...
Требник

Глава 11. После́дование над пе́щию

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование над пе́щию

Твори́т свяще́нник освяще́ние воды́ ма́лое.

По освяще́нии же глаго́лет моли́твы:

Го́споду помо́лимся.

Бо́же ве́чный, и́же се́дмь седмери́цею разжже́нную пе́щь, и пла́мень и́же в вавило́не на ро́су преложи́л еси́, и вве́рженныя в ню́ от царя́ навуходоно́сора, святы́я три́ о́троки, ана́нию, аза́рию и мисаи́ла, це́лы сохрани́вый: Са́м благослови́ и пе́щь сию́ вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости, и благослови́ в не́й дела́ ру́к рабо́в Твои́х, и благопоспеши́ я́ благодея́нием твои́м, и испра́ви я́ по мно́жеству щедро́т Твои́х: моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́: предста́тельством превели́ких чинонача́льник михаи́ла и гаврии́ла, и все́х небе́сных си́л безпло́тных: честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол: свята́го священному́ченика киприа́на: и́же во святы́х отца́ на́шего никола́а, архиепи́скопа мирлики́йскаго чудотво́рца, и все́х святы́х.

Я́ко Ты́ еси́ благословля́яй, и освяща́яй вся́ческая Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва ина́я:

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, Иже в высо́ких живы́й, и на смире́нныя призира́яй: благослови́вый до́м лава́нов вхо́дом Иа́ковлим, и до́м пентефри́ин вхо́дом ио́сифовым: благослови́вый до́м ави́дов вхо́дом ковче́га: Иже вочелове́чением Христа́ Твоего́, спасе́ние бы́в до́му закхе́ову: Са́м благослови́ пе́щь сию́ и де́йствующыя ю́, Твои́м стра́хом соблюди́, и невреди́мы и́х от сопротиволежа́щих сохрани́, и Твое́ благослове́ние с высоты́ жили́ща Твоего́ низпосли́ и́м, и благослови́, и умно́жи дела́ ру́к и́х, да всегда́ благода́рно сла́вим Всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Та́же глаго́лет проше́ние:

Поми́луй на́с Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии грехо́в рабо́в Твои́х и́мярек, и о е́же благослови́тися и умно́житися дело́м ру́к тружда́ющихся о пе́щи се́й, мо́лим Ти ся Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Го́споди поми́луй, три́жды.

Услы́ши ны́ Бо́же спаси́телю на́ш, упова́ние все́х конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди Влады́ко о гресе́х на́ших, и поми́луй ны́: ми́лостив бо и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И окропля́ет пе́щь и су́щыя та́мо. Та́же твори́т отпу́ст.

Послёдованіе над8 пeщію

Твори1тъ сщ7eнникъ њсщ7eніе воды2 мaлое.

По њсщ7eніи же глаг0летъ мlтвы:

ГDу пом0лимсz.

Б9е вёчный, и4же сeдмь седмери1цею разжжeнную пeщь, и3 плaмень и4же въ вавmлHнэ на р0су преложи1лъ є3си2, и3 ввeржєнныz въ ню2 t царS навуходон0сора, с™ы6z три2 џтроки, ґнaнію, ґзaрію и3 місаи1ла, цёлы сохрани1вый: сaмъ бlгослови2 и3 пeщь сію2 вели1кіz рaди твоеS млcти, и3 бlгослови2 въ нeй дэлA рyкъ рабHвъ твои1хъ, и3 бlгопоспэши2 | бlгодэsніемъ твои1мъ, и3 и3спрaви | по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствомъ превели1кихъ чинонач†льникъ міхаи1ла и3 гавріи1ла, и3 всёхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: с™aгw сщ7енном§нка кmпріaна: и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа, ґрхіепjскопа мmрлmкjйскагw чудотв0рца, и3 всёхъ с™hхъ.

Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй, и3 њсщ7azй всsчєскаz б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz:

ВLко гDи б9е нaшъ, и4же въ выс0кихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй: бlгослови1вый д0мъ лавaновъ вх0домъ їaкwвлимъ, и3 д0мъ пентефрjинъ вх0домъ їHсифовымъ: бlгослови1вый д0мъ ґви1довъ вх0домъ ковчeга: и4же вочlвёченіемъ хrтA твоегw2, сп7сeніе бhвъ д0му закхeову: сaмъ бlгослови2 пeщь сію2 и3 дёйствующыz ю5, твои1мъ стрaхомъ соблюди2, и3 невреди1мы и5хъ t сопротиволежaщихъ сохрани2, и3 твоE бlгословeніе съ высоты2 жили1ща твоегw2 низпосли2 и5мъ, и3 бlгослови2, и3 ўмн0жи дэлA рyкъ и4хъ, да всегдA бlгодaрнw слaвимъ всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже глаг0летъ прошeніе:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи грэхHвъ рабHвъ твои1хъ и4м>къ, и3 њ є4же бlгослови1тисz и3 ўмн0житисz дэлHмъ рyкъ труждaющихсz њ пeщи сeй, м0лимъ ти сz гDи, ўслhши и3 поми1луй.

ГDи поми1луй, три1жды.

Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 млcтивъ, млcтивъ бyди вLко њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны2: млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# њкроплsетъ пeщь и3 сyщыz тaмw. Тaже твори1тъ tпyстъ.

Знайшли помилку