...
Требник

Глава 1. Моли́тва на вся́кую не́мощь

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва на вся́кую не́мощь

Влады́ко Вседержи́телю, врачу́ ду́ш и теле́с, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй, бра́та на́шего и́мярек, немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю: простри́ мы́шцу твою́ испо́лнену исцеле́ния и врачбы́: и исцели́ его́, возставля́яй от одра́ и не́мощи, запрети́ ду́ху не́мощи, отста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, вся́ку ра́ну, вся́ку огне́вицу и тряса́вицу: и а́ще е́сть в не́м согреше́ние, или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ твоего́ ра́ди человеколю́бия. е́й Го́споди, пощади́ созда́ние твое́ во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, с Ни́мже благослове́н еси́, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва на всsкую нeмощь

ВLко вседержи1телю, врачY дyшъ и3 тэлeсъ, смирszй и3 возносsй, наказyzй и3 пaки и3сцэлszй, брaта нaшего и4м>къ, немощствyюща посэти2 млcтію твоeю: простри2 мhшцу твою2 и3сп0лнену и3сцэлeніz и3 врачбы2: и3 и3сцэли2 є3го2, возставлszй t nдрA и3 нeмощи, запрети2 дyху нeмощи, tстaви t негw2 всsку ћзву, всsку болёзнь, всsку рaну, всsку nгнeвицу и3 трzсaвицу: и3 ѓще є4сть въ нeмъ согрэшeніе, и3ли2 беззак0ніе, њслaби, њстaви, прости2 твоегw2 рaди человэколю1біz. Е$й гDи, пощади2 создaніе твоE во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.