...
Требник

Глава 52. Чи́н благослове́ния супру́гов, прожи́вших мно́го ле́т без церко́внаго благослове́ния

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н благослове́ния супру́гов, прожи́вших мно́го ле́т без церко́внаго благослове́ния

Поставля́ется анало́гий посреде́ це́ркве, и полага́ются на не́м Ева́нгелие и Кре́ст. Предстои́т же му́ж одесну́ю, жена́ же ошу́юю. Свяще́нник облаче́н в фело́нь назна́менует главы́ супру́г три́жды я́коже и в пе́рвом чи́не венча́ния указа́ся, и дае́т и́м свещы́ возже́нны, и начина́ет:

Благослове́н Бо́г на́ш. Та́же, Трисвято́е: по О́тче на́ш: Тропа́рь дне́вный.

Та́же ектениа́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре:

О ми́ре всего́ ми́ра:

О святе́м хра́ме се́м:

О рабе́х Бо́жиих и́мярек и е́же о Бо́зе покро́ве, и сожи́тии и́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же спожи́ти и́м до́бре во единомы́слии, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́ти и́м проще́ние прегреше́ний, грехо́в очище́ние, проще́ние беззако́ний во́льных же и нево́льных, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй:

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную:

Я́ко подоба́ет Тебе́:

Та́же, Го́споду помо́лимся.

Свяще́нник моли́тву:

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, та́йная ве́дый челове́ческая, и́же Раа́ву блудни́цу прости́вый, и мытаре́во покая́ние прие́мый, не помяни́ грехо́в на́ших неве́дения от ю́ности. а́ще бо беззако́ния на́зриши Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т Тебе́, или́ ка́я пло́ть оправди́тся пред Тобо́ю? Ты́ бо Еди́н еси́ пра́веден, безгре́шен, свя́т, многоми́лостив, многоблагоутро́бен, и ка́яйся о зло́бех челове́ческих. Ты́, Влады́ко, присво́ивый рабы́ Твоя́ и́мярек, соедини́ к дру́г дру́гу любо́вию: да́руй и́м мытаре́во обраще́ние и блудни́цы сле́зы, да покая́нием от всего́ се́рдца своего́ во единомы́слии и ми́ре за́поведи Твоя́ де́лающе, сподо́бятся и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия.

Я́ко Ты́ еси́ строи́тель все́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лю́дие: Ами́нь.

Свяще́нник моли́тву:

Бо́же, Бо́же на́ш, прише́дый в Ка́ну Галиле́йскую и та́мошний бра́к благослови́вый, благослови́ и рабы́ Твоя́ сия́ Твои́м про́мыслом ко обще́нию бра́ка сочета́вшыяся: благослови́ и́х вхо́ды и исхо́ды, умно́жи во благи́х живо́т и́х: восприими́ венцы́ и́х в Ца́рствии Твое́м, нескве́рны, и непоро́чны, и ненаве́тны соблюда́яй во ве́ки веко́в.

Лю́дие: Ами́нь.

Та́же благословля́ет я́, глаго́ля три́жды:

Го́споди Бо́же на́ш, сла́вою и че́стию венча́й я́.

Та́же глаго́лет Апо́стол и Ева́нгелие, я́коже написа́ся в пе́рвом Венча́нии.

Та́же ектениа́:

Рце́м вси́ от всея́ души́:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших:

Поми́луй на́с, Бо́же:

Еще́ мо́лимся о рабе́х Бо́жиих и́мярек, ны́не прося́щих у Бо́га проще́ния и благослове́ния в бра́ка обще́ние, о здра́вии и спасе́нии и́х, рце́м вси́: Го́споди, услы́ши, и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся о предстоя́щих лю́дех во святе́м хра́ме се́м, и ча́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости, за всю́ бра́тию на́шу и за вся́ правосла́вныя Христиа́ны, о здра́вии и спасе́нии и́х, рце́м вси́: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Я́ко ми́лостив:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Свяще́нник моли́тву:

Го́споди Бо́же на́ш, и́же от язы́к предъобручи́вый Це́рковь Де́ву чи́сту, благослови́ и сохрани́ рабы́ Твоя́ сия́ в смире́нии и соедине́нии, я́коже благоволи́л еси́ сохрани́ти я́ до сего́ дне́; испо́лни вся́ Блага́я хоте́ния и́х; изле́й на ни́х я́ко ще́др и благоутро́бен бога́тыя ми́лости и щедро́ты Твоя́; да́руй и́м с здра́вием долгоде́нствие и во все́х доброде́телех преспе́яние.

Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лю́дие: Ами́нь.

Свяще́нник: Ми́р все́м. Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

И мо́лится:

Оте́ц, Сы́н, и Святы́й Ду́х, Всесвята́я и Единосу́щная, и Живонача́льная Тро́ица, еди́но Божество́ и Ца́рство: да благослови́т ва́с, и да пода́ст ва́м долгожи́тие, преспе́яние живота́ и ве́ры, и да испо́лнит ва́с все́х су́щих на земли́ благи́х: да сподо́бит ва́с получи́ти обеща́нная Небе́сная блага́, моли́твами Святы́я Богоро́дицы и все́х святы́х, ами́нь.

Та́же, Прему́дрость: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ли́к: Честне́йшую Херуви́м:

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же:

Ли́к: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник твори́т отпу́ст.

И́же в Ка́не Галиле́йстей прише́ствием свои́м че́стен бра́к показа́вый, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х равноапо́стольных Константи́на и Еле́ны, свята́го великому́ченика Проко́пиа, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Чи1нъ бlгословeніz супрyгwвъ, прожи1вшихъ мн0го лётъ без8 цRк0внагw бlгословeніz

Поставлsетсz ґнал0гій посредЁ цRкве, и3 полагaютсz на нeмъ є3ђліе и3 кrтъ. Предстои1тъ же мyжъ њдеснyю, женa же њшyюю. Сщ7eнникъ њблачeнъ въ фел0нь назнaменуетъ главы6 супр{гъ три1жды ћкоже и3 въ пeрвомъ чи1нэ вэнчaніz ўказaсz, и3 даeтъ и5мъ свэщы2 возжє1нны, и3 начинaетъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Тaже, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Тропaрь днeвный.

Тaже є3ктеніA:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнемъ ми1рэ, и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бл7гостоsніи с™hхъ бж7іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бл7гоговёніемъ и3 стрaхомъ бж7іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ и3 є4же њ бз7э покр0вэ, и3 сожи1тіи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же спожи1ти и5мъ д0брэ во є3диномhсліи, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaти и5мъ прощeніе прегрэшeній, грэхHвъ њчищeніе, прощeніе беззак0ній в0льныхъ же и3 нев0льныхъ, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, бж7е, твоeю бл7годaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребл7гословeнную, слaвную вчdцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хрcту бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже, ГDу пом0лимсz.

ГDи, поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

ВLко гDи б9е нaшъ, т†йнаz вёдый человёчєскаz, и4же раaву блудни1цу прости1вый, и3 мытарeво покаsніе пріeмый, не помzни2 грэхHвъ нaшихъ невёдэніz t ю4ности. Ѓще бо беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ тебЁ, и3ли2 кaz пл0ть њправди1тсz пред8 тоб0ю; Тh бо є3ди1нъ є3си2 прaведенъ, безгрёшенъ, с™ъ, многомлcтивъ, многобlгоутр0бенъ, и3 кazйсz њ ѕл0бэхъ человёческихъ. Ты2, вLко, присв0ивый рабы6 тво‰ и4м>къ, соедини2 къ дрyгъ дрyгу люб0вію: дaруй и5мъ мытарeво њбращeніе и3 блудни1цы слeзы, да покаsніемъ t всегw2 сeрдца своегw2 во є3диномhсліи и3 ми1рэ зaпwвэди тво‰ дёлающе, спод0бzтсz и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz.

Ћкw ты2 є3си2 строи1тель всёхъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ мlтву:

Б9е, б9е нaшъ, пришeдый въ кaну галілeйскую и3 тaмошній брaкъ бlгослови1вый, бlгослови2 и3 рабы6 тво‰ сі‰ твои1мъ пр0мысломъ ко nбщeнію брaка сочетaвшыzсz: бlгослови2 и4хъ вх0ды и3 и3сх0ды, ўмн0жи во благи1хъ жив0тъ и4хъ: воспріими2 вэнцы2 и4хъ въ цaрствіи твоeмъ, несквє1рны, и3 непорHчны, и3 ненавBтны соблюдazй во вёки вэкHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь.

Тaже бlгословлsетъ |, глаг0лz три1жды:

ГDи б9е нaшъ, слaвою и3 чeстію вэнчaй |.

Діaконъ: В0нмемъ.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Тaже прокjменъ ґпcла, глaсъ и7:

Положи1лъ є3си2 на главaхъ и4хъ вэнцы2, t кaменей чcтнhхъ, животA проси1ша ў тебE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ.

Стjхъ: Ћкw дaси и5мъ бlгословeніе въ вёкъ вёка, возвесели1ши | рaдостію съ лицeмъ твои1мъ.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ є3фесeємъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло ©л.

Брaтіе бlгодарsще всегдA њ всёхъ, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, бGу и3 nц7Y: Повинyющесz дрyгъ дрyгу въ стрaсэ б9іи. Жєны2 свои6мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже гDу: занE мyжъ главA є4сть жены2, ћкоже и3 хrт0съ главA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель тёла. Но ћкоже цRковь повинyетсz хrтY, тaкожде и3 жєны2 свои6мъ мужє1мъ во всeмъ. Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3 хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за ню2: Да њсвzти1тъ ю5, њчи1стивъ бaнею водн0ю въ глаг0лэ. Да предстaвитъ ю5 себЁ слaвну цRковь, не и3мyщу сквeрны, и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t таковhхъ: но да є4сть свzтA и3 непор0чна. Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти сво‰ жєны2, ћкw сво‰ тэлесA: любsй бо свою2 женY, себE самaго лю1битъ. Никт0же бо когдA свою2 пл0ть возненави1дэ, но питaетъ и3 грёетъ ю5, ћкоже и3 гDь цRковь: занE ќди є3смы2 тёла є3гw2, t пл0ти є3гw2, и3 t костeй є3гw2. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну: Тaйна сіS вели1ка є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA, и3 во цRковь. Nбaче и3 вы2 по є3ди1ному, кjйждо свою2 женY си1це да лю1битъ, ћкоже и3 себE: ґ женA да бои1тсz своегw2 мyжа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость

Ґллилyіа, глaсъ є7.

