Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 10-й день В 12-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 11-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника

Ве́чер

Блаже́н му́ж, пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х, пое́м стихиры на 6, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ вельми́ подвиза́лся еси́ в привре́менней жи́зни,/ в пе́ниих и поще́ниих и бде́ниих,/ о́браз быв твоим ученико́м,/ ны́не же лику́еши со Безтеле́сными,/ Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Бо́га Бо́га Сло́ва и Изба́вителя,/ подкло́ншаго главу́ Предте́чи, и освяти́вшаго естество́ водно́е./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ обре́тши, я́коже жела́ше,/ чи́стую твою́ ду́шу,/ Ду́ха благода́ть Всесвя́та́го в тя всели́ся,/ я́ко Пречи́стый Свет,/ Его́же де́йством све́тло укра́шен,/ Христа́ непреста́нно славосло́виши,/ во двою́ существу́ Еди́наго Сы́на,/ креща́емаго руко́ю Предте́чевою, и свиде́тельствована гласом О́тчим./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ ле́потно сподо́бился еси́ блаже́нныя жи́зни,/ чистото́ю и посто́м сию́ обре́т,/ жив бо преста́вился еси́ к Го́рней жи́зни,/ всем ра́доватися ре́к/ и со Безпло́тными Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Де́вы несказа́нно плоть прие́мшаго,/ и пото́пльша на́ша грехи́ Креще́нием в струя́х Иорда́нских./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, свя́те,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ я́ко гра́д жива́го Бо́га,/ возвесели́ша свяще́нную твою́ ду́шу речная стремле́ния,/ воды́ оставле́ния, проше́дшаго Иорда́н/ и всем конце́м благоче́стия сло́во источи́вшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы змие́в,/ прише́д в струи просвети́л еси́ вся́ческая,/ е́же сла́вити Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.

Проки́мен дне́, и чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 5 и 6)

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ и́х, и попече́ние и́х у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие бла́голе́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен./Прии́мет щи́т непобеди́мый – преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гне́в во ору́жие,/ спобо́рет же с ни́м ми́р на безумныя./ По́йдут праволучныя стре́лы мо́лниины,/ и я́ко от бла́гокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы,/ и, я́ко ви́хор разве́ет и́х,/ и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии, конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язык,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва ва́м,/ и си́ла от вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 3)

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими бла́годе́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют,/ и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т./ Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́/ и воца́ри́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки./ Наде́ющиися нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́:/ я́ко бла́года́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава 4)

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ грешник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни лета до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихиры, глас 4.

Творе́ние Ио́сифово:

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Ви́дел еси́, ка́ко обложи́хся твои́м о́бразом,/ его́же созда́х,/ па́че ума́ смири́вся, – Госпо́дь рече́, -/ что́ у́бо стра́нно, дру́же,/ а́ще и подклоня́юся десни́це твое́й,/ я́коже еди́н от твои́х клевре́т,/ и одева́юся обнаже́н вода́ми?/ Обнаже́нныя бо хощу́ оде́яти, я́ко Благоутро́бен,/ в нетле́ние ве́чное.

Сти́х: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Яви́ся воплоща́емь, но утро́ба Тя прия́т неопа́льна пребы́вши:/ пе́щь бо издале́ча сию́ образу́ет/ не опали́вша отроко́в./ Аз же се́но сый, на огнь ка́ко положу́ длань, Влады́ко?/ Его́же трепе́щут Небе́сная и земная вся,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сти́х: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Ты́ Мя в вода́х Иорда́нских омы́й, скве́рны отню́д не иму́ща, – Госпо́дь рече́, – и оскве́рншееся естество́ челове́ческое/ преступле́нием Ада́ма, омы́вшееся но́во бу́дет./ Мне́ бо креща́ему,/ обновле́ние всем челове́ком/ водо́ю и Ду́хом быва́ет.

Сла́ва, глас 8. Студи́тово:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче на́ш Феодо́сие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́ Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о Ви́димем,/ дне́сь во Иорда́не на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х, и пречи́стый верх Твой прекло́ншу/ крести́тися от Иоа́нна./ Тебе бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми, пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го: И ны́не, пра́здника. И обы́чныя кафи́змы.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам возображе́ния, и начерта́ние нело́жно порожде́ния,/ та́инственное прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Ду́хом./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Единоче́стное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ воплоще́нно за милосе́рдие, и креща́емо, А́нгельстии ли́цы ви́девше трепета́ху,/ и Иорда́н река́ устыде́вшися и убоя́вшися возврати́ся вспять,/ нас возводя́ к высоте́ спасе́ния, страстьми́ истле́вшия.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

К Боже́ственней высоте́ твоя возде́в ру́ки,/ столп, преподо́бне, светоно́сен яви́лся еси́, моли́твенными заря́ми сия́я:/ к Небе́си́ бо впери́в мысль, и неизглаго́ланных быв прича́стник,/ весь облиста́л еси́, Христа́ Бога моля́,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де, кре́щся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи./ Свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоволи́х,/ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́,/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н пра́здника вторы́й  со ирмосо́м на 8. Глас 2. И свята́го кано́н на 6, глас 2. Феофа́ново.

Песнь 1.

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Я́ко мудр чинонача́льник наш, о́тче Феодо́сие,/ боголе́пно песнь предначни́, прише́дшему во всеми́рное спасе́ние, Христу́ Бо́гу,/ и всесвяту́ю па́мять твою́ с Собо́ю просла́вльшему.

Из пусты́ни Предте́ча Христо́в, от Ааро́новы Елисаве́ти прозябы́й прии́де;/ в купе́ли же Феодо́сий роди́вся Ду́хом, пустыннограждани́н бысть,/ Иису́су после́дствуя.

Кре́щшуся в струя́х Христу́, изра́ильтескаго собо́рища потреби́ся шата́ние,/ в Це́ркви же равноа́нгельно жи́тельство насади́ся,/ е́же неукло́нно соверши́л еси́, всеблаже́нне Феодо́сие.

О́бщник стра́сти быв, о́тче, поще́нием, нас ра́ди на Кресте́ пригвожде́нному,/ досто́йно сообра́зен был еси́ Того́ воскре́сния,/ и снасле́дник был еси́ сла́вы, Феодо́сие.

Богоро́дичен: Отрокови́ц Боже́ственный лик,/ боже́ственнейше в жена́х Тя до́брую имену́ют, Богоро́дице Влады́чице,/ добро́тами укра́шенную Божества́:/ добротвори́тельное бо сло́во па́че Сло́ва родила́ еси́.

Катава́сиа: Глубины́ откры́л есть дно:

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко кри́н, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Вода́ми покрыва́я превы́спренняя Госпо́дь,/ теле́сно оде́яшеся в струи Иорданския,/ в Не́мже утверди́ся се́рдце мое́.

Свет во Иорда́не Боже́ственный возсия́вый,/ прозябе́ние су́щим на земли́ Богода́нное,/ бла́гослове́ния и произволе́ния блага́го проявля́ет тя, Феодо́сие.

Оста́вил еси́ мир и я́же в ми́ре, преподо́бне,/ бы́вшему обнаже́нию Влады́чню подо́бяся на Иорда́не, Феодо́сие.

Крест Спа́сов на ра́мена взем, поте́кл еси́ на Гроб Его́,/ я́коже еле́нь на исто́чники водныя спаси́тельныя, всеблаже́нне Феодо́сие.

Богоро́дичен: Чи́ны ужасо́шася А́нгельстии, Всечи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о рождестве́ Твое́м./ Тем Тя, Богоро́дице, ве́рою почита́ем.

Катава́сиа: Кре́пость дая́й:

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен свя́та́го, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием и боле́зньми, и моли́твами ду́шу твою́ украси́в боголе́пно,/ бы́л еси́ соприча́стник му́чеником, блаже́нне,/ и чуде́с вои́стинну да́ры прия́л еси́, е́же исцеля́ти неду́ги ве́рою чту́щих тя́./ Те́мже и де́монов отгоня́я мно́жества,/ подае́ши исцеле́ния челове́ком благода́тию, Богоно́се Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но ов у́бо возвраща́шеся вспять стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в:/ Тро́ица бо просия́,/ свы́ше Сы́на Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́ты́й Дух снизхо́дит.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Са́м, Го́споди, вопло́щся,/ и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м зову́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

В вода́х главы змие́в сокруши́л еси́,/ и Ду́хом, Сло́ве Бо́жий, обнови́л еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м вопию́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прекло́ншему главу́ Предте́чи, уподо́бився Христу́ покоре́нием,/ и изря́дным смире́нием, о́тче Феодо́сие,/ на доброде́тели возше́л еси́ сто́лп непоколеби́мый.

Де́ве и Ма́тери послужи́в Христа́ Бо́га, непобори́му благода́ть прия́л еси́ Ду́ха, о́тче Феодо́сие, и враги́ невидимыя низложи́л еси́.

Волхво́в тя сла́вный верте́п прие́мый,/ дароно́сца показа́ нас ра́ди кре́щшемуся Христу́, ве́ру, Феодо́сие,/ и с наде́ждею любо́вь принося́ща.

Страстьми́ Влады́ки Христа́ укрепля́емь,/ со́вестию любе́зною претерпе́л еси́ муче́ние, о́тче Феодо́сие,/ с те́мным боря́ся мироде́ржцем.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й безсе́менно Го́спода/ и Сего́ родила́ еси́ воплоще́нна, спаса́ющаго мир моли́твами Твои́ми./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Присноде́во Влады́чице.

Катава́сиа: Услы́шах, Го́споди, глас Твой:

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения,/ приведе́ние и́мамы.

Возже́г ум, и́же нас в вода́х Обнови́вшаго му́дре утверди́л еси́/ низве́рженный поще́нием, пове́шеньми те́ло, всеблаже́нне Феодо́сие.

Житие́ при́сно сме́рти положи́в поуче́ние,/ отыти́ же тща́вся к Я́вльшемуся нас ра́ди пло́тию,/ себе сотвори́л еси́ гроб, Феодо́сие.

Сме́рть Христо́ву во́льную твой учени́к сла́вный Васи́лий, о́тче Феодо́сие, подража́я,/ но́вый обновля́ет гроб ра́дуяся.

Богоро́дичен: Се во утро́бе, Богоро́дице Всечи́стая, Христа́ Бога, па́че сло́ва, име́ла еси́,/ я́коже Иса́иа прорече́,/ па́че естества́ же Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Катава́сиа: Иису́с, живота́ Нача́льник:

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Нетле́ние нам дарова́л еси́, Христе́, в воскре́снии Твое́м, те́мже Васи́лий, сла́вный уго́дник Твой, и у́мер, я́коже жив явля́ется.

Очища́яй мир креща́ется, мене́ ра́ди Бог челове́к по мне быв,/ Его́же во двух естества́х, Феодо́сие блаже́нне, пропове́дал еси́.

Сла́дость весе́лия Христу́ Бо́гу, мироно́сиц сле́зы обра́щшему в ра́дость, Феодо́сие,/ то́ки слез твои́х иска́паша.

Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ сподо́би мя, я́же Ми́лостивейшаго Сло́ва Ро́ждшая,/ Свое́ю кро́вию от тли челове́ки Изба́вльшаго.

Катава́сия: Глас Словесе́:

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́,/ преподо́бными твои́ми доброде́тельми красно́ процве́л еси́,/ и умно́жил еси́ чада твоя в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́емая,/ стадонача́льниче Бо́жии Боже́ственных дворо́в./ Те́мже зове́м: ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

И́кос:

Челове́к у́бо естество́м бы́л еси́, о́тче,/ но яви́лся еси́ сограждани́н А́нгелов:/ я́ко бо безпло́тен на земли́ пожи́в, му́дре,/ плотско́е все промышле́ние отве́ргл еси́./ Те́мже и от нас слы́шиши:/ ра́дуйся, отца́ благочести́ваго о́трасле;/ ра́дуйся, ма́тере благогове́йныя ветвь./ Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не всекра́сный;/ ра́дуйся, вселе́нныя свети́льниче многосве́тлый./ Ра́дуйся, я́ко от ю́ности после́довал еси́ Христу́;/ ра́дуйся, я́ко увяди́л еси́ плотския сласти./ Ра́дуйся, мона́шествующих хода́тай спасе́ния;/ ра́дуйся, уныва́ющих о́браз утеше́ния./ Ра́дуйся, мно́гия от лести изба́вивый;/ ра́дуйся, то́ки чуде́с да́руя./ Ра́дуйся, о ни́щих попече́ние сотвори́вый;/ ра́дуйся, наш предста́телю и изба́вителю./ Ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Струю́ попаля́ющую грех,/ и пла́мень ороша́ющь челове́ческий род,/ Го́споди, во Твое́м Креще́нии совокупи́в,/ Сло́ве Бо́жий, превозноси́мый Бо́же,/ благослове́н еси́ и препросла́влен.

Пещь Сотво́ршему Иорда́н,/ тебе сама́го я́ко кади́ло всесоже́гл еси́, преподо́бне,/ и пла́мень Небе́сный, нело́жен о́браз Боже́ственнаго манове́ния прие́м,/ храм водрузи́л еси́ душ спаси́тельный.

Твои́ми воево́дствы Моисе́ева повину́ются, благода́ти я́вльшейся, преподо́бне:/ враги́ бо невидимыя низложи́в,/ град Небе́сный насле́дуют твои́ лю́дие, всехва́льне.

Струя́ми погре́бшему грех, тебе сама́го обита́лище сотвори́л еси́, Феодо́сие, Богоуго́дное,/ храм созда́в приноси́ти непреста́нную песнь/ законоположи́л еси́ многоязы́чными гласы.

Отроко́в подража́я дерзнове́ние, мучи́теля огнедохнове́нное преще́ние укори́л еси́,/ му́дре предста́тельствуя по Це́ркви Христо́ве, о́тче Феодо́сие,/ ея́же ра́ди во́льно яви́ся пло́тию распина́емый.

Богоро́дичен: Всечи́стое зача́тие, нетле́нное рождество́,/ Ты Еди́на показа́ла еси́, Де́ва пребы́вши:/ Бога бо зачала́ еси́ над все́ми Су́щаго, Чи́стая,/ Челове́ка бы́вша, ве́рных на спасе́ние и избавле́ние.

Катава́сиа: Ю́ноши благочести́выя:

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пещь иногда́ в Вавило́не струи Иорданския изобрази́,/ Боже́ственным Кре́ще́нием, проти́вныя опаля́ющи, ве́рныя же ороша́ющи, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Теле́сных страсте́й предызше́д пре́жде отше́ствия, Феодо́сие,/ от недр земны́х вод изыма́я, ю́ноши явля́ешися, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Бы́сть твои́х ру́к благослове́ние,/ во струя́х креща́ющагося Христа́ Боже́ственнейшее повеле́ние,/ невла́жней земли́ ро́днейшая вода́, и гре́ющее со́лнце:/ зерно́ бо во многопло́ден клас пшени́цы, безсе́менно пита́шеся.

Во мрак мы́сленный Све́та Боже́ственнейшаго ты вшед, Феодо́сие,/ и скрижали пе́рстом Бо́жиим написа́в се́рдцу твоему́,/ благоче́стия уче́ния прине́сл еси́ ученико́м твоим,/ кни́гу жи́зни, всеблаже́нне.

Ве́ру тве́рду кровоточи́выя, о́тче, подража́вши жена́, ру́бищу косну́вшися,/ я́коже тма су́щим в тебе́ просвеще́нием неду́г отгна́ся,/ был бо еси́ избра́ния сосу́д я́вльшемуся Христу́.

Тро́ичен: Тя из Бо́га Бо́га ви́девше, теле́сне я́вльшагося Христа́ неизглаго́ланно,/ позна́хом у́бо Неви́димаго Отца́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свя́та́го, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты́ Отцу́ неразлу́чнаго, во утро́бе богому́жно жи́тельствовавшаго,/ безсе́менно зачала́, и несказа́нно родила́ еси́./ Те́м Тя спасе́ние всех нас ве́мы.

Катава́сиа: Та́йну пресла́вную:

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Собо́ры пропове́дал еси́, Богому́дре Феодо́сие,/ честны́х равночи́слены Ева́нгелии Христо́вых, произволе́нием кровь му́ченическу прие́м ре́вностию,/ и му́ченик без кро́ве благоче́стия яви́лся еси́.

Суд непра́веднаго пра́ведно осуди́, за твое́ изгна́ние прогна́вш,/ и ху́льными устна́ми нечести́вую ду́шу изъе́мш,/ жи́зни же лиши́вш жи́зни врага́, преподо́бне.

Твоя́ помина́юще уче́ния, Феодо́сие, во двою́ существу́ Христа́ пропове́даем,/ две во́ли ве́дуще, есте́ственны и действенны и самовластны,/ в Бо́зе кре́щшемся пло́тию.

Тезоиме́нно дая́ние бла́го от Отца́ Све́тов,/ душ и теле́с врачь был еси́,/ снедь оби́льна и питие́, и́же во гла́де та́ющих и жа́жди,/ и наги́х одея́ние, и па́дающих исправле́ние.

Не преста́й ста́до твое́ назира́я, о́тче преподо́бне, и твое́ помина́я обеща́ние,/ е́же я́ко наде́жди ко́твы непрело́мны привяза́хом ка́меню,/ ко Христу́ хода́тая тя иму́ще, Феодо́сие.

Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ несеко́мо Пребоже́ственное Естество́ Трисия́нное,/ невече́рнюю Зарю́ еди́ну нетле́нную, Свет на́м возсия́вшую.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро обрела́ся еси́ ра́ннее в жите́йстей но́щи,/ девства заря́ми облиста́ющи,/ Восто́к Со́лнца мы́сленнаго пра́вды нам я́вльшая, Богома́ти Всечи́стая.

Катава́сиа: Недоуме́ет всяк язык:

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Очи́стихомся све́тло, Христе́ мо́й, очище́нием Твои́м,/ и ны́не пра́здничною ра́достию, Феодо́сиа честна́го па́мятию обогати́хомся,/ те́мже мона́шествующих веселя́тся чи́ни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Яви́ся Спас Бла́года́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме́ и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

На хвали́тех стихиры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Дом высо́ких доброде́телей,/ предустро́ив тебе сама́го, Феодо́сие,/ в Бо́же́ственнем Богоро́дицы сподо́бился еси́ хра́ме обита́ти,/ и се́й посеща́ти./ Бо́жию бо све́тлость зре́ти возлюби́л еси́, и́стинныя же ны́не се́ни благоле́пие,/ и неизрече́нную зри́ши красоту́,/ ю́же у́бо основа́ Вы́шний, преподо́бне,/ и вселя́ет преусе́рдно к Нему́ взира́ющия./ Того́ моли́ низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Боле́зньми по́стническими тебе сама́го очи́стив,/ подража́тель был еси́, всеблаже́нне, твоего́ Влады́ки,/ и́бо кра́я ри́зы твоея́ прикосну́вшейся,/ неду́г исцели́л еси́,/ гла́дом та́ющия в пусты́ни напита́л еси́,/ от неистощи́маго подая́ сокро́вища,/ я́ко тезоимени́т Бо́жия дая́ния быв,/ ве́ру же правосла́вную пропове́дал еси́, преподо́бне,/ мучи́теля неи́стовство в ничто же вмени́в,/ Христа́ моля́,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Пла́мень к Богу/ неукло́нныя и разжже́нныя и те́плыя любве́ вжег,/ с Небесе́ восприя́л еси́ сия́ние,/ благоволе́ние Боже́ственное тебе́ возвеща́ющее,/ храм святе́йший доброде́тели наказа́ние созда́ти,/ и душ попече́ние./ Его́же наче́н благоче́стно соверши́л еси́,/ иде́же и многострада́льное лежи́т те́ло твое́,/ положе́ньми чи́стыми, всеблаже́нне, преизя́щно почита́емо./ Христа́ моли́, низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дныя,/ да́же до до́му Бо́жия, Феодо́сие,/ проше́л еси́ ра́дованием, и весе́лием души́,/ иде́же глас, о́тче, пра́зднующих,/ кра́снаго слы́шати хотя́й и сла́дкаго пе́ния,/ и неизрече́нныя душесла́дости/ и утеше́ния быв в прича́стии, блаже́нне,/ ея́же са́мыя жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/ ю́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́емь,/ Христа́ моля́,/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Доброде́телей ле́ствица,/ о́браз показа́ся на земли́ та́йно,/ сего́ восхва́лим я́ко по́стников удобре́ние,/ пости́вся бо и́стинно я́коже Вели́кий Анто́ний,/ безме́рное смире́ние показа́в,/ и упа́с лю́ди своя благоче́стно,/ во огра́ду святу́ю всели́,/ иде́же лик А́нгельский пребыва́ет,/ Приле́жно вопие́м ти:/ не забу́ди и ны́не ста́да твоего́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ но моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ спаси́ нас, мо́лимся.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню:/ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство,/ мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н ви́дев возврати́ся. Мы́ же просве́щшеся вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу, и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Славосло́вие вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь свя́та́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́, и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нна от кано́на пра́здника, Песнь 6-я на 4 и свя́та́го песнь 6-я же на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́иа, глас 6: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Сти́х: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

[зри́] подоба́ет ве́дати о се́м, ка́ко восхо́дит неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Начина́ется у́бо неде́ля мытаря́ и фарисе́я января́ в 11 число́ в попра́зднство Богоявле́ния, на па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, низхо́дит же февраля́ по 15.

Ве́домо же бу́ди: Я́ко а́ще прилучи́тся неде́ля я́же мытари́ и фарисе́и, января́ в 11, и преподо́бнаго Феодо́сиа, пое́тся слу́жба, егда́ екклисиа́рх разсу́дит, во ины́й де́нь

В суббо́ту ве́чера: На ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю. На вели́цей вече́рни пое́м: Блаже́н му́ж, кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен 1, Анато́лиев, и пра́здника 3, того́ дне́: и Трио́ди самогласны 2, повторя́юще 1-ю. Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са: вхо́д. Проки́мен дне́.

На лити́и: Стихи́ры пра́здника, того́ дне стихо́вныя вече́рния и у́тренния. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди, глас 3.

На стихо́вне: Стихиры воскре́сны, по алфави́ту. Сла́ва, пра́здника: и ны́не, Трио́ди. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во: два́жды: и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние. А́ще же не́сть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На повече́рии: по Досто́йне, по О́тче наш: конда́к пра́здника. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.

На у́трени: на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, с Богоро́дичны и́х и чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Неде́ля по креще́нии. По непоро́чнах тропари́: А́нгельский собо́р: и ипакои́ гла́са. И чте́ние, Неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Степе́нна, и проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Сла́ва, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми́ две́ри: И ны́не, Богоро́дичен: На спасе́ния стези: Та́же, Поми́луй мя́, Бо́же: и Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых: и моли́тва обы́чная: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя: Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4: и пра́здника на 4: и Трио́ди на 6. Катава́сиа пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос, и седа́лен: Сла́ва, И ны́не, Трио́ди. По 6-й пе́сни конда́к Трио́ди и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен: Сла́ва, пра́здника: И ны́не, Трио́ди. На хвали́тех стихиры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и Трио́ди гла́са тре́тияго с припе́вы: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й: Мытаря́ и фарисе́а: 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди: Фарисе́а велехва́льный глас: Сла́ва: от де́л похвале́ньми: И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию: ектении́, и отпу́ст. И обы́чная лити́а в притво́ре: в не́йже пое́м: Сла́ва, и ны́не, стихи́ру Ева́нгельскую, и ча́с 1-й.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче на́ш: конда́к пра́здника: и соверше́нный отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем тропа́рь воскре́сен, и пра́здника: кондаки́ же пременя́ем.

На Литурги́и: Блаже́нна гла́са на 4: и пра́здника песнь рядова́я, на 4: и Трио́ди песнь 6, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника. Сла́ва, конда́к пра́здника: И ны́не, Трио́ди. Проки́мен Недели по Просвеще́нии. Та́же пра́здника. Апо́стол, и Ева́нгелие Неде́ли по Просвеще́нии. Та́же о мытари́ и фарисе́и. Прича́стнен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й: пра́здника.

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Михаи́ла Кло́пскаго, и́же в Вели́ком Нове́граде

Ве́чер

Блаже́н му́ж, На Го́споди, воззва́х, пое́м стихи́ры на 6, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м преподо́бнаго главу́?/ сосу́да избра́ннаго, целому́дрия столпа́,/ в не́мже Свята́я Тро́ица жили́ще Себе́ сотвори́,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дника,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ о́трасли Русския земли́ веселя́щу тече́ньми,/ Богоно́снаго Михаи́ла,/ засту́пника на́шего и храни́теля?

Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м преподо́бнаго?/ ревни́теля проро́ком, апо́столом и му́чеником,/ А́нгелом сожи́теля,/ чистоту́ душе́вную и серде́чную соблю́дшаго от пеле́н,/ без нея́же никто́же у́зрит Бо́га,/ весе́лие земли́ Русския,/ о нас ко Христу́ моле́бника,/ преди́внаго в чудесе́х,/ и Христа́ ра́ди всю жизнь свою́ му́ченически сконча́вшаго.

Прииди́те, Русстии собо́ри,/ псало́мски воспле́щем рука́ми,/ печа́льных уте́ху, и отча́янных засту́пника,/ Богоно́снаго отца́ Михаи́ла воспои́м,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ похвалу́ Вели́каго Нова́гра́да,/ и всея́ Русския земли́ удобре́ние,/ и христиа́ном всем везде́ промы́сленника,/ и моли́твами свои́ми подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

И́ны стихиры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ благоче́стия наказа́теля,/ возсту́пльшаго на разу́мный столп, преподо́бнаго Михаи́ла,/ пра́вдою и му́жеством укра́шена,/ целому́дренна вои́стинну,/ и доброде́тельми превосходя́ща./ Тем мы Тебе́, Христе́, воспева́юще глаго́лем:/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла спаси́ ду́ши на́ша.

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ со́лнца светле́йша просвеще́нна душе́ю,/ и Боже́ственными блиста́нии Русскую зе́млю просвеща́юща, Михаи́ла вседо́бляго и преподо́бнаго,/ тму нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника, и помо́щника в беда́х и печа́лех,/ и я́ко оте́честволю́бца, и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Благоуха́ет ра́ка/ честны́х твои́х моще́й,/ Богоно́сне Михаи́ле: Святы́я бо Тро́ицы селе́ние и Благоуха́ние был еси́,/ и словесы́ твои́ми богодохнове́нными лю́ди удиви́л еси́,/ и Русскую зе́млю облагоуха́л еси́./ И ны́не мо́лим тя:/ помяни́ вся ны, ве́рою па́мять твою́ почита́ющия,/ ко Го́споду дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоно́се.

Сла́ва, глас 4:

Подоба́ет Вели́каго Нова́гра́да наро́дом/ Богоно́снаго Михаи́ла везде́ име́ти,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище некра́домо,/ всем подаю́ща здра́вия оби́льно бога́тство,/ всю Русскую зе́млю во еди́нство совоку́пльша./ К нему́же возопие́м:/ преподо́бне о́тче, о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра моли́ся,/ и о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, пра́здника.

А́ще ли вне́ попра́зднства: Пое́м Богоро́дичны во все́й слу́жбе свята́го.

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́, преподо́бническия.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Боже́ственное свы́ше зва́ние прии́де на тя,/ Богоно́сне Михаи́ле,/ тогда́ си́лою Бо́жиею обре́лся во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ всем верным на по́льзу был еси́./ Боже́ственное Христо́во смире́ние возлюби́в,/ Ду́ха Свята́го име́я в се́рдцы твое́м,/ и любо́вию серде́чною подвиза́вся,/ и те́ло твое́ удручи́в посто́м и бде́нием,/ ра́дуяся, преподо́бне, вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Блаже́н муж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Егда́ оте́чества, преподо́бне, удали́лся еси́,/ тогда́ яре́м Госпо́день на ся возложи́л еси́,/ и крест твой взем после́довал еси́ Христу́,/ И во юро́дство во́лею преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ и жесто́кое житие́ на земли́ показа́л еси́,/ и мно́ги сим удиви́л еси́./ Отону́дуже дарования чуде́с от Христа́ прии́м,/ ра́дуяся вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Егда́ умо́м возлете́л еси́ от земны́х на Небе́сная,/ тогда́ невозвра́тным путе́м упра́вился еси́ в Ца́рство Небе́сное,/ е́же и получи́л еси́./ И та́мо со А́нгелы водворя́яся,/ предстои́ши Свя́те́й Тро́ице, во мно́зе дерзнове́нии,/ и ра́дуяся вопие́ши:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сла́ва, глас 6. Самогласен:

Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле,/ во всю зе́млю изыдо́ша веща́ния твоя́,/ и в концы́ вселе́нныя жития́ твоего́ исправле́ния:/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския полки́ разруши́в,/ А́нгельским чино́м присовокупи́лся еси́,/ и́хже житию́ я́ве поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ и пло́тская игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею, и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га,/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преподо́бне Богоно́сне Михаи́ле,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы./ Но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, свята́го: и ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Посто́м и воздержа́нием и на земли́ лега́нием увяди́л еси́ плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́,/ и на Небесе́х от Христа́ вели́ко воздая́ние восприя́л еси́./ Те́мже благоугоди́в Богу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́,/ всем исцеле́ние подая́ ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Михаи́ле преподо́бне./ Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее в страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́,/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Тве́рдаго адама́нта, столпа́ непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/ Богоно́снаго Михаи́ла пе́сньми почти́м,/ терпе́нием бо вои́стинну посрами́вша проти́внаго врага́, и без ве́сти сотво́рша,/ и ны́не моля́щася о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ужа́сно чу́до зача́тия,/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́ позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум, и удивля́ет помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во все́х простре́ся,/ ко спасе́нию ду́ш на́ших.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Госпо́день яре́м на ся взем,/ мона́шествующих яви́лся еси́ сто́лп и утвержде́ние,/ и ко Святе́й Тро́ице ве́лий моле́бник:/ Христо́вы бо возжеле́в Боже́ственныя за́поведи,/ и де́лом соверши́л еси́, преподо́бне./ Те́мже к ре́вности А́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ вся,/ е́же единому́дренно сла́вити Христа́ Бо́га, Богоно́сне Михаи́ле./ Его́же моли́, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Де́во Ма́ти Христа́ Бо́га,/ души́ моея́ страсти лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́х прегреше́ний, я́же безу́мне соде́яв,/ ду́шу мою́ оскверни́х, и те́ло окаля́х окая́нный./ Увы́ мне́! Что сотворю́ в час о́ный,/ внегда́ А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от уБогаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница ми бу́ди, и Предста́тельница:/ Тебе бо и́мам наде́жду раб Твой.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т,/ я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Сти́х: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бога на́шего: Вся́кое дыха́ние: Сти́х: Хвали́те Бо́га во свя́ты́х Его́: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. По 50-м псалме́ стихи́ра самогласна, глас 6: Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле: Пи́сана на вече́рни, на стихо́вне Сла́вник.

Кано́н преподо́бному Михаи́лу, Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты египетския, я́ко просла́вися.

От ю́ности, преподо́бне, сосу́д избра́нный был еси́ Пресвяты́я Тро́ицы,/ чистоты́ ра́ди жития́ твоего́, благоро́дие оста́вив,/ мона́шеский чин восприя́л еси́,/ и крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ и Того́ ра́ди во юро́дство преложи́лся еси́, и венце́м от Него́ венча́лся еси́, Богоно́се о́тче.

Вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне, о рабе́ твое́м,/ да отве́рзет моя́ уста́ недосто́йная, и да подви́гнет мой язы́к ко́сный,/ тесноту́ же и худогласие, о́тче,/ да разве́рзет де́йством Свята́го Ду́ха к пе́нию чуде́с твои́х.

Богоглаго́ливым проро́ком то́чен, и Богови́дцем апо́столом нра́вом уподо́бився,/ и́же до тре́тияго Небесе́ возше́дшаго услы́шав глаго́люща:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди./ И ты, преподо́бне, сия услы́шав, юро́д на земли́ был еси́ Христа́ ра́ди,/ безче́стие и укоризны претерпе́в,/ че́сти в Ца́рствии небе́снем сподо́бился еси́.

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу расто́ргни,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи,/ и томя́щий мя грех, Присноде́во, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Кано́н други́й преподо́бнаго Михаи́ла, его́же краегране́сие у червле́ных слове́с. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

В Ца́рство Небе́сное у́зким и приско́рбным путе́м,/ по за́поведи Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Михаи́ле, шед,/ широ́кий и простра́нный путь возненави́дел еси́./ Распросте́ршийся мрак ума́ моего́ отжени́,/ да возмогу́ ма́лое сие́ моле́ние принести́ в пресве́тлую па́мять твою́.

Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ всю мы́сль твою́ Бо́гу возложи́л еси́ от младе́нства/ и крест тво́й взем, невозвра́тным путе́м Тому́ после́довал еси́,/ и по апостолу духо́вную му́дрость стяжа́в, е́же есть бу́йство Христа́ ра́ди,/ вся́чески отрева́я от себе тщесла́вие.

Христолюби́ваго царя́ в жи́зни сей Богомо́лец был еси́, ны́не предстоя́ Святе́й Тро́ице во мно́зе дерзнове́нии, моли́ся, преподо́бне о́тче,/ о держа́ве его́, изба́витися от нахожде́ния иноплеме́нных вели́кия Руси христолюби́вым лю́дем,/ песнь Бо́гу возсыла́ющим.

Иоа́нна списа́вшаго Ле́ствицу нра́вом уподо́бился еси́,/ мона́шеский чин возлюби́в, на безстра́стия го́ру возше́д,/ и сего́ ра́ди невозбра́нен восхо́д к Небеси́ обре́л еси́/ и, в Небе́сная врата́ дости́г, в Го́рнем Иерусали́ме всели́лся еси́,/ иде́же веселя́щихся всех жили́ще, песнь Бо́гу возсыла́ющих.

Тро́ичен: Рече́ния Боже́ственная и проро́чествия, я́же издре́вле по́мняще я́ве,/ Богонача́льное Естество́ еди́нственное сла́вим,/ Присносу́щное, Безнача́льное, в Трех Ли́цех,/ Отце́, и Сы́не, и Ду́се, соде́тельное, всеси́льное.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́, е́же по нам,/ нас ра́ди восприе́мша естество́, Пречи́стая, и непрело́жна во обою́ пребы́вша./ Его́же моли́ непреста́нно, грехо́в мои́х дарова́ти и искуше́ний избавле́ние.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя,/ на враги́ моя, возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Ка́меню ве́ры Петру́ апо́столу уподо́бився,/ распя́лся еси́ ми́рови во всей жи́зни твое́й, преподо́бне Михаи́ле,/ и но́ги твоя невозвра́тно к Небе́сному ше́ствию упра́вив,/ Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́./ Со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Илиину́ ре́вность восприе́м, преподо́бне,/ не возмого́ша бо ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих тебе увеща́ти,/ е́же тех непреподо́бне соде́янных не облича́ти,/ не преста́л еси́ у́бо сие́ творя́, до́ндеже коне́чне о́ныя испра́вил еси́.

Храни́тель бу́ди вели́кия Руси Христолюби́вых люде́й,/ Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ избавля́я враго́в наше́ствия, гла́да же и па́губы,/ да твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу, изба́вльшеся,/ тебе вси я́ко засту́пника почита́ем.

Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́ же, Де́во, обоя́ устро́ишася./ Те́м весе́лием Ду́ха воспева́ю:/ не́сть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Всея́ Руси ве́лий чудотво́рец, преподо́бне, был еси́,/ и проро́ческаго вели́каго да́ра сподо́бился еси́, сказа́в безве́стная и та́йная./ Изба́ви ны от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых,/ да чи́стым се́рдцем Христу́ возопие́м:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Самоде́ржца, рекл еси́, благочести́ваго вели́каго кня́зя во́ли покори́тися, проро́чески веща́в, блаже́нне:/ о му́жие Вели́каго Нова́гра́да!/ Та́ко бо подоба́ет, и та́ко угоди́ся судьба́м Бо́жиим бы́ти:/ а́ще же не послу́шаете, зле поги́бнете,/ е́же и бысть, от Бо́га нам в наказа́ние.

Повеле́нием Влады́ки Христа́, о́тче, после́дствуя,/ кро́ток и смире́н, и всем всяк был еси́ подо́бник, вселе́нныя учи́телю,/ и пред кня́зи не стыдя́ся е́же о благоче́стии/ и е́же судьба́м Бо́жиим го́де, предвари́в бу́дущее я́сно сказа́л еси́.

Благослове́нием твои́м то́щия жи́тницы испо́лнил еси́ жи́та,/ и ктому́ про́чее не истощи́шася;/ и олядене́вшия иногда́ люде́й нивы душе́вныя очи́стил еси́,/ и плодоно́сны сотвори́л еси́,/ и непло́дный ум мой плодоно́сен сотвори́.

Тро́ичен: От Еди́наго Отца́, я́ко от ума́ рожде́ннаго Сло́ва,/ и Ду́ха происходя́ща неизглаго́ланно,/ по коему́ждо помышле́нии и пи́сменными уче́нии пости́гше,/ Еди́наго Бо́га Трисо́лнечнаго почита́ем.

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ чист, Де́во Ма́ти,/ Мари́е, вся всеси́льно и мудрососта́вльшаго Христа́, и в чину́ поло́жшаго и нося́щаго./ его́же ми́лостива мне сотвори́, ма́терними твои́ми моли́твами.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От земны́х на Небе́сная помы́слив,/ и де́лом соверши́в ко Христу́ любо́вь,/ и подо́бно мо́лнии, от восто́ка до за́пада восходя́щей ско́ростию,/ я́ко и́ный Авваку́м, о́тче, несе́нный А́нгелом с пи́щею в Вавило́н,/ прекорми́ти Дании́ла проро́ка, в ро́ве затворе́на,/ дости́гл еси́, преподо́бне, оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ и промышля́л еси́ в жи́зни сей о поле́зных мно́жественных,/ и а́лчущия ду́ши накорми́в мона́хов пи́щею неги́блющею,/ в Ца́рствие Небе́сное руково́дствовал еси́,/ иде́же пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне./ И ны́не, о́тче Михаи́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Песнь воспе́л еси́ Богу безпреста́ни,/ и слух твой к Нему́ приклони́л еси́./ Я́ко име́я дерзнове́ние мно́го,/ и моли́твами твои́ми, о́тче, сове́тующих на правосла́вие мы́сли и сове́ты разори́,/ и во́инство на́ше вооружи́ на ва́рвары побе́дою,/ и междоусо́бныя бра́ни умири́.

Я́ко со́лнце от восто́ка возсия́в во оби́тели Святы́я Тро́ицы, среди́ мно́жества мона́хов,/ просвети́л еси́ су́щия во тме неве́дения/ и юро́д был еси́ Христа́ ра́ди, хотя́ утаи́тися./ Не бо укры́ется, рече́, град верху́ горы́ стоя́,/ ни вжига́ют свети́льника, и под спу́дом полага́ют.

Я́ко пресве́тлое свети́ло возсия́л еси́,/ и я́ко фи́никс в дому́ Святы́я Тро́ицы проро́чески процве́л еси́, Богоно́сне Михаи́ле,/ я́ко денни́ца пред Со́лнцем пра́вды Христо́м просия́л еси́,/ и жи́ву же́ртву сам себе́ Влады́це прине́сл еси́, о́тче преблаже́нне.

Богоро́дичен: До́брых все́х обнажи́хся, и лежу́ в зло́бе:/ но Ро́ждшая Обле́кшаго в нетле́ние вся дре́вле во тлю па́дшия,/ и мене́ ны́не пре́жними украси́, и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Мака́риа Вели́каго, па́че естества́ А́нгельское житие́ на земли́ пожи́вшаго,/ сего́ посту́ и бде́нию, и на земли́ лега́нию,/ и про́чим доброде́телем, о́тче Михаи́ле, поревнова́л еси́,/ и я́ко со́лнце в Русстей земли́ возсия́л еси́,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Святе́йшаго архиепи́скопа Евфи́миа поуче́нием и ду́хо́вным наказа́нием вельми́ внима́я,/ но скрыва́яся юро́дством Христа́ ра́ди в жи́зни сей, блаже́нне,/ ра́зума духо́внаго испо́лненный Христу́ взыва́л еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Богоспаса́емых христолюби́вых люде́й/ и мона́хов мно́жества ра́дости испо́лнил еси́, и духо́внаго весе́лия/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным, я́ко во еди́ном часе́ прихожде́нием/ во оби́тель Святы́я Тро́ицы, Богоно́сный Михаи́ле, Христу́ взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Градо́в высоча́йшаго Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, моли́твенника Тя те́пла иму́ще,/ и ско́раго помо́щника, и я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло необори́мо,/ и воево́ду кре́пка и непобеди́ма мо́лят:/ не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я ны от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Тро́ичен: Содержи́тельная всех су́щих, Неви́димая,/ Всеще́драя, Благоутро́бная, Человеколюби́вая,/ Тро́ице Честна́я и Богонача́льная,/ не забу́ди мене́ Твоего́ раба́, Бо́же, вконе́ц,/ ниже́ разори́ и́же завеща́л еси́ Твои́м рабо́м заве́т/ за неизрече́нную ми́лость.

Богоро́дичен: Кра́сную Тя́, Всечи́стая, еди́ну обре́т от ве́ка добро́ту Иа́ковлю, Пребезнача́льное Сло́во/ и всели́вся в Тя благоутро́бия ра́ди, обнови́ челове́ческое естество́ю./ Его́же моли́ непреста́нно, от вся́кия мне изба́витися ско́рби.

Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние и́мамы.

Хода́тай непреста́нен, о́тче, бу́ди о нас ко Пресвяте́й Тро́ице, с ли́ки святы́х,/ и́хже ты жи́тельству поревнова́л еси́./ Моли́ся, мо́лим тя, о ми́ре и о устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хо и безмо́лвно житие́ поживе́м в ве́це сем/ и в бу́дущем жи́знь ве́чную получи́м.

Преподо́бне о́тче Михаи́ле, в по́стницех вели́к быв во оби́тели,/ иде́же мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ еди́нощи в седми́це вкуша́я хле́ба и воды́ с воздержа́нием,/ и всю жи́знь твою́ та́ко сконча́л еси́.

Во́лею, преподо́бне, преложи́лся во юро́дство Христа́ ра́ди,/ ско́рби и беды претерпе́л еси́,/ поругания и укори́зны и доса́ды,/ му́ченицы бо в ма́ле вре́мени Христа́ ра́ди пострада́ша./ Ты́ же, о́тче, всю жи́знь твою́ му́ченически сконча́в,/ и того́ ра́ди сугу́бу мзду на Небесе́х восприя́л еси́.

Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в пучи́не скорбе́й,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й./ Спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго:/ ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, в пречестну́ю па́мять Богоно́снаго отца́ Михаи́ла,/ моли́твы со слеза́ми пролива́юще глаго́лют:/ о пречестны́й о́тче,/ я́коже не дал еси́ в расхище́ние оби́тели,/ та́ко и оклевета́ющия на́с смири́,/ и пути́ на́ша напра́ви, мо́лимся.

Иоа́нна Крести́теля у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти произво́лил еси́,/ жесто́кое на земли́ житие́ пожи́в, я́ко безпло́тен,/ во юро́дство преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ его́же моли́, преподо́бне, во тме́ греха́ низлежа́щаго мя́ воздви́гнути.

Преподо́бно и свя́то на земли́ житие́ пожи́в,/ посто́м и бде́нием, и на земли́ лега́нием,/ и про́чими доброде́тельми мона́шеское житие́ проше́д,/ о́браз был еси́ яре́м Госпо́день на ся взе́мшим, и Христу́ после́довавшим,/ путь мой напра́ви, молю́ся.

Ско́ростию, Богоно́сный о́тче, явля́яся, от бе́д избавля́я,/ подо́бяся светоза́рному со́лнцу, на безме́рной высоте́ сия́ющу/ и обходя́щу всю вселе́нную во еди́ном дни,/ ты, преподо́бне, па́че челове́ка в жи́зни сей/ Бо́гу, су́щему в Вы́шних, тварь всю созда́вшему, послужи́л еси́.

Тро́ичен: Дрема́нием отягче́на мя грехо́вным и порева́ема в сон сме́ртный,/ я́ко Человеколюби́вая, и Всебла́га́я, и Всеми́лостивая,/ Богонача́льная Тро́ице Свята́я,/ уще́дри и возста́ви мя.

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Отрокови́це, Пречи́стая Всенепоро́чная Богоблагода́тная,/ Твои́ми моли́твами Сы́на и Бо́га твоего́ и Го́спода ми́лостива сотвори́ мне/ и страсте́й и прегреше́ний Твоего́ раба́ изба́ви вско́ре.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ны́не честны́я мо́щи твоя́, лежа́ще во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ в не́йже еще́ в жи́зни сей мно́го потруди́лся еси́,/ врачевания мно́гая источа́ют с ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя, о́тче:/ и душе́вныя страсти и неду́ги исцели́ тебе сла́вящих.

Бе́здны грехо́в испо́лнен аз,/ и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло благово́нно испра́вися пред Бо́гом./ Ны́не молю́ тя, преподо́бне о́тче:/ бе́здну грехо́в мои́х истреби́,/ и буя́ющее мо́ре зла́го пия́нства изсуши́,/ и напое́ние гне́вное отжени́,/ целому́дренный ум Богоно́сный Михаи́ле.

Да́ждь ми, Христе́, ра́зум терпе́ния,/ е́же не осужда́ти согреша́ющих киче́нием фарисе́йским,/ но я́ко мытаре́во мое́ покая́ние приими́/ и, я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́ досто́йна мя яви́/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла.

Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием/ и па́дшия поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́,/ Зижди́теля ро́ждши Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Васи́лиа Вели́каго поуче́ние в се́рдцы твое́м восприя́л еси́,/ бу́рею греха́ не погрузи́вся,/ и в ти́хое приста́нище дости́г Ца́рствия Небе́снаго,/ кора́бль душе́вный с некра́домым бога́тством соблю́л еси́, о́тче,/ и нас от сме́ртныя глубины́ возведи́.

Благода́рное сие́ пе́ние, приноси́мое тебе́ не пре́зри, о́тче,/ но па́че приими́, и ра́дости духо́вныя испо́лни нас,/ да без закосне́ния поклони́мся ра́це, иде́же лежа́т честны́я мо́щи твои́м,/ исцеле́ние всем да́рующе.

Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Богу,/ я́ко благоуха́нный фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна,/ и мене́ не забу́ди хода́тайством твои́м ко Пресвя́те́й Тро́ице,/ и даждь ми́лость ненави́дящим мя, и вражду́ющим ми́,/ и от сме́ртныя глубины́ изба́ви ны.

Всепреподо́бному житию́ поревнова́в Богоно́сных отце́в,/ от ве́ка богоуго́дно пожи́вших, о́тче Михаи́ле,/ и во юро́дстве Христа́ ра́ди всю жизнь твою́ му́ченически сконча́вый,/ бу́йство неле́пое от мене́ отжени́.

Тро́ичен: Вседержи́телю Бо́же, и Еди́не Неопределе́нный,/ всели́ся в мя за неизрече́нную ми́лость, Трисо́лнечный Влады́ко,/ и озари́ мя, и вразуми́, я́ко Бла́гоутро́бен.

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ Бо́га Невмести́маго, Пречи́стая,/ храм и мене́ Того́ покажи́ Боже́ственныя благода́ти,/ Пресвята́я Влады́чице, Твои́ми мольба́ми, и соблюди́ невреди́ма.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ Богоглаго́ливым дре́вним проро́ком,/ сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де судьба́м Бо́жиим в сбытие́,/ и и́на мно́га чудеса́ о Христе́ сотвори́в,/ и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́ вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу прославля́ющему свя́тыя Своя́.

И́кос:

Уподо́бился еси́ проро́ку Авваку́му, о́тче,/ восхище́н си́лою Бо́жиею я́ко на о́блаце от дале́че страны́,/ и обре́лся еси́ во оби́тели Святы́я Тро́ицы./ О́н бо от Иерусали́ма А́нгелом несе́н бысть с пи́щею в Вавило́н,/ и та́мо прекорми́ Дании́ла проро́ка, и вселе́нную удиви,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́, чуде́с де́йством,/ и мно́жество мона́хов твоему́ житию́ удиви́шася,/ и после́дствующих тебе́ прекорми́л еси́ я́дию неги́блющею, но пребыва́ющею в жи́зни ве́чней,/ вопию́щия Богу:/ сла́ва Прославля́ющему свя́тыя Своя́.

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Богопроти́внии лю́дие, ерети́ческая му́дрствующии,/ зло́бою содержи́мии распыха́хуся сердцы́ свои́ми,/ ви́дяще нас почита́ющих честныя мо́щи твоя́,/ и благода́рственно Христу́ взыва́ющих:/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Свет трисия́нен Пребоже́ственныя Тро́ицы/ в се́рдцы твое́м жили́ще Себе соде́ла./ Отту́ду напо́лнився Ду́ха Свята́го, Богоно́сне о́тче,/ ерети́ческое ополче́ние омрачи́л еси́,/ просвети́л же еси́ собо́р правосла́вных, ве́рою Христу́ Бо́гу пою́щих:/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Сокруши́, преподо́бне Михаи́ле, мы́шцы враго́в мы́сленных востаю́щих на мя,/ и лу́ки их сломи́, и стре́лы притупи́ моли́твами твои́ми,/ я́ко дерзнове́ние ве́лие име́я к Бо́гу,/ да возмогу́ пе́ти:/ Сы́й благослове́н и препросла́влен.

Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ Рождество́, Всенепоро́чная,/ отроко́в бо не опали,/ я́коже бо ни ложе́сн Твои́х Огнь Боже́ственный./ Те́мже мо́лим Тя:/ Огня́ ве́чнаго изба́ви нас, Де́во Богома́ти Влады́чице.

Ин.

Ирмо́с: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Михаи́ла, вели́каго Архистрати́га, первостоя́теля престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы,/ тезоиме́нство стяжа́в,/ всем Небе́сным невеще́ственным си́лам сообща́ешися, преподо́бне о́тче,/ с ни́ми Христу́ взыва́я:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кло́пот де́монский креста́ зна́мением нея́вствен сотвори́л еси́,/ и клоко́щущееся мо́ре жите́йское волна́ми суе́т скоре́е еле́нския бо́рзости прескочи́л еси́,/ и в пру́дных ме́стех греха́ не потопи́лся еси́, Богоно́сный о́тче, поя́ Христу́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Христолюби́вому кня́зю, прише́дшу во оби́тель Святы́я Тро́ицы,/ и мысль свою́ испове́давшу ти,/ е́же воздви́гнути хра́м Святы́я Тро́ицы во оби́тели твое́й,/ ему́же, о́тче, я́сно сказа́л еси́:/ а́ще сотвори́ши сие́, вся́кое жела́ние благо́е получи́ши, е́же и бысть./ Те́мже Христу́ взыва́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Скор помо́щник бы́л еси́, преподо́бне,/ еще́ в жи́зни сей бо оби́тели Святы́я Тро́ицы:/ дале́че бо в мо́ри купцу́ с корабле́м потопля́ему, и тебе́ призва́вшу на по́мощь,/ и я́ко мо́лния ско́ростию по вода́м ходя́,/ сего́ изба́вил еси́ от потопле́ния.

Тро́ичен: Ум нерожде́нный Оте́ц,/ и от Него́ Сло́во ро́ждшееся,/ и Дух Боже́ственный непости́жне исхо́ден сый,/ Бо́же Единонача́льне Трисо́лнечне, пою́ Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Умерщвле́н бых, Пречи́стая, грехо́вным я́дом напое́н,/ и притека́ю к Тебе ве́рою, ро́ждшей Нача́льника живота́:/ Твои́ми моли́твами раба́ Твоего́ оживи́,/ и искуше́ний и страсте́й изба́ви, Еди́на Чи́стая.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верны́я же ороша́ющая пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Приноси́маго тебе́ моле́ния, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ от мно́жества твоему́ житию́ после́дствующих не пре́зри,/ но со усе́рдием прии́м вся ны́ спаси́, Христу́ вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Име́я Ду́ха Свята́го в се́рдцы твое́м,/ я́ко еди́н Богоглаго́ливых дре́вних проро́к,/ бу́дущая явле́нно челове́ком сказа́л еси́,/ и в настоя́щее сие́ вре́мя да́руй во́инству на́шему на ва́рвары побе́ду, Богоно́се о́тче.

От земны́х к Небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́, Богоно́се о́тче Михаи́ле,/ и та́мо, преподо́бных че́сти сподо́бився, предстои́ши Святе́й Тро́ице/ и зри́ши Неизрече́нная, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша,/ и на се́рдце челове́ку не взы́де, я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.

Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не удиви́тся, Богоро́дице,/ или́ кий язы́к земны́х, или́ ум Безпло́тных изрещи́ возмо́жет?/ Па́че бо естества́ и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля всех родила́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех, во ве́ки.

Волну́ющийся мой ум неле́пыми страстьми́ и помышле́нии исцели́, преподо́бне,/ и коле́блющееся се́рдце мое́ утверди́,/ и смуща́ющия ве́тры ду́шу мою́ ути́ши,/ да сла́влю Христа́, Соде́теля всех, во ве́ки.

Руко́ю содержа́щаго всю тва́рь Бо́га, и челове́ка созда́вшаго честне́йша всея́ тва́ри,/ за́поведи, преподо́бне, соверши́л еси́,/ богоуго́дно на земли́ жи́знь твою́ живя́/ и во юро́дство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ го́рдость и тщесла́вие от себе́ отри́нул еси́,/ песнь воспева́я Соде́телю всех во ве́ки.

Пресви́тера ди́внаго о́наго во у́жас приве́л еси́,/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным прехожде́нием, во оби́тель Святы́я Тро́ицы./ О чу́до!/ Ка́ко обре́лся еси́ внутрь хра́ма со вся́ким утвержде́нием заключе́на,/ Ду́ху Свя́то́му сия де́йствующу?

Илии́ огнено́сному, изря́дному проро́ку, огнедохнове́нному уму́, начерта́вшему Тро́ическую си́лу, уподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ благоче́стия ре́вностию вся́чески, и па́ки во юро́дство Христа́ ра́ди преложи́ся,/ но доброде́тель утаи́тися не возмо́же.

Тро́ичен: Господонача́лие Безнача́льное,/ Всеси́льну и Пребла́гу,/ Совершеннонача́льну, Благоде́йственну, Неопреде́льну,/ Вину́ невино́вну, твори́тельну,/ Присносу́щну, Промысли́тельну и Спаси́тельную всех/ Еди́ницу по Существу́, и Тро́ицу Ли́цы,/ сла́влю Тя, Бо́же мой, ве́рно во ве́ки.

Богоро́дичен: На земли́ возсия́ Невече́рнее Со́лнце/ Рождество́м е́же из Тебе де́вственным, Пречи́стая Влады́чице,/ и челове́ки изба́ви от и́дольскаго помраче́ннаго мра́ка./ Те́мже и ны́не мя па́че того́ Богонача́лия озари́ луча́ми/ и соблюди́ Твоего́ раба́.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Пахо́мия Вели́каго чи́ну А́нгельскому и житию́ подража́в,/ равноа́нгельно во оби́тели Святы́я Тро́ицы пожи́л еси́,/ те́мже и равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти./ Мы же вси благоче́стно Тя ублажа́ем, Богоно́сне о́тче Михаи́ле.

Путе́м ходя́ веду́щим в Ца́рство Небе́сное,/ преподо́бно на земли́ житие́ пожи́л еси́/ и, в бу́йство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ мра́зом и зно́ем, и на земли́ лега́нием,/ алка́нием и жа́ждею те́ло твое́ удручи́л еси́,/ дух же возвесели́л еси́./ Те́мже Тя вси благоче́стно ублажа́ем.

