...
Требник

Глава 28. Моли́тва над се́янием

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва над се́янием

Го́споди Бо́же на́ш, от Пречи́стыя и пребога́тыя дла́ни твоея́, предлежа́щее пред очи́ма твои́ма се́мен подая́ние принесо́хом Влады́ко, и сему́ тебе́ вручи́тися мо́лимся: не бо́ сме́яхом в безду́шных земли́ не́дрех заключи́ти сия́, а́ще не воззри́м на повеле́ние твоего́ вели́чества, повелева́ющее роди́ти, и прозяба́ти земли́, и да́ти се́мена се́ющему, и хле́б в сне́дь. и ны́не мо́лимся тебе́ Бо́же на́ш, услы́ши ны́ моля́щыяся тебе́, и отве́рзи на́м сокро́вище твое́ вели́кое, и благо́е, и небе́сное, и изле́й благослове́ние Твое́, доне́леже удовли́мся по нело́жным твои́м обеща́нием: и отжени́ от на́с вся́ снеда́ющая пло́д на́ш земны́й, и вся́кое наказа́ние пра́ведно наводи́мое на ны́, гре́х ра́ди на́ших: и бога́тыя твоя́ щедро́ты низпосли́ на вся́ лю́ди твоя́, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, и с пресвяты́м и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва над8 сёzніемъ

ГDи б9е нaшъ, t пречcтыz и3 пребогaтыz длaни твоеS, предлежaщее пред8 nчи1ма твои1ма сёменъ подаsніе принес0хомъ вLко, и3 семY тебЁ вручи1тисz м0лимсz: не бо2 смёzхомъ въ бездyшныхъ земли2 нёдрэхъ заключи1ти сі‰, ѓще не воззри1мъ на повелёніе твоегw2 вели1чества, повелэвaющее роди1ти, и3 прозzбaти земли2, и3 дaти сёмена сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь. И# нhнэ м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, ўслhши ны2 молsщыzсz тебЁ, и3 tвeрзи нaмъ сокр0вище твоE вели1кое, и3 бlг0е, и3 нбcное, и3 и3злeй бlгословeніе твоE, донeлэже ўдовли1мсz по нелHжнымъ твои6мъ њбэщaніємъ: и3 tжени2 t нaсъ вс‰ снэд†ющаz пл0дъ нaшъ земнhй, и3 всsкое наказaніе прaведнw наводи1мое на ны2, грBхъ рaди нaшихъ: и3 бог†тыz тво‰ щедрHты низпосли2 на вс‰ лю1ди тво‰, бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.