Служебник

Вечірня

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Пришед иерей во храм святый и наложив на себя епитрахиль, стоя пред царскими враты, глаголет:

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И учиненный чтец глаголет:

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

Возглас:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И 9-й час.

По немже отпуста не бывает, но глаголет иерей начало:

Благослове́н Бог наш:

И чтец: Ами́нь. Прииди́те, поклони́мся: И псалом 103: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой:

На Велицей вечерни диакон: Воста́ните!

Лик: Го́споди, благослови́!

Иерей: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Клирицы в олтаре: Прииди́те, поклони́мся: Трижды. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди:

Иерей же, пред святыми дверьми став откровенною главою, глаголет молитвы светильничныя.

Молитва первая:

Го́споди ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́ве и многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу, и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися и́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди: си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти, и утеша́ти, и спаса́ти вся упова́ющия во и́мя свято́е Твое́.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши нас, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши нас, но сотвори́ с на́ми по ми́лости Твое́й, врачу́ и исцели́телю душ на́ших. Наста́ви нас ко приста́нищу хоте́ния Твоего́, просвети́ о́чи серде́ц на́ших в позна́ние Твоея́ и́стины; и да́руй нам про́чее настоя́щаго дне ми́рное и безгре́шное, и все вре́мя живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы и всех святы́х.

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия:

Го́споди Бо́же наш, помяни́ нас, гре́шных и непотре́бных раб Твои́х, внегда́ призыва́ти нам свято́е и́мя Твое́, и не посрами́ нас от ча́яния ми́лости Твоея́, но да́руй нам, Го́споди, вся я́же ко спасе́нию проше́ния, и сподо́би нас люби́ти, и боя́тися Тебе́ от всего́ се́рдца на́шего, и твори́ти во всех во́лю Твою́.

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая:

Немо́лчными пе́сньми и непреста́нными славословле́ньми от святы́х Си́л воспева́емый, испо́лни уста́ на́ша хвале́ния Твоего́, е́же пода́ти вели́чествие и́мени Твоему́ свято́му. И да́ждь нам уча́стие и насле́дие со все́ми боя́щимися Тебе́ и́стиною, и храня́щими за́поведи Твоя́, моли́твами святы́я Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая:

Го́споди, Го́споди, пречи́стою Твое́ю дла́нию содержа́й вся́ческая, долготерпя́й на всех нас, и ка́яйся о зло́бах на́ших, помяни́ щедро́ты Твоя́, и ми́лость Твою́, посети́ ны Твое́ю бла́гостию и да́ждь нам избежа́ти и про́чее настоя́щаго дне Твое́ю благода́тию от разли́чных ко́зней лука́ваго, и ненаве́тну жизнь на́шу соблюди́ благода́тию всесвята́го Твоего́ Ду́ха.

Ми́лостию и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая:

Бо́же вели́кий и ди́вный, неисповеди́мою бла́гостию и бога́тым про́мыслом управля́яй вся́ческая, и мирска́я нам блага́я дарова́вый, и поручи́вый нам обеща́нное Ца́рство, обеща́нными благи́ми; путесотвори́вый нам и дне преше́дшую ча́сть от вся́каго уклони́тися зла: да́руй нам и про́чее непоро́чно соверши́ти, пред свято́ю сла́вою Твое́ю, пе́ти Тя, Еди́наго блага́го и человеколюби́ваго Бо́га на́шего.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седмая:

Бо́же вели́кий и вы́шний, Еди́н име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пнем, всю́ тварь прему́дростию созда́вый, раздели́вый между́ све́том и между́ тьмо́ю, и со́лнце положи́вый во о́бласть дне, луну́ же и зве́зды во о́бласть но́щи, сподо́бивый нас, гре́шных, и в настоя́щий ча́с предвари́ти лице́ Твое́ испове́данием, и вече́рнее Тебе́ славосло́вие принести́. Сам, Человеколю́бче, испра́ви моли́тву на́шу я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и приими́ ю́ в воню́ благоуха́ния, пода́ждь же нам настоя́щий ве́чер, и приходя́щую но́щь ми́рну, облецы́ ны во ору́жие све́та, изба́ви ны от стра́ха нощна́го и вся́кия ве́щи, во тьме́ преходя́щия, и да́ждь со́н, его́же во упокое́ние не́мощи на́шей дарова́л еси́, вся́каго мечта́ния диа́воля отчужде́нный. Ей Влады́ко, благи́х пода́телю, да и на ло́жах на́ших умиля́ющеся, помина́ем в нощи́ и́мя Твое́, и поуче́нием Твои́х за́поведей просвеща́еми, в ра́дости душе́вней воста́нем ко славосло́вию Твоея́ бла́гости, моле́ния и молитвы Твоему́ благоутро́бию принося́ще, о свои́х согреше́ниих и всех люде́й Твои́х, я́же моли́твами святы́я Богоро́дицы, ми́лостию посети́.

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исполншуся же предначинательному псалму, глаголет священник или диакон, аще есть, изшед северною страною и став на обычном месте амвона, ектению сию:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Господи́не  и отце́ на́шем блаже́ннейшем митрополи́те (имярек), и о  Господи́не высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь, и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже кафисму. И по кафисме изшед диакон северною дверию, глаголет малую ектению:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает священник:

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже, Го́споди, воззва́х: поется на глас стихир. Таже стихиры. Сла́ва, и ны́не:

Молитва входа:

Ве́чер, и зау́тра, и полу́дне, хва́лим, благослови́м, благодари́м и мо́лимся Тебе́, Влады́ко всех: испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ в помышле́ния лука́вствия, но изба́ви нас от всех ловя́щих ду́ши на́ша, я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи наши, и на Тя́ упова́хом, да не посрами́ши нас, Бо́же наш.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже благословляет вход.

И возглашает диакон: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

По входе же, положив обычный поклон, диакон, аще же несть, священник, глаголет прокимен дне.

В неделю вечера, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода, / вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В понедельник вечера, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во вторник вечера, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

В среду вечера, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

В четверток вечера, глас 6:

По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

В пяток вечера, глас 7:

Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Аще же есть суббота вечера, глаголет на глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Подобает ведати, яко аще прилучится Четыредесятница, или Аллилу́иа, вместо прокименов седмицы, поем сия.

В понедельник вечера: Аллилуиа, трижды, во глас 6.

Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Мы же высочайшим гласом: Аллилу́иа.

Во вторник и в четверток вечера: Аллилуиа.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

В среду вечера: Аллилуиа.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

Обращся же священник к западу, согбене имеяй руце, стоит ожидаяй исполнения прокимена, таже покланяется, и отходит на место свое. По прокимне же, глаголет диакон, аще есть, изшед северною страною (иерей же внутрь олтаря стоит пред святою трапезою):

Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о господи́не и отце́ на́шем Блаже́ннейшем Митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглашает священник:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей:

Диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И священник возглашает:

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Ми́р всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва главоприклонения:

Го́споди Бо́же наш, приклони́вый небеса́ и соше́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, при́зри на рабы́ Твоя́ и на достоя́ние Твое́. Тебе́ бо стра́шному и человеколю́бцу судии́, Твои́ раби́ подклони́ша главы́, своя́ же покори́ша вы́я, не от челове́к ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще ми́лости и Твоего́ ча́юще спасе́ния, я́же сохрани́ на вся́кое вре́мя и по настоя́щем ве́чере, и в приходя́щую но́щь, от вся́каго врага́, от вся́каго проти́внаго де́йства диа́вольскаго и от помышле́ний су́етных, и воспомина́ний лука́вых.

