Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 5-й день В 7-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 6-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свято́е Богоявле́ние. Крещение Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

При часе́ 5-м дне зна́менует в вели́кое и пото́м во вся тя́жкая. И, собра́вшеся во храм, начина́ем вече́рню и пое́м обы́чный псало́м. Та́же, ектени́я вели́кая, и по ектении́, а́ще бу́дет в суббо́ту, стихосло́вим: Блаже́н муж: кафи́зму всю. А́ще же в неде́лю, пое́м 1-й антифо́н. А́ще ли во ины́я дни, стихоло́гия не быва́ет, но а́бие пое́м: Го́споди, воззва́х: на глас 2. Иере́й же твори́т проскоми́дию. Диа́кон кади́т це́рковь, по обы́чаю.

И мы пое́м стихи́ры пра́здника на 8, глас 2, самогла́сны Иоа́нна мона́ха:

Просвети́теля на́шего,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка,/ ви́дев Предте́ча крести́тися прише́дша,/ ра́дуется душе́ю и трепе́щет,/ руко́ю показу́ет Его́ и глаго́лет лю́дем./ Сей, избавля́яй Изра́иля,/ свобожда́яй нас от истле́ния./ О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́вителю на́шему, от раба́ креща́ему/ и Ду́ха прише́ствием свиде́тельствуему,/ ужасо́шася, зря́ще, А́нгельская во́инства./ Глас же с Небесе́ принесе́ся от Oтца́:/ Сей, Его́же Предте́ча руко́ю креща́ет,/ Сын Мой eсть возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х./ Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иoрда́нския струи́ Тебе́, Исто́чника, прия́ша,/ и Уте́шитель в ви́де голуби́не схожда́ше./ Приклоня́ет верх Приклони́вый Небеса́./ Зове́т и вопие́т бре́ние Зижди́телю:/ что́ ми повелева́еши, я́же вы́ше мене́?/ Аз тре́бую Твоего́ Креще́ния./ О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Спасти́ хотя́ заблу́ждшаго челове́ка,/ не не сподо́бился еси́ в ра́бий зрак облещи́ся:/ подоба́ше бо Тебе́, Влады́це и Бо́гу, восприя́ти на́ша за ны,/ Тебе́ бо кре́щшуся пло́тию, Изба́вителю,/ оставле́ния сподо́бил еси́ нас./ Те́мже вопие́м Ти:/ Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Византи́ево:

Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы́ змиéв./ Прише́д в струи́, просвети́л еси́ вся́чeская,/ éже сла́вити Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.

Вход со Ева́нгелием. Проки́мен дне.

Бытия́ чте́ние (глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́./ И разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет твердь посреде́ воды́,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь,/ и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/ да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Исхо́да чте́ние (глава 14):

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю:/ что вопие́ши ко Мне?/ Глаго́ли сыново́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют./ И ты возми́ жезл твой,/ и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е,/ и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху./ И се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и слуг его́, и еги́птян всех,/ и вни́дут в след их,/ и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́./ И уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз Госпо́дь,/ прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех его́./ Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре,/ и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь,/ и сотвори́ мо́ре су́хо, и разступи́ся вода́./ И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря по су́ху,/ и вода́ им бысть стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю./ Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ их/ всяк конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто, еги́птяне же бежа́ша под водо́ю, и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря./ И, обрати́вшися, вода́ покры́ колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты, и всю си́лу фарао́нову,/ вше́дших в след их в мо́ре,/ и не оста́ от них ни еди́н./ Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря.

Исхо́да чте́ние (главы 15 и 16):

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур./ И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру,/ и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе./ Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м?/ Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во./ И вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода́./ Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше его́./ И рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́,/ и сохрани́ши вся оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя./ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят стебль фи́ников,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син,/ я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.

Тропарь, глас 5:

Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый,/ да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 1: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,/ просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны./ Позна́ти на земли́ путь Твой,/ во всех язы́цех спасе́ние Твое́.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси./ Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы,/ я́ко су́диши лю́дем правото́ю/ и язы́ки на земли́ наста́виши.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси./ Земля́ даде́ плод свой,/ благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш./ Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне:

Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир сотвори́вый,/ да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Иису́са Нави́на чте́ние (глава 3):

Рече́ Госпо́дь ко Иису́су:/ в день сей начина́ю вознести́ тя пред все́ми сы́нами Изра́илевыми,/ да разуме́ют, зане́ я́коже бех с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю./ И ны́не запове́ждь свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля:/ да я́ко вни́дите в часть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не./ Я́коже идя́ху свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во Иорда́н,/ и но́ги свяще́нников, нося́щих ковче́г, омочи́шася в ча́сти воды́ Иорда́нския./ Иорда́н же исполня́шеся во всем ло́жи свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы./ И ста́ша во́ды низходя́щия свы́ше в сонм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от Адами́ гра́да, да́же до страны́ Кариафиари́м./ Низходя́щая же сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря соли́щнаго,/ до́ндеже вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на./ И ста́ша свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня,/ на су́се, посреде́ Иорда́на, гото́вы./ И вси сы́нове Изра́илевы преидо́ша по су́ху,/ до́ндеже сконча́ша вси лю́дие, преходя́ще Иорда́н.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):

Рече́ Илия́ к Елиссе́ю:/ седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на./ И рече́ Елиссе́й:/ жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тя./ И поидо́ста о́ба,/ и пя́тдесят муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча,/ о́ба же ста́ста при Иорда́не./ И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю, и порази́ е́ю во́ды,/ и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху./ И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю:/ проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от Тебе́./ И рече́ Елиссе́й:/ да бу́дет у́бо Дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне./ И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти,/ оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от Тебе́, бу́дет ти тако;/ а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет./ И бысть иду́щим им и глаго́лющим,/ и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма./ И взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо./ И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше:/ о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́,/ и не ви́де его́ ктому́./ И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я на дво́е,/ и взят ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́./ И обрати́ся Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на./ И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́,/ и уда́ри во́ды, и не раздели́шася./ И рече́ Елиссе́й:/ где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́?/ И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е,/ и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 5):

Прии́де Неема́н, князь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и ко́ньми свои́ми/ и ста при две́рех хра́ма Елиссе́ева./ И посла́ Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля:/ шед, измы́йся во Иорда́не седми́жды,/ и обрати́тся плоть твоя́ к тебе́, и очи́стишися./ И разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́:/ се рех, да изы́дет ко мне, и призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́,/ и положи́т ру́ку свою́ на прока́зу, и оты́мет ю от пло́ти моея́./ Не добре́йши ли суть Арвана́ и Фарфа́, реце́ Дама́скове,/ па́че Иорда́на и всех вод Изра́илевых?/ Не шед ли, измы́юся в них и очи́щуся?/ И возврати́ся, и оты́де с гне́вом./ И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша к нему́:/ го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к,/ не бы ли сотвори́л, я́коже рече́ к тебе́:/ измы́йся и очи́стишися?/ И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во Иорда́не седми́жды, по глаго́лу челове́ка Бо́жия,/ и обрати́ся плоть его к нему́, я́ко отроча́те ма́ла,/ и очи́стися.

Тропарь, глас 6:

Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/ яви́лся еси́, Спа́се наш.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́./ До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне:

Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/ яви́лся еси́, Спа́се наш.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 1):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ измы́йтеся и чи́сти бу́дете,/ отыми́те лука́вствия от душ ва́ших, пред очи́ма Мои́ма/ преста́ните от лука́вствий ва́ших./ Научи́теся до́брое твори́ти,/ изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима,/ суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу./ И прииди́те, истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, -/ и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное,/ я́ко снег, убелю́;/ а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное,/ я́ко во́лну, убелю́./ И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́,/ блага́я земли́ сне́сте./ А́ще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́,/ меч вас поя́ст./ Уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Бытия́ чте́ние (глава 32):

Воззре́в Иа́ков и ви́де полк Бо́жий ополчи́вшийся,/ и срето́ша его́ А́нгели Бо́жии./ Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де их:/ полк Бо́жий сей./ И нарече́ и́мя ме́сту тому́ Полки́./ Посла́ же Иа́ков ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́,/ в зе́млю Сии́р, во страну́ Едо́мскую./ И запове́да им, глаго́ля:/ си́це рцы́те господи́ну моему́ Иса́ву:/ та́ко глаго́лет о́трок твой Иа́ков:/ с Лава́ном пожи́х и укосне́х до ны́не,/ и бы́ша ми о́вцы, и воло́ве, и осля́та, и рабы́, и рабы́ни./ И посла́х возвести́ти го́сподеви моему́ Иса́вови,/ да обря́щет благода́ть о́трок твой пред тобо́ю./ И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще:/ идо́хом ко Иса́ву, бра́ту твоему́,/ и се сам гряде́т в сре́тение твое́/ и четы́ре ста муже́й с ним./ Убоя́ся же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся,/ и раздели́ лю́ди, и́же с ним, и волы́, и о́вцы на два полка́./ И рече́ Иа́ков:/ а́ще прии́дет Иса́в на полк еди́н и посече́т и,/ бу́дет полк вторы́й во спасе́ние./ И рече́ Иа́ков:/ Бог отца́ моего́ Авраа́ма/ и Бог отца́ моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми:/ отбежи́ в зе́млю бытия́ твоего́, и добро́ ти сотворю́./ Дово́льно ми да бу́дет от вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины,/ ю́же сотвори́л еси́ о́троку Твоему́, с жезло́м бо мои́м сим преидо́х Иорда́н.

Исхо́да чте́ние (глава 2):

Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́,/ и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́,/ и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю./ Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце,/ и пощади́ е дщи фарао́нова, и рече́:/ от дете́й евре́йских сие́./ И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове:/ хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й,/ и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́./ Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те./ Рече́ же к ней дщи фарао́нова:/ соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е, аз же дам ти мзду./ Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е./ Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е ко дще́ри фарао́нове,/ и бысть ей в сы́на./ Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи:/ от воды́ взях его́.

Суде́й чте́ние (глава 6):

Рече́ Гедео́н к Бо́гу:/ а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл еси́:/ Се аз положу́ руно́ о́вчее на гумне́/ и, а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по всей же земли́ су́ша,/ разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля,/ и́мже о́бразом рекл еси́./ И бысть та́ко./ И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́ руно́,/ и истече́ роса́ от руна́,/ испо́лнен окри́н воды́./ И рече́ Гедео́н к Бо́гу:/ да не прогне́вается у́бо я́рость Твоя́ на мя,/ и возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м:/ да бу́дет у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ роса́./ И сотвори́ Бог та́ко в нощи́ той,/ и бысть су́ша на руне́ то́кмо,/ по всей же земли́ бысть роса́.

Царств тре́тиих чте́ние (глава 18):

Рече́ Илия́ к лю́дем:/ приступи́те ко мне./ И приступи́ша вси лю́дие к нему́./ И взят Илия́ двана́десять ка́мений,/ по числу́ двана́десяти коле́н сыно́в Изра́илевых,/ я́коже глаго́ла Госпо́дь к нему́, глаго́ляй:/ Изра́иль бу́дет и́мя твое́./ И созда́ ка́мение, и исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный,/ и сотвори́ ров, вмеща́ющ по две ме́ры се́мени, о́крест олтаря́./ И положи́ поле́на на олтари́, его́же сотвори́./ И раздроби́ всесожже́ния, и положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь./ И рече́ Илия́:/ приими́те ми четы́ре водоно́сы воды́,/ и да пролию́тся на олта́рь, на всесожже́ние же и на поле́на./ И рече́: удво́йте./ И удво́иша./ И рече́: утро́йте. И утро́иша./ И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ров испо́лнися воды́./ И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль,/ услы́ши мене́ днесь огне́м,/ и разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ и аз раб Твой и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся,/ и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́./ И паде́ огнь от Го́спода с Небесе́/ и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и во́ду, я́же на них,/ и во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и персть полиза́ огнь./ И падо́ша вси лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша:/ вои́стину Госпо́дь Бог, Той есть Бог.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):

Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю:/ се жили́ще гра́да сего́ добро́, я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны./ И рече́ Елиссе́й:/ приими́те ми водоно́с нов и всы́плите ту соль;/ и прия́ша и./ И изы́де на исхожде́ние вод, и вве́рже та́мо соль, и рече́:/ та́ко глаго́лет Госпо́дь,/ исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я,/ ниже́ безча́дствующая си́ми./ И исцеле́ша во́ды до дне сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 49):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя,/ и в день спасе́ния помого́х тебе́,/ и созда́х тя, и дах тя, и положи́х тя в заве́т язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити насле́дие пусты́ни./ Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те́!/ И и́же во тьме: откры́йтеся́!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я/ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я./ И положу́ вся́ку го́ру в путь и вся́ку стезю́ в па́ству их./ Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря,/ ини́и же от земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко поми́лова Госпо́дь лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же Сио́н:/ оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́ или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́?/ А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, -/ глаго́лет Госпо́дь.

Ектения́: Па́ки и па́ки: Возгла́с трисвято́му: и Трисвято́е: Та́же проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Апостол Коринфяном (зачало 143): Бра́тие, свобо́ден сый от всех: Аще ли несть пост, начина́ем его от полу́: Бра́тие, не хощу́ вас не ве́дети: Аллилуия, глас 6: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го: Стих: Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих. Евангелие Луки (зачало 9): В пятоена́десять ле́то: И по ряду Божественная Литургия Великаго Василия. Вме́сто Досто́йно: пое́м: О Тебе́ ра́дуется: Причастен: Хвали́те Го́спода с небе́с:

И по заамво́нней моли́тве а́бие исхо́дим вси ко свяще́нной купе́ли в притво́р или́ на исто́чники ца́рскими враты́. Игу́мен или старе́йший иере́й, нося́й на главе́ честны́й Крест, предыду́щим ему́ свещено́сцем и ди́аконом с кади́лы. И полага́ет Честны́й Крест на благоукраше́нном столе́, иде́же и воде́, угото́ванней в ча́ше, и свеща́м о́крест стоя́щим, и даются свещи́ бра́тиям, и настоя́тель кади́т о́крест стола́, та́же о́бразы, и пра́здника на анало́гии, и свяще́нников, и ли́ки по чи́ну, предходя́щу ему́ диа́кону со свеще́ю, кли́риком же пою́щим тропари́ сия́:

Глас 8:

Глас Госпо́день на вода́х вопие́т, глаго́ля:/ прииди́те, приими́те вси/ Ду́ха прему́дрости,/ Ду́ха ра́зума,/ Ду́ха стра́ха Бо́жия,/ я́вльшагося Христа́. Три́жды.

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н,/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема. Два́жды.

Я́ко Челове́к, на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́/ грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче. Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко руку́ положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се, взе́мляй ми́ра грех.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 35):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая,/ да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин,/ и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся./ И возра́дуются пусты́нная Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь Карми́лова,/ и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя,/ и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся,/ и рцы́те малоду́шным мы́слию:/ укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т,/ Той прии́дет и спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И бу́дет безво́дная в бла́та,/ и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие птиц,/ водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та./ Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся,/ и не мимои́дет та́мо нечи́ст,/ ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́, и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва,/ ниже́ звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода,/ и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их./ Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их,/ отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 55):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ жа́ждущии, на во́ду иди́те,/ и, ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше, купи́те,/ и яди́те и пи́йте без сребра́ и цены́ вино́ и тук./ Вску́ю цените́ сребро́ не в хле́бы/ и труд ваш не в сы́тость?/Послу́шайте Мене́ и сне́сте блага́я,/ и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша/ Внима́йте уши́ма ва́шима и после́дуйте путе́м Мои́м,/ услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша./ И завеща́ю вам заве́т ве́чен,/ преподо́бная Дави́дова ве́рная./ Се свиде́тельство во язы́цех,/ дах Его́ Кня́зя и Повели́теля во язы́цех./ Се язы́цы, и́же не ве́дяху Тя, призову́т Тя,/ и лю́дие, и́же не позна́ша Тя, к Тебе́ прибе́гнут,/ ра́ди Го́спода Твоего́ и Свята́го Изра́илева, я́ко просла́вих Тя./ Взыщи́те Бо́га, и внегда́ вам обрести́ Его́, призови́те./Егда́ же а́ще прибли́жится вам,/ да оста́вит нечести́вый пути́ своя́/ и муж беззако́нный сове́ты своя́./ И обрати́теся ко Го́споду Бо́гу ва́шему и поми́ловани бу́дете,/ я́ко помно́гу оста́вит грехи́ ва́ша./ Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши,/ ниже́ я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, – глаго́лет Госпо́дь./ Но я́коже отстои́т Не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших,/ и размышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́./ Я́коже бо а́ще сни́дет дождь или́ снег с Небесе́/ и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю,/ и роди́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему/ и хлеб в снедь,/ та́ко бу́дет глаго́л Мой,/ и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х и не обрати́тся ко Мне тощ,/ до́ндеже а́ще сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х,/ и поспешу́ пути́ Моя́ и повеле́ния Моя́./ Весе́лием бо изы́дете и ра́достию научи́теся,/ го́ры бо и хо́лми ско́чат, жду́ще вас в ра́дости,/ и вся древеса́ се́льная воспле́щут ве́твьми./ И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с,/ вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на ./ И бу́дет Госпо́дь во и́мя/ и в зна́мение ве́чное и не оскуде́ет.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 12):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́,/ возвести́те во язы́цех сла́ву Его́./ Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апостол Коринфяном (зачало 143 от полу):

Бра́тие,/ не хощу́ вас не ве́дети,/ я́ко отцы́ на́ши вси под о́блаком бы́ша/ и вси сквозе́ мо́ре проидо́ша./ И вси в Моисе́я крести́шася во о́блаце и в мо́ри./ И вси то́жде бра́шно духо́вное ядо́ша./ И вси то́жде пи́во духо́вное пи́ша,/ пия́ху бо от духо́внаго после́дующаго ка́мене, ка́мень же бе Христо́с.

Аллилуия, глас 4: Глас Госпо́день на вода́х:/ Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

Ева́нгелие от Марка (зачало 2):

Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго/ и крестися от Иоанна во Иордане./ И а́бие восходя́ от воды́,/ ви́де разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный,/ о Не́мже благоволи́х.

Диа́кон же глаго́лет ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших/ Го́споду помо́лимся.

О ми́ре все́го ми́ра,/ благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех/ Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем/ и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь/ Го́споду помо́лимся.

О Господи́не и Отце́ на́шем, Блаженнейшем митрополите Онуфрии,/ и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек),/ честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве/ и о всем при́чте и лю́дех/ Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́/ Го́споду помо́лимся.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́/ и ве́рою живу́щих в них/ Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов,/ о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных/ Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих,/ неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных/ и о спасе́нии их/ Го́споду помо́лимся.

О е́же освяти́тися вода́м сим/ си́лою, и де́йствием, и наи́тием Свята́го Ду́ха,/ Го́споду помо́лимся.

О е́же снизходи́ти на во́ды сия́/ очисти́тельному Пресу́щныя Тро́ицы де́йству/ Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́тися им благода́ти избавле́ния, благослове́нию Иорда́нову/ си́лою, и де́йством, и наи́тием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же сокруши́тися сатане́ под нога́ми на́шими вско́ре/ и разори́тися вся́кому сове́ту лука́вому, дви́жимому на ны,/ Го́споду помо́лимся.

Я́ко да Госпо́дь Бог/ и́змет нас от вся́каго наве́та и искуше́ния сопроти́вника/ и досто́йны соде́лает обе́щанных благ/ Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́тися нам просвеще́нием ра́зума и благоче́стия,/ наи́тием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́ти Го́споду Бо́гу/ благослове́ние Иорда́ново и освяти́ти во́ды сия́/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей/ освяще́ния да́ру, грехо́в избавле́нию,/ во исцеле́ние души́ и те́ла/ и на вся́кую по́льзу изря́дную/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей/ приводя́щей в Жизнь Ве́чную/ Го́споду помо́лимся.

О е́же яви́тися сей/ отгна́нию вся́каго наве́та ви́димых и неви́димых враг/ Го́споду помо́лимся.

О че́рплющих и е́млющих во освяще́ние домо́в/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти сей/ во очище́ние душ и теле́с всем,/ ве́рою и че́рплющим же и причаща́ющимся от нея́,/ Го́споду помо́лимся.

О е́же сподо́битися нам/ испо́лнитися освяще́ния вод сих прича́щением,/ неви́димым явле́нием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же услы́шати Го́споду Бо́гу/ глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас/ Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды/ Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй/ и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную,/ Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю/ со все́ми святы́ми помяну́вше,/ са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Сим глаго́лемым, свяще́нник та́йно моли́тву сию́ глаго́лет:

Го́споди Иису́се Христе́,/ Единоро́дный Сы́не, сый в не́дре О́тчи,/ и́стинный Бо́же, Исто́чниче Жи́зни и безсме́ртия,/ Све́те от Све́та,/ прише́дый в мир, е́же просвети́ти его́,/ озари́ на́шу мысль Святы́м Твои́м Ду́хом/ и приими́ нас, вели́чество и благодаре́ние Тебе́ принося́щих/ о я́же от ве́ка ди́вных Твои́х великоде́йствиих/ и е́же в после́дния ве́ки спаси́тельном Твое́м смотре́нии,/ в не́мже в на́ше немощно́е и ни́щее оде́явся смеше́ние/ и рабо́тным ме́рам снизше́дый,/ И́же всех Царю́,/ еще́ и ра́бскою руко́ю во Иорда́не крести́тися претерпе́л еси́,/ да, водно́е естество́ освяти́в, Безгре́шне,/ путесотвори́ши нам е́же водо́ю и Ду́хом па́ки рожде́ние/ и к пе́рвому нас устро́иши свобожде́нию./ Его́же Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе,/ мо́лимся Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче,/ воскропи́ и на ны, недосто́йныя рабы́ Твоя́,/ по Боже́ственному Твоему́ обеща́нию во́ду чи́сту,/ Твоего́ благоутро́бия дар,/ во е́же над водо́ю сею проше́нию нас, гре́шных,/ благоприя́тну бы́ти Твое́ю бла́гостию и благослове́нию Твоему́ ей,/ нам же и всем ве́рным лю́дем Твои́м дарова́тися/ в сла́ву Свята́го и покланя́емаго Твоего́ И́мене./ Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И рек в себе́: Ами́нь.

Диа́кону же испо́лнившу ектению́, начина́ет свяще́нник велегла́сно моли́тву сию́:

Ве́лий еси́, Го́споди,/ и чу́дна дела́ Твоя́,/ и ни еди́но же сло́во дово́льно бу́дет/ к пе́нию чуде́с Твои́х. Три́жды.

Ты бо, хоте́нием от не су́щих/ во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая,/ и Твое́ю держа́вою содержи́ши тварь,/ и Твои́м про́мыслом стро́иши мир,/ Ты, от четы́рех стихи́й тварь сочини́вый,/ четы́рми времены́ круг ле́та венча́л еси́./ Тебе́ трепе́щут у́мныя вся си́лы,/ Тебе́ пое́т со́лнце,/ Тебе́ сла́вит луна́,/ Тебе́ прису́тствуют зве́зды,/ Тебе́ слу́шает свет,/ Тебе́ трепе́щут бе́здны,/ Тебе́ рабо́тают исто́чницы./ Ты просте́рл еси́ не́бо, я́ко ко́жу,/ Ты утверди́л еси́ зе́млю на вода́х,/ Ты огради́л еси́ мо́ре песко́м,/ Ты ко отдыха́нием возду́х пролия́л еси́./ А́нгельския си́лы Тебе́ слу́жат,/ Арха́нгельстии ли́цы Тебе́ кла́няются,/ многоочи́тии Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми,/ о́крест стоя́ще и облета́юще,/ стра́хом непристу́пныя сла́вы Твоея́ покрыва́ются./ Ты бо, Бог Сый Неопи́санный,/ Безнача́льный же и Неизглаго́ланный,/ прише́л еси́ на зе́млю, зрак раба́ прии́м,/ в подо́бии челове́честем быв,/ не бо терпе́л еси́, Влады́ко,/ милосе́рдия ра́ди ми́лости Твоея́/ зре́ти от диа́вола му́чима ро́да челове́ча,/ но прише́л еси́ и спасл еси́ нас./ Испове́дуем благода́ть,/ пропове́дуем ми́лость, не таи́м благодея́ния:/ естества́ на́шего ро́ды свободи́л еси́,/ де́вственную освяти́л еси́ утро́бу рождество́м Твои́м./ Вся тварь воспева́ет Тя, я́вльшагося:/ Ты бо, Бог наш, на земли́ яви́лся еси́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ Ты Иорда́нския струи́ освяти́л еси́,/ с Небесе́ низпосла́вый Свята́го Твоего́ Ду́ха,/ и главы́ та́мо гнездя́щихся сокруши́л еси́ змие́в.

И сие́ у́бо свяще́нник глаго́ля три́жды, и во́ду руко́ю благословля́ет на ки́йждо стих:

Ты у́бо, Человеколю́бче Царю́,/ прииди́ и ны́не наи́тием Свята́го Твоего́ Ду́ха/ и освяти́ во́ду сию́. Сие́ глаго́ли три́жды.

И даждь ей благода́ть избавле́ния,/ благослове́ние Иорда́ново,/ сотвори́ ю нетле́ния исто́чник,/ освяще́ния дар,/ грехо́в разреше́ние, неду́гов исцеле́ние,/ де́монов всегуби́тельство,/ сопроти́вным си́лам непристу́пную,/ А́нгельския кре́пости испо́лненную,/ да вси, почерпа́ющии и причаща́ющиися,/ име́ют ю ко очище́нию душ и теле́с,/ ко исцеле́нию страсте́й,/ ко освяще́нию домо́в/ и ко вся́кой по́льзе изря́дну./ Ты бо еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и Ду́хом обнови́вый обетша́вшее грехо́м естество́ на́ше./ Ты еси́ Бог наш,/ водо́ю потопи́вый при Но́и грех./ Ты еси́ Бог наш,/ И́же мо́рем свободи́вый от рабо́ты фара́они Моисе́ом род евре́йский./ Ты бо еси́ Бог наш,/ разрази́вый ка́мень в пусты́ни/ и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася,/ и жа́ждущия лю́ди Твоя́ насы́тивый./ Ты еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и огне́м премени́вый Илие́ю Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы.

Сам и ны́не, Влады́ко,/ освяти́ во́ду сию́ Ду́хом Твои́м Святы́м. Три́жды.

Даждь же всем, прикаса́ющимся ей,/ и причаща́ющимся, и ма́жущимся е́ю,/ освяще́ние, здра́вие, очище́ние и благослове́ние.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Господи́на и Отца́ на́шего Онуфрия, Блаженнейшего митрополита Киевскаго и всея Украины, и Преосвяще́ннейшаго епи́скопа (и́мя рек) (его́ же есть о́бласть). И сохрани́ их под кро́вом Твои́м в ми́ре,/ покори́ им вся́каго врага́ и супоста́та,/ да́руй им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и жизнь ве́чную,/ да и стихи́ями, и челове́ки, и А́нгелы,/ и ви́димыми, и неви́димыми/ сла́вится Твое́ Пресвятое́ И́мя,/ со Отце́м и Святы́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Свяще́нник: Мир всем.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Свяще́нник, прекло́нься, мо́лится та́йно:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши ны,/ И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый и освяти́вый во́ды,/ благослови́ всех нас,/ и́же приклоне́нием своея́ вы́и назна́менующих рабо́тное воображе́ние,/ и сподо́би нас испо́лнитися освяще́ния Твоего́ причаще́нием воды́ сея́,/ и да бу́дет нам, Го́споди, во здра́вие души́ и те́ла.

Возглаше́ние:

Ты бо еси́ освяще́ние на́ше,/ и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И а́бие, благословля́я во́ду крестови́дно Че́стным Кресто́м, погружа́ет его́ пра́во, низводя́ в во́ду и возводя́, держа́ его́ обема рука́ма, поя́ настоя́щий тропа́рь, во глас пе́рвый:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

И в други́й та́кожде Кресто́м зна́менует во́ду, и в тре́тий та́кожде, то́йже тропа́рь поя́, сам настоя́тель, спою́щим ему́ и про́чим свяще́нником; та́же пою́т и ли́ки то́йже тропа́рь. Настоя́тель же, взем свяще́нную во́ду на блю́до и обратя́ся на за́пад лице́м, в ле́вой руце держа́ Че́стный Крест, а в пра́вой васильки́, кропи́т крестообра́зно на вся страны́. И прихо́дят пре́жде к настоя́телю свяще́нницы, два два, и целу́ют Че́стный Крест, и знамену́ет их василько́м по лицу́ со свяще́нною водо́ю крестообра́зно; по тому́ же чи́ну и вся бра́тия. Пое́тся же тогда́ тропа́рь от всех, мно́гажды, до́ндеже освятя́тся вся бра́тия водны́м кропле́нием и причаще́нием. И абие вхо́дим во храм, и пое́м стихи́ру.

Слава, и ныне, глас 6:

Воспои́м, ве́рнии,/ е́же о нас Бо́жия благодея́ния вели́чество:/ о на́шем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Еди́н Чи́стый и Нетле́нный,/ освяща́яй мене́ и во́ды/ и главы́ змие́в сокруша́яй в воде́./ Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха ве́рно почерпа́ющим/ неви́димо подава́ется от Христа́ Бо́га/ и Спа́са душ на́ших.

Та́же: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка Три́жды. И псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

И дае́тся анти́дор от иере́я и отпу́ст. По отпу́сте, или́ есть Литурги́я, или́ несть, поставля́ется све́щник среди́ це́ркве. Клирицы же, ста́вше о́ба ли́ка вку́пе, пою́т тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к. По сконча́нии же кондака́ многоле́тны, я́коже обы́чно.

И входим в тра́пезу, и яди́м с древянома́слием, испива́ем же и вина́. Сы́ра же, и подо́бных ему́, и рыб ника́коже дерзне́м я́сти: возбране́но бо есть Боже́ственными пра́вилы.

Си́це быва́ет слу́жба, по́стному дню су́щу, в на́вечерии Просвеще́ния.

Изве́стно же бу́ди всем о святе́й воде́:

Я́ко не́цыи, суть отлуча́юще себе́ от святыя воды́ вкуше́ния ра́ди, не до́бре творя́т, и́бо благода́ти ра́ди Бо́жия дана́ бысть на освяще́ние ми́ру и всей тва́ри. Те́мже во вся́ких ме́стех, и ска́редных, и всю́ду кропи́тся, я́же и под нога́ми на́шими суть. И где сих ра́зум, е́же не пи́ти сея́? Но да ве́си, я́ко не вкуше́ния ра́ди я́стия нечистота́ в нас есть, но от скве́рных дел на́ших: очище́ни же от сих, пие́м без сомне́ния сию́ святу́ю во́ду.

О сей воде́, Небе́сная она́ слове́сная ла́стовица, зла́тослове́сный вселе́нский учи́тель Иоа́нн, Константиногра́да Патриа́рх, в сло́ве свое́м, о е́же сходи́тися христиа́ном во святу́ю Бо́жию це́рковь и о Креще́нии, егоже нача́ло: Вси вы в благоду́шии есте́ днесь, аз же в печа́ли еди́н боле́зную: свиде́тельствует, глаго́ля: но у́бо чесо́ ра́ди не день, во́ньже роди́ся, но день, во́ньже крести́ся,явле́ние глаго́лется? Сий бо есть день, во́ньже крестися и вод освяти́ естество́.

Сего́ ра́ди и в полу́нощи на пра́здник сей вси, поче́рпше, в домы́ во́ду отно́сят, и соблюда́ют, и чрез ле́то всеце́лое храня́т, поне́же день освяще́нных вод. И зна́мение быва́ет я́вственное: не растлева́ющуся вод о́ных естеству́ до́лгото́ю вре́мене, но на ле́то всеце́лое, и два, и три мно́гащи ле́та, днесь почерпне́нной воде́ це́лой и но́вой пребыва́ющей и по толи́цем вре́мени ны́не от исто́чников е́млемым вода́м сравня́ющейся.

Подоба́ет и сие́ ведати:

Я́ко аще случи́тся на́вечерие святаго Богоявле́ния в суббо́ту и́ли неде́лю, пост не быва́ет.

Литурги́я же быва́ет Златоустаго, во свое́ вре́мя, по обы́чаю, я́коже и всегда́.

И по отпуще́нии Литурги́и в тра́пезу не хо́дим, но в притво́ре церко́внем се́дшим нам тра́пезарь дае́т по уло́мку хле́ба коему́ждо или́ по ма́лу хле́бцу пшени́чному, и ма́ло́ смо́квий и фи́ников, и по еди́ной ча́ше вина́, я́ко да нарече́тся пост; ожида́ем же вече́рняго собо́ра. Посе́м, отше́дше в ке́ллии своя́, безмо́лвствуем до вре́мене вече́рняго.

Вели́каго же Васи́лия Литурги́я соверша́ется в са́мый пра́здник; вме́сто же Досто́йно: пое́м ирмо́с 9-я пе́сни пра́здника.

При ча́се же вече́рнем дне: Зна́менует в вели́кое и пото́м во вся тя́жкая. И, собра́вшимся нам во храм и благослови́вшу иере́ю, пое́м вече́рню, по обы́чаю. Псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода: Аще в суббо́ту ве́чера, пое́м Блаже́н муж: кафи́зму всю. Аще же в неде́лю ве́чера, пое́м 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры пра́здника, на 8, глас 2: Просвети́теля на́шего: Сла́ва, и ны́не, глас тойже: Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи: Та́же, вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий: Проки́мен дне и чте́ния по чи́ну их, с тропари́ и со стихи́ их. Трисвято́е же не пое́м, зане́же не соверша́ется Боже́ственная Литурги́я. По чте́нии же пареми́й, ектения́ ма́лая и по возгла́се проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие, я́ко предписа́ся. Ектения́: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди: и Испо́лним вече́рнюю моли́тву: Иере́й возгла́с. И исхо́дим ко крести́льнице, иде́же угото́ван стол, и де́йствует настоя́тель или́ иере́й по чи́ну, я́коже указа́ся пре́жде, по́юще тропари́: Глас Госпо́день на вода́х: И про́чее быва́ет возсле́дование освяще́ния воды́ неизме́нно. По кропле́нии же освяще́нныя воды́ вхо́дим во храм и пое́м стихи́ру: Сла́ва, и ны́не, глас 6: Воспои́м, ве́рнии: и отпу́стПото́м тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и ны́не, конда́к: Яви́лся еси днесь: И, пи́вше свяще́нную во́ду, вхо́дим в тра́пезу, и яди́м соверше́нно с древянома́слием, и пие́м вино́.

Ве́дати подоба́ет, я́ко пра́здник святы́х Богоявле́ний в ки́йлюбо день случи́тся, пое́м повече́рие вели́кое сице:

О часе́ 1-м но́щи быва́ет бла́говест и пото́м трезво́н во вся кампа́ны. Иере́й же со диа́коном, обле́кшеся, творя́т нача́ло, я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет: Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́н Бог наш: и, кадя́щу иере́ю, глаго́лем повече́рие вели́кое от нача́ла: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: трисвято́е, и про́чая. С на́ми Бог: пое́м с пе́нием. И вме́сто тропаре́й обы́чных: Просвети́ о́чи мои́: глаго́лем тропа́рь пра́здника. И вме́сто: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: глаго́лем конда́к пра́здника. По: Сла́ва в Вы́шних: быва́ет лития́ по обы́чаю.

И пое́м на литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Космы́ мона́ха: Одева́яйся све́том, я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти сподо́бился eсть,/ во струи́ одева́ется днесь Иoрда́нския,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./ О, чудесе́ / Без oгня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́eмыя/ Христо́с Бог и Спас душ на́ших.

Тебе́, в Ду́се и oгни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепе́ща, вопия́ше, глаго́ля:/ не сме́ю держа́ти верх Твой пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м,/ Eди́не Человеколю́бче.

Прииди́те, подража́им му́дрыя де́вы,/ прииди́те, сря́щим я́вльшагося Влады́ку,/ я́ко прии́де, я́ко Жени́х, ко Иоа́нну./ Иoрда́н, ви́дев Тя, убоя́ся и пожда́./ Иоанн вопия́ше:/ не сме́ю держа́ти верха́ Безсме́ртнаго./ Дух низхожда́ше в ви́де голуби́не освяти́ти во́ды,/ и глас с Небесе́:/ Сей eсть Сын Мой,/ прише́дый в мир спасти́ род челове́ческий,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Креща́ется Христо́с и восхо́дит от воды́,/ совозво́дит бо с Собо́ю мир/ и зрит разводя́щаяся Небеса́,/ я́же Ада́м затвори́ себе́ и су́щим с ним,/ и Дух свиде́тельствует Божество́,/ Подо́бному бо предти́чет и глас от Небесе́:/ отту́ду бо свиде́тельствуемый, Спас душ на́ших.

Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́ верху́ косну́ся;/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я служи́ти Тебе́./ Я́же бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́ своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́ смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/ Еди́не Челове́колюбче.

Слава, глас 8. Иоа́нна мона́ха:

Го́споди, испо́лнити хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тeли та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́ и от вод – Иoрда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́,/ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

И ны́не, глас то́йже. Анато́лиево:

Днесь всяка тварь просвеща́ется,/ днесь вся́чeская веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иoрда́н/ и ви́дим вси Иоа́нна:/ ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный?/ Те́мже, апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопие́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющи и подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Анато́лиево: На Иoрда́нстей реце́/ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́ гряду́ща, глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л еси́,/ скве́рны не имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Oтца́? Но Того́ но́сиши в Себе́./ Сы́на? Но Сам еси́ воплоти́выйся./ Ду́ха Свята́го?/ И Сего́ ве́си дая́ти ве́рным усты́./ Явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н возврати́ся вспять.

Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася:/ к Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти Серафи́ми,/ но, со стра́хом предстоя́ще,/ óвии у́бо но́сят,/ óвии же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́ Твою́, глаго́люще:/ явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Что ти eсть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иoрда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на Иoрда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти вра́жия,/ и креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопие́м:/ явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Феофа́ново:

Е́же от Де́вы Со́лнце,/ ви́дя и́же от непло́дове свети́льник све́тлый,/ во Иoрда́не прося́ща Креще́ния,/ у́жасом и ра́достию вопия́ше к Нему́:/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м.

Та́же, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. Трижды.

И благослове́ние хлебо́в по обы́чаю.

Та́же, Бу́ди И́мя Госпо́дне: три́жды. И псало́м: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: до: не лиша́тся вся́каго бла́га.

И чте́ние пра́здника.

По чте́нии же и по шестопса́лмии, на Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды, и обы́чныя стихоло́гии.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́:

Я́вльшуся Тебе́ во Иорда́не, Спа́се,/ и кре́щшуся Тебе́ от Предте́чи, Христе́,/ возлю́бленный Сын свиде́тельствован был еси́,/ те́мже и Собезнача́лен Отцу́ яви́лся еси́,/ Дух же Святы́й на Тя схожда́ше,/ И́мже и просвети́вшеся, вопие́м:/ сла́ву Бо́гу, Су́щему в Тро́ице.

Сла́ва, и ны́не, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

И чте́ние пра́здника.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Иорда́нскими струя́ми обло́жся,/ И́же све́том пресла́вно одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/ сокру́шшееся злым преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя восхваля́ем и свято́е Твое́ вси славосло́вим явле́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Неви́димаго на́га?/ Ви́дех и вострепета́х, – рече́, -/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися и зайти́?/ А́нгели Его́ устраши́шася, зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

И чтение праздника.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, уви́дим, ве́рнии, где крести́ся Христо́с,/ да после́дуим про́чее ко Иорда́ну реце́,/ ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни,/ и уви́дим та́мо Соде́теля Ада́мова,/ дла́нию ра́бскою рукополага́ема за благоутро́бие неизрече́нное,/ и к Нему́ велегла́сно возопии́м:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́ во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже, и чте́ние.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять. Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́, и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 2.

По 50-м псалме́, сла́ва, глас 2:

Вся́ческая днесь да возра́дуются,/ Христу́ я́вльшуся во Иорда́не.

И ны́не, то́йже.

Та́же, стихи́ра самогла́сна, глас 6:

Бог Сло́во яви́ся пло́тию ро́ду челове́ческому,/ стоя́ше крести́тися во Иорда́не,/ и глаго́лаше к Нему́ Предте́ча:/ ка́ко простру́ ру́ку/ и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая?/ А́ще и от Мари́и еси́ Младе́нец,/ но вем Тя, Бо́га Преве́чнаго,/ по земли́ хо́диши, пева́емый от Серафи́м,/ и раб Влады́ку креща́ти не научи́хся./ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кано́ны два: ирмосы́ обою́ кано́нов по два́жды, тропари́ на 12, последи́ же пе́рвый лик пе́рваго кано́на ирмо́с, вторы́й лик 2-го кано́на ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, творе́ние кир Космы́ мона́ха, его́же краегране́сие: Креще́ние очище́ние земноро́дных грехо́в. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,/ я́ко просла́вися.

Ада́ма истле́вшаго обновля́ет струя́ми Иорда́нскими/ и змие́в главы́ гнездя́щихся сокруша́ет Царь веко́в, Госпо́дь,/ я́ко просла́вися.

Огне́м Божества́ Невеще́ственным/ в плоть веще́ственну оде́явся, Иорда́нскою облага́ется водо́ю/ воплоще́йся от Де́вы Госпо́дь, я́ко просла́вися.

Скве́рну омыва́яй челове́ков, сим очи́щся во Иорда́не,/ и́мже, восхоте́в, уподо́бися, е́же бе пребы́в,/ су́щия во тьме просвеща́яй Госпо́дь, я́ко просла́вися.

Ин кано́н, творе́ние Иоа́нна Дамаскина́, глас 2.

Ирмо́с: Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/ су́шу а́бие Изра́иль я́вльшуюся./ Че́рмный же понт триста́ты еги́петския/ покры ку́пно, водостла́нен гроб,/ си́лою кре́пкою десни́цы Влады́чни.

У́тру я́вльшуся челове́ком светоно́сну/ ны́не из пусты́ни, к вода́м Иорда́нским преклони́л еси́, Царю́ со́лнца, Твою́ вы́ю,/ ли́ка мра́чна родонача́льника исхи́тити,/ скве́рны же вся́кия очи́стити тварь.

Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́ прие́м глас держа́вен:/ Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок естество́м.

Песнь 3

Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:/ несть свят, я́ко Бог наш.

Непло́дная дре́вле и безча́дная лю́те, днесь весели́ся, Христо́ва Це́рковь:/ водо́ю бо и Ду́хом сы́нове тебе́ роди́шася, ве́рою взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ве́лиим гла́сом в пусты́ни вопие́т Предте́ча:/ Христу́ угото́вайте пути́/ и стези́ Бо́гу на́шему пра́вы соде́лайте, ве́рою взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ин

Ирмо́с: Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов, сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́,/ сло́во плету́ще от слове́с сладкопе́ния,/ и́мже к нам наслажда́ется дарова́ний.

Умерщвле́ние пе́рвее насади́вый тва́ри,/ зве́ря злоде́йственнаго вообра́жься в естество́,/ омрача́ется плотски́м прише́ствием:/ у́тру я́вльшуся, прирази́вся Влады́це сокруши́ти свою́ вражде́бную главу́.

Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля, погребе́нное преде́лы;/ ражда́ется па́ки земноро́дных Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:/ прии́де бо, то́е очи́стити хотя́.

Ипакои́, глас 5

Егда́ явле́нием Твои́м просвети́л еси́ вся́ческая,/ тогда́ сла́ное неве́рия мо́ре побеже́,/ и Иорда́н, до́ле теки́й, возврати́ся,/ к Небеси́ возвыша́я нас./ Но высото́ю Боже́ственных за́поведей Твои́х/ соблюди́, Христе́ Бо́же, моли́твами Богоро́дицы и поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Очища́емо со́лнце кто ви́де, -/ пропове́дник вопие́т, – пресве́тлое естество́м?/ Да Тебе́ вода́ми, сия́ние Сла́вы, Отца́ о́браз Присносу́щнаго, омы́ю/ и, се́но сый, Огню́ прикосну́ся Твоего́ Божества́?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Яви́ Боже́ственное, е́же име́, благогове́ние Моисе́й, прилучи́вся Тебе́,/ я́ко бо из купины́ Тя, возгласи́вша, разуме́, а́бие отврати́ лице́./ Аз же ка́ко Тя уви́жу я́сно?/ Или́ ка́ко руку́ положу́ на Тя?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Душе́вное соверша́я му́дре и сло́вом почте́нный, безду́шных стыжду́ся./ А́ще бо крещу́ Тя, клеве́тна ми есть огне́м дымя́щаяся гора́,/ побе́гшее же мо́ре на дво́е и Иорда́н сей, возврати́выйся:/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Ин

Ирмо́с: Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/ воплоще́ние явля́ющ неизрече́нна Сло́ва,/ И́мже си́льных держа́вы сотро́шася.

По́слан от Отца́, всесве́тлое Сло́во, но́щи отгна́ти зломра́чное стремле́ние,/ и искорени́ти гряде́ши челове́ков грехи́,/ сы́ны же привлещи́, Твои́м Креще́нием, Бла́же,/ све́тлы от струй Иорда́нских.

Са́мое прови́дев нарече́нное Сло́во, я́сно пропове́дник вопие́т тва́ри:/ Сей пре́жде мене́, вторы́й пло́тию сообра́зен,/ просия́ Боже́ственною си́лою вражде́бный наш отъя́ти грех.

Па́жить у Себе́ животво́рну нося́, уловля́ет змие́в,/ гне́здам натека́я мно́гими сетьми́, низлага́я, Бог Сло́во,/ запина́ет же уязви́вшаго всеми́рный род,/ сего́ потре́бль, избавля́ет тварь.

Песнь 5

Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует.

Сше́дшимся без числа́ лю́дем от Иоа́нна крести́тися, сам посреде́ их ста./ Провозгласи́ же предстоя́щим:/ кто показа́, непокори́вии, гне́ва вам уклони́тися, хотя́щаго бы́ти?/ Плоды́ досто́йны Христу́ сотвори́те:/ Предстоя́й бо ны́не мир да́рует.

Де́латель и Зижди́тель, посреде́ стоя́й, я́ко Еди́н всех сердца́ испыту́ет,/ чисти́тельную же лопа́ту руко́ю прие́м,/ всеми́рное гумно́ всему́дре разлуча́ет, непло́дие паля́,/ благопло́дным ве́чный живо́т да́рует.

Ин

Ирмо́с: Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да/ очище́нием Ду́ха измове́ни,/ к но́вой приста́хом небла́зненной стези́,/ вводя́щей в непристу́пную ра́дость, Еди́нем присту́пну,/ и́мже Бог примири́ся.

Ви́дев Зижди́тель во мра́це прегреше́ний плени́цами неизбе́жными/ его́же вообрази́ персты́, поставля́ет на обою́ ра́му, воздвиг горе́, ны́не во многотеку́щих вода́х омыва́я студа́ дре́вняго/ Ада́мова зла́го нра́ва.

Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,/ ми́ра сла́достне исцеля́я неду́г.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни, -/ пока́йтеся́ – всем вопие́т лю́дем, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли мир избавля́яй.

Ро́ждься нетле́нно от Бо́га и Отца́,/ от Де́вы кроме́ скве́рны воплоща́ется Христо́с,/ Ему́же реме́нь, я́же от нас Сло́ва сочта́ния, разреши́ти неудо́б, учи́т Предте́ча,/ земноро́дныя от ле́сти избавля́я.

Огне́м крести́т коне́чным Христо́с проти́вныя,/ а не Бо́га му́дрствующих Его́,/ Ду́хом же обновля́ет водо́ю благода́ти разумли́выя Божества́ Его́,/ от прегреше́ний избавля́я.

Ин

Ирмо́с: Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну:/ ей, – глаго́лет, – Сей соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен,/ произни́че из челове́ча ро́да:/ Сло́во же Мое́ жи́во и Челове́к промышле́нием.

От глуби́ннаго льва, тревече́рний стра́нне проро́к во вну́тренних валя́яся,/ а́бие произы́де, пакибытия́ спасе́ние/ от зми́я человекоуби́йцы всем предъявля́я в после́дняя ле́та.

Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́ посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,/ лю́дем же явля́ется, прише́дшим ко Влады́це.

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,/ Свет Непристу́пный.

И́кос:

Галиле́и язы́честей, Завуло́нстей стране́ и Неффали́мстей земли́,/ я́коже рече́ проро́к, Свет вели́к возсия́, Христо́с./ Омраче́нным све́тла яви́ся Заря́, из Вифлее́ма облиста́ющая,/ па́че же из Мари́и Госпо́дь, всей вселе́нней возсиява́ет лучи́ Со́лнце пра́вды./ Те́мже, и́же от Ада́ма нази́и, прииди́те вси, облече́мся в Него́, да согре́емся,/ покрыва́ет бо наги́я и просвеща́ет те́мныя./ Прише́л еси́ и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши благочести́выя, пе́щи о́гненней приобщи́вшияся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и Бо́жия А́нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми, благода́рственно воспева́ху:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Я́коже на Небеси́, с тре́петом и чу́дом предстоя́ху/ во Иорда́не си́лы А́нгельския, смотря́юще толи́ка Бо́жия схожде́ния:/ я́ко Держа́й превы́шних вод соста́в, в вода́х Плотоно́сец стоя́ше,/ Бог отце́в на́ших.

О́блак дре́вле и мо́ре Боже́ственнаго прообража́ху Креще́ния чу́до,/ в ни́хже дре́внии крести́шася, исходя́ще зако́ннии лю́дие./ Мо́ре же бе о́браз воды́, и о́блак – Ду́ха./ И́миже соверша́еми, – благослове́н еси́, – зове́м, – Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Вси ве́рнии, в Не́мже соверше́ние прия́хом,/ богосло́вяще немо́лчно со А́нгелы, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го:/ се бо – Тро́ица, Ипоста́сьми Единосу́щная, Еди́н же Бог./ Ему́же пое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий пла́мень,/ ю́ноши нося́щ благочести́выя,/ ути́шивый неудободержи́мую мглу из греха́/ всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха.

Тебе́ живопису́ющий ассири́йский пла́мень ужа́сен поставля́еши, в ро́су преведе́н;/ те́мже вода́ ны́не, я́коже пла́мень, одева́яй, вре́дную зло́бу, Христе́, прикрове́нную опаля́ет,/ от поползнове́нныя стези́ призыва́ющи.

Разде́льшуся Иорда́ну дре́вле, по су́ху прехо́дят лю́дие Изра́ильстии,/ Тебе́, Держа́внейшаго, содержа́ща тварь некосни́тельне,/ ны́не в вода́х напису́ющии, к нетле́нней и поле́зней стези́.

Ве́мы, пе́рвее всепа́губный пото́п/ ми́лостивно Тя всех во тлю привести́,/ о, тревели́кия сотворя́я и стра́нная́./ Ны́не же пото́пльша, Христе́, грех за благосе́рдие и челове́ческое спасе́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Отложи́ страх весь, – Изба́витель Предте́чи рече́, -/ Мне же повини́ся, я́ко Благо́му,/ Мне приступи́, сие́ бо естество́м бых,/ Мои́м повеле́нием покори́ся и крести́ Мя, соше́дшаго,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Глаго́лы я́коже услы́ша Крести́тель Влады́чни, с тре́петом длань простира́ет,/ оба́че же, руко́ю косну́вся верху́ Зижди́теля своего́, Кре́щшемуся вопия́ше:/ освяти́ мя, Ты бо еси Бог мой,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Тро́ицы явле́ние во Иорда́не бысть,/ са́мое бо Пребоже́ственное Естество́, Оте́ц, возгласи́:/ Сей креща́емый – Сын возлю́бленный Мой,/ Дух же прии́де к Подо́бному,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та пре́жде омраче́ннии;/ еди́н сте́нет тьмы предста́тель./ Ны́не да благослови́т усе́рдно Вино́внаго/ пре́жде окая́нное язы́ков всенасле́дие.

Трие́ Богови́днии, во огни́ ороша́еми, озаря́ющеся треми́ всесве́тле святы́нями,/ я́ве показова́ху Превы́шнее Естество́ смеше́нием челове́ческим,/ огнепаля́щее росо́ю ми́лостивно вся́ку па́губную лесть.

Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими струя́ми омы́вшеся,/ прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло измове́но.

На 9-й пе́сни па́ки вжига́ют свещи́ бра́тия. Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника:

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую го́рних во́инств,/ Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Посе́м вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И про́чих шесть припе́вов припева́ют на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды:

Велича́й, душе́ моя́,/ от Предте́чи Креще́ния Прося́ща.

Велича́й, душе́ моя́,/ во Иорда́не Прише́дшаго крести́тися.

Дави́де, прииди́ Ду́хом к просвеще́нным, -/ ны́не приступи́те, – пой к Бо́гу, -/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся/ Сей ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,/ прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Оте́ческаго гла́са Свиде́тельствованна.

Велича́й, душе́ моя́,/ Еди́наго от Тро́ицы, прекло́ньшаго вы́ю и Креще́ние прие́мша.

Иса́ия, – измы́йтеся, очи́ститеся – глаго́лет, -/ лука́вствия пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/ кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́ ве́рою/ и к животу́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.

Проро́че, прииди́ ко Мне,/ простри́ ру́ку и крести́ Мя ско́ро.

Проро́че, оста́ви ны́не и крести́ Мя, хотя́ща:/ испо́лнити бо приидо́х вся́ку пра́вду.

Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ко бо губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам исхо́дное Боже́ственное сие́ пакибытия́ ба́ня бу́дет./ Отсю́ду и Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.

Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в:

Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.

И ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с/ Неве́сто Всечи́стая, Ма́ти Благослове́нная,/ Е́юже получи́вше всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,/ дар нося́ще – песнь благодаре́ния.

И вторый лик такожде поет припев и ирмос. И прочия пять припевы, един дважды:

Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку,/ во струя́х Иорда́нских.

Днесь Влады́ка/ вода́ми погреба́ет челове́ческий грех.

Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва, Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,/ во Иорда́нских же струя́х явле́нна.

Днесь Влады́ка свы́ше свиде́тельствуется,/ Сын возлю́бленный.

Днесь Влады́ка/ прии́де освяти́ти естество́ водно́е.

Днесь Влады́ка/ Креще́ние прие́млет руко́ю Предте́чевою.

Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́ Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы кре́пость же посра́мль возвы́шенную,/ ны́не в безпреста́ннем возда́ти житии́.

Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рвый припе́в пра́здника. И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к: Посе́м втора́го кано́на припе́в. И ирмо́с: О, па́че ума́: И покло́н.

Свети́лен:

Подо́бен: Посети́л ны:

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный. Трижды.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1:

Ге́рмана патриа́рха: Свет от Све́та,/ возсия́ ми́рови Христо́с, Спас наш,/ явле́йся Бог./ Сему́, лю́дие, поклони́мся.

Ка́ко Тя, Христе́,/ раби́, Влады́ку досто́йно почти́м?/ Я́ко в вода́х всех нас обнови́л еси́.

Ты, во Иoрда́не кре́щся, Спа́се наш,/ во́ды освяти́л еси́,/ дла́нию раба́ рукополага́емый/ и стра́сти ми́ра исцеля́яй./ Ве́лие та́инство явле́ния Твоего́,/ Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

И́стинный Свет яви́ся/ и всем просвеще́ние да́рует,/ креща́ется Христо́с с на́ми,/ И́же вся́кия вы́шши чистоты́,/ влага́ет свяще́ние воде́,/ и душа́м сие́ очище́ние быва́ет,/ земно́е явля́емое и вы́ше Небе́с разумева́емое./ Ба́нею – спасе́ние, водо́ю же – Дух,/ погруже́ния ра́ди, и́же к Бо́гу, наш восхо́д быва́ет./ Чудéсна дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 6. Анато́лия:

Вода́ми Иoрда́нскими оде́ялся еси́, Спа́се,/ одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ и приклони́л еси́ главу́ Предте́чи, И́же не́бо изме́ривый пя́дию./ Да обрати́ши мир от ле́сти и спасе́ши,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, глас 2, того́же:

Днесь Христо́с на Иoрда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н, ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропарь пра́здника, ектении́ и отпу́ст.И дае́тся святы́й еле́й от канди́ла пою́щим нам стихи́ру пра́здника. Таже час 1. На 1-м часе тропарь пра́здника; по трисвято́м конда́к пра́здника, и про́чее, и соверше́нный отпуст. В сий день литургия бывает пора́ну труда́ ра́ди бде́ннаго.

На литургии

Антифо́н 1, псало́м 113, глас 1.

Стих 1: Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта,/ до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

И другий лик.

Стих 2: Бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Моли́твами Богоро́дицы:

Сла́ва,/ и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:

Антифо́н 2, псало́м 114, глас 2.

Стих 1: Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь/ глас моле́ния моего́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:/ аллилу́ия.

Стих 2: Я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне,/ и во дни моя́ призову́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя,/ скорбь и боле́знь обрето́х и И́мя Госпо́дне призва́х.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 4: Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден,/ и Бог наш ми́лует.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:

Антифо́н 3, псало́м 117, глас 1.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Стих 4: Да реку́т у́бо вси, боя́щиися Го́спода:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Входно́е: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ благослови́хом вы из до́му Госпо́дня,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Тропа́рь: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Слава, и ныне.

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,/ Свет Непристу́пный.

Вместо́ же трисвята́го пое́м: Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. (трижды).

Проки́мен, глас 4: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́. Апо́стол к Ти́ту, зача́ло 302. Аллилуия, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии: Стих: Глас Госпо́день на вода́х: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 6. Прича́стен: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком.

На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии ве́лие. И яди́м ры́бу, и сыр и я́ица, и пие́м вино́; мирсти́и же мя́со, а́ще бу́дет и в сре́ду или пято́к. И чте́тся сло́во Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Вси вы, во благоду́шии:

С™0е бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

При часЁ є7-мъ днE, знaменуетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz. И# собрaвшесz во хрaмъ, начинaемъ вечeрню, и3 поeмъ nбhчный pал0мъ. Тaже, є3ктеніA вели1каz, и3 по є3ктеніи2, ѓще бyдетъ въ суббHту, стіхосл0вимъ: Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. Ѓще же въ недёлю, поeмъ № ґнтіфHнъ. Ѓще ли во и3ны6z дни6, стіхол0гіа не бывaетъ: но ѓбіе поeмъ: ГDи, воззвaхъ, на глaсъ в7. Їерeй же твори1тъ проскоми1дію. Діaконъ кади1тъ цeрковь по nбhчаю.

И# мы2 поeмъ стіхи6ры прaздника, на }, глaсъ в7, самоглaсны,

Їwaнна монaха: Просвэти1телz нaшего, просвэщaющаго всsкаго человёка, ви1дэвъ п®тeча кrти1тисz пришeдша, рaдуетсz душeю и3 трепeщетъ. Рук0ю показyетъ є3го2, и3 глаг0летъ лю1демъ: сeй и3збавлszй ї}лz, свобождazй нaсъ t и3стлёніz. Q безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, слaва тебЁ! Двaжды.

И#збaвителю нaшему, t рабA крещaему, и3 д¦а пришeствіемъ свидётельствуему, ўжас0шасz зрsще ѓгGльскаz вHинства. Глaсъ же съ нб7сE принесeсz t nц7A: сeй, є3г0же п®тeча рук0ю крещaетъ, сн7ъ м0й є4сть возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ, хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ. Двaжды.

Їoрд†нскіz струи6 тебE и3ст0чника пріsша, и3 ўтёшитель въ ви1дэ голуби1нэ схождaше. Приклонsетъ вeрхъ приклони1вый нб7сA. Зовeтъ и3 вопіeтъ брeніе зижди1телю: чт0 ми повелэвaеши, ±же вhше менє2; ѓзъ трeбую твоегw2 кRщeніz. Q безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, слaва тебЁ! Двaжды.

Спасти2 хотS заблyждшаго человёка, не не спод0билсz є3си2 въ рaбій зрaкъ њблещи1сz: подобaше бо тебЁ, вLцэ и3 бGу, воспріsти нaша за ны2, тебё бо крeщшусz пл0тію, и3збaвителю, њставлeніz спод0билъ є3си2 нaсъ. Тёмже вопіeмъ ти2: хrтE, б9е нaшъ, слaва тебЁ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Вmзантjево: Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи, сокруши1лъ є3си2 главы6 ѕміє1въ: пришeдъ въ струи6, просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, є4же слaвити тS, сп7се, просвэти1телz дyшъ нaшихъ.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Прокjменъ днE.

БытіS чтeніе. (ГлавA №.)

Въ начaлэ сотвори2 бGъ нб7о и3 зeмлю. Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY бeздны: и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2. И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ, и3 бhсть свётъ. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2: и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ, и3 междY тм0ю. И# наречE бGъ свётъ дeнь, и3 тмY наречE н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2: и3 бhсть тaкw. И# сотвори2 бGъ твeрдь: и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію. И# наречE бGъ твeрдь нб7о: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй. И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже подъ нб7сeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша: и3 бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже подъ нб7сeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша. И# наречE бGъ сyшу зeмлю: и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое, творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ по р0ду на земли2: и3 бhсть тaкw. И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое, творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ по р0ду на земли2: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій.

И#сх0да чтeніе. (ГлавA д7i.)

РечE гDь къ мwmсeю: что2 вопіeши ко мнЁ; глаг0ли сыновHмъ ї}лєвымъ, и3 да путешeствуютъ. И# ты2 возми2 жeзлъ тв0й, и3 простри2 рyку твою2 на м0ре, и3 раст0ргни є5, и3 да вни1дутъ сhнове ї}лєвы посредЁ м0рz по сyху. И# сE ѓзъ њжесточY сeрдце фараHново, и3 слyгъ є3гw2, и3 є3гЂптzнъ всёхъ, и3 вни1дутъ въ слёдъ и4хъ, и3 прослaвлюсz въ фараHнэ, и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2, и3 въ колесни1цахъ, и3 въ к0нэхъ є3гw2. И# ўразумёютъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA прославлsюсz въ фараHнэ, и3 въ колесни1цахъ, и3 въ к0нэхъ є3гw2. Прострe же мwmсeй рyку на м0ре, и3 возгнA гDь м0ре вётромъ ю4жнымъ си1льнымъ, всю2 н0щь, и3 сотвори2м0ре сyхо, и3 разступи1сz водA. И# внид0ша сhны ї}лєвы въ посрeдъ м0рz по сyху: и3 водA и5мъ бhсть, стэнA њдеснyю, и3 стэнA њшyюю. Погнaша же є3гЂптzне, и3 внид0ша созади2 и4хъ. Всsкъ к0нь фараHновъ, и3 колесни6цы, и3 всaдницы по средЁ м0рz. Прострe же мwmсeй рyку на м0ре, и3 ўстр0исz водA ко дню2 на мёсто, є3гЂптzне же бэжaша под8 вод0ю, и3 и3стрzсE гDь є3гЂптzны по средЁ м0рz. И# њбрати1вшисz водA покры2 колесни6цы, и3 всaдники, и3 трістaты, и3 всю2 си1лу фараHнову, вшeдшихъ въ слёдъ и4хъ въ м0ре, и3 не њстA t ни1хъ ни є3ди1нъ. Сhнове же ї}лєвы проид0ша по сyху по средЁ м0рz.

И#сх0да чтeніе. (Главы6 є7i и3 ѕ7i.)

Поsтъ мwmсeй сhны ї}лєвы t м0рz чермнaгw, и3 ведE и5хъ въ пустhню сyръ: и3 и3дsху три2 дни6 въ пустhни, и3 не њбрэтaху воды2, да бhша пи1ли. Пріид0ша же въ мeрру, и3 не можaху пи1ти воды2 t мeрры, горькa бо бЁ: сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY, г0ресть. И# роптaху лю1діе на мwmсeа, глаг0люще: что2 піeмъ; Возопи1 же мwmсeй ко гDу, и3 показA є3мY гDь дрeво: и3 вложи2 є5 въ в0ду, и3 сладкA бhсть водA. Тaмw положи2 є3мY бGъ њправд†ніz и3 суды2, и3 тaмw и3скушaше є3го2, и3 речE: ѓще слyхомъ ўслhшиши глaсъ гDа бGа твоегw2, и3 ўгHднаz предъ ни1мъ сотвори1ши, и3 внуши1ши зaпwвэди є3гw2, и3 сохрани1ши вс‰ њправд†ніz є3гw2: всsку болёзнь, ю4же навед0хъ на є3гЂптzны, не наведY на тS: ѓзъ бо є4смь гDь и3сцэлszй тS. И# пріид0ша во є3лjмъ: и3 бsху тaмw дванaдесzть и3ст0чникwвъ в0дъ, и3 сeдмьдесzтъ стeблій фjнікwвъ: и3 њполчи1шасz тaмw при водaхъ. И# воздви1гшесz t є3лjма, и3 пріи1де вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ въ пустhню сjнъ: ћже є4сть междY є3лjмомъ, и3 междY сjною.

Тропaрь, глaсъ є7:

Kви1лсz є3си2 въ мjрэ, и4же мjръ сотвори1вый, да просвэти1ши во тмЁ сэдsщыz, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Стjхъ №: Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2: познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ спасeніе твоE.

Да просвэти1ши во тмЁ сэдsщыz, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Стjхъ в7: Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. Да возвеселsтсz, и3 да возрaдуютсz kзhцы, ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши.

Да просвэти1ши во тмЁ сэдsщыz, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Стjхъ G: Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. ЗемлS дадE пл0дъ св0й, бlгослови1 ны, б9е, б9е нaшъ. Бlгослови1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы2 земли2.

Да просвэти1ши бо тмЁ сэдsщыz, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ:

Kви1лсz є3си2 въ мjрэ, и4же мjръ сотвори1вый, да просвэти1ши во тмЁ сэдsщыz, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Їисyса наvи1на чтeніе. (ГлавA G.)

РечE гDь ко ї}су: въ дeнь сeй начинaю вознести1 тz предъ всёми сhнми ї}левыми, да разумёютъ, занE ћкоже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю. И# нhнэ заповёждь сщ7eнникwмъ, взимaющымъ ковчeгъ завёта, глаг0лz: да ћкw вни1дете въ чaсть воды2 їoрдaнскіz, и3 стaнете при їoрдaнэ. Ћкоже и3дsху свzщeнницы, взeмшіи ковчeгъ завёта гDнz во їoрдaнъ: и3 н0ги свzщeнникwвъ, носsщихъ ковчeгъ њмочи1шасz въ чaсти воды2 їoрдaнскіz. Їoрдaнъ же и3сполнsшесz во всeмъ л0жи своeмъ, ћкоже во дни6 жaтвы пшени1цы: и3 стaша в0ды, низходsщыz свhше, въ с0нмъ є3ди1нъ, tстоsщыz далeче ѕэлw2 t ґдамA грaда, дaже до страны2 каріаfіарjма. Низходsщаz же сни1де въ м0ре ґрави1тское, дaже до м0рz соли1щнагw, д0ндеже вконeцъ њскудЁ, и3 лю1діе стоsху прsмw їеріхHна: И# стaша сщ7eнницы, взeмшіи ковчeгъ завёта гDнz, на сyсэ посредЁ їoрдaна готHвы. И# вси2 сhнове ї}лєвы преид0ша по сyху, д0ндеже скончaша вси2 лю1діе преходsще їoрдaнъ.

Цaрствъ четвeртыхъ чтeніе. (ГлавA в7.)

РечE и3ліA къ є3ліссeю: сэди2 ќбw здЁ, ћкw гDь послa мz до їoрдaна. И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь, и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS. И# поид0ста џба, и3 пzтьдесsтъ мужeй t сынHвъ прbр0ческихъ, пріид0ша и3 стaша прsмw и3здалeча, џба же стaста при їoрдaнэ. И# пріsтъ и3ліA ми1лwть свою2, и3 сви1тъ ю5, и3 ўдaри є4ю в0ды, и3 раздэли1сz водA сю1ду и3 сю1ду, и3 преид0ста џба по сyху. И# бhсть ћкw преид0ста, и3 речE и3ліA є3ліссeю: проси2, что2 сотворю2 тебЁ, прeжде дaже не взsтъ бyду t тебє2; И# речE є3ліссeй: да бyдетъ ќбw дyхъ, и4же въ тебЁ, сугyбъ во мнЁ. И# речE и3ліA: њжесточи1лъ є3си2 проси1ти, nбaче ѓще ўви1диши мS взeмлема t тебє2, бyдетъ ти2 тaкw: ѓще ли же не ўви1диши, не бyдетъ. И# бhсть и3дyщымъ и5мъ, и3 глаг0лющымъ, и3 сE колесни1ца џгненна, и3 к0ни џгненни, и3 раздэли2 междY nбёма: и3 взsтсz и3ліA ви1хремъ, ћкw на нб7о. И# є3ліссeй зрsше, и3 т0й вопіsше: џ§е, џ§е, колесни1ца ї}лева, и3 к0ни є3гw2, и3 не ви1дэ є3гw2 ктомY. И# ћтсz є3ліссeй за ри6зы сво‰, и3 раздрA | на дв0е, и3 взsтъ ми1лwть и3ліинY є3ліссeй, пaдшую верхY є3гw2. И# њбрати1сz є3ліссeй, и3 стA на брeзэ їoрдaна. И# пріsтъ є3ліссeй ми1лwть и3ліинY, пaдшую верхY є3гw2, и3 ўдaри в0ды, и3 не раздэли1шасz. И# речE є3ліссeй: гдЁ ќбw є4сть бGъ и3ліи1нъ ґффw2; и3 ўдaри є3ліссeй в0ды втор0е, и3 раздэли1шасz в0ды, и3 прeйде по сyху.

Цaрствъ четвeртыхъ чтeніе. (ГлавA є7.)

Пріи1де неемaнъ, кнsзь царS ґссmрjйскагw, съ колесни1цами, и3 к0ньми свои1ми, и3 стA при двeрехъ хрaма є3ліссeева. И# послA є3ліссeй къ немY вёстника, глаг0лz: шeдъ, и3змhйсz во їoрдaнэ седми1жды, и3 њбрати1тсz пл0ть твоS къ тебЁ, и3 њчи1стишисz. И# разгнёвасz неемaнъ, и3 tи1де, и3 речE: сE рёхъ, да и3зhдетъ ко мнЁ, и3 призовeтъ њ и4мени гDа бGа своегw2, и3 положи1тъ рyку свою2 на прокaзу, и3 tи1метъ ю5 t пл0ти моеS. Не добрёйши ли сyть ґрванA и3 фарфA, рёци дамaскwвы, пaче їoрдaна, и3 всёхъ в0дъ ї}левыхъ; не шeдъ ли и3змhюсz въ ни1хъ, и3 њчи1щусz; и3 возврати1сz, и3 tи1де съ гнёвомъ. И# приступи1ша џтроцы є3гw2, и3 рёша къ немY: г0споди, ѓще бы вeліе сл0во глаг0лалъ къ тебЁ прbр0къ, не бh ли сотвори1лъ, ћкоже речE къ тебЁ: и3змhйсz, и3 њчи1стишисz, И# сни1де неемaнъ, и3 погрузи1сz во їoрдaнэ седми1жды, по глаг0лу человёка б9іz, и3 њбрати1сz пл0ть є3гw2 къ немY, ћкw nтрочaте мaла, и3 њчи1стисz.

Тропaрь, глaсъ ѕ7:

Грёшникwмъ и3 мытарє1мъ, за мн0жество ми1лости твоеS, kви1лсz є3си2, сп7се нaшъ.

Гдё бо и3мёлъ бы свётъ тв0й возсіsти, т0кмw на сэдsщыz во тмЁ; слaва тебЁ.

Стjхъ №: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ, t вёка ты2 є3си2.

Гдё бо и3мёлъ бы свётъ тв0й возсіsти, т0кмw на сэдsщыz во тмЁ; слaва тебЁ.

Стjхъ в7: Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰: В0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰ t глaсwвъ в0дъ мн0гихъ.

Гдё бо и3мёлъ бы свётъ тв0й возсіsти, т0кмw на сэдsщыz во тмЁ; слaва тебЁ.

Стjхъ G: Ди6вны высоты6 морск‡z, ди1венъ въ выс0кихъ гDь. СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. Д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй.

Гдё бо и3мёлъ бы свётъ тв0й возсіsти, т0кмw на сэдsщыz во тмЁ; слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ:

Грёшникwмъ и3 мытарє1мъ, за мн0жество млcти твоеS, kви1лсz є3си2, сп7се нaшъ.

Гдё бо и3мёлъ бы свётъ тв0й возсіsти, т0кмw на сэдsщыz во тмЁ; слaва тебЁ:

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA №.)

Тaкw глаг0летъ гDь: и3змhйтесz, и3 чи1сти бyдете: tими1те лукaвствіz t дyшъ вaшихъ, предъ nчи1ма мои1ма, престaните t лукaвствій вaшихъ: научи1тесz д0брое твори1ти, взыщи1те судA, и3збaвите њби1дима, суди1те си1ру, и3 њправди1те вдови1цу, и3 пріиди1те и3стsжимсz, глаг0летъ гDь. И# ѓще бyдутъ грэси2 вaши ћкw багрsное, ћкw снёгъ ўбэлю2: ѓще же бyдутъ ћкw червлeное, ћкw в0лну ўбэлю2. И# ѓще х0щете, и3 послyшаете менє2, благ†z земли2 снёсте. Ѓще ли же не х0щете, нижE послyшаете менє2, мeчь вaсъ поsстъ. Ўстa бо гDнz глаг0лаша сі‰.

БытіS чтeніе. (ГлавA lв.)

Воззрёвъ їaкwвъ, и3 ви1дэ п0лкъ б9ій, њполчи1вшійсz, и3 срэт0ша є3го2 ѓгGли б9іи. Речe же їaкwвъ, є3гдA ви1дэ и5хъ: п0лкъ б9ій сeй. И# наречE и4мz мёсту томY, полки2. Послa же їaкwвъ вёстники предъ соб0ю ко и3сavу, брaту своемY, въ зeмлю сіи1ръ, во странY є3дHмскую. И# заповёда и5мъ, глаг0лz: си1це рцhте гDи1ну моемY и3сavу: тaкw глаг0летъ џтрокъ тв0й їaкwвъ: съ лавaномъ пожи1хъ, и3 ўкоснёхъ до нhнэ: и3 бhша ми2 џвцы и3 вол0ве, и3 nслsта, и3 рабы6 и3 рабы6ни. И# послaхъ возвэсти1ти гDи1ну моемY и3сavови, да њбрsщетъ бlгодaть џтрокъ тв0й предъ тоб0ю. И# возврати1шасz вBстницы ко їaкwву, глаг0люще: и3д0хомъ ко и3сavу брaту твоемY, и3 сE сaмъ грzдeтъ въ срётеніе твоE, и3 четhре стA мужeй съ ни1мъ. Ўбоsсz же їaкwвъ ѕэлw2, и3 недоумэвaшесz, и3 раздэли2 лю1ди, и5же съ ни1мъ, и3 волы2 и3 џвцы, на двA полкA. И# речE їaкwвъ: ѓще пріи1детъ и3сavъ на п0лкъ є3ди1нъ, и3 посэчeтъ и5, бyдетъ п0лкъ вторhй во спасeніе. И# речE їaкwвъ: бGъ nтцA моегw2 ґвраaма, и3 бGъ nтцA моегw2 їсаaка, гDи, рекjй ми2: tбэжи2 въ зeмлю бытіS твоегw2, и3 добр0 ти сотворю2. Дов0льнw ми2 да бyдетъ t всsкіz прaвды, и3 t всsкіz и4стины, ю4же сотвори1лъ є3си2 џтроку твоемY: съ жезл0мъ бо мои1мъ си1мъ преид0хъ їoрдaнъ.

И#сх0да чтeніе. (ГлавA в7.)

Сни1де дщи2 фараHнова и3змhтисz на рэкY, и3 рабы6ни є3S прехождaху при рэцЁ: и3 ви1дэвши крабjйцу въ лучи1цэ, послaвши рабhню, взsтъ ю5. Tвeрзши же, ви1дитъ nтрочA плaчущеесz въ крабjйцэ, и3 пощади2 є5 дщи2 фараHнова, и3 речE: t дэтeй є3врeйскихъ сіE. И# речE сестрA є3гw2 дщeри фараHновэ: х0щеши ли призовy ти женY питaтельницу t є3врє1й, и3 воздои1тъ ти2 nтрочA; И# речE є4й дщи2 фараHнова: и3ди2. Шeдши же nтрокови1ца, призвA мaтерь nтрочaте. Речe же къ нeй дщи2 фараHнова: соблюди1 ми nтрочA сіE, и3 возд0й ми2 є5, ѓзъ же дaмъ ти2 мздY. Пріeмши же женA nтрочA, и3 доsше є5. Возмужaвшу же nтрочaти, введE є5 ко дщeри фараHновэ, и3 бhсть є4й въ сhна. И#меновa же и4мz є3мY мwmсeй, глаг0лющи: t воды2 взsхъ є3го2.

Судeй чтeніе. (ГлавA ѕ7.)

РечE гедеHнъ къ бGу: ѓще спасaеши рук0ю моeю ї}лz, и4мже џбразомъ рeклъ є3си2, сE ѓзъ положY руно2 џвчее на гумнЁ: и3 ѓще бyдетъ росA на рунЁ т0кмw, по всeй же земли2 сyша, разумёю, ћкw спасeши рук0ю моeю ї}лz, и4мже џбразомъ рeклъ є3си2. И# бhсть тaкw: и3 ўрaнивъ гедеHнъ наyтріе, и3 и3сцэди2 руно2, и3 и3стечE росA t рунA, и3сп0лненъ nкрjнъ воды2. И# речE гедеHнъ къ бGу: да не прогнёваетсz ќбw ћрость твоS на мS, и3 возглаг0лю є3щE є3ди1ною, и3 и3скушY є3щE є3ди1ною рун0мъ: да бyдетъ ќбw сyша на рунЁ т0кмw, по всeй же земли2 росA. И# сотвори2 бGъ тaкw въ нощи2 т0й, и3 бhсть сyша на рунЁ т0кмw, по всeй же земли2 бhсть росA.

Цaрствъ трeтіихъ чтeніе. (ГлавA }i.)

РечE и3ліA къ лю1демъ: приступи1те ко мнЁ. И# приступи1ша вси2 лю1діе къ немY. И# взsтъ и3ліA дванaдесzть кaменій, по числY дванaдесzти колёнъ сн7Hвъ ї}левыхъ, ћкоже гlг0ла гDь къ немY, гlг0лzй: ї}ль бyдетъ и4мz твоE. И# создA кaменіе, и3 и3сцэли2 nлтaрь гDень раск0панный, и3 сотвори2 р0въ, вмэщaющь по двЁ мBры сёмени, џкрестъ nлтарS. И# положи2 полBна на nлтари2, є3г0же сотвори2. И# раздроби2 всесожжє1ніz, и3 положи2 на полBна, и3 њбhде nлтaрь. И# речE и3ліA: пріими1те ми2 четhре водон0сы воды2, и3 да пролію1тсz на nлтaрь, на всесожжeніе же и3 на полBна. И# речE: ўдв0йте, и3 ўдв0иша. И# речE: ўтр0йте, и3 ўтр0иша. И# и3дsше водA џкрестъ nлтарS, и3 р0въ и3сп0лнисz воды2. И# возопи2 и3ліA на нб7о, и3 речE: гDи б9е ґвраaмовъ и3 їсаaковъ и3 їaкwвль, ўслhши менE днeсь nгнeмъ: и3 разумёютъ вси2 лю1діе сjи, ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь бGъ ї}левъ, и3 ѓзъ рaбъ тв0й. И# тебє2 рaди сотвори1хъ сі‰ вс‰, и3 ты2 њбрати2 сердцA людeй си1хъ въ слёдъ тебє2. И# падE џгнь t гDа съ нб7сE, и3 поzдE всесожжє1ніz, и3 полBна и3 в0ду, ћже на ни1хъ, и3 в0ду, ћже въ р0вэ, и3 кaменіе, и3 пeрсть полизA џгнь. И# пад0ша вси2 лю1діе на лицЁ своeмъ, и3 рёша: вои1стинну гDь бGъ, т0й є4сть бGъ.

Цaрствъ четвeртыхъ чтeніе. (ГлавA в7.)

Рек0ша мyжіе грaда їеріхHнска ко є3ліссeю: сE жили1ще грaда сегw2 добро2, ћкоже ты2, гDи1не, ви1диши, и3 в0ды ѕлы6 и3 безч†дны. И# речE є3ліссeй: принеси1те ми2 водон0съ н0въ, и3 всhплите тY с0ль: и3 принес0ша и5. И# и3зhде на и3схождeніе в0дъ, и3 ввeрже тaмw с0ль, и3 речE: тaкw глаг0летъ гDь: и3сцэли1хъ в0ды сі‰, и3 не ктомY бyдетъ tню1дъ ўмирaz, нижE безчaдствующаz си1ми. И# и3сцэлёша в0ды до днE сегw2, по глаг0лу, и4же глаг0ла є3ліссeй.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7f.)

Тaкw гlг0летъ гDь: во врeмz пріsтное послyшахъ тS, и3 въ дeнь спасeніz помог0хъ тебЁ, и3 создaхъ тS, и3 дaхъ тS, и3 положи1хъ тS въ завётъ kзhкwвъ, є4же ўстр0ити зeмлю, и3 наслёдити наслёдіе пустhни: глаг0люща сyщымъ въ ќзахъ: и3зыди1те, и3 и5же во тмЁ: tкрhйтесz. На всёхъ путeхъ пасти1сz бyдутъ, и3 на всёхъ стезsхъ пaжить и4хъ. Не взaлчутъ, нижE вжaждутъ, нижE порази1тъ и5хъ зн0й, нижE с0лнце: но ми1луzй и5хъ ўтёшитъ |, и3 сквозЁ и3ст0чники в0дъ проведeтъ |. И# положY всsку г0ру въ пyть, и3 всsку стезю2 въ пaству и4хъ. СE сjи и3здалeча пріи1дутъ, сjи t сёвера и3м0рz, и3нjи же t земли2 пeрсскіz. Да веселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS: да tрhгнутъ г0ры весeліе, и3 х0лми прaвду: ћкw поми1лова гDь лю1ди сво‰, и3 смирє1нныz людeй свои1хъ ўтёши. Речe же сіHнъ: њстaви мS гDь, и3 бGъ забh мz. Е#дA забyдетъ женA nтрочA своE, и3ли2 не поми1луетъ и3зчaдіz чрeва своегw2; Ѓще ли же и3 си1хъ забyдетъ женA, но ѓзъ не забyду тебє2, глаг0летъ гDь.

Е#ктеніA: Пaки и3 пaки:

Возглaсъ трис™0му: И# трис™0е. Тaже прокjменъ, глaсъ G:

ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz;

Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7г:

Брaтіе, своб0дь сhй t всёхъ:

Ѓще ли нёсть п0стъ, начинaемъ є3го2 t полY:

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти:

Ґллилyіа глaсъ ѕ7: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго:

Стjхъ: Крaсенъ добр0тою, пaче сынHвъ человёческихъ.

Е#ђліе t луки2, зачaло f7:

Въ пsтое нaдесzть лёто:

И# по рsду Бжcтвеннаz літургjа вели1кагw васjліа. Вмёстw Дост0йна поeмъ:

Њ тебЁ рaдуетсz:

Кінwнjкъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

И# по заамв0ннэй моли1твэ, ѓбіе и3сх0димъ вси2 ко свzщeнной купёли въ притв0ръ, и3ли2 на и3ст0чники, цrкими враты2. И#гyменъ, и3ли2 старёйшій їерeй, носsй на главЁ чcтнhй кrтъ, пред8идyщымъ є3мY свэщен0сцємъ и3 діaконwмъ съ кади1лы. И# полагaетъ чcтнhй кrтъ на бlгоукрашeнномъ столЁ, и3дёже и3 водЁ ўгот0ваннэй въ чaшэ, и3 свэщaмъ џкрестъ стоsщымъ, и3 даю1тсz свэщы2 брaтіzмъ: и3 настоsтель кади1тъ џкрестъ столA, тaже џбразы, и3 прaздника на ґнал0гіи, и3 свzщeнниковъ, и3 ли1ки по чи1ну, предходsщу є3мY діaкону со свэщeю, кли1рікwмъ же пою1щымъ тропари2 сі‰. Глaсъ }

Глaсъ гDень на водaхъ вопіeтъ, глаг0лz: пріиди1те, пріими1те вси2 д¦а премyдрости, д¦а рaзума, д¦а стрaха б9іz, ћвльшагwсz хrтA. Три1жды.

Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3 раздэлsетсz їoрдaнъ, и3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ струи6, вLку зрS крещaема. Двaжды.

Ћкw чlвёкъ на рэкY пришeлъ є3си2, хrтE цRю2, и3 рaбское крещeніе пріsти тщи1шисz, бlже, t предтє1чеву рукY грBхъ рaди нaшихъ, чlвэколю1бче. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Ко глaсу вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть гDень, пришeлъ є3си2, гDи, зрaкъ рaбій пріи1мъ, крещeніz просS, не вёдый грэхA: ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz. Трeпетенъ бhсть предтeча, и3 возопи2, глаг0лz: кaкw просвэти1тъ свэти1льникъ свёта, кaкw рyку положи1тъ рaбъ на вLку, њсвzти2 менE и3 в0ды, сп7се, взeмлzй мjра грёхъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA lє.)

Тaкw глаг0летъ гDь: да возвесели1тсz пустhнz жaждущаz, да возрaдуетсz пустhнz, и3 процвэтeтъ, ћкw крjнъ, и3 да прозsбнетъ, и3 вс‰ возвеселsтсz. И# возрaдуютсz пусты6ннаz їoрдaнwва, и3 слaва лівaнова данA бhсть є4й, и3 чeсть карми1лова, и3 лю1діе мои2 ќзрzтъ слaву гDню и3 высотY б9ію. Ўкрэпи1тесz рyки њслaблєнныz, и3 колBна разслaблєнныz ўтёшитесz, и3 рцhте малод{шнымъ мhслію: ўкрэпи1тесz и3 не б0йтесz, сE бGъ нaшъ сyдъ воздаeтъ, т0й пріи1детъ и3 спасeтъ нaсъ. ТогдA tвeрзутсz nчесA слэпhхъ, и3 ўшесA глухи1хъ ўслhшатъ. ТогдA ск0читъ хромhй, ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyдетъ љзhкъ гугни1выхъ, ћкw прорази1сz въ пустhни водA, и3 дeбрь въ земли2 жaждущей. И# бyдетъ безв0днаz въ бл†та, и3 въ жaждущей земли2 и3ст0чникъ воды2 бyдетъ: тaмw бyдетъ весeліе пти1цъ, водворeніе сЂрінwвъ, и3 тр0стій, и3 блaта. Тaмw бyдетъ пyть чи1стъ, и3 пyть с™ъ наречeтсz: и3 не мимои1детъ тaмw нечи1стъ, нижE бyдетъ тaмw пyть нечи1стый: разсёzнніи же п0йдутъ по немY, и3 не заблyдzтъ. И# не бyдетъ тaмw львA, нижE t ѕвэрeй лю1тыхъ взhдетъ нaнь, нижE њбрsщетсz тaмw: но п0йдутъ по немY и3збaвленніи и3 с0бранніи t гDа, и3 њбратsтсz, и3 пріи1дутъ въ сіHнъ съ весeліемъ и3 рaдостію, и3 весeліе вёчное надъ глав0ю и4хъ: хвалA и3 рaдованіе и3 весeліе пости1гнетъ и5хъ: tбэжE болёзнь, печaль и3 воздыхaніе.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA н7є.)

Тaкw гlг0летъ гDь: жaждущіи на в0ду и3ди1те, и3 є3ли1цы не и4мате сребрA, шeдше купи1те, и3 kди1те и3 пjйте, безъ сребрA и3 цэны2, віно2 и3 тyкъ. Вскyю цэнитE сребро2 не въ хлёбы, и3 трyдъ вaшъ не въ сhтость; послyшайте менє2, и3 снёсте благ†z, и3 наслади1тсz во бlги1хъ душA вaша. Внимaйте ўши1ма вaшима, и3 послёдуйте путє1мъ мои6мъ: ўслhшите менE, и3 живA бyдетъ во бlги1хъ душA вaша. И# завэщaю вaмъ завётъ вёченъ, прпdбнаz давjдwва вBрнаz. СE свидётельство во kзhцэхъ, дaхъ є3го2 кнsзz, и3 повели1телz во kзhцэхъ. СE kзhцы, и5же не вёдzху тS, призовyтъ тS, и3 лю1діе, и5же не познaша тS, къ тебЁ прибёгнутъ, рaди гDа твоегw2, и3 с™aгw ї}лева, ћкw прослaвихъ тS. Взыщи1те бGа, и3 внегдA вaмъ њбрэсти2 є3го2, призови1те. Е#гдa же ѓще прибли1житсz вaмъ, да њстaвитъ нечести1вый пути6 сво‰, и3 мyжъ беззак0нный совёты сво‰: и3 њбрати1тесz ко гDу бGу вaшему, и3 поми1ловани бyдете, ћкw помн0гу њстaвитъ грэхи2 вaшz. Не сyть бо совёти мои2, ћкоже совёти вaши: нижE ћкоже путіE вaши, путіE мои2, гlг0летъ гDь. Но ћкоже tстои1тъ нб7о t земли2, тaкw tстои1тъ пyть м0й t путeй вaшихъ, и3 размышлє1ніz в†ша t мhсли моеS. Ћкоже бо ѓще сни1детъ д0ждь, и3ли2 снёгъ съ нб7сE, и3 не возврати1тсz tтyду, д0ндеже ўпои1тъ зeмлю, и3 роди1тъ и3 прозsбнетъ, и3 дaстъ сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь. Тaкw бyдетъ глаг0лъ м0й, и4же ѓще и3зhдетъ и3зъ ќстъ мои1хъ, и3 не њбрати1тсz ко мнЁ т0щъ, д0ндеже ѓще скончaетъ вс‰, є3ли6ка восхотёхъ, и3 поспэшY пути6 мо‰, и3 повелBніz мо‰. Весeліемъ бо и3зhдете, и3 рaдостію научи1тесz. Г0ры бо и3 х0лми ск0чатъ, ждyще вaсъ въ рaдости, и3 вс‰ древесA сє1льнаz восплeщутъ вётвьми. И# вмёстw дрaчіz взhдетъ кmпарjсъ, вмёстw же кропи1вы взhдетъ мmрсjна: и3 бyдетъ гDь во и4мz, и3 въ знaменіе вёчное, и3 не њскудёетъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA в7i.)

Тaкw гlг0летъ гDь: почерпи1те в0ду съ весeліемъ t и3стHчникъ спасeніz. И# речeши въ дeнь џнъ: и3сповёдайтесz гDеви, и3 призови1те и4мz є3гw2, возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2: помzни1те, ћкw вознесeсz и4мz є3гw2. П0йте и4мz гDне, ћкw высHкаz сотвори2. Возвэсти1те сі‰ по всeй земли2, рaдуйтесz и3 весели1тесz живyщіи въ сіHнэ, ћкw вознесeсz с™hй ї}левъ посредЁ є3гw2.

Прокjменъ, глaсъ G:

ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2 t когw2 ўстрашyсz;

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7г.

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти, ћкw nтцы2 нaши вси2 подъ џблакомъ бhша, и3 вси2 сквозЁ м0ре проид0ша: и3 вси2 въ мwmсeа крести1шасz во џблацэ и3 въ м0ри: и3 вси2 т0жде брaшно д¦0вное kд0ша: и3 вси2 т0жде пи1во дух0вное пи1ша, піsху бо t д¦0внагw послёдующагw кaмене: кaмень же бЁ хrт0съ.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Глaсъ гDень на водaхъ: бGъ слaвы возгремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ.

Е#ђліе t мaрка, зачaло в7.

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ t назарeта галілeйскагw, и3 кrти1сz t їwaнна во їoрдaнэ. И# ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ разводsщасz нб7сA, и3 д¦ъ, ћкw г0лубь сходsщь нaнь. И# глaсъ бhсть съ нб7сE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже благоволи1хъ.

Діaконъ же глаг0летъ є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Њ свhшнэмъ ми1рэ:

Њ ми1рэ всегw2 мjра:

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ (и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 є3пjскопэ) и4м>къ, чcтнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, и3 њ всёмъ при1чтэ и3 лю1дехъ:

Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей:

Њ грaдэ сeмъ:

Ѓще въ монастырЁ:

Њ с™ёй nби1тели сeй:

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ:

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:

Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ си6мъ си1лою, и3 дёйствіемъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному пресyщныz трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.

Њ є4же даровaтисz и5мъ бlгодaти и3збавлeніz, бlгословeнію їoрдaнову, си1лою и3 дёйствомъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же сокруши1тисz сатанЁ подъ ногaми нaшими вск0рэ, и3 разори1тисz всsкому совёту лукaвому дви1жимому на ны2, гDу пом0лимсz.

Ћкw да гDь бGъ и4зметъ нaсъ t всsкагw навёта, и3 и3скушeніz сопроти1вника, и3 достHйны содёлаетъ њбэщaнныхъ бл†гъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума и3 бlгочeстіz наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низпослaти гDу бGу бlгословeніе їoрдaново, и3 њсвzти1ти в0ды сі‰, гDу пом0лимсz

Њ є4же бhти водЁ сeй, њсвzщeніz дaру, грэхHвъ и3збавлeнію, во и3сцэлeніе души2 и3 тёла, и3 на всsкую п0льзу и3зрsдную, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти водЁ сeй приводsщей въ жи1знь вёчную, гDу пом0лимсz.

Њ є4же kви1тисz сeй tгнaнію всsкагw навёта, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, гDу пом0лимсz.

Њ чeрплющихъ и3 є4млющихъ во њсвzщeніе домHвъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти сeй во њчищeніе дyшъ и3 тэлeсъ, всBмъ вёрою чeрплющымъ же и3 причащaющымсz t неS, гDу пом0лимсz.

Њ є4же спод0битисz нaмъ и3сп0лнитисz њсвzщeніz в0дъ си1хъ причащeніемъ, неви1димымъ kвлeніемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби:

Заступи2, спаси2, поми1луй:

Прес™yю, пречcтую, преблагословeнную:

Си6мъ глаг0лємымъ, сщ7eнникъ тaйнw моли1тву сію2 глаг0летъ:

ГDи ї}се хrтE, є3динор0дный сн7е, сhй въ нёдрэ џ§и, и4стинный б9е, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, свёте t свёта, пришeдый въ мjръ, є4же просвэти1ти є3го2, њзари2 нaшу мhсль с™hмъ твои1мъ д¦омъ, и3 пріими2 нaсъ, вели1чество и3 бlгодарeніе тебЁ приносsщихъ, њ ±же t вёка ди1вныхъ твои1хъ великодёйствіихъ, и3 є4же въ послBдніz вёки спаси1тельномъ твоeмъ смотрeніи, въ нeмже въ нaше немощн0е и3 ни1щее њдёzвсz смэшeніе, и3 рабHтнымъ мёрамъ снизшeдый, и4же всёхъ цRю2: є3щE и3 рaбскою рук0ю во їoрдaнэ крести1тисz претерпёлъ є3си2, да водн0е є3стество2 њсвzти1въ, безгрёшне, путесотвори1ши нaмъ, є4же вод0ю и3 д¦омъ пaки рождeніе, и3 къ пeрвому нaсъ ўстр0иши свобождeнію: є3гHже бжcтвеннагw тaинства воспоминaніе прaзднующе, м0лимсz тебЁ, вLко чlвэколю1бче, воскропи2 и3 на ны2, недостHйныz рабы6 тво‰, по бжcтвенному твоемY њбэщaнію, в0ду чи1сту, твоегw2 бlгоутр0біz дaръ, во є4же надъ вод0ю сeю прошeнію нaсъ грёшныхъ благопріsтну бhти твоeю блaгостію, и3 бlгословeнію твоемY є4ю, нaмъ же и3 всBмъ вBрнымъ лю1демъ твои6мъ даровaтисz, въ слaву с™aгw и3 покланsемагw твоегw2 и4мене. Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# рeкъ въ себЁ: Ґми1нь.

Діaкону же и3сп0лнившу є3ктенію2, начинaетъ сщ7eнникъ велеглaснw моли1тву сію2:

Вeлій є3си2, гDи, и3 ч{дна дэлA тво‰, и3 ни є3ди1но же сл0во дов0льно бyдетъ къ пёнію чудeсъ твои1хъ. Три1жды.

Тh бо хотёніемъ t не сyщихъ во є4же бhти приведhй всsчєскаz, и3 твоeю держaвою содержи1ши твaрь, и3 твои1мъ пр0мысломъ стр0иши мjръ. Ты2 t четhрехъ стіхjй твaрь сочини1вый, четhрьми времены2 крyгъ лёта вэнчaлъ є3си2. Тебє2 трепeщутъ ќмныz вс‰ си6лы: тебE поeтъ с0лнце: тебE слaвитъ лунA: тебЁ присyтствуютъ ѕвёзды: тебE слyшаетъ свётъ: тебє2 трепeщутъ бє1здны: тебЁ раб0таютъ и3ст0чницы. Ты2 простeрлъ є3си2 нeбо, ћкw к0жу: ты2 ўтверди1лъ є3си2 зeмлю на водaхъ: ты2 њгради1лъ є3си2м0ре песк0мъ: ты2 ко tдыхaніємъ воздyхъ проліsлъ є3си2. ЃгGльскіz си6лы тебЁ слyжатъ: ґрхaгGльстіи ли1цы тебЁ клaнzютсz: многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми, џкрестъ стоsще, и3 њблетaюще, стрaхомъ непристyпныz слaвы твоеS покрывaютсz. Тh бо бGъ сhй неwпи1санный, безначaльный же и3 неизглаг0ланный, пришeлъ є3си2 на зeмлю, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи чlвёчестэмъ бhвъ: не бо2 терпёлъ є3си2, вLко, млcрдіz рaди ми1лости твоеS, зрёти t діaвола мyчима р0да человёча: но пришeлъ є3си2, и3 спaслъ є3си2 нaсъ. И#сповёдуемъ бlгодaть, проповёдуемъ млcть, не таи1мъ бlгодэsніz: є3стествA нaшегw р0ды свободи1лъ є3си2, двcтвенную њсвzти1лъ є3си2 ўтр0бу рождеств0мъ твои1мъ. ВсS твaрь воспэвaетъ тS ћвльшагосz: тh бо бGъ нaшъ на земли2 kви1лсz є3си2, и3 съ человёки пожи1лъ є3си2: ты2 їoрд†нскіz струи6 њсвzти1лъ є3си2, съ нб7сE низпослaвый с™aго твоего2 д¦а, и3 главы6 тaмw гнэздsщихсz сокруши1лъ є3си2 ѕміє1въ.

И# сіE ќбw сщ7eнникъ глаг0лz три1жды, и3 в0ду рук0ю благословлsетъ на кjйждо стjхъ:

Ты2 ќбw, чlвэколю1бче цRю2, пріиди2 и3 нhнэ наи1тіемъ с™aгw твоегw2 д¦а, и3 њсвzти2 в0ду сію2.

СіE глаг0ли три1жды.

И# дaждь є4й бlгодaть и3збавлeніz, бlгословeніе їoрдaново: сотвори2 ю5 нетлёніz и3ст0чникъ, њсвzщeніz дaръ, грэхHвъ разрэшeніе, недyгwвъ и3сцэлeніе, дeмwнwвъ всегуби1тельство, сопроти6внымъ си1ламъ непристyпную, ѓгGльскіz крёпости и3сп0лненную: да вси2 почерпaющіи и3 причащaющіисz и3мёютъ ю5 ко њчищeнію дyшъ и3 тэлeсъ, ко и3сцэлeнію страстeй, ко њсвzщeнію домHвъ, и3 ко всsкой п0льзэ и3зрsдну. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и4же вод0ю и3 д¦омъ њбнови1вый њбетшaвшее грэх0мъ є3стество2 нaше. Ты2 є3си2 бGъ нaшъ, вод0ю потопи1вый при нHи грёхъ. Ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и4же м0ремъ свободи1вый t раб0ты фараHни мwmсeомъ р0дъ є3врeйскій. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, разрази1вый кaмень въ пустhни, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz, и3 жaждущыz лю1ди тво‰ насhтивый. Ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и4же вод0ю и3 nгнeмъ премэни1вый и3ліeю ї}лz t прeлести ваaловы.

Сaмъ и3 нhнэ, вLко, њсвzти2 в0ду сію2 д¦омъ твои1мъ с™hмъ. Три1жды.

Дaждь же всBмъ, прикасaющымсz є4й, и3 причащaющымсz, и3 мaжущымсz є4ю, њсщ7eніе, здрaвіе, њчищeніе и3 бlгословeніе.

Спаси2, гDи, и3 поми1луй  господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, бlжeннэйшаго митрополjта кjевскаго и3 всеS ўкраи1­ны 2, и3 преwсвzщeннэйшаго є3пjскопа и4м>къ, є3гHже є4сть џбласть. И# сохрани2 и5хъ под8 кр0вомъ твои1мъ въ ми1рэ, покори2 и5мъ всsкаго врагA и3 супостaта, дaруй и5мъ вс‰, ±же ко спасeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную: да и3 стіхjами, и3 человBки, и3 ѓгGлы, и3 ви1димыми, и3 неви1димыми слaвитсz твоE прес™0е и4мz, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всёмъ.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Сщ7eнникъ прекл0нсz м0литсz тaйнw.

Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во їoрдaнэ кrти1тисz и3зв0ливый, и3 њс™и1вый в0ды, бlгослови2 всёхъ нaсъ, и4же приклонeніемъ своеS вhи назнaменующихъ раб0тное воwбражeніе: и3 спод0би нaсъ и3сп0лнитисz њсщ7eніz твоегw2 причащeніемъ воды2 сеS, и3 да бyдетъ нaмъ, гDи, во здрaвіе души2 и3 тёла.

Возглашeніе: Тh бо є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву и3 бlгодарeніе и3 поклонeніе возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе бlгословлsz в0ду кrтови1днw чcтнhмъ кrт0мъ, погружaетъ є3го2 прaвw, низводS въ в0ду и3 возводS, держA є3го2 nбёма рукaма, поS настоsщій тропaрь, во глaсъ пeрвый:

Во їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

И# въ другjй тaкожде кrт0мъ знaменуетъ в0ду, и3 въ трeтій тaкожде, т0йже тропaрь поS сaмъ настоsтель, спою1щымъ є3мY и3 пр0чымъ сщ7eнникwмъ: тaже пою1тъ и3 ли1ки т0йжде тропaрь. Настоsтель же, взeмь сщ7eнную в0ду на блю1до, и3 њбратsсz на зaпадъ лицeмъ, въ лёвой руцЁ держA чcтнhй кrтъ, ґ въ прaвой васільки2, кропи1тъ кrтоoбрaзнw на вс‰ страны6. И# прих0дzтъ прeжде къ настоsтелю сщ7eнницы, двA двA, и3 цэлyютъ чcтнhй кrтъ, и3 знaменуетъ и5хъ васільк0мъ по лицY со сщ7eнною вод0ю кrтоoбрaзнw: по томyже чи1ну и3 вс‰ брaтіz. Поeтсz же тогдA тропaрь t всёхъ мн0гажды, д0ндеже њсвzтsтсz вс‰ брaтіz воднhмъ кроплeніемъ и3 причащeніемъ. И# ѓбіе вх0димъ во хрaмъ и3 поeмъ стіхи1ру.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Воспои1мъ, вёрніи, є4же њ нaсъ б9іz бlгодэsніz вели1чество: њ нaшемъ бо прегрэшeніи бhвъ человёкъ, нaшимъ њчищeніемъ њчищaетсz во їoрдaнэ, є3ди1нъ чи1стый и3 нетлённый, њсщ7azй менE и3 в0ды, и3 главы6 ѕміє1въ сокрушazй въ водЁ. Почерпeмъ ќбw в0ду съ весeліемъ, брaтіе: бlгодaть бо д¦а вёрнw почерпaющымъ неви1димw подавaетсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Тaже: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды. И# pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: И# даeтсz ґнтjдwръ t їерeа: и3 tпyстъ. По tпyстэ, и3ли2 є4сть літургjа, и3ли2 нёсть, поставлsетсz свёщникъ среди2 цeркве, кли1ріцы же, стaвше џба ли6ка вкyпэ, пою1тъ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ. По скончaніи же кондакA многолBтны, ћкоже nбhчнw. И# вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ съ древzномaсліемъ: и3спивaемъ же и3 вінA. Сhра же и3 под0бныхъ є3мY, и3 рhбъ никaкоже дeрзнемъ ћсти: возбранeно бо є4сть бжcтвенными пр†вилы.

Си1це бывaетъ слyжба, п0стному дню2 сyщу, въ нaвечеріи просвэщeніz.

(Зри2) И#звёстно же бyди всBмъ њ с™ёй водЁ. Ћкw нёцыи сyть tлучaюще себE t с™hz воды2 вкушeніz рaди, не д0брэ творsтъ: и4бо бlгодaти рaди б9іz данA бhсть на њсвzщeніе мjру, и3 всeй твaри. Тёмже ко всsкихъ мёстэхъ и3 скaредныхъ, и3 всю1ду кропи1тсz, ±же и3 подъ ногaми нaшими сyть: и3 гдЁ си1хъ рaзумъ, є4же не пи1ти сеS, но да вёси, ћкw не вкушeніz рaди ћстіz нечистотA въ нaсъ є4сть, но t сквeрныхъ дёлъ нaшихъ: њчищeни же t си1хъ, піeмъ без8 сомнёніz сію2 с™yю в0ду.

Њ сeй водЁ нбcнаz џна словeснаz лaстовица, златословeсный вселeнскій ўчи1тель їwaннъ, кwнстантіногрaда патріaрхъ, въ сл0вэ своeмъ, њ є4же сходи1тисz хrтіaнwмъ во с™yю б9ію цeрковь, и3 њ крещeніи, є3гHже начaло: Вси2 вы2 въ благодyшіи є3стE днeсь, ѓзъ же въ печaли є3ди1нъ болёзную: свидётельствуетъ глаг0лz: но ќбw чесw2 рaди не дeнь, въ џньже роди1сz, но дeнь, въ џньже кrти1сz, kвлeніе глаг0летсz, сjй бо є4сть дeнь, въ џньже кrти1сz и3 в0дъ њсвzти2 є3стество2.

Сегw2 рaди и3 въ полyнощи на прaздникъ сeй, вси2 почeрпше въ д0мы в0ду tн0сzтъ, и3 соблюдaютъ, и3 чрез8 лёто всецёлое хранsтъ. Понeже дeнь њсщ7eнныхъ в0дъ: и3 знaменіе бывaетъ ћвственное, не растлэвaющусz в0дъ џныхъ є3стествY долгот0ю врeмене: но на лёто всецёлое, и3 двA, и3 три2 мн0гащи лBта, днeсь почeрпненной водЁ цёлой и3 н0вой пребывaющей, и3 по толи1цэмъ врeмени нhнэ t и3ст0чникwвъ є4млємымъ водaмъ сравнsющейсz.

Подобaетъ и3 сіE вёдати:

(Зри2) Ћкw ѓще случи1тсz нaвечеріе с™aгw бGоzвлeніz въ суббHту, и3ли2 недёлю, п0стъ не бывaетъ. Літургjа же бывaетъ златоyстагw, во своE врeмz по nбhчаю, ћкоже и3 всегдA.

И# по tпущeніи літургjи въ трапeзу не х0димъ, но въ притв0рэ церк0внэмъ сёдшымъ нaмъ, трaпезарь даeтъ по ўл0мку хлёба коемyждо, и3ли2 по мaлу хлёбцу пшени1чному, и3 мaлw см0квій и3 фjнікwвъ, и3 по є3ди1ной чaшэ вінA, ћкw да не наречeтсz п0стъ: њжидaемъ же вечeрнzгw соб0ра. По сeмъ tшeдше въ кє1лліи сво‰, безм0лвствуемъ до врeмене вечeрнzгw.

Вели1кагw же васjліа літургjа совершaетсz въ сaмый прaздникъ: вмёстw же Дост0йна, поeмъ їрм0съ f7-z пёсни прaздника.

При часё же вечeрнэмъ днE, знaменуетъ въ вели1кое и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz. И# собрaвшымсz нaмъ во хрaмъ, и3 благослови1вшу їерeю, поeмъ вечeрню по nбhчаю: pал0мъ: Бlгослови2, душE моS, гDа: Ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще же въ недёлю вeчера, поeмъ №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры прaздника, на }, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Приклони1лъ є3си2 главY предтeчи: Тaже, вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz по чи1ну и4хъ, съ тропари2 и3 со стіхи2 и4хъ. Трис™0е же не поeмъ, занeже не совершaетсz бжcтвеннаz літургjа. По чтeніи же паремjй, є3ктеніA мaлаz: и3 по возглaсэ прокjменъ, ґпcлъ, и3 є3ђліе, ћкw предписaсz: є3ктеніA, Рцeмъ вси2: и3 Спод0би, гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву: їерeй возглaсъ. И# и3сх0димъ ко крести1льницэ, и3дёже ўгот0ванъ ст0лъ, и3 дёйствуетъ настоsтель, и3ли2 Їерeй по чи1ну, ћкоже ўказaсz прeжде, пою1ще тропари2: Глaсъ гDень на водaхъ: и3 пр0чее бывaетъ возслёдованіе њсщ7eніz воды2 неизмённw. По кроплeніи же њсщ7eнныz воды2 вх0димъ во хрaмъ, и3 поeмъ стіхи1ру: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Воспои1мъ, вёрніи: и3 tпyстъ. Пот0мъ тропaрь прaздника, Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: И# пи1вше сщ7eнную в0ду вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ совершeннw съ древzномaсліемъ, и3 піeмъ віно2.

(Зри2) Вёдати подобaетъ, ћкw прaздникъ с™hхъ бGоzвлeній, въ кjйлибо дeнь случи1тсz, поeмъ повечeріе вели1кое си1це:

Њ часЁ ‹-мъ н0щи бывaетъ блaговэстъ, и3 пот0мъ трезв0нъ во вс‰ кампaны. Їерeй же со діaкономъ њблeкшесz творsтъ начaло, ћкоже во вс‰ прaздники вLчни.

Діaконъ глаг0летъ: Благослови2, вLко.

Їерeй: Благословeнъ бGъ нaшъ: и3 кадsщу їерeю, глаг0лемъ повечeріе вели1кое t начaла:

Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный: Трис™0е, и3 прHчаz.

Съ нaми бGъ: поeмъ съ пёніемъ.

И# вмёстw тропарeй nбhчныхъ, Просвэти2 џчи мои2: глаг0лемъ тропaрь прaздника. И# вмёстw, Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ: глаг0лемъ кондaкъ прaздника.

По Слaва въ вhшнихъ, бывaетъ літjа по nбhчаю.

И# поeмъ на літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7.

Космы2 монaха: Њдэвazйсz свётомъ, ћкw ри1зою, нaсъ рaди по нaмъ бhти спод0билсz є4сть, во струи6 њдэвaетсz днeсь їoрд†нскіz: не сaмъ си1хъ ко њчищeнію трeбуz, но нaмъ соб0ю ўстроszй порождeніе. Q чудесE! Безъ nгнS и3зварsетъ, и3 назидaетъ безъ сокрушeніz, и3 спасaетъ въ него2 просвэщaємыz, хrт0съ бGъ и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

ТебE въ д©э и3 nгни2 њчищaюща грёхъ мjра зрS кrти1тель грzдyща къ себЁ, ўжасazсz и3 трепeща, вопіsше, глаг0лz: не смёю держaти вeрхъ тв0й пречcтый, тh мz њсвzти2, вLко, бжcтвеннымъ kвлeніемъ твои1мъ, є3ди1не чlвэколю1бче.

Пріиди1те, подражaимъ мyдрыz дBвы, пріиди1те, срsщимъ ћвльшагосz вLку: ћкw пріи1де, ћкw жени1хъ ко їwaнну. Їoрдaнъ ви1дэвъ тS ўбоsсz и3 пождA. Їwaннъ вопіsше: не смёю держaти верхA безсмeртнагw. Д¦ъ низхождaше въ ви1дэ голуби1нэ њсвzти1ти в0ды, и3 глaсъ съ нб7сE: сeй є4сть сн7ъ м0й, пришeдый въ мjръ спасти2 р0дъ человёческій, гDи, слaва тебЁ.

Крещaетсz хrт0съ, и3 восх0дитъ t воды2, совозв0дитъ бо съ соб0ю мjръ, и3 зри1тъ развод‰щаzсz нб7сA, ±же ґдaмъ затвори2 себЁ и3 сyщымъ съ ни1мъ. И# д¦ъ свидётельствуетъ бжcтво2, под0бному бо предти1четъ и3 глaсъ њ нб7сE: tтyду бо свидётельствуемый сп7съ дyшъ нaшихъ.

Трепетaше рукA кrти1телева, є3гдA пречcтому твоемY верхY коснyсz: возврати1сz їoрдaнъ рэкA вспsть, не дерзaz служи1ти тебЁ. Ћже бо ўстыдёсz їисyса наvи1на, кaкw творцA своегw2 ўстраши1тисz не и3мsше; Но всE и3сп0лнилъ є3си2 смотрeніе, сп7се нaшъ, да спасeши мjръ kвлeніемъ твои1мъ, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, глaсъ }.

Їwaнна монaха: ГDи, и3сп0лнити хотS, ±же ўстaвилъ є3си2 t вёка, t всеS твaри служи1тели тaйны твоеS пріsлъ є3си2: t ѓгGлъ гавріи1ла, t человBкъ дв7у, t нб7съ ѕвэздY, и3 t в0дъ їoрдaнъ, въ нeмже беззак0ніе мірск0е потреби1лъ є3си2, сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже.

Ґнат0ліево: Днeсь твaрь просвэщaетсz, днeсь всsчєскаz веселsтсz, нбcнаz вкyпэ и3 земн†z, ѓгGли и3 человёцы смэшaютсz: и3дёже бо цReво пришeствіе, и3 чи1нъ прих0дитъ. Тецeмъ u5бо на їoрдaнъ, и3 ви1димъ вси2 їwaнна, кaкw крещaетъ вeрхъ нерукотворeнный и3 безгрёшный; Тёмже ґпcльскій глaсъ припэвaюще, соглaснw возопіeмъ: kви1сz бlгодaть б9іz спаси1тельнаz всBмъ человёкwмъ, њзарsющи и3 подаю1щи вBрнымъ вeлію ми1лость.

На стіх0внэ стіхи6ры самогл†сны, глaсъ в7.

Ґнат0ліево: На їoрдaнстэй рэцЁ ви1дэвъ тS їwaннъ къ себЁ грzдyща, глаг0лаше: хrтE б9е, что2 къ рабY пришeлъ є3си2, сквeрны не и3мhй, гDи, во и4мz же чіe тz крещY; Nц7A; но того2 н0сиши въ себЁ. Сн7а; но сaмъ є3си2 воплоти1выйсz. Д¦а с™aгw; и3 сего2 вёси даsти вBрнымъ ўсты2: kвлeйсz б9е, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz: къ твоeй бо слaвэ противозрёти херувjми не м0гутъ, нижE взирaти серафjми, но со стрaхомъ предстоsще, џвіи ќбw н0сzтъ, џвіи же слaвzтъ си1лу твою2. Съ ни1миже, щeдре, возвэщaемъ хвалY твою2, глаг0люще: kвлeйсz б9е, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2, и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

Днeсь нб7сE и3 земли2 творeцъ прих0дитъ пл0тію на їoрдaнъ, крещeніz просS безгрёшный, да њчи1ститъ мjръ t лeсти врaжіz, и3 крещaетсz t рабA вLка всsческихъ, и3 њчищeніе вод0ю р0ду человёческому дaруетъ. ТомY возопіeмъ: kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7.

Fеофaново: Е$же t дв7ы сlнце, ви1дz, и4же t непл0дове, свэти1льникъ свётлый во їoрдaнэ просsща крещeніz, ќжасомъ и3 рaдостію вопіsше къ немY: тh мz њсвzти2, вLко, б9eственнымъ kвлeніемъ твои1мъ.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ. Три1жды.

И# бlгословeніе хлёбwвъ по nбhчаю.

Тaже, Бyди и4мz гDне: три1жды.

И# pал0мъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: До Не лишaтсz всsкагw блaга.

И# чтeніе прaздника.

По чтeніи же и3 по шестоpaлміи, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды: и3 nбы6чныz стіхолHгіи.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ:

Ћвльшусz тебЁ во їoрдaнэ, сп7се, и3 крeщшусz тебЁ t предтeчи, хrтE, возлю1бленный сн7ъ свидётельствованъ бhлъ є3си2: тёмже и3 собезначaленъ nц7Y kви1лсz є3си2, д¦ъ же с™hй на тS схождaше, и4мже и3 просвэти1вшесz вопіeмъ: слaва бGу, сyщему въ трbцэ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Струи6 њсвzти1лъ є3си2 їoрд†нскіz, держaву сокруши1лъ є3си2 грэх0вную, хrтE б9е нaшъ: преклони1лъ є3си2 себЁ длaни предтeчевэ, и3 спaслъ є3си2 t лeсти человёческій р0дъ. Тёмже тS м0лимъ: спаси2 дyшы н†ша.

И# чтeніе прaздника.

По в7 стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Їoрдaнскими струsми њбл0жсz, и4же свётомъ преслaвнw њдэвazйсz, въ ни1хже ґдaмово є3стество2 њбнови1лъ є3си2, сокрyшшеесz ѕлhмъ преслушaніемъ, сл0ве б9ій. Тёмже тS восхвалsемъ, и3 с™0е твоE вси2 славосл0вимъ kвлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Їoрдaне рэко2, что2 ўдиви1лсz є3си2, зрS неви1димаго нaга; ви1дэхъ и3 вострепетaхъ, речE, и3 кaкw бо сегw2 не хотёхъ ўстраши1тисz и3 зайти2; ѓгGли є3го2 ўстраши1шасz зрsще, ўжасeсz нб7о, и3 землS вострепетA, и3 смzтeсz м0ре, и3 вс‰ ви6димаz и3 неви6димаz. Хrт0съ kви1сz на їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды.

И# чтeніе прaздника.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Пріиди1те, ўви1димъ, вёрніи, гдЁ крести1сz хrт0съ. Да послёдуимъ пр0чее ко їoрдaну рэцЁ, ко глaсу вопію1щагw въ пустhни, и3 ўви1димъ тaмw содётелz ґдaмова, длaнію рaбскою рукополагaема за бlгоутр0біе неизречeнное, и3 къ немY велеглaснw возопіи1мъ: пришeлъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 во їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже, и3 чтeніе.

Степє1нна, пeрвый ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2: и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе мaрка, зачaло в7.

По н7-мъ pалмЁ, Слaва, глaсъ в7:

Всsчєскаz днeсь да возрaдуютсz, хrтY ћвльшусz во їoрдaнэ.

И# нhнэ, т0йже.

Тaже, стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

БGъ сл0во kви1сz пл0тію р0ду человёческому, стоsше крести1тисz во їoрдaнэ, и3 глаг0лаше къ немY предтeча: кaкw прострY рyку, и3 прикоснyсz верхY держaщагw всsчєскаz; ѓще и3 t мRjи є3си2 младeнецъ, но вёмъ тS бGа превёчнаго: по земли2 х0диши пэвaемый t сераф‡мъ, и3 рaбъ вLку кRщaти не научи1хсz. Непостижи1ме гDи, слaва тебЁ.

КанHны двA: їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaжды, тропари2 на в7i: послэди1 же пeрвый ли1къ пeрвагw канHна їрм0съ: вторhй ли1къ в7-гw канHна їрм0съ.

КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ космы2 монaха, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

Крещeніе њчищeніе земнор0дныхъ грэхHвъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2, и3 сyшею сво‰ влечeтъ, въ нeй покрhвъ проти6вныz, крёпкій во бранёхъ гDь, ћкw прослaвисz.

Ґдaма и3стлёвшаго њбновлsетъ струsми їoрдaнскими, и3 ѕміє1въ главы6 гнэздsщихсz сокрушaетъ цRь вэкHвъ гDь, ћкw прослaвисz.

Nгнeмъ б9ествA невещeственнымъ, въ пл0ть вещeственну њдёzвсz, їoрдaнскою њблагaетсz вод0ю, воплощeйсz t дв7ы гDь, ћкw прослaвисz.

Сквeрну њмывazй человёкwвъ, си1мъ њчи1щсz во їoрдaнэ, и5мже восхотёвъ ўпод0бисz, є4же бЁ пребhвъ, сyщыz во тмЁ просвэщazй гDь, ћкw прослaвисz.

И$нъ канHнъ, творeніе їwaнна дамаскинA. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе ї}ль ћвльшуюсz: чeрмный же п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz покры2 кyпнw, водостлaненъ гр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы вLчни.

Ќтру ћвльшусz человёкwмъ свэтон0сну, нhнэ и3зъ пустhни къ водaмъ їoрд†нскимъ, цRю2 преклони1лъ є3си2с0лнца твою2 вhю, ли1ка мрaчна родоначaльника и3схи1тити, сквeрны же всsкіz њчи1стити твaрь.

Безначaльне, струsмъ спогрeбшасz тебЁ, сл0ве, н0ваго прев0диши, и3стлёвшаго лeстію: сегw2 несказaнны t nц7A пріeмъ глaсъ держaвенъ: сeй возлю1бленный, рaвенъ же мнЁ џтрокъ є3стеств0мъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Крёпость даsй царє1мъ нaшымъ гDь, и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ возносsй, t дв7ы раждaетсz, грzдeтъ же ко крещeнію. ТомY, вёрніи, возопіeмъ: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Непл0днаz дрeвле и3 безчaднаz лю1тэ днeсь весели1сz хrт0ва цRковь: вод0ю бо и3 д¦омъ сhнове тебЁ роди1шасz, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

Вeліимъ глaсомъ въ пустhни вопіeтъ п®тeча: хrтY ўгот0вайте пути6, и3 стєзи2 бGу нaшему пр†вы содёлайте, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#ли1цы дрeвнихъ и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ львHвъ сотрeнныхъ член0вными, рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA, сл0во плетyще t словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Ўмерщвлeніе пeрвэе насади1вый твaри ѕвёрz ѕлодёйственнагw воwбрaжсz въ є3стество2, њмрачaетсz плотски1мъ пришeствіемъ: ќтру ћвльшусz прирази1всz вLцэ, сокруши1ти свою2 враждeбную главY.

Влечeтъ къ себЁ бGоздaнное є3стество2, ўтрHбы мучи1телz, погребeнное предёлы: раждaетсz пaки земнор0дныхъ њбновлeніе, дёло держaвно совершaz вLка: пріи1де бо, т0е њчи1стити хотS.

V#пакои2, глaсъ є7:

Е#гдA kвлeніемъ твои1мъ просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, тогдA слaное невёріz м0ре побэжE, и3 їoрдaнъ, д0лэ текjй, возврати1сz, къ нб7си2 возвышaz нaсъ: но высот0ю бжcтвенныхъ зaповэдей твои1хъ соблюди2, хrтE б9е, мlтвами бцdы, и3 поми1луй нaсъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ћкw возгремёлъ є3си2 надъ водaми мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Њчищaемо с0лнце кто2 ви1дэ, проповёдникъ вопіeтъ, пресвётлое є3стеств0мъ; да тебE водaми сіsніе слaвы, nц7A џбразъ присносyщнагw њмhю, и3 сёно сhй nгню2 прикоснyсz твоегw2 б9ествA: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Kви2 бжcтвенное, є4же и3мЁ бlгоговёніе мwmсeй прилучи1всz тебЁ: ћкw бо и3зъ купинh тz возгласи1вша разумЁ, ѓбіе tврати2 лицE, ѓзъ же кaкw тS ўви1жу ћснw; и3ли2 кaкw рyку положY на тS; тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Душeвное совершaz мyдрэ, и3 сл0вомъ почтeный, бездyшныхъ стыждyсz. Ѓще бо крещy тz, клевeтна ми2 є4сть nгнeмъ дымsщаzсz горA, побёгшее же м0ре на дв0е, и3 їoрдaнъ сeй возврати1выйсz: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

И$нъ.

Їрм0съ: Nгнeмъ њчи1щсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущь, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва, и4мже си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.

П0сланъ t nц7A всесвётлое сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное стремлeніе, и3 и3скорени1ти грzдeши человёкwвъ грэхи2, сhны же привлещи2 твои1мъ крещeніемъ, бlже свётлый, t стрyй їoрдaнскихъ.

Сaмое прови1дэвъ наречeнное сл0во, ћснw проповёдникъ вопіeтъ твaри: сeй прeжде менє2, вторhй пл0тію, соoбрaзенъ просіS бжcтвенною си1лою, враждeбный нaшъ tsти грёхъ.

Пaжить ў себє2 животв0рну носS, ўловлsетъ ѕміє1въ гнёздамъ натекaz мн0гими сэтьми2, низлагaz бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjрный р0дъ, сего2 потрeбль, и3збавлsетъ твaрь.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ї}съ, животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма первоздaннагw. Њчищeній же, ћкw бGъ, не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщь всsкъ ќмъ ми1ръ дaруетъ.

Сшeдшымсz без8 числA лю1демъ t їwaнна крести1тисz, сaмъ посредЁ и4хъ стA. Провозглaси же предстоsщымъ: кто2 показA, непокори1віи, гнёва вaмъ ўклони1тисz хотsщагw бhти; плоды2 достHйны хrтY сотвори1те: предстоsй бо нhнэ ми1ръ дaруетъ.

Дёлатель и3 зижди1тель посредЁ стоsй, ћкw є3ди1нъ всёхъ сердцA и3спытyетъ: чисти1тельную же лопaту рук0ю пріeмъ, всемjрное гумно2 всемyдрэ разлучaетъ, непл0діе палS, бlгоплHднымъ вёчный жив0тъ дaруетъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ВрагA тeмнагw и3 њсквернeннагw ћда њчищeніемъ д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2, водsщей въ непристyпную рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну, и5мже бGъ примири1сz.

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ прегрэшeній плени1цами неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пє1рсты, поставлsетъ на nбою2 р†му воздви1гъ горЁ, нhнэ во многотекyщихъ водaхъ њмывaz студA дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва.

Со бlгочeстіемъ притецeмъ прилёжнw ко и3ст0чникwмъ пречи6стымъ, течeніz спаси1тельнагw. Сл0во ўсмотрsюще t нетлённыz, почерп†ла приносsще жaжди б9eственныz, мjра слaдостнэ и3сцэлsz недyгъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, денни1ца сlнца, п®тeча въ пустhни, покaйтесz, всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz: сe бо предстои1тъ хrт0съ, t тли2 мjръ и3збавлszй.

Р0ждсz нетлённw t бGа и3 nц7A, t дв7ы кромЁ сквeрны воплощaетсz хrт0съ: є3мyже ремeнь, ±же t нaсъ сл0ва сочтaніz, разрэши1ти неуд0бь ўчи1тъ п®тeча, земнорHдныz t лeсти и3збавлsz.

Nгнeмъ кrти1тъ конeчнымъ хrт0съ проти6вныz, ґ не бGа мyдрствующихъ є3го2, д¦омъ же њбновлsетъ вод0ю бlгодaти разумли6выz б9ествA є3гw2, t прегрэшeній и3збавлsz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вожделённагw ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же и3зъ чрeва tрhгну: є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ сн7ъ сhй свэтозaренъ, произни1че и3зъ человёча р0да: сл0во же моE жи1во, и3 человёкъ промышлeніемъ.

T глуби1ннагw львA, тревечeрній стрaннэ прbр0къ во внyтреннихъ валszсz, ѓбіе произhде пакибытіS спасeніе, t ѕмjz человэкоубjйцы всBмъ пред8zвлsz въ послBднzz лBта.

Tвeрсту нб7у всесвётлыхъ писaній, ўчени1къ зри1тъ t nц7A посылaемый: пребывaющъ же д¦ъ на пречи1стэмъ сл0вэ нашeдъ, ћкw г0лубь, неизречeннымъ џбразомъ, лю1демъ же kвлsетсz, пришeдшымъ ко вLцэ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Јкосъ: Галілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ, и3 нефfали1мстэй земли2, ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS хrт0съ. Њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz зарS, и3зъ виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2сlнце прaвды. Тёмже, и5же t ґдaма назjи, пріиди1те, вси2 њблечeмсz въ него2, да согрёемсz, покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы бlгочести6выz, пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, шумsщъ д¦ъ р0сный невреди6мы сохрани2, и3 б9іz ѓгGла снисхождeніе. Тёмже, въ плaмени њрошaеми, благодaрственнw воспэвaху: препётый nц7є1въ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкоже на нб7си2 съ трeпетомъ и3 чyдомъ предстоsху, во їoрдaнэ си6лы ѓгGльскіz, смотрsюще толи1ка б9іz схождeніz: ћкw держaй превhшнихъ в0дъ состaвъ, въ водaхъ плотон0сецъ стоsше бGъ nц7є1въ нaшихъ.

Џблакъ дрeвле и3м0ре бжcтвеннагw проwбражaху крещeніz чyдо, въ ни1хже дрeвніи крести1шасz и3сходsще зак0нніи лю1діе. М0ре же бЁ џбразъ воды2, и3 џблакъ д¦а, и4миже совершaеми, бlгословeнъ є3си2, зовeмъ, гDи б9е, во вёки.

Вси2 вёрніи, въ нeмже совершeніе пріsхомъ, бGосл0вzще нем0лчнw со ѓгGлы, прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, сe бо трbца v3постaсьми є3диносyщнаz, є3ди1нъ же бGъ. Е#мyже поeмъ: благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ благочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3з8 грэхA, всю1 же њмывaетъ рос0ю д¦а.

ТебE живописyющій ґссmрjйскій плaмень, ўжaсенъ поставлsеши, въ р0су преведeнъ: тёмже водA нhнэ, ћкоже плaмень њдэвazй врeдную ѕл0бу, хrтE, прикровeнную њпалsетъ, t поползновeнныz стези2 призывaющи.

Раздёльшусz їoрдaну дрeвле, но сyху прех0дzтъ лю1діе ї}льтестіи, тебE держaвнэйшаго, содержaща твaрь некосни1тельнэ, нhнэ въ водaхъ написyющіи, къ нетлённэй и3 полeзнэй стези2.

Вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лостивнw тS всёхъ во тлю2 привести2, q тревели6каz сотворsz, и3 стр†ннаz! Нhнэ же пот0пльша, хrтE, грёхъ за бlгосeрдіе и3 человёческое спасeніе.

Пёснь }.

Їрм0съ: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, и3сточи1вшаz р0су, ћкw струsми и3мsше невещeственный џгнь воспріsти їoрдaнъ, и3 њб8sти пл0тію крещaема зижди1телz: є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Tложи2 стрaхъ вeсь, и3збaвитель п®тeчи речE, мнё же повини1сz, ћкw бlг0му, мнЁ приступи2, сіe бо є3стеств0мъ бhхъ, мои6мъ повелёніємъ покори1сz, и3 крести1 мz сошeдшаго: є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы ћкоже ўслhша кrти1тель вLчни съ трeпетомъ длaнь простирaетъ: nбaче же рук0ю коснyвсz верхY зижди1телz своегw2, крeщшемусz вопіsше: њсвzти1 мz, тh бо є3си2 бGъ м0й: є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Трbцы kвлeніе во їoрдaнэ бhсть, сaмое бо преб9eственное є3стество2, nц7ъ возгласи2: сeй крещaемый, сн7ъ возлю1бленный м0й: д¦ъ же пріи1де къ под0бному, є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ стeнетъ тмы2 предстaтель. Нhнэ да бlгослови1тъ ўсeрднw вин0внаго, прeжде nкаsнное kзhкwвъ всенаслёдіе.

ТріE бGови1дніи, во nгни2 њрошaеми, њзарsющесz треми2 всесвётлэ с™hнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3стество2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалsщее рос0ю ми1лостивнw всsку пaгубную лeсть.

Да ўбэли1тсz всsкое земн0е є3стество2, t падeніz нhнэ на нб7о возводи1мо: и4мже бо вс‰ соблюдaютсz сл0вомъ, текyщими струsми њмhвшесz, прегрэшeній прeжнихъ ўбэжE, пресвётлw и3змовeно.

На f7-й пёсни пaки вжигaютъ свэщы2 брaтіz. Честнёйшую, не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника:

Величaй, душE моS, честнёйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у пречcтую, бцdу.

И# їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ бlгохвали1ти по достоsнію, и3зумэвaетъ же ќмъ и3 премjрный пёти тS, бцdе. Nбaче, благaz сyщи, вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.

Посeмъ вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ, и3 їрм0съ. И# пр0чихъ шeсть припёвwвъ припэвaютъ на кjйждо тропaрь по є3ди1ножды:

Величaй, душE моS, t п®тeчи крещeніz просsща.

Величaй, душE моS, во їoрдaнэ пришeдшаго крести1тисz.

Дв7де, пріиди2 д¦омъ къ просвэщє1ннымъ, нhнэ приступи1те, п0й, къ бGу вёрою, глаг0лz: просвэти1тесz, сeй ни1щій воззвA ґдaмъ въ падeніи. И$бо того2 ўслhша гDь, пришeдъ струsми їoрдaнскими, тлённаго же њбнови2.

Величaй, душE моS, t n§ескагw глaса свидётельствованна.

Величaй, душE моS, є3ди1наго t трbцы, прекл0ншаго вhю, и3 крещeніе пріeмша.

И#сaіа, и3змhйтесz, њчи1ститесz, глаг0летъ, лук†вствіz предъ гDемъ њстaвите, жaждущіи на в0ду жи1ву и3ди1те: кропи1тъ бо вод0ю, њбновлsz хrт0съ приступaющыz къ немY вёрою, и3 къ животY нестарёемому крещaетъ д¦омъ.

Прbр0че, пріиди2 ко мнЁ, простри2 рyку, и3 крести1 мz ск0рw.

Прbр0че, њстaви нhнэ, и3 крести1 мz хотsща: и3сп0лнити бо пріид0хъ всsку прaвду.

Соблюдaемсz благодaтію, вёрніи, и3 печaтію: ћкw бо губи1телz, бэжaша прaга є3врє1и дрeвле њкровaвлена: тaкw и3 нaмъ и3сх0дное бжcтвенное сіE, пакибытіS бaнz бyдетъ. Tсю1ду и3 трbцы ќзримъ свётъ незаходи1мый.

Посeмъ пeрвый ли1къ поeтъ вторaгw канHна припёвъ.

Днeсь вLка преклонsетъ вhю подъ рyку п®тeчеву.

И# їрм0съ: Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 чудeсъ, невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz! Е$юже получи1вше всесовершeнное спасeніе, дост0йнw хвaлимъ, ћкw благодётелz, дaръ носsще пёснь благодарeніz.

И# вторhй ли1къ тaкожде поeтъ припёвъ, и3 їрм0съ: и3 пр0чыz пsть припёвы, є3ди1нъ двaжды:

Днeсь їwaннъ крещaетъ вLку во струsхъ їoрдaнскихъ.

Днeсъ вLка водaми погребaетъ человёческій грёхъ.

Ўвёдэхомъ мwmсeю купин0ю kвлє1ннаz, грzди2 стрaнными ўстaвы содBланнаz: ћкw бо спасeсz џгнь носsщи дв7а, свэтон0сна р0ждши бlгодётелz, во їoрдaнскихъ же струsхъ kвлeнна.

Днeсь вLка свhше свидётельствуетсz, сн7ъ возлю1бленный.

Днeсь вLка пріи1де њсвzти1ти є3стество2 водн0е.

Днeсь вLка кRщeніе пріeмлетъ рук0ю п®тeчевою.

Помазyеши совершaz человёческое существо2, цRю2 безначaльне, д¦а nбщeніемъ, струsми чcтыми tмhвъ: и3 тмы2 крёпость же посрaмль возвhшенную, нhнэ въ безпрестaннэмъ воздaти житіи2.

Тaже џба ли6ка, сошeдшесz вкyпэ, пою1тъ пeрвый припёвъ прaздника, и3 їрм0съ:

Недоумёетъ всsкъ љзhкъ:

Посeмъ вторaгw канHна припёвъ, и3 їрм0съ:

Q пaче ўмA:

И# покл0нъ.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Kви1сz сп7съ, бlгодaть и3 и4стина во струsхъ їoрдaнскихъ, и3 сyщыz во тмЁ и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: и4бо пріи1де и3 kви1сz свётъ непристyпный. Три1жды.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ №.

Гeрмана патріaрха: Свётъ t свёта, возсіS мjрови хrт0съ, сп7съ нaшъ, kвлeйсz бGъ: семY, лю1діе, поклони1мсz.

Кaкw тS, хrтE, раби2 вLку дост0йнw почти1мъ; ћкw въ водaхъ всёхъ нaсъ њбнови1лъ є3си2.

Ты2 во їoрдaнэ крeщсz, сп7се нaшъ, в0ды њсвzти1лъ є3си2, длaнію рабA рукополагaемый, и3 стр†сти мjра и3сцэлszй. Вeліе тaинство kвлeніz твоегw2, чlвэколю1бче гDи, слaва тебЁ.

И$стинный свётъ kви1сz, и3 всBмъ просвэщeніе дaруетъ. Крещaетсz хrт0съ съ нaми, и4же всsкіz вhшши чистоты2: влагaетъ свzщeніе водЁ, и3 душaмъ сіE њчищeніе бывaетъ, земн0е kвлsемое, и3 вhше нб7съ разумэвaемое. Бaнею спасeніе, вод0ю же д¦ъ: погружeніz рaди, и4же къ бGу, нaшъ восх0дъ бывaетъ. Чудє1сна дэлA тво‰, гDи, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Ґнат0ліа: Водaми їoрдaнскими њдёzлсz є3си2, сп7се, њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою: и3 приклони1лъ є3си2 главY предтeчи, и4же нб7о и3змёривый пsдію: да њбрати1ши мjръ t лeсти, и3 спасeши, ћкw человэколю1бецъ.

И# нhнэ, глaсъ в7.

ТогHже: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де крести1тисz, днeсь їwaннъ касaетсz верхY вLчню. Си6лы нбcныz ўжас0шасz, преслaвное ви1дzще тaинство, м0ре ви1дэ, и3 побэжE, їoрдaнъ ви1дэвъ, возврати1сz. Мh же просвёщшесz вопіeмъ: слaва kви1вшемусz бGу, и3 на земли2 ви1дэнному, и3 просвэти1вшему мjръ.

Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь прaздника: є3ктєніи2, и3 tпyстъ.

И# даeтсz с™hй є3лeй t канди1ла, пою1щымъ нaмъ стіхи1ру прaздника. Тaже чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника: по трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. Въ сjй дeнь літургjа бывaетъ порaну, трудA рaди бдённагw.

На літургjи ґнтіфHнъ №, pал0мъ рGi, глaсъ №:

Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz и3зъ людeй в†рваръ.

Мlтвами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ.

И# другjй ли1къ.

Стjхъ в7: Бhсть їудeа с™hнz є3гw2, ї}ль џбласть є3гw2.

Мlтвами бцdы:

Стjхъ G: М0ре ви1дэ, и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Мlтвами бцdы:

Стjхъ д7: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

Мlтвами бцdы:

Слaва, и3 нhнэ:

Мlтвами бцdы:

ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ рд7i, глaсъ в7:

Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2.

Спаси1 ны, сн7е б9ій, во їoрдaнэ крести1выйсz, пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Стjхъ в7: Ћкw приклони2 ќхо своE мнЁ, и3 во дни6 мо‰ призовY.

Спаси1 ны, сн7е б9ій:

Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS: ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне призвaхъ.

Спаси1 ны, сн7е б9ій:

Стjхъ д7: Ми1лостивъ гDь и3 прaведенъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ.

Спаси1 ны, сн7е б9ій.

Слaва, и3 нhнэ:

Е#динор0дный сн7е:

ҐнтіфHнъ G, pал0мъ рз7i, глaсъ №:

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz: и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи:

Стjхъ G: Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи:

Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи:

Вх0дное: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бlгослови1хомъ вы2 и3зъ д0му гDнz, бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ.

Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи:

Слaва, и3 нhнэ: Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, свётъ непристyпный.

Вмёстw же Трис™aгw, поeмъ:

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz:

Прокjменъ, глaсъ д7:

Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Ґпcтолъ къ тjту, зачaло ™в.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Принеси1те гDеви, сhнове б9іи:

Стjхъ: Глaсъ гDень на водaхъ:

Е#ђліе матfeа, зачaло ѕ7.

Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz спаси1тельнаz всBмъ человёкwмъ.

На трапeзэ бывaетъ ўтэшeніе брaтіи вeліе. И# kди1мъ рhбу, и3 сhръ, и3 ћица, и3 піeмъ віно2: мірстjи же мsсо, ѓще бyдетъ и3 въ срeду, и3ли2 пzт0къ. И# чтeтсz сл0во златоyстагw, є3мyже начaло:

Вси2 вы2 во благодyшіи:

Очікується текст

Знайшли помилку