Стjхъ: Ты2 гDи сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2, и3 во вёкъ.

Посeмъ діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Їерeй: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло ѕ7.

Во врeмz џно, брaкъ бhсть въ кaнэ галілeйстэй, и3 бЁ мaти ї}сова тY. Звaнъ же бhсть ї}съ и3 ўченицы2 є3гw2 на брaкъ. И# не достaвшу вінY, глаг0ла мaти ї}сова къ немY: вінA не и4мутъ. Глаг0ла є4й ї}съ: что2 є4сть мнЁ и3 тебЁ, жeно; не u5 пріи1де чaсъ м0й. Глаг0ла м™и є3гw2 слугaмъ: є4же ѓще глаг0летъ вaмъ, сотвори1те. Бёху же тY водон0сы кaменни шeсть, лежaще по њчищeнію їудeйску, вмэстsщыz по двэмA и3ли2 тріeмъ мёрамъ. Глаг0ла и5мъ ї}съ: нап0лните водон0сы воды2. и3 нап0лниша и5хъ до верхA. И# глаг0ла и5мъ: почерпи1те нhнэ, и3 принеси1те ґрхітрікли1нови. и3 принес0ша. Ћкоже вкуси2 ґрхітрікли1нъ вінA бhвшагw t воды2, (и3 не вёдzше tкyду є4сть: слуги6 же вёдzху почeрпшіи в0ду:) пригласи2 женихA ґрхітрікли1нъ, И# глаг0ла є3мY: всsкъ человёкъ прeжде д0брое віно2 полагaетъ, и3 є3гдA ўпію1тсz, тогдA хyждшее: тh же соблю1лъ є3си2 д0брое віно2 досeлэ. СE сотвори2 начaтокъ знaменіємъ ї}съ въ кaнэ галілeйстэй, и3 kви2 слaву свою2, и3 вёроваша въ него2 ў§нцы2 є3гw2.

Тaже є3ктеніA:

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw 2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ГDи вседержи1телю, б9е nц 7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй

Е#щE м0лимсz њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ, нhнэ просsщихъ ў бGа прощeніz и3 бlгословeніz въ брaка nбщeніе, њ здрaвіи и3 спасeніи и4хъ, рцeмъ вси2: гDи, ўслhши, и3 млcтивнw поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ предстоsщихъ лю1дехъ во с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 чaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти, за всю2 брaтію нaшу и3 за вс‰ правосл†вныz хrтіaны, њ здрaвіи и3 сп7сeніи и4хъ, рцeмъ вси2: гDи, ўслhши и3 млcтивнw поми1луй.

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0­му д¦у, нh­нэ и3 при1­снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

ГDи, поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

ГDи б9е нaшъ, и4же t kзы6къ пред8wбручи1вый цRковь дв7у чcту, бlгослови2 и3 сохрани2 рабы6 тво‰ сі‰ в8 смирeніи и3 соединeніи, ћкоже блgволи1лъ є3си2 сохрани1ти | до сегw2 днE; и3сп0лни вс‰ бlг†z хотBніz и4хъ; и3злeй на ни1хъ ћкw щeдръ и3 бlгоутр0бенъ бог†тыz млcти и3 щедрHты тво‰; дaруй и5мъ съ здрaвіемъ долгодeнствіе и3 во всёхъ добродётелехъ преспёzніе.

Ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Главы6 в†ша гDви приклони1те.

И# м0литсz:

Nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй д¦ъ, всес™az и3 є3диносyщнаz, и3 живоначaльнаz трbца, є3ди1но б9ество2 и3 цrтво: да бlгослови1тъ вaсъ, и3 да подaстъ вaмъ долгожи1тіе, преспёzніе животA и3 вёры, и3 да и3сп0лнитъ вaсъ всёхъ сyщихъ на земли2 благи1хъ: да спод0битъ вaсъ получи1ти њбэщ†ннаz нб7снаz благA, мlтвами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ, ґми1нь.

Тaже, Премyдрость:

Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е:

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:

ГDи, поми1луй, три1жды. Благослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ.

И$же въ кaнэ галілeйстэй пришeствіемъ свои1мъ чeстенъ брaкъ показaвый, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, с™hхъ равноапcльныхъ кwнстантjна и3 є3лeны, с™aгw великомyченика прок0піа, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.

3

Знайшли помилку