Моле́ний и пе́ний гласы услы́ши, Богоно́сне о́тче Михаи́ле:/ к ве́ре же и любви́ вонми́ христолюби́вых люде́й/ и, я́ко отечестволю́бец, побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны,/ свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя.

Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и дре́вния стра́сти земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша,/ те́мже Тя вси ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием/ и чу́вственныя воды́ разлива́ния мно́га,/ е́зера Ильме́ня свире́по волну́емы во́лны/ и жестокодыха́ющия ве́тры сло́вом укроти́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Жи́лами слове́с твои́х удави́л еси́ зми́я, хва́лящагося весь мир поглоти́ти,/ и те́плыми слеза́ми твои́ми к Бо́гу о́гненное его́ дыха́ние погаси́л еси́,/ и без ве́сти сотвори́л еси́,/ того́ зия́ния, преподо́бне, изба́ви, и на пу́ть ми́ра напра́ви ны.

Я́ко Моисе́й Богови́дец чудоде́йствуя, преподо́бне,/ моли́твою во́ду из земли́ изве́л еси́,/ я́же я́коже река́ оби́льно всю оби́тель напая́ше,/ и с пли́нфами и ка́мением ладии́ плову́щия на созда́ние це́ркве Святы́я Тро́ицы, в ти́хое приста́нище приве́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Преподо́бне Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ я́коже не дал еси́ муже́м кро́ве и льсти́ в расхище́ние оби́тели,/ в не́йже мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ та́ко оклевета́ющия нас смири́, и грехо́вную печа́ль отжени́,/ и сердца́ на́ша ра́дости испо́лни, и на путь ми́ра напра́ви ны.

Тро́ичен: Еди́но Госпо́дство и Трисия́нное, еди́нственное Богонача́лие Трисо́лнечное,/ певцы́ приими́ Твоя́ боголе́пно, и прегреше́ний изба́ви, и искуше́ний лю́тых,/ и вско́ре мир пода́ждь человеколю́бно, и Це́ркве́й соедине́ние,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, де́вственную всели́вся,/ яви́лся еси́ ми́ру всему́ богому́жно, Неизме́нен, Неслия́нен вои́стинну,/ и обеща́л еси́ всегда́ с Твои́ми рабы́ бы́ти я́ве./ Те́мже Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, мир ми́ру Твоему́ устро́й,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Свети́лен.

Подо́бен: Проро́цы:

Пресве́тлый свети́льник неугаси́мый,/ от восто́ка мы́сленнаго Со́лнца Христа́, я́ко светоза́рная луча́ возсия́в,/ мра́чную страну́ на за́паде и се́вере просвети́л еси́/ све́тлостию слове́с и доброде́тели дея́нием,/ Ему́же не преста́й моля́ся,/ е́же в ми́ре сохрани́ти, Михаи́ле преподо́бне, па́мять твою́ почита́ющия.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во, и Врача́ всех ро́ждшая,/ Всечи́стая Богоро́дице, гное́ния и я́звы исцели́ душ на́ших/ и сохраня́й невре́дны вся́каго враго́в нахо́да, всегда́ Тя моля́щия,/ Засту́пнице ми́ра Бла́га́я.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8:

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!/ В не́мощнем телеси́ я́ко безпло́тен,/ усе́рдно тебе́ сама́го Богу́ возложи́в, преподо́бне Михаи́ле,/ всю жи́знь твою́ му́ченически Христо́вы ра́ди любве́ сконча́л еси́,/ пло́тския стра́сти препобеди́л еси́,/ и ве́лий чудотво́рец был еси́./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Испо́лнено стра́ха и ра́дости духо́вныя,/ мона́хов мно́жество,/ в прехожде́ние Богоно́снаго отца́ Михаи́ла:/ я́ко бо мо́лния восходя́щи от восто́ка до за́пада,/ обре́теся во оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы,/ во хра́ме со вся́ким утвержде́нием заключе́ннем и неразруши́мем./ Сему́ дивя́щеся зовя́ху Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Во́льным юро́дством твои́м Христа́ ра́ди,/ соверши́ся духо́вная му́дрость в тебе́, о́тче Михаи́ле./ Нищету́ Христо́ву возлюби́в,/ яре́м Госпо́день на ся взял еси́, посто́м и бде́нием те́ло твое́ удручи́л еси́,/ и на высоту́ доброде́телей возше́л еси́,/ высоту́ Христо́вы та́йныя добро́ты зри́ши./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ко де́йством Свята́го Ду́ха,/ высо́кая и дивная проро́ческая вещания,/ преподо́бному и Богоно́сному отцу́ Михаи́лу,/ безве́стная и та́йная откры́шася,/ и е́же го́де судьба́м Бо́жиим,/ и мно́гим бы́сть во спасе́ние. О, каково́ дарова́ние нам дарова́ся!/ Его́же ра́ди, Христе́, спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.

Сла́ва, глас 5. Самогласен:

Боже́ственным огне́м разжиза́емь,/ и све́том просвеща́емь Пресвяты́я Тро́ицы, му́дре,/ предочи́стил еси́ себе́, Богоно́се Михаи́ле,/ воздержа́нием и чистото́ю,/ и вражия победи́л еси́ сове́ты и коварства,/ и, на ре́вность Бо́же́ственную подви́гнув с собо́ю мона́хов мно́жества,/ преоби́дети привре́менная увеща́л еси́./ Те́мже в славослове́нии тебе́ ублажа́ем:/ моли́ся, преподо́бне, еди́ному сердцеве́дцу Христу́ Бо́гу,/ да пощади́т ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стра́шно и пресла́вно, и ве́лие та́инство:/ Невмести́мый во чре́во вмеща́ется,/ и Ма́ти по рождестве́ Де́ва па́ки пребы́сть:/ Бо́га бо роди́ из Нея́ воплоще́нна./ Тому́ возопие́м, Тому́ песнь рцем,/ со А́нгелы воспева́юще:/ Свят еси́, Безнача́льный Бо́же,/ И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На литурги́и.

Блаже́нна пра́здника, и свята́го песнь 6. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́иа: Блаже́н муж боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Молитва

О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Михаи́ле, ты, возжела́в усе́рдно ше́ствовати во след Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́: ты оте́чество свое́, род и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства путь ко спасе́нию и к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго предызбра́л еси́; прише́д же ди́вне во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы, в ней трудолю́бно и богоуго́дно подвиза́лся, по премно́гу ко устрое́нию ея споспешествова́л еси́ и, от всех бед, от гла́да, вра́жияго нахожде́ния, и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла о́ную сохраня́я и защища́я живу́щих в ней и к ней притека́ющих, пути́ Госпо́дню поуча́л еси́; ты и ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя, чту́щих святу́ю па́мять твою́, не премолчи́, уго́дниче Христо́в, ко Го́споду моля́ся, да Он, благода́тию Свое́ю приосеня́я притека́ющих к тебе́ и мо́щи твоя́ уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих, здра́вы и невреди́мы сохрани́т и от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́ благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние, си́рым, вдови́цам и всем напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и вспоможе́ние и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и защище́ние. Не преста́й же моля́ся и о Богохрани́мей стране́ на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́емы, вси возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прпdбнагw nц7A нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника:

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Прпdбне џ§е:

Прпdбне џ§е бGон0се fеод0сіе, вельми2 подвизaлсz є3си2 въ приврeменнэй жи1зни, въ пёніихъ и3 пощeніихъ и3 бдёніихъ, џбразъ бhвъ твои6мъ ўченикHмъ: нhнэ же ликyеши со безтэлeсными, хrтA непрестaннw славосл0вz, t бGа бGа сл0ва и3 и3збaвителz, подкл0ншагw главY п®тeчи, и3 њсвzти1вшагw є3стество2 водн0е: того2 моли2, томY помоли1сz, прпdбне, даровaти цRкви є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Прпdбне џ§е бGон0се fеод0сіе, њбрётши, ћкоже желaше, чи1стую твою2 дyшу, д¦а благодaть всес™aгw въ тS всели1сz, ћкw пречcтый свётъ, є3гHже дёйствомъ свётлw ўкрaшенъ, хrтA непрестaннