...
Требник

Глава 29. Моли́тва над гумно́м

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва над гумно́м

Го́споди Бо́же на́ш, исто́чниче благи́х, повеле́вый земли́ извести́ пло́д, благоутро́бия ра́ди твоего́ и бла́гости, благослови́ и умно́жи и гумно́ сие́, и плодоноше́ние рабо́в Твои́х: испо́лни сокро́вища и́х вся́каго блага́го плода́, пшени́цы, вина́ и еле́а, и сохрани́ и́х от вся́каго искуше́ния, со все́ми су́щими у ни́х, и просвети́ и́х в позна́нии Твое́м, да благоуго́дни Тебе́ бы́вше, сподо́бятся ве́чных Твои́х бла́г: я́ко благослови́ся Твое́ и́мя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва над8 гумн0мъ

ГDи б9е нaшъ, и3ст0чниче бlги1хъ, повелёвый земли2 и3звести2 пл0дъ, бlгоутр0біz рaди твоегw2 и3 бlгости, бlгослови2 и3 ўмн0жи и3 гумно2 сіE, и3 плодоношeніе рабHвъ твои1хъ: и3сп0лни сокрHвища и4хъ всsкагw бlгaгw плодA, пшени1цы, вінA и3 є3лeа, и3 сохрани2 и5хъ t всsкагw и3скушeніz, со всёми сyщими ў ни1хъ, и3 просвэти2 и5хъ въ познaніи твоeмъ, да бlгоуг0дни тебЁ бhвше, спод0бzтсz вёчныхъ твои1хъ бл†гъ: ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку