен праздника, и святаго: В память вечную: На трапезе утешение братии.

[МРК] Указ о великом мученице Георгии.

Начинается от дне великаго пятка, и восходит до четвертка 5-я недели по Пасце. И аще случится великомученика Георгиа в великий пяток, или в великую субботу, или на самую Пасху, поются стихиры святаго, и канон, и прочая служба, в понедельник светлыя недели, с службою дневною.

[МРК] Аще ли случится великомученика Георгиа во един от дней светлыя недели.

Вечер, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и святаго 3: Слава, святаго, глас 6: Достойно имени: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. Вход. Свете тихий: прокимен дне. и чтения 3 святаго. Аще в самую неделю Пасхи вечера, глаголет иерей: О сподобитися нам: и прочая. и Евангелие чтется по чину. На стиховне стихира воскресна: таже стихиры Пасхи с припевы их. Слава, святаго, глас 4: Разумнаго адаманта: И ныне, Пасхи, глас 5: Воскресния день: Христос воскресе, трижды. Слава, тропарь святаго: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. Иерей, Премудрость, и отпуст. На утрени, по Христос воскресе, и по четырех стисех, Слава, тропарь святаго: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. таже, обычная ектениа и полиелей. таже седален святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен: и чтение. таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: Всякое дыхание: Евангелие святаго. Воскресение Христово: трижды. Слава, Молитвами страстотерпца: И ныне, Молитвами Богородицы: Таже припев: Возвеселится праведник о Господе, и уповает на него. и поем стихиру святаго самогласну, глас 6: Днесь вселенная вся: Таже, молитва: Спаси Боже люди твоя: и Господи помилуй, 12. По возгласе канон Пасхи со ирмосом на 8, и святаго на 6: Катавасиа Пасхи, оба лика вкупе. По 3-й песни, кондак и икос Пасхи: и чтение. По 6-й песни, кондак и икос святаго, и чтение. Воскрес Иисус: трижды. Поем на оба лика. По 9-й песни, светилен Пасхи: Слава, святаго: И ныне, Пасхи. На хвалитех стихиры воскресны, три: и святаго три. Таже стихиры Пасхи, с припевы их: Слава, святаго: И ныне, Пасхи, Воскресния день: Христос воскресе: трижды. Слава, тропарь святаго: И ныне, Богородичен 1-й. Ектении, и отпуст. Часы же поются по обычаю. На литургии, антифоны Пасхи. По входе, Христос воскресе: трижды. таже тропарь святаго: Слава, кондак его: И ныне, Пасхи. Вместо же трисвятаго поем: Елицы во Христа: Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен, прежде дне, и святаго.

[МРК] О памяти святаго Георгиа, аще случится в неделю Фомину.

В субботу светлыя недели, на малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры праздника, на 4: Слава, святаго: И ныне, праздника. На стиховне стихиры святаго, с припевы его великия вечерни. Слава, святаго: И ныне, праздника. Тропарь святаго: Слава, и ныне, праздника. Ектения малая, и отпуст. На велицей вечерни, по обычней кафисме, на Господи воззвах, стихиры праздника, на 6: и святаго на 4. Слава, святаго: И ныне, праздника. Вход, и чтение святаго. На литии стихиры праздника, и святаго: Слава, святаго: И ныне, праздника: На стиховне праздника: Слава, святаго: И ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь праздника, дважды: и святаго, единожды: и чтение в деяниих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды: Слава, святаго: И ныне, праздника. По кафисмах седальны праздника: и чтение. Полиелей, и седален, и чтение праздника. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: Всякое дыхание: Евангелие праздника, Матфеа, зачало 116: Единиинадесять ученицы: Воскресение Христово: трижды. псалом 50. Слава, Молитвами апостолов: И ныне, Молитвами Богородицы: Стихира: Воскрес Иисус: Канон праздника, со ирмосом на 8: и святаго на 6. Катавасиа Пасхи: Воскресния день: оба лика вкупе. По 3-й песни, кондак и икос святаго, и седален дважды: Слава, и ныне, праздника, и чтение в Богослове, емуже начало: Обновлением чтитися: По 6-й песни, кондак и икос праздника, и чтение. По 9-й песни, поем: Свят Господь Бог наш: на глас 1. Светилен праздника: Слава, святаго: И ныне, праздника. На хвалитех стихиры праздника 3: и святаго 3, поем же и самогласен святаго: Да помавают праведная: с припевом его: Возвеселится праведник о Господе: Слава, праздника: И ныне, Преблагословенна еси Богородице: Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго. Слава, и ныне, праздника, и ектении, и отпуст, и оглашение Студитово, и обычное исхождение. Слава, и ныне, стихира евангельская, и час 1-й в притворе. На часех, тропарь праздника: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондаки пременяюще глаголем. На литургии, блаженна праздника, песнь 3-я, на 4: и святаго песнь 6-я на 4. По входе тропарь праздника, и святаго. Слава, кондак святаго: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен, прежде праздника, таже святаго.

[МРК] Аще случится память святаго великомученика Георгиа в неделю мироносиц, или разслабленнаго, или самаряныни.

В субботу, на малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны 4: Слава, святаго: И ныне, Богородичен. На стиховне стихира воскресна: и святаго стиховна, великия вечерни, с припевы его. Слава, святаго: И ныне, Богородичен. Тропарь воскресн: Слава, святаго: И ныне, Богородичен. Ектения малая, и отпуст. На велицей вечерни, по обычной кафисме, на Господи воззвах, стихиры воскресны гласа, три: и праздника 3: и святаго 4. Слава, праздника, самогласен триоди: И ныне, Богородичен 1-й, гласа. Вход. Прокимен дне: и чтения святаго 3. На литии стихиры храма, и святаго самогласны. Слава, святаго: И ныне, праздника. На стиховне стихира воскресна, и Пасхи. Слава, святаго: И ныне, триоди. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево, дважды: и святаго, единожды: и чтение в деяниих апостольских. [Зри] Аще есть неделя мироносиц, на Бог Господь, тропарь воскресн: Егда снизшел еси к смерти: единожды. Благообразный Иосиф: единожды. Слава, Георгиа: И ныне, Мироносицам женам: [Зри] Аще ли во ины недели, тропарь воскресн, дважды: Слава, святаго: И ныне, Богородичен 1-й, в тойже глас. По кафисмах седальны воскресны, и богородичны их, и чтение во евангелии толковом. Полиелей, и седальны оба святаго: Слава, седален по полиелеи. И ныне, Богородичен: и чтение святаго. Степенна, и прокимен гласа. Всякое дыхание: Евангелие воскресно. Воскресение Христово: трижды. Псалом 50. Стихира воскресна. Канон Пасхи, со ирмосом и с богородичны их, на 6: и святаго на 4: и триоди на 4. Поем же сице: на коейждо песни, тропарь воскресн един, и праздника един, и троичен, и Богородичен. Катавасиа, Воскресния день: По 3-й песни, кондак и икос святаго, и седален его дважды: Слава, и ныне, праздника: и чтение святаго. По 6-й песни, кондак и икос праздника. На 9-й песни, Честнейшую не поем. Светилен Пасхи. Слава, святаго: И ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и святаго 4, со славным, и с припевы его. Слава, праздника: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое По трисвятом тропарь воскресн, ектении, и оглашение, и отпуст, и обычное исхождение в притвор. Слава, и ныне, стихира евангельская, и час 1-й. На часех, тропарь воскресн: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондаки пременяюще глаголем. На литургии, блаженна гласа, на 4, и триоди песнь 3-я на 4: и святаго песнь 6-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и святаго. Слава, кондак святаго: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие, и причастен прежде дне, таже святаго.

[МРК] Аще случится святаго великомученика Георгиа в среду Преполовения Пятьдесятницы.

Во вторник вечера поем, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры праздника 3, и святаго 3. Слава, святаго: И ныне, праздника. Вход. Прокимен дне, и чтения праздника 3, и святаго 3. На стиховне стихиры праздника, с припевы их. Слава, святаго: И ныне, праздника. По трисвятом, тропарь святаго: Слава, и ныне, праздника: и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святаго: И ныне, праздника. По кафисмах седальны, и чтение праздника. Полиелей и седальны вси святаго, и чтение. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа: Прокимен, Всякое дыхание: Евангелие святаго. Воскресение Христово: единожды. псалом 50, стихира святаго. Канон праздника первый 4-го гласа, со ирмосом на 6: и святаго, на 4: и праздника другий канон, глас 8, на 4. Катавасиа, ирмос последняго канона праздника, оба лика вкупе. По 3-й песни, кондак и икос святаго: и седален его дважды. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. На 9-й песни, Честнейшую не поем. Светилен праздника: Слава, святаго: И ныне, праздника. На хвалитех стихиры праздника 3, и святаго 3: Слава, святаго: И ныне, праздника. Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго: Слава, и ныне, праздника. таже ектении и отпуст: и час 1-й. На часех, тропарь праздника: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондаки праздника, и святаго, пременяюще глаголем. На Литургии, блаженна праздника, 4-го гласа, песнь 3-я, на 4: и святаго песнь 6-я, на 4. По входе тропарь праздника, и святаго. Слава, кондак святаго: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, Евангелие и причастен прежде праздника, и святаго.

[МРК] Аще ли случится великомученика Георгиа в неделю самаряныни оставляется служба Преполовения Пятьдесятницы, и поется воскресна, и самаряныни, и святаго Георгиа.

24. Святаго мученика Саввы Стратилата.

Стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: Тропарь, глас 4: Мученк твой Господи: септемвриа во 2-й день.

Или сей, глас 5: Земнаго сана пояс оставив, и почести страдальче, пред мучителем льстивым царем Христа Бога суща исповедал еси, и того ради многа страдания подъял еси славне: тем прекрасным победы венцем увязлся еси от Царя всех царствующаго, с небесными вои светло преукрашен. предстоя тому Савво, моли, да спасет души наша.

На утрени, канон, глас 2. По 3-й песни, седален, глас 4. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Непобедимый явлься стратилат, варварския козни победил еси, и страдальчествовав славне твердейши, множество врагов невидимых поборил еси. темже венец исплел еси победы, о нас моли Христа Савво всеблаженне, верою почитающих тя.

25.🕂 Святаго апостола и евангелиста Марка.

На велицей вечерни, поем, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8: праздника 3: и апостола 5, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Слава, апостола, глас 6: Излияся благодать: И ныне, праздника. Вход, прокимен дне, и чтения 3. Писаны сего месяца в 30-м числе. На стиховне стихиры апостола, глас 1-й. Подобен: Всехвальнии мученицы: с припевы их. Слава, апостола, глас 8: Приидите небеснаго таинства: И ныне, праздника. По трисвятом,

Тропарь, глас 3: Апостоле святый и евангелисте Марко, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Или сей, глас тойже: У верховнаго Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам возсиял еси, александриом удобрение быв блаженне. тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещ вся, яко свет столп церковный. сего ради твою память чтуще, светло празднуем Марко богогласе: моли тобою благовестимаго Бога, да согрешений оставление подаст душам нашим.

Слава, и ныне, праздника: и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника дважды. Слава, апостола: И ныне, праздника. По кафисмах седальны апостола. Слава, и ныне, праздника, и чтение. По полиелеи седален апостола, дважды, глас 8. Подобен: Премудрости: Слава, и ныне, праздника. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Всякое дыхание: Евангелие Луки, зачало 50: Яви Господь и инех седмьдесят. По 50-м псалме стихира, глас 6: Излияся благодать: писана на Господи воззвах: Слава: Канон праздника, со ирмосом на 6: и апостола на 8, глас 1. Катавасиа, Воскресния день: По 3-й песни, кондак и икос праздника: и седален апостола, глас 1. Подобен: Гроб твой: Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни,

Кондак апостола, глас 2: Подобен: Вышних ищя: С высоты приим благодать духа, риторская плетения разрушил еси апостоле, и языки вся уловив, Марко всеславне, твоему Владыце привел еси Божественное проповедав Евангелие.

И икос, и пролог. По 9-й песни, светилен апостола, дважды. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры праздника 3: и апостола 3, глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: Слава, глас 6: Премудрый ловче: И ныне, праздника: Славословие великое. По трисвятом, тропарь апостола. Слава, и ныне, праздника. Ектении, и отпуст, и час 1. На литургии, блаженна, от канона праздника, песнь рядовая на 4, и апостола песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 8: Во всю землю: Стих, Небеса поведают: Апостол, Соборнаго послания Петрова, зачало 63: Смиритеся убо под крепкую руку Божию: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие Марка, зачало 23: Призва Иисус обанадесяте: Причастен: Во всю землю:

26.Святаго священномученика Василиа, епискпа Амасийскаго.

Стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля: На стиховне триоди. На утрени, канон, глас 4. По 3-й песни, седален, глас 3. По 6-й песни,

Кондак святаго, глас 4. Подобен: Явился еси: Царево повеление преобидев, царство небесное получил еси Василие, в немже ликуя, поминай нас чтущих память твою священномучениче.

🕃 И святаго отца Стефана, епискпа Пермскаго.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 4: Божественным желанием от юнаго возраста, Стефане премудре разжегся, ярем Христов взял еси, и людей оляденевшая древле неверием сердца, божественное семя в них сеяв, евангельски духовне породил еси. темже преславную твою память почитающе молим тя: моли егоже проповедал еси, да спасет души наша.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Самозванен не ищущим тебе святителю обрелся еси, люди от идольския лести свободив, ко Христовей вере привел еси, и волхва Пансотника посрамил еси: темже и первый епискп и учитель перми был еси. сего ради духовная твоя чада, яко тобою избавльшеся от идол, благодарная тебе возопием: радуйся Стефане учителю премудрый.

27.🕃 Святаго священномученика Симеона, сродника Господня.

Стихиры праздника 3, и апостола 3, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, и ныне, праздника. На стиховне праздника,

Тропарь, глас 1: Христова тя сродника, Симеоне священноначальниче, и мученика тверда священно восхваляем, прелесть потребившаго, и веру соблюдшаго. темже днесь всесвятую твою память празднующе, грехов разрешение молитвами твоими приемлем.

На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника дважды: Слава, святаго: И ныне, праздника. По кафисмах седальны триоди. Канон праздника, со ирмосом на 6: и святаго на 6, глас 4. По 3-й песни, кондак праздника, и святаго седален, глас 4, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Яко звезду превелию, церковь имущи днесь богоглаголиваго Симеона, световодится зовущи: радуйся мучеников честный венче.

На литургии, прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол к коринфяном, зачало 131: Бог ны посланники: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие Матфеа, зачало 56: Прииде Иисус во отечествие свое: Причастен, Во всю землю изыде:

28.Святых апостол Иасона и Сосипатра: И святых мученик, Дады, Максима и Кинтилиана.

Стихиры апостолов, глас 8. Подобен, Мученцы твои: и мучеников, глас 1. Подобен: Всехвальнии: Слава, и ныне, праздника. На стиховне праздника. Тропарь, глас 3: Апостоли святии: октовриа в 31 день. На утрени, канон апостолов, глас 8: и мучеников, глас 1-й. По 3-й песни,

Кондак апостолов, глас 4. Подобен: Явился еси: Явистеся яко звезды пресветлыя, просвещающе всю вселенную светом проповедания, апостоли божественнии, Иасоне и Сосипатре: спасайте верою чтущих вас.

И седален, глас 8. Слава, мучеников, глас 1: И ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника.

29.Святых 9 мучеников, иже в Кизице: И преподобнаго Мемнона чудотворца.

Стихиры мучеников 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И преподобнаго 3, глас 8 подобен тойже. Слава, и ныне, праздника. На стиховне праздника. На утрени, канон мучеников, глас 4: и преподобнаго, глас тойже. По 3-й песни,

Кондак святых, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Твердый и всесветлый лик мученик девяти, трисолнечнаго божества исповедницы, на судищи тому начально взываху: кровь и души наша с телесы, яко непорочную жертву приносим тебе Владыко: в лицех небесных твоих сопричти, яко Бог милостивый.

И седален, глас 1-й. Слава, преподобнаго, глас 8. И ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника.

30.🕂 Святаго апостола Иакова, брата святаго Иоанна Богослова.

На велицей вечерни, поем, Блажен муж 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, праздника 3, и апостола 5, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, апостола, глас 8: Приидите небеснаго таинства: И ныне, праздника. Вход, прокимен дне, и чтения 3, от Соборнаго послания Иаковля: 1, Иаков Богу и Господу Иисусу Христу раб: 2, Никтоже искушаемь да глаголет: 3, Братие моя, не на лица зряще: На стиховне стихиры апостола, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! с припевы их. Слава, апостола, глас 1: Христу последовал еси: И ныне, праздника. По трисвятом,

Тропарь, глас 3: Апостоле святый Иакове, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Или сей, глас тойже: Апостол Христов был еси избранный, и Богослову возлюбленному брат единородный всехвальне Иакове, поющим тя грехов оставление испроси, и душам нашим велию милость.

Слава, и ныне, праздника, и отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника дважды. Слава, апостола: И ныне, праздника. По кафисмах, седальны апостола. Слава, и ныне, праздника, и чтение. По полиелеи седален апостола дважды, глас 8. Подобен: Премудрости: Слава, и ныне, праздника. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 67: Явися Иисус учеником своим: По 50-м псалме стихира, глас 1: Христу последовал еси: писана на стиховне: Слава. Канон праздника, со ирмосом на 6, и апостола на 8, глас 8. Катавасиа праздника. По 3-й песни кондак, и икос праздника, и седален апостола, глас 2: Уловив языки: Слава, и ныне, праздника, или Богородичен. По 6-й песни,

Кондак апостола, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Глас божественный слышав призывающ тя, любовь отца презрел еси, и притекл еси, ко Христу, Иакове с сродником твоим славне: с нимже сподобился еси видети Господне Божественное Преображение.

И икос, и пролог. По 9-й песни светилен апостола дважды. Подобен: Жены услышите: Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры праздника 3, и апостола 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, апостола, глас 6: Премудрый ловче: И ныне, праздника. Славословие великое. По трисвятом тропарь апостола. Слава: и ныне, праздника: Ектении, и отпуст, и час 1. На литургии, блаженна от канона праздника, песнь рядовая на 4: и апостола песнь 3-я на 4. Прокимен, глас 8: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Апостол деяний, зачало 29: Возложи Ирод царь руце: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя Господи. Евангелие Луки, зачало 17: Стояше Иисус при езере Геннисаретсте: Причастен: Во всю землю:

Текст очікується.