Таже возглашает священник: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже исходим в притвор, поюще стихиру храма или праздника, совершающе литию. Священник же и диакон с кадильницею исходят вкупе северною страною, предыдут же им со двема лампадома. Сла́ва, святаго. И ны́не, Богородичен. И по сих глаголет диакон (аще ли несть диакона, священник) молитвы сия:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Руси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, 40.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, благочести́вых лю́дех и власте́х ея́, о держа́ве, побе́де, пребыва́нии, ми́ре, здра́вии, спасе́нии их, и Го́споду Бо́гу на́шему наипа́че поспеши́ти и пособи́ти во всех и покори́ти под но́зе их вся́каго врага́ и супоста́та.

Лик: Го́споди, поми́луй, 30.

Еще́ мо́лимся о Господи́не  и отце́ на́шем блаже́ннейшем митрополи́те (имярек), и о  Господи́не высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), (аще же во обители: и о архимандри́те, или игу́мене на́шем имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем (или ве́си сея́ и живу́щих в ней, или святы́я оби́тели сея́ и живу́щих в ней); о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем (аще же во обители: во святе́й оби́тели сей) рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй, 50.

Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́ (или ве́си сей), и свято́му хра́му сему́ (аще же во обители: святе́й оби́тели сей), и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Таже поминает, яже хощет, живыя и мертвыя, тайно. Таже:

Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И всем приклоньшим главы, молится священник велегласно:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Руси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мiр Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Таже начинаем стихиры стиховны, и поюще входим во храм. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Таже, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Возглашает священник:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И мы отпустительный тропарь:

Богоро́дице Де́во: глаголем трижды.

Предлагаются же на уготованном столе ради благословения пять хлебов, пшеница, и два сосуда на сие устроенныя: един исполнен вина от плода лознаго, другий же елеа. Диакон же кадит окрест стола, и иерея. Иерей же, взем един хлеб, знаменует им прочия хлебы и глаголет молитву сию велегласно:

Егда же глаголет: Сам благослови́, тогда десницею указует на предложенныя хлебы, пшеницу, вино и елей.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия, пшени́цу, вино́ и еле́й, и умно́жи сия́ во гра́де сем (или в ве́си сей, или во святе́й оби́тели сей), и во всем ми́ре твое́м, и вкуша́ющия от ни́х верныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И по амине, абие:

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

И глаголем: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: даже до Не лиша́тся вся́каго бла́га.

Священник же отшед стоит пред святыми дверьми. По исполнении же псалма священник к народу глаголет:

Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И абие полагается чтение.

Ведомо же буди, яко благословенный хлеб есть помогательный от всяких зол, аще с верою приемлется.

Увещание:

И се тебе ведомо буди, о иерее! И блюди, да сохраниши: елей сей благословенный второе да не благословиши, ни вино, ни пшеницу, ниже хлебы на втором бдении, но аще вельми мало, новая не у́ благословенная представляй. Елеем же сим, егоже благословил еси, на целовании образа, люди зна́менай. Можеши же и во брашнах сне́сти: вино же испити со благоговением, обаче якоже благословеная. Хлебы же на раздаянии до́ры раздробив раздавай, или в дому честно на трапезе прежде общих брашен яждь. Пшеницу же или сей, или со иною измели, и с благодарением иждиви. Литургисати же сими хлебами или вином, да не дерзнеши, по правилу номоканонному о священнодействии.

Во иныя же дни, аще несть празднества кому, творится на вечерни сице:

По велицей ектении кафисма рядовая. И по кафисме ектения малая. И на Го́споди воззва́х, стихиры. Све́те ти́хий: и прокимен дне, или Аллилу́иа. Таже, Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: И ектения: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу: И на стихо́вне стихиры, и Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. И тропари по уставу чина. И потом ектения: Поми́луй нас, Бо́же:

По возгласе же иерей глаголет: Прему́дрость.

Лик же: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не:

Иерей же, обратився от святых дверей на запад к людем, глаголет отпуст и поминает святаго, егоже есть храм, и святаго, емуже служба поется:

(Воскресы́й из ме́ртвых,) Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Лик поет многолетие.

Аще же есть Четыредесятница или ин пост, и Аллилу́иа пето, глаголем тропари, во глас 4: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся:

Таже, Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И чтец: Ами́нь. Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́:

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже, Трисвятое. И поклоны три. И по О́тче наш:

Возглашает священник:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12 и молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во: Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. И поклоны три. Сла́ва, и ны́не: Таже псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

И посем священник: Прему́дрость. Лик: Досто́йно есть: Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Лик: Честне́йшую Херуви́м: Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает конечный отпуст. Сия же бывают, егда есть Великий пост.

Аще же есть ин пост, и пето Аллилу́иа, по поклонех, и трисвятом, и по возгласе: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: И паки, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст.

Послёдованіе вечeрни.

Пришeдъ їерeй во хрaмъ с™hй, и3 наложи1въ на себE є3пітрахи1ль, стоS пред8 цrкими враты2, глаг0летъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ:

Ґми1нь. Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pалмы2 f7-гw часA.

По нeмъ же tпyста не бывaетъ, но глаг0летъ їерeй начaло:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# чтeцъ: Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz: И# pал0мъ Rг: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й:

[На бдёніи всен0щномъ діaконъ: Востaните!

Ли1къ: ГDи бlгослови2.

Предстоsтель возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# начинaетъ предстоsтель, спою1щей и3 пр0чей брaтіи:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY.

Ли1къ: Бlгослови2 душE моS гDа: Бlгословeнъ є3си2 гDи:]

Їерeй же, пред8 с™hми двeрьми стaвъ tкровeнною глав0ю, глаг0летъ моли6твы свэти6льничныz.

Мlтва пeрваz:

ГDи щeдрый и3 ми1лостивый, долготерпэли1ве и3 многоми1лостиве, внуши2 моли1тву нaшу, и3 вонми2 глaсу молeніz нaшегw: сотвори2 съ нaми знaменіе во блaго, настaви нaсъ на пyть тв0й, є4же ходи1ти во и4стинэ твоeй, возвесели2 сердцA н†ша, во є4же боsтисz и4мене твоегw2 с™aгw. занE вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, и3 нёсть под0бенъ тебЁ въ б0зэхъ гDи: си1ленъ въ ми1лости, и3 бlгъ въ крёпости, во є4же помогaти, и3 ўтэшaти, и3 спасaти вс‰ ўповaющыz во и4мz с™0е твоE.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва вторaz:

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши нaсъ, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши нaсъ: но сотвори2 съ нaми по ми1лости твоeй, врачY и3 и3сцэли1телю дyшъ нaшихъ. настaви нaсъ ко пристaнищу хотёніz твоегw2, просвэти2 џчи сердeцъ нaшихъ въ познaніе твоеS и4стины, и3 дaруй нaмъ пр0чее настоsщагw днE ми1рное и3 безгрёшное, и3 всE врeмz животA нaшегw моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ.

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва трeтіz:

ГDи б9е нaшъ, помzни2 нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ р†бъ твои1хъ, внегдA призывaти нaмъ с™0е и4мz твоE, и3 не посрами2 нaсъ t чazніz ми1лости твоеS: но дaруй нaмъ, гDи, вс‰ ±же ко спасeнію прошє1ніz, и3 спод0би нaсъ люби1ти, и3 боsтисz тебE t всегw2 сeрдца нaшегw, и3 твори1ти во всёхъ в0лю твою2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва четвeртаz:

Нем0лчными пёсньми и3 непрестaнными славословлeньми t с™hхъ си1лъ воспэвaемый, и3сп0лни ўстA н†ша хвалeніz твоегw2, є4же подaти вели1чествіе и4мени твоемY с™0му: и3 дaждь нaмъ ўчaстіе и3 наслёдіе со всёми боsщимисz тебE и4стиною, и3 хранsщими зaпwвэди тво‰, моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва пsтаz:

ГDи, гDи, пречи1стою твоeю длaнію содержaй всsчєскаz, долготерпsй на всёхъ нaсъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ нaшихъ, помzни2 щедрHты тво‰, и3 ми1лость твою2: посэти1 ны твоeю бlгостію и3 дaждь нaмъ и3збэжaти и3 пр0чее настоsщагw днE, твоeю бlгодaтію, t разли1чныхъ к0зней лукaвагw, и3 ненавётну жи1знь нaшу соблюди2 бlгодaтію всес™aгw твоегw2 д¦а.

Ми1лостію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва шестaz:

Б9е вели1кій и3 ди1вный, неисповэди1мою бlгостію и3 богaтымъ пр0мысломъ ўправлszй всsчєскаz, и3 мірск†z нaмъ благ†z даровaвый, и3 поручи1вый нaмъ њбэщaнное цrтво, њбэщaнными бlги1ми путесотвори1вый нaмъ и3 днE прешeдшую чaсть t всsкагw ўклони1тисz ѕлA: дaруй нaмъ и3 пр0чее непор0чнw соверши1ти, пред8 с™0ю слaвою твоeю, пёти тS є3ди1наго бlгaго и3 чlвэколюби1ваго бGа нaшего.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва седмaz:

Б9е вели1кій и3 вhшній, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе, во свётэ живhй непристyпнэмъ, всю2 твaрь премyдростію создaвый, раздэли1вый междY свётомъ и3 междY тм0ю, и3 с0лнце положи1вый во џбласть днE, лунy же и3 ѕвёзды во џбласть н0щи, спод0бивый нaсъ грёшныхъ и3 въ настоsщій чaсъ предвари1ти лицE твоE и3сповёданіемъ, и3 вечeрнее тебЁ славосл0віе принести2: сaмъ чlвэколю1бче, и3спрaви моли1тву нaшу ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 пріими2 ю5 въ воню2 благоухaніz, подaждь же нaмъ настоsщій вeчеръ, и3 приходsщую н0щь ми1рну: њблецh ны во nрyжіе свёта, и3збaви ны2 t стрaха нощнaгw и3 всsкіz вeщи, во тмЁ преходsщіz, и3 дaждь с0нъ, є3г0же во ўпокоeніе нeмощи нaшей даровaлъ є3си2, всsкагw мечтaніz діaволz tчуждeнный. є4й вLко, бlги1хъ подaтелю, да и3 на л0жахъ нaшихъ ўмилsющесz, поминaемъ въ нощи2 и4мz твоE, и3 поучeніемъ твои1хъ зaповэдей просвэщaеми, въ рaдости душeвнэй востaнемъ къ славосл0вію твоеS бlгости, молє1ніz и3 моли6твы твоемY благоутр0бію приносsще, њ свои1хъ согрэшeніихъ и3 всёхъ людeй твои1хъ, ±же моли1твами с™hz бцdы, ми1лостію посэти2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И#сп0лншусz же предначинaтельному pалмY, глаг0летъ сщ7eнникъ и3ли2 діaконъ, ѓще є4сть, и3зшeдъ сёверною стран0ю и3 стaвъ на nбhчномъ мёстэ ґмвHна, є3ктенію2 сію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреw­сщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1­чтэ и3 лю1­дехъ, гDу пом0­лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ, (и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 с™ёй nби1тели сeй,) всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашeніе:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже каfjсму, Бlжeнъ мyжъ:

И# по каfjсмэ и3зшeдъ діaконъ сёверною двeрію, глаг0летъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже, ГDи воззвaхъ: поeтсz на глaсъ стіхи1ръ. Тaже стіхи6ры. Слaва, и3 нhнэ:

Мlтва вх0да:

Вeчеръ, и3 заyтра, и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ и3м0лимсz тебЁ, вLко всёхъ: и3спрaви моли1тву нaшу ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 въ помышлє1ніz лукaвства: но и3збaви нaсъ t всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz, ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи нaши, и3 на тS ўповaхомъ, не посрами2 нaсъ б9е нaшъ.

Возглашeніе:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже бlгословлsетъ вх0дъ.

И# возглашaетъ діaконъ: Премyдрость, пр0сти.

Ли1къ же: Свёте ти1хій с™hz слaвы, / безсмeртнагw, nц7A нбcнагw, / с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE, / пришeдше на зaпадъ с0лнца, / ви1дэвше свётъ вечeрній, / поeмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. / дост0инъ є3си2 во вс‰ временA / пётъ бhти глaсы препод0бными, / сн7е б9ій, жив0тъ даsй: / тёмже мjръ тS слaвитъ.

По вх0дэ же, положи1въ nбhчный покл0нъ ўчинeнный монaхъ, и3ли2 чтeцъ, поeтъ прокjменъ днE.

Въ недёлю вeчера, глaсъ }:

СE нhнэ бlгослови1те гDа / вси2 раби2 гDни.

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, / внегдA воззвaти ми2 къ немY.

Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.

Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Ми1лость твоS, гDи, / поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ тaмw всели1 мz.

Въ срeду вeчера, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE спаси1 мz, / и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа / сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2, / и3 ми1лость твоS предвари1тъ мS.

Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.

Ѓще же є4сть суббHта вeчера, глаг0летъ:

ГDь воцRи1сz, / въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ±же не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще прилучи1тсz м7-ца, и3ли2 Ґллилyіа, вмёстw прокjменwвъ седми1цы, поeмъ сі‰.

Въ пнdльникъ вeчера:
Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ ѕ7.

Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ.

Мh же высочaйшимъ глaсомъ: Ґллилyіа.

Во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію н0гу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

Въ срeду вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

[Ѓще комY и4мать бhти бдёніе, и3ли2 полmелeй, чтyтсz парєміи2 прaзднику и3ли2 с™0му.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе парєміи2.

И# пaки діaконъ: В0нмемъ.

И# чтeцъ глаг0летъ парємію2.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Е#ктеніA сугyбаz: Рцeмъ вси2 t всеS души2:]

Њбрaщсz же сщ7eнникъ къ зaпаду, согбeнэ и3мёzй рyцэ, стои1тъ њжидazй и3сполнeніz прокjмена: тaже покланsетсz, и3 tх0дитъ на мёсто своE. По прокjмнэ же, глаг0летъ діaконъ, ѓще є4сть, и3зшeдъ сёверною стран0ю (їерeй же внyтрь nлтарS стои1тъ пред8 с™0ю трапeзою):

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чтcотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 (ѓще во њби1тели: с™hz nби1тели сеS) и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 (ѓще во њби1тели: с™hz nби1тели сеS).

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй:

Діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

И# сщ7eнникъ возглашaетъ:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Моли1тва главопреклонeніz:

ГDи б9е нaшъ, приклони1вый нб7сA и3 сошeдый на спасeніе р0да человёческагw, при1зри на рабы6 тво‰, и3 на достоsніе твоE. тебё бо стрaшному и3 чlвэколю1бцу судіи2, твои2 раби2 поклони1ша главы6, сво‰ же покори1ша вы6z, не t человBкъ њжидaюще п0мощи, но твоеS просsще ми1лости, и3 твоегw2 чaюще спасeніz: ±же сохрани2 на всsкое врeмz, и3 по настоsщемъ вeчерэ и3 въ приходsщую н0щь, t всsкагw врагA, t всsкагw проти1внагw дёйства діaвольскагw, и3 t помышлeній сyетныхъ, и3 воспоминaній лукaвыхъ.

Тaже возглашaетъ сщ7eнникъ:

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 благословeна и3 препрослaвлена, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1ще стіхи1ру хрaма и3ли2 прaздника, совершaюще літjю. Сщ7eнникъ же и3 діaконъ съ кади1льницею и3сх0дzтъ вкyпэ сёверною стран0ю, пред8и1дутъ же и5мъ со двэмA лампaдома: с™ы6мъ же двeремъ затворє1нымъ сyщымъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# по си1хъ глаг0летъ діaконъ, ѓще ли нёсть діaкона, сщ7eнникъ, мlтвы сі‰:

Спаси2 б9е лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE: посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ, и3 низпосли2 на ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS, многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, м7.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, бlгочeстівыхъ лю1дехъ, властёхъ и3 в0инствэ є3S, њ держaвэ, побёдэ, пребывaніи, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи и4хъ, и3 гDу бGу нaшему наипaче поспэши1ти и3 пособи1ти во всёхъ, и3 покори1ти под8 н0зэ и4хъ всsкаго врагA и3 супостaта.

Ли1къ: ГDи поми1луй, l.

Е#щE м0лимсz њ  господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ высокопреwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ (и3ли2 ґрхіепjскопэ, и3ли2 преwсвzщeннэйшемъ є3пjскопэ и4м>къ) (ѓще же во њби1тели: и3 њ ґрхімандрjтэ, и3ли2 и3гyмене нaшемъ и4м>къ:) и3 њ всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ, и3 њ всsкой души2 хrтіaнстэй, скорбsщей же и3 њѕл0бленнэй, ми1лости б9іи и3 п0мощи трeбующей. њ покровeніи с™aгw грaда сегw2, и3 живyщихъ въ нeмъ (и3ли2 вeси сеS и3 живyщихъ въ нeй: и3ли2 с™hz њби1тели сеS и3 живyщихъ въ нeй). њ ми1рэ, и3 состоsніи всегw2 мjра. њ бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквей. њ спасeніи и3 п0мощи со тщaніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ труждaющихсz и3 служaщихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ. њ њстaвльшихсz, и3 во tшeствіи сyщихъ. њ и3сцэлeніи въ нeмощехъ лежaщихъ. њ ўспeніи, њслaбэ, блажeнной пaмzти, и3 њ њставлeніи грэхHвъ всёхъ преждеtшeдшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ. њ и3збавлeніи плэнeнныхъ, и3 њ брaтіzхъ нaшихъ во слyжбахъ сyщихъ, и3 њ всёхъ служaщихъ и3 служи1вшихъ во с™ёй nби1тели сeй, рцeмъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, н7.

Е#щE м0лимсz њ є4же сохрани1тисz грaду семY (и3ли2 вeси сeй), и3 с™0му хрaму семY (ѓще во њби1тели: с™ёй nби1тели сeй), и3 всsкому грaду и3 странЁ t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, и3 междоус0бныz брaни: њ є4же ми1лостиву и3 благоувётливу бhти бlг0му и3 чlвэколюби1вому бGу нaшему, tврати1ти всsкій гнёвъ на ны2 дви1жимый, и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3 прaведнагw своегw2 прещeніz, и3 поми1ловати ны2.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Тaже поминaетъ ±же х0щетъ, живы6z и3 мє1ртвыz, тaйнw.

Тaже: Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 ми1лостивъ, ми1лостивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны2.

Ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже глаг0летъ: Ми1ръ всBмъ.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

И# всBмъ прикл0ншымъ главы6 и3 на зeмлю прини1кшымъ, м0литсz сщ7eнникъ велеглaснw:

ВLко многомлcтиве гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, бlгопріsтну сотвори2 моли1тву нaшу, дaруй нaмъ њставлeніе прегрэшeній нaшихъ, покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоeю, tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3 супостaта, ўмири2 нaшу жи1знь: гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 спаси2 дyшы нaшz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже начинaемъ стіхи6ры стіх0вны, и3 пою1ще вх0димъ въ хрaмъ. Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# мы2 tпусти1тельный тропaрь:

Бцdе дв7о: глаг0лемъ три1жды.

Предлагaютсz же на ўгот0ванномъ столЁ рaди бlгословeніz пsть хлёбwвъ, пшени1ца, и3 двA сос{да на сіE ўстрHенныz: є3ди1нъ и3сп0лненъ вінA t плодA л0знагw, другjй же є3лeа. Діaконъ же кади1тъ џкрестъ столA, и3 настоsтелz т0кмw, и3 їерeа. Їерeй же взeмъ є3ди1нъ хлёбъ, знaменуетъ и4мъ пр0чыz хлёбы, и3 глаг0летъ моли1тву сію2 велеглaснw:

Е#гдA глаг0летъ: Сaмъ благослови2: тогдA десни1цею ўказyетъ на предложє1нныz хлёбы, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во грaдэ сeмъ (и3ли2 въ вёси сeй, и3ли во с™ёй nби1тели сeй) и3 во всeмъ мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# по ґми1нэ, ѓбіе:

Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. три1жды. И# глаг0лемъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: дaже до не лишaтсz всsкагw блaга.

Сщ7eнникъ же tшeдъ стои1тъ пред8 с™hми двeрьми. По и3сполнeніи же pалмA, сщ7eнникъ къ нар0ду глаг0летъ:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 человэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# ѓбіе полагaетсz чтeніе.

Вёдомо же бyди, ћкw бlгословeнный хлёбъ є4сть помогaтельный t всsкихъ ѕHлъ, ѓще съ вёрою пріeмлетсz.

Ўвэщaніе:

И# сE тебЁ вёдомо бyди, q їерeе! и3 блюди2, да сохрани1ши: є3лeй сeй бlгословeнный втор0е да не бlгослови1ши, ни віно2, ни пшени1цу, нижE хлёбы на втор0мъ бдёніи: но ѓще вельми2 мaлw, нHваz не u5 бlгословє1ннаz представлsй. є3лeй же сeй, є3г0же бlгослови1лъ є3си2, ѓще є4сть їкwностaсъ, на цэловaніи џбраза, лю1ди знaменай. м0жеши же и3 въ брaшнахъ снёсти: він0 же и3спи1ти со бlгоговёніемъ, nбaче ћкоже бlгословє1наz. хлёбы же на раздаsніи дwры2 раздроби1въ раздавaй, и3ли2 въ домY чeстнw на трапeзэ прeжде џбщихъ брaшенъ ћждь: пшени1цу же и3ли2 сёй, и3ли2 со и3н0ю и3змели2, и3 съ благодарeніемъ и3ждиви2. Літургисaти же си1ми хлёбами, и3ли2 він0мъ, да не дeрзнеши, по прaвилу номоканHнному њ свzщеннодёйствіи.

Во и3ны6z же дни2, ѓще нёсть прaзднества комY, твори1тсz на вечeрни си1це:

По вели1кой є3ктеніи2 каfjсма рzдовaz, и3 по каfjсмэ є3ктеніA мaлаz. И# на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры. Свёте ти1хій: и3 прокjменъ днE: и3ли2, Ґллилyіа.

Тaже, Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй: И# є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу: И# на стіх0внэ стіхи6ры: и3 Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. И# тропари2 по ўстaву чи1на. И# пот0мъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е:

По возглaсэ же їерeй глаг0летъ: Премyдрость.

Ли1къ же: Бlгослови2.

Їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хрістіaнъ, во вёкъ вёка.

Їерeй: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:

Їерeй же, њбрати1всz њ с™hхъ дверeй на зaпадъ къ лю1демъ, глаг0летъ tпyстъ, и3 поминaетъ с™aго, є3мyже слyжба поeтсz:

оскресhй и3з8 мeртвыхъ] хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# ли1къ поeтъ многолётіе.

Ѓще же є4сть м7-ца, и3ли2 и4нъ п0стъ, и3 Ґллилyіа пёто, глаг0ли тропари2, во глaсъ д7: Бцdе дв7о рaдуйсz:

Тaже, ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Нбcный цRю2, вёру ўтверди2:

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ себЁ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма.

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ вели1кій.

Д¦ъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ вели1кій.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Покл0нъ вели1кій.

Тaже мaлыхъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще себЁ втaй на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки, скончaвъ покл0ны, глаг0лемъ мlтву всю2 вышепи1санную: ГDи и3 вLко животA моегw2: И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тaже, Трис™0е. по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i.

Тaже мlтву: Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво:

Посeмъ: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. три1жды. И# покл0ны G. Слaва, и3 нhнэ:

Тaже pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz:

И# посeмъ: Премyдрость.

Ли1къ: Дост0йно є4сть:

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ конeчный tпyстъ. Сі‰ же бывaютъ, є3гдA є4сть вели1кій п0стъ.

Ѓще же є4сть и4нъ п0стъ, и3 пёто Ґллилyіа, по покл0нэхъ, и3 трис™0мъ, и3 по возглaсэ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: И# пaки, ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ.

На всеношній священик облачається в єпітрахиль і фелон (священномонах — єпітрахиль і мантію), відкриває царські двері й кадить престол, жертовник і вівтар. Перед священиком іде диякон зі свічкою в руках. Тоді диякон виходить із вівтаря, стає перед царськими дверима й виголошує:

Диякон: Встаньте. Господи, благослови.

А священик, стоячи перед престолом, чинить кадилом знак хреста й виголошує:

Священик: Слава Святій, Єдиносущній, і Животворчій, і Нероздільній Тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик кадить іконостас, весь храм і людей. Перед ним іде диякон зі свічкою в руках. Тоді священик повертається до вівтаря, зачиняє царські двері й проказує тихо світильничні молитви. Диякон же виголошує велику єктенію.

На повсякденній і великій вечірні священик, наклавши на себе єпітрахиль, відсуває катапетасму, виходить північними дверима і, ставши перед зачиненими царськими дверима, робить малий поклін і виголошує:

Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Милосердний, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імени Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Священик: Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь. Господи помилуй (12 разів). Слава… і нині…

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога.

Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 103

Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мій, Ти дивно великий. Ти прибрався в славу й красу. Ти одягаєшся в світло, як у ризу, простягаєш небеса, як шатро. Покриваєш водами висоти Твої, обертаєш хмари на колісницю для Себе, на крилах вітру Ти ходиш. Ти твориш духів ангелами Своїми і слугами Своїми — вогненне полум’я. Ти поставив землю на твердій основі її, не захитається вона повік-віки. Безодня, як одежа, покриває її; на горах стоять води. Від наказу Твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають. Підіймаються на гори і сходять на поля в місце, що Ти призначив для них. Ти поклав межу, якої не перейдуть вони, і не вернуться покрити землю. Ярами посилаєш потоки; між горами течуть води. Напувають всіх звірів польових, дикі осли гасять спрагу свою. Над ними витає птаство небесне, голос його лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот Твоїх. Плодами діл Твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для скотини і зело на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино — веселити серце чоловіка, і єлей — намастити лице його, і хліб — підкріпити серце його. Насичуються дерева польові, кедри ливанські, що Ти насадив їх. Там птахи гніздяться, гніздо ж чаплі — найвище. Гори високі для оленів; скелі — захисток для зайців. Ти створив місяць відзначати час, і сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву і ніч настає; тоді бродить вся звірина лісова. Левенята ричать за здобиччю і просять від Бога поживи собі. Сходить сонце — вони вертаються назад і лягають в логовищах своїх. Виходить чоловік для справ своїх і на працю свою до вечора. Як величні діла Твої, Господи!

Все премудро створив Ти; повна земля творіння Твого. Ось море велике й просторе; там безліч гадів і тварі малої й великої. Там плавають кораблі і кити, що Ти створив вигравати в ньому. Всі вони на тебе чекають, що даси їм поживу в свій час. Ти даєш їм — вони збирають; Ти відкриваєш руку Свою – вони добром насичуються. Ти відвертаєш лице Твоє — вони тривожаться; віднімеш дух їх — вони щезнуть, і в прах свій повернуться. Пошлеш Духа Свого — і будуть створені, і відновиш лице землі. Нехай буде слава Господня на віки; звеселиться Господь з діл Своїх. Він погляне на землю — і вона тремтить; торкнеться гір — і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною Йому мова моя, і я звеселюся в Господі. Нехай щезнуть грішники на землі, і беззаконників нехай не буде. Благослови, душе моя, Господа!

Сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву, і ніч настає. Дивні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

А священик, стоячи перед царськими дверима з відкритою головою, проказує тихо:

Світильничні молитви

Молитва перша

Господи Щедрий і Милостивий, Довготерпеливий і Многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого, вчини нам знамення на добро; настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй; звесели серця наші, щоб боятися імени Твого святого, бо Ти Великий єси і твориш чудеса, Ти єси Бог Єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти Сильний у милості і Милосердний в могутності, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім’я Твоє.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва друга

Господи, не суди нас в суворості Твоїй і не карай нас у гніві Твоїм, але вчини з нами, Лікарю й Зцілителю душ наших, з милости Твоєї; веди нас до пристановища волі Твоєї, просвіти очі сердець наших на пізнання істини Твоєї; і даруй нам останок цього дня і ввесь час життя нашого мирний і безгрішний, молитвами святої Богородиці і всіх святих.

Бо Твоя влада і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва третя

Господи Боже наш, пом’яни нас, грішних і негідних рабів Твоїх, коли ми призиваємо святе ім’я Твоє, і не осором нас, що надіємось на милість Твою, але дай нам, Господи, все, чого просимо для спасіння, і сподоби нас любити й боятися Тебе від усього серця нашого та чинити у всьому волю Твою.

Бо Ти Милосердний і Чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва четверта

О Ти, в невмовкних піснях і безупинних славословленнях святими силами оспівуваний, наповни й наші уста хвалою Твоєю, щоб звеличати ім’я святеє Твоє; і дай нам участь і насліддя зо всіма тими, що воістину бояться Тебе і додержують заповідей Твоїх, молитвами святої Богородиці і всіх святих Твоїх.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва п’ята

Господи, Господи, Ти держиш усе пречистою рукою Твоєю, довготерпиш усім нам і вболіваєш над злими вчинками нашими. Пом’яни милосердя Твоє й милість Твою, вияви на нас доброту Твою, і дай нам і в останку дня цього уникнути різних підступів лукавого, і життя наше благодаттю Пресвятого Твого Духа збережи безпечним від спокус.

Милістю й чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословенний Ти з Пресвятим і Милосердним і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва шоста

Боже Великий і Дивний, що невимовною добротою і багатим промислом правиш усім! Ти дарував нам і земні блага, і дав нам запоруку обіцяного Царства вже дарованими нам благами; Ти допоміг нам і за минулий час цього дня уникнути всякого зла, – дай нам і останок прожити безпорочно перед святою славою Твоєю, оспівуючи Тебе, Єдиного Милосердного й Чоловіколюбного Бога нашого.

Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва сьома

Боже Великий і Найвищий, Єдиний Безсмертний, що в світлі неприступнім перебуваєш, — Ти все творіння премудро сотворив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі — ніччю; Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед Тобою з хвалою і вечірнє славослов’я Тобі принести. Сам, Чоловіколюбче Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед Тобою, і, як пахощі, прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить, спокійні. Одягни нас у броню світла. Визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві; і сон, що його Ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських примар. Так, Владико всього, всіх благ Подавче, нехай ми і вночі, на ложах наших каючись, споминаємо ім’я Твоє і, просвіщаючись наукою Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благости, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні й усіх людей Твоїх, на яких милостиво зглянься молитвами святої Богородиці.

Бо Ти Милосердний і Чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Після ж 103-го псалма священик вертається і стає перед престолом, а диякон виходить північними дверима й на середині амвона виголошує велику єктенію. Якщо немає диякона, священик сам виголошує єктенію перед царськими дверима.

Велика або мирна єктенія

Диякон: В спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За спокій всього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За господина і отця нашого Блаженнішого Митрополита (імʼя), і господина нашого (високо) преосвященнішого (ім’я єпархіального архієрея), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд та військо її Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За місто наше (або — село наше, святий монастир наш) і за всяке місто, село і країну і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господеві помолімось.
Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Потім кафизма чергова і мала єктенія, яку диякон виголошує на солеї, а якщо служить сам священик — то у вівтарі. В неділю співаємо кафизму 1 за Уставом або вибрані стихи:

Блажен муж

Блажен муж, що не ходить на раду безбожників. Алилуя (тричі).

Бо знає Господь путь праведників, а шлях безбожників загине. Алилуя (тричі).

Служіть Господеві зі страхом і радійте Йому з трепетом. Алилуя (тричі).

Слава… Алилуя (тричі).

І нині.. Алилуя (тричі).

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Мала єктенія

Диякон: Ще і ще в спокої Господеві помолімось.
Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Твоя є влада і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Після другого антифону й малої єктенії виголос:

Священик: Бо Ти Благий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Після третього антифону й малої єктенії виголос:

Священик: Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

«Господи, я звав Тебе…» Пс. 140

І співається «Господи, я звав Тебе…» на голос стихири.

Господи, я звав Тебе, почуй мене, почуй мене, Господи. Господи, я звав Тебе, почуй мене, зглянься на моління моє, коли я благаю Тебе. Почуй мене, Господи.

Нехай стане молитва моя, наче кадило перед Тобою, здіймання рук моїх — жертва вечірня. Почуй мене, Господи.

Читець: Постав, Господи, охорону устам моїм, і огороди двері в устах моїх. Не допусти серця мого до слів лукавих – виправдовувати мої гріхи, разом з людьми, що роблять беззаконство, щоб не став я спільником пристрастей їх. Нехай навчає мене праведник, це — милість, нехай і докоряє мені; олива ж слів грішника нехай не намастить голови моєї. І молитва моя проти злодіянь їх. Пожерла земля коло каменя суддів їх. Слова ж мої лунають переможно; як скиба землі, розметались вони по землі; розсипались кості їх над пеклом. На Тебе ж, Господи, звернені очі мої; на Тебе надія моя, не відкинь душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, від тенет, що їх наставили беззаконні. У сітку свою впадуть грішники, а я з Тобою її перейду.

Псалом 141

Голосом моїм до Господа взивав я; Голосом моїм до Господа я молився. Розкажу Йому всі жалі мої, і журбу мою Йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, Ти знав стежки мої. На дорозі, що я ходив, поставили сітку для мене. Дивився я навкруги: ніхто не впізнає мене; немає захисту, і ніхто не дбає про душу мою. Я до Тебе взивав, Господи, й казав: Ти — надія моя і доля моя на землі живих. Зглянься на молитву мою, бо я знесилений; спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене.

Потім люди починають співати стихири, коли їх є 10, а читець виголошує черговий стих перед кожною стихирою.

(На 10:) Виведи з темниці душу мою, щоб я славив ім’я Твоє.

Мене чекають праведні, коли Ти явиш милість Твою мені.

Псалом 129

(На 8.) Із глибини взиваю до Тебе, Господи: Господи, почуй голос мій.

Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого.

(На 6:)Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, — Господи, то хто встоїть? Та в Тебе змилування є.

Ради імени Твого надіюся на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє; надіється душа моя на Господа.

(На 4:) Від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої нехай уповає Ізраїль на Господа.

Бо в Господі милість і велике у Нього визволення; Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.

Псалом 116

(На 2.) Хваліть Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди.

Бо велика милість Його над нами й істина Його перебуває вічно.

Слава… (святому, якщо є) і нині.. Богородичний.

Вхід з кадилом

Під час співу стихир диякон кадить вівтар, іконостас і людей, а коли починають співати богородичний, диякон відкриває царські двері, бере кадило, приймає благословення від ієрея, йде поза престолом через північні двері на солею. Священик, поцілувавши святий престол, іде слідом за дияконом і тихо читає молитву входу.

Молитва входу

Ввечері і вранці й опівдні хвалимо і благословимо Тебе, дякуємо і молимось Тобі, Владико всього, Чоловіколюбний Господи: направ молитву нашу, наче кадило перед Тобою, і не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші; бо до Тебе, Господи, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо: не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Диякон стає в царських дверях праворуч священика, тримає кадило лівою рукою, а правою з орарем показує в напрямку святого престолу, і півголосом каже:

Диякон: Благослови, владико, святий вхід.

Священик стиха благословляє рукою вхід:

Священик: Благословен вхід святих Твоїх завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Диякон: Амінь.

Диякон, підносячи кадило правою рукою вгору, виголошує:

Премудрість. Станьмо побожно.

Диякон входить у вівтар і кадить тільки святий престол. За ним у вівтар входить священик, цілуючи малі намісні ікони Христа Спасителя і Богоматері. Обидва цілують престол, ідуть на горне місце і стають там обличчям до людей, диякон ліворуч священика. Люди в цей час співають «Світе тихий».

Світе тихий

Люди: Світе тихий святої слави Безсмертного Отця Небесного, Святого, Блаженного, Ісусе Христе! Доживши до заходу сонця, побачивши світло вечірнє, оспівуємо Отця, Сина, і Святого Духа — Бога. Достойно є повсякчас прославляти Тебе голосами преподобними, Сину Божий, що життя даєш; тим-то й світ Тебе славить.

Прокимен

Після входу, стоячи на горнім місці:

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.

Диякон: Премудрість.

І проказує прокимен дня з стихами, а люди повторюють тільки прокимен.

Повсякденні прокимни

У суботу ввечері, гл. 6:

Господь воцарився, вдягнувся у величність.

Стих: Одягнувся Господь у силу і опоясався.

Стих: Бо Він утвердив вселенну, і не захитається вона.

Стих: Домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні (Пс. 92:1,5).

У неділю ввечері, гл. 8:

Прославляйте нині Господа, всі раби Господні.

Стих: Що стоїте в домі Господньому, у дворах дому Бога нашого (Пс. 133:1).

У понеділок увечері, гл. 4:

Господь почує мене, коли я взиватиму до Нього.

Стих: Коли взиваю я, почує мене Бог правди моєї (Пс. 4:4,2).

У вівторок увечері, гл. 1:

Ласка Твоя, Господи, нехай провадить мене по всі дні життя мого.

Стих: Господь береже мене, і нічого мені не бракуватиме; на місці квітучім, там Він оселив мене.

У середу ввечері, гл. 5:

Боже, в ім’я Твоє спаси мене і в силі Твоїй суди мене.

Стих: Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх (Пс. 53:3-4).

У четвер увечері, гл. 6:

Поміч моя від Господа, що створив небо і землю.

Стих: Я підніс очі мої в гори, звідки прийде поміч моя (Пс. 120:2,1).

У п’ятницю ввечері, гл. 7:

Боже, Ти оборонець мій, і ласка Твоя попередить мене.

Стих: Вирятуй мене від ворогів моїх, Боже, і від напасників моїх визволь мене (Пс. 58:11,2).

У Великому пості, коли співається «Алилуя», замість повсякденних прокимнів співаємо на голос 6:

Алилуя, алилуя, алилуя.

І стихи:

У понеділок увечері:

Господи, не в обуренні Твоїм суди мене і не в гніві Твоїм карай мене (Пс. 37:2).

І на віки вічні. Алилуя.

У вівторок і четвер увечері:

Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо святе воно (Пс. 98:5).

І на віки вічні. Алилуя.

У середу ввечері:

По всій землі пройшов голос їх і до країв вселенної слова їх (Пс. 18:5).

І на віки вічні. Алилуя.

Великі прокимни

Псалом 76, гл. 7

Хто бог великий, як Бог наш! Ти єси Бог, що твориш чудеса.

Стих: Ти показав між народами силу Твою.

Стих: І я сказав: горе моє і зміна правиці Всевишнього.

Стих: Споминатиму діла Господні, згадуватиму чудеса Твої давні (Пс. 76:11-15).

Псалом 113, гл. 7

Бог наш на небесах і на землі все з волі Своєї створив.

Стих: Коли вийшов Ізраїль, дім Якова, із Єгипту, народу чужого, Юдея стала святинею Його.
Стих: Море побачило і побігло, Йордан повернув назад.

Стих: Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, Йордане, що потік назад? (Пс. 113:1-3,4,11).

Псалом 76, гл. 8

Голосом моїм до Господа взивав, голосом моїм до Бога, і Він почув мене.

Стих: В день скорботи моєї шукав я Господа.

Стих: Душа моя не мала втіхи.

Стих: Боже, святі путі Твої (Пс. 76:2-3,14).

Псалом 54, гл. 7

Вислухай, Боже, молитву мою і не зневаж благання мого.

Стих: Прихились і вислухай мене.

Стих: Бо складають вони беззаконня на мене.

Стих: Я ж до Бога взивав, і Господь почув мене ввечері, вранці й опівдні (Пс. 54:2-4,17-18).

Псалом 17, гл. 7

Любитиму Тебе, Господи, сило моя; Господь — твердиня моя, і пристановище моє, і Спаситель мій.

Стих: Бог мій — поміч моя, на Нього моя надія.

Стих: З хвалою призиватиму Господа і від ворогів моїх спасуся.

Стих: Він почув голос мій із храму святого Свого (Пс. 17:2-3,17).

Псалом 60, гл. 8

Дав єси насліддя тим, що бояться Тебе, Господи.

Стих: Від краю землі взиваю до Тебе.

Стих: Знайду захист під покровою крил Твоїх.

Стих: Так я співатиму імені Твоєму повік (Пс. 60:3,5,6,9).

Псалом 68, гл. 8

Не відверни лиця Твого від раба Твого, бо я в журбі, скоро почуй мене, зглянься на душу мою і врятуй її.

Стих: Спасіння Твоє, Боже, нехай прийме мене.

Стих: Побачать це страдники і звеселяться.

Стих: Шукайте Бога — і жива буде душа ваша (Пс. 68:18,30,33).

Паремії

Якщо є читання паремій, диякон виголошує перед заголовком кожного читання:

Диякон: Премудрість.

Читець виголошує заголовок паремії.

Диякон: Будьмо уважні.

Читець виголошує уставне читання, під час якого царські двері закриті. Відкритими лишаються царські двері, коли паремії читаються з Нового Завіту.

Під час читання священик сидить збоку горнього місця, на південь від нього. Під кінець останнього читання іде перед престол. Після прокимна і читання диякон виголошує потрійну єктенію на солеї, а священик стоїть перед престолом. Якщо немає диякона, єктенію виголошує священик перед престолом.

На повсякденній вечірні після прокимна люди співають: «Сподоби, Господи…» (стор. 22).

Потрійна єктенія

Диякон: Промовмо всі з усієї душі і з усього розуміння нашого, промовмо.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Господи, Вседержителю, Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за господина і отця нашого Блаженнішого Митрополита (імʼя), і господина нашого (високо) преосвященнішого (ім’я єпархіального архієрея) і за все у Христі братство наше.
Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за святіших патріярхів православних, за благочестивих і повікнезабутніх князів і гетьманів наших, за вікопомних фундаторів святого храму (в монастирі — святого монастиря) цього і всіх православних отців і братів наших, що тут і повсюди давніше спочили.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього (в монастирі — братії святого монастиря цього).

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за тих, що дари приносять і добро діють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що працюють, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милости.
Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Сподоби, Господи

Сподоби, Господи, в вечір цей без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє повіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Благословен єси, Владико, врозуми мене заповітами Твоїми. Благословен єси, Святий, просвіти мене заповітами Твоїми. Господи, милість Твоя повік, не відкинь творіння рук Твоїх. Тобі належить хвала, Тобі належить співання, Тобі слава належить, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Благальна єктенія

Диякон: Доповнімо вечірню молитву нашу Господеві.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Вечора всього звершеного, святого, спокійного і безгрішного у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Доброго і пожиточного для душ наших і спокою для світу у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Останок життя нашого у спокої та покаянні скінчити у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного, і доброї відповіді на страшному суді Христовім просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Ти Милосердний і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови наші вклонімо перед Господом.

Люди: Тобі, Господи.

Голововклонна молитва

Священик: Господи Боже наш, що небеса прихилив і зійшов для спасіння роду людського, зглянься на рабів Твоїх і на насліддя Твоє, бо перед Тобою, Страшним і Чоловіколюбним Суддею, Твої раби вклонили голови і шиї свої скорили, не від людей надіючись помочі, а від Тебе сподіваючись милости і ждучи Твого спасіння. Збережи їх на всяк час і в вечір цей, і в наступну ніч від усякого ворога, від усякого супротивного чину диявольського, і від помислів суєтних, і уяв лукавих.

(Вголос): Нехай буде влада Царства Твого 6лагословенна і найславніша, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Якщо немає літії, співаються стихири на стиховні. Потім — «Нині відпускаєш», Святий Боже…, Пресвятая Тройце…, Отче наш… І тропарі за Уставом. А після тропарів – на повсякденній вечірні потрійна єктенія «Помилуй нас, Боже…» і відпуст; на великій вечірні — відпуст.

Літія

Якщо правиться літія, то люди починають співати стихири літійні. І далі Слава… святу або святому. І нині… Богородичний.

Під час співу предстоятсль в єпітрахилі і фелоні, інші священики тільки в єпітрахилях, а диякон з кадилом виходять із вівтаря північними дверима до притвору храму. Перед предстоятелем свічконосці несуть два свічники (великі свічки в стоячих свічниках). У притворі предстоятель стає посередині, а інші священики з боків поперед нього. Диякон звершує кадіння храму і вірних та, не поспішаючи, проказує літійну єктенію. Якщо нема диякона, то цю єктенію виголошує священик або священики по черзі.

Літійна єктенія

Диякон: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, навідай світ Твій милістю і милосердям, зміцни силу християн православних і пошли нам милості Твої багаті — молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, силою Чесного і Животворчого Хреста, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, Предтечі й Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова й Іоана Золотоустого, святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир-Лікійського, чудотворця, святих рівноапостольних Мефодія й Кирила, учителів слов’янських, святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги, святих отців наших митрополитів Київських Михаїла, Іларіона, Макарія, Петра, Олексія, Петра, Феодосія Чернігівського, Димитрія Ростовського, Інокентія Іркутського, Йоасафа Білгородського та Іоана Тобольського, святих славних і добропобідних мучеників, святого великомученика Юрія Переможця, святої великомучениці Варвари, святих благовірних князів-страстотерпців Бориса, Гліба та Ігоря, святого преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, Миколи, князя Луцького, Макарія Канівського, Феодора, князя Острозького, святої Юліянїї, княжни Ольшанської, святих Віденських мучеників Антонія, Іоана і Євстафія, преподобних отців наших Антонія й Феодосія та інших чудотворців Печерських, преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського, всіх святих, на землі Українській прославлених, і святих… (храму і дня), святих і праведних богоотців Іоакима і Анни і всіх святих, — молимо Тебе, Многомилостивий Господи, вислухай нас, грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас.

Люди: Господи, помилуй (40 разів).

Диякон: Ще молимось за (все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого)(ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого … (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея), за всечесне священство, Христове дияконство і за все у Христі братство наше, і за всяку душу християнську, скорботну і пригноблену, що милости Божої та помочі потребує; за захист міста цього (або — села нашого, святого монастиря нашого) і тих, що живуть у ньому, за спокій і лад у всьому світі, за добрий стан святих Божих Церков, за спасіння і поміч отцям і братам нашим, що старанно і з страхом Божим трудяться і служать; за покинутих і відсутніх, за зцілення тих, що в немочах лежать; за впокоєння, полегшення, блаженну пам’ять і прощення гріхів православних отців і братів наших, що тут і повсюди раніше спочили; за визволення поневолених, за братів наших по службах сущих і за всіх, що служать і служили у святому храмі цьому, промовмо.

Люди: Господи, помилуй (30 разів).

Диякон: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника, промовмо.

Люди: Господи, помилуй (50 разів).

Диякон: Ще молимось за збереження міста цього (або — села цього, святого монастиря цього) і всякого міста і краю від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужинного та міжусобиці, щоб Милосердний і Чоловіколюбець Бог наш був милостивий та милосердний до нас, щоб одвернув Він усяку кару, що йде на нас, і визволив нас від праведної погрози Своєї і помилував нас.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось, щоб вислухав Господь Бог голос моління нас, грішних, і помилував нас.
Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і, Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас.

Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови наші вклонімо перед Господом.

Люди: Тобі, Господи.

Голововклонна молитва

Священик (голосно): Владико Многомилостивий, Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, силою Чесного і Животворчого Хреста, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святих богоугодників землі Української,… (ім’я святого, на честь якого є храм та день) і всіх святих Твоїх благоприємною створи молитву нашу, даруй нам відпущення гріхів наших, охорони нас покровом крил Твоїх, віджени від нас усякого ворога і супротивника, втихомир життя наше, Господи, помилуй нас і світ Твій і спаси душі наші, як Благий і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь.

Далі люди співають стихири стиховні.

У будні дні (крім передсвята та післясвята) читаються такі стихи (Пс. 122):

Стих 1: До Тебе, що живеш на небесах, звів я очі мої. Ось бо як очі рабів дивляться на руки господарів їх, як очі рабині дивляться на руки господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж доки Він помилує нас.

Стих 2: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто ми наситилися пригноблення. Занадто наситилася душа наша зневаги від ситих і приниження від гордих.

У суботу читаємо стихи (Пс. 92):

Стих 1: Господь воцарився, вдягнувся у величність.

Стих 2: Бо Він утвердив вселенну, і не захитається вона.

Стих 3: Домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні.

У Господські та Богородичні свята читаються стихи свята. Так само й у день пам’яти святого. Після стихир — Слава… і нині… Богородичний.

Священнослужителі стають перед тетраподом, де стоїть всеношник, на якому приготовано для благословення 5 хлібів, пшениця, вино, єлей.

Молитва праведного Симеона Богоприїмця

Люди: Нині відпускаєш у спокої раба Твого, Владико, як і сказав Ти, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що приготував Ти всім людям, світло на просвіту народів і славу людей Твоїх, Ізраїля.

Читець: Святий Боже… Пресвятая Тройце… Отче наш… Священик: Бо Твоє є Царство…

Люди: Амінь.

І співаємо тропар свята тричі (або за Уставом), а диякон (як диякона нема, то священик) тричі кадить тетрапод кругом.

Молитва освячення

Диякон: Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Священик голосно читає молитву; взявши один хліб, хрестить ним інші хліби, а коли проказує: «Благослови і хліби…», — тоді правицею показує на хліби, пшеницю, вино і єлей.

Священик: Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти благословив у пустині п’ять хлібів і п’ять тисяч народу наситив; Сам благослови і хліби ці, пшеницю, вино і єлей і примнож їх у місті (або — селі, в святому монастирі) цьому і в усьому світі Твоєму, а вірних, що їх споживають, освяти. Бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Нехай те буде відомо тобі, священику, що благословенний хліб помагає й хоронить від усього злого, коли його з вірою споживати. І пам’ятай, щоб додержувати пильно: єлею цього благословенного вдруге не благословляй, ні вина, ні пшениці, ані хліба на другій всеношній, але завжди нове. Єлеєм цим, що його благословив, помазуй людей, які цілують образ; можеш із їжею споживати; вино ж випий з побожністю, бо воно благословенне. Хліби, роздробивши, роздавай, або вдома на трапезі перед іншими стравами споживи. Правити ж літургію на цих хлібах, або на вині не смій, згідно з правилами Номоканону про священнодійство. Пшеницю або посій, або з іншою змели і з подякою споживай.

Люди: Нехай буде благословенне ім’я Господнє віднині і довіку (тричі).

Псалом 33

Благословлятиму Господа повсякчас, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя; нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною, і прославимо ім’я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот визволив його. Ангел Господній пильнує тих, що бояться Його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що Благий Господь. Блажен муж, який надіється на Нього. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага.

На постовій вечірні та усіх літургіях цей псалом читається до кінця:

Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас: хто з людей бажає жити і бачити щасливі дні — стримуй язика свого від злого слова, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні до праведних і вуха Його до молитви їх. Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі й пам’ять про них. Взивають праведні і Господь чує їх, і від усіх бід визволяє їх. Близько Господь до зболілих серцем, і покірних духом Він спасає. Багато скорбот у праведника, та від усіх їх спасе його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і жодна з них не поламається. Смерть же грішників страшна, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів Своїх, і не загине ніхто з тих, що надіються на Нього.

Священик: Благословення Господнє на вас Його благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Якщо правиться всеношна служба, то зараз початок утрені: Слава в вишніх Богу… і далі ІІІестипсалміє.

Якщо ж вечірня правиться окремо від утрені, то і велика, і повсякденна вечірня закінчуються так

Відпуст

Диякон: Премудрість.

Люди: Благослови.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру і всіх православних християн на віки вічні.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи помилуй (тричі) Благослови.

Священик: Христос (у неділю — що воскрес із мертвих), Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів, (поминаються святі храму і святі того дня), святих праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь. (Все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого)… (ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого … (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея), настоятеля і парафіян святого храму цього, і всіх православних християн, Господи, збережи на многії літа!

В Україні існує давня традиція, що під час співу цього многоліття священик виходить на солею. Після закінчення його всі люди співають молитовну пісню до Божої Матері:

Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина Чиста і Благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.

У Великому пості, коли співається Алилуя, беремо після Отче наш… оці тропарі:

Гл. 4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Спаса душ наших. (Земний поклін).

Слава… Хрестителю Христовий, усіх нас пом’яни, щоб визволитися нам від беззаконь наших, бо тобі дано ласку молитися за нас. (Земний поклін).

І нині… Молітесь за нас, святі апостоли і всі святі, щоб визволитись нам від лиха і скорботи, вас бо маємо перед Спасом гарячих заступників. (Земний поклін).

Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина Чиста і Благословенна. (Без поклону).

Господи, помилуй (40 p.). Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Благословенний Христос, Бог наш, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Небесний Царю, Церкву укріпи, віру утверди, народи усмири, світ утихомир, місто це (або — село це, монастир цей) добре збережи, і тих, що раніш спочили, в оселях праведних осели, і нас після покаяння й сповіди прийми і помилуй, бо Ти Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь.

Чинимо три земні поклони, читаючи молитву прп. Єфрема Сиріна:

Молитва прп. Єфрема Сиріна

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійности, владолюбства і пустомовства не дай мені (земний поклін). Духа ж чистоти, смиренности, терпеливости і любови дай мені, рабові Твоєму (земний поклін). Так, Господи Царю! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь (земний поклін).

У неділю на вечірні після цих молитов священик виголошує відпуст від «Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі».

В інші дні читається 12 молитов із поясними поклонами:

Боже, очисти мене грішного (малий поклін — 12 разів).

І знов, скінчивши малі поклони, читаємо молитву прп. Єфрема Сиріна:

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійности, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренности, терпеливости і любови дай мені, рабові Твоєму. Так, Господи Царю!

Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. (Земний поклін).

Читець: Святий Боже. Пресвятая Тройце. Отче наш.

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь. Господи, помилуй (12 разів).

Молитва

Всесвятая Тройце, Одноістотна Владо, неподільне Царство, всякого добра Причино, вияви любов і до мене, грішного; зміцни, врозуми серце моє і знищи всю мою скверну; просвіти мою думку, щоб я повсякчас славив, хвалив і поклонявся, і промовляв. Єдин Свят, Єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь.

Люди: Нехай буде благословенне ім’я Господнє віднині і довіку (тричі і три поклони).

Псалом 33: Благословлятиму Господа… (стор. 29)

Псалом 144: Вихвалятиму Тебе…

Священик: Премудрість.

Люди: Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і Матір Бога нашого.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу…

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи, помилуй (тричі). Благослови.

І буває кінцевий відпуст.

Знайшли помилку