...
Требник

Глава 29. Чи́н благослове́ния и освяще́ния сосу́дов служе́бных: си́есть ди́скоса, ча́ши, звезди́цы и лжи́цы, с тремя́ и́х покро́вцы, предложе́нных вку́пе

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н благослове́ния и освяще́ния сосу́дов служе́бных: си́есть ди́скоса, ча́ши, звезди́цы и лжи́цы, с тремя́ и́х покро́вцы, предложе́нных вку́пе

Поста́влену су́щу столу́ и че́стно покры́ту пред святы́ми враты́, полага́ются на не́м сосу́ды. Иере́й, оде́ян в епитрахи́ль и фело́нь, с кади́льницею исхо́дит святы́ми враты́, и покади́в крестообра́зно, начина́ет обы́чно:

Благослове́н Бо́г на́ш: Чте́ц же чте́т: Царю́ небе́сный: Трисвято́е: И по О́тче на́ш: Иере́й: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: три́жды.

И псало́м 22:

Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́зл тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ уте́шиста. угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне́: ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в до́м Госпо́день, в долготу́ дни́й.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́:

Влады́ко Вседержи́телю Го́споди Бо́же на́ш, пода́вый моисе́ю рабу́ Твоему́ зако́н, оправда́ния же и слу́жбы, и в святи́лищи твое́м, в сла́ву пресвято́му и́мени твоему́ сооруже́нном, сосу́ды зла́ты и сре́бряны к приноше́нию разли́чных же́ртв тебе́ и́стинному Бо́гу на́шему [я́же бы́ша се́нь и о́браз ны́нешней и́стинной безкро́вной на́шей же́ртвы] твори́ти и освяти́ти повеле́л еси́. Ты́ Са́м и ны́не человеколю́бче Го́споди, благослови́ ди́скос се́й, ча́шу, звезди́цу и лжи́цу с покро́вами и́х, и освяти́ я́ си́лою, де́йством и благода́тию всесвята́го и животворя́щаго твоего́ ду́ха, я́ко да прино́сится тебе́ на ни́х и́стинная, жива́я, безкро́вная и слове́сная же́ртва, пресвято́е те́ло вели́каго Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́, Сы́на твоего́, и́же на́с де́ля и на́шего ра́ди спасе́ния тебе́ Бо́гу и Отцу́ своему́ еди́ною самаго́ себе́ в же́ртву благоприя́тну на кре́стном же́ртвеннице принесе́. Тебе́ бо с ни́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, подоба́ет вся́ческая сла́ва, че́сть и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же, прекло́нь главу́, глаго́лет моли́тву сию́ та́йно:

Го́споди Бо́же на́ш, при́зри ны́не на моли́тву недосто́йнаго мене́ раба́ Твоего́, и низпосли́ бога́тство благослове́ния твоего́ на сосу́ды сия́, и освяти́ я́ Ду́хом Твои́м Святы́м во окропле́нии свяще́нныя сея́ воды́, во е́же бы́ти и́м досто́йное вмести́лище Пречи́стаго те́ла, и честны́я кро́ве Христа́ Твоего́.

И возглаша́ет: Ты́ бо еси́ исто́чник освяще́ния, и тебе́ со единоро́дным Сы́ном, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

И а́бие кропи́т сосу́ды свяще́нною водо́ю, глаго́ля:

Освяща́ются сосу́ды сия́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

А́ще у́бо служи́ти а́бие и́мать, взе́млет са́м сосу́ды, и вно́сит я́ в олта́рь, и поста́вив на же́ртвеннице, слу́жит и́ми. А́ще же служи́ти не бу́дет, сотвори́в обы́чно дневны́й отпу́ст, вно́сит сосу́ды в олта́рь.

Чи1нъ бlгословeніz и3 њсщ7eніz сосyдwвъ служeбныхъ: сjесть дjскоса, чaши, ѕвэзди1цы и3 лжи1цы, съ тремS и4хъ покр0вцы, предложeнныхъ вкyпэ

Постaвлену сyщу столY и3 чeстнw покрhту пред8 с™hми враты2, полагaютсz на нeмъ сосyды. Їерeй, њдёzнъ въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь, съ кади1льницею и3сх0дитъ с™hми враты2, и3 покади1въ кrтоwбрaзнw, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ же чтeтъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ:

Їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво:

ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ к7в:

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень, въ долготY днjй.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй же чтeтъ мlтву сію2:

ВLко вседержи1телю гDи б9е нaшъ, подaвый мwmсeю рабY твоемY зак0нъ, њправд†ніz же и3 сл{жбы, и3 въ с™и1лищи твоeмъ, въ слaву прес™0му и4мени твоемY соwружeнномъ, сосyды злaты и3 срeбрzны къ приношeнію разли1чныхъ жeртвъ тебЁ и4стинному бGу нaшему (±же бhша сёнь и3 w4бразъ нhнэшней и4стинной безкр0вной нaшей жeртвы) твори1ти и3 њс™и1ти повелёлъ є3си2. Ты2 сaмъ и3 нhнэ чlвэколю1бче гDи, бlгослови2 дjскосъ сeй, чaшу, ѕвэзди1цу и3 лжи1цу съ покр0вами и4хъ, и3 њс™и2 | си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію всес™aгw и3 животворsщагw твоегw2 д¦а, ћкw да прин0ситсz тебЁ на ни1хъ и4стиннаz, живaz, безкр0внаz и3 словeснаz жeртва, прес™0е тёло вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, сн7а твоегw2, и4же нaсъ дёлz и3 нaшегw рaди сп7сeніz тебЁ бGу и3 nц7Y своемY є3ди1ною самаго2 себE въ жeртву бlгопріsтну на крeстномъ жeртвенницэ принесE. Тебё бо съ ни1мъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, подобaетъ всsческаz слaва, чeсть и3 поклонeніе нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй же, прекл0нь главY, глаг0летъ мlтву сію2 тaйнw:

ГDи б9е нaшъ, при1зри нhнэ на мlтву недост0йнагw менE рабA твоегw2, и3 низпосли2 богaтство бlгословeніz твоегw2 на сосyды сі‰, и3 њс™и2 | д¦омъ твои1мъ с™hмъ во њкроплeніи сщ7eнныz сеS воды2, во є4же бhти и5мъ дост0йное вмэсти1лище пречcтагw тёла, и3 чcтнhz кр0ве хrтA твоегw2.

И# возглашaетъ: Тh бо є3си2 и3ст0чникъ њсщ7eніz, и3 тебЁ со є3динор0днымъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе кропи1тъ сосyды сщ7eнною вод0ю, глаг0лz:

Њсщ7aютсz сосyды сі‰ бlгодaтію прес™aгw д¦а, њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

Ѓще ќбw служи1ти ѓбіе и4мать, взeмлетъ сaмъ сосyды, и3 вн0ситъ | въ nлтaрь, и3 постaвивъ на жeртвенницэ, слyжитъ и4ми. Ѓще же служи1ти не бyдетъ, сотвори1въ nбhчнw дневнhй tпyстъ, вн0ситъ сосyды въ nлтaрь.

Вёстно же бyди, ћкw ѓще и3 є3ли1жды сосyды сі‰ служє1бныz њбновлены2, и3ли2 и3зчи1щены бyдутъ рук0ю не сщ7eнною, толи1жды сицевhмъ преднапи1саннымъ бlгословeніемъ бlгослови1ти, и3 с™и1ти | подобaетъ: и4бо и3нaкw творS, q їерeе, смeртнw согрэши1ши, ћкw ўничижи1тель хrт0выхъ т†инъ.

Знайшли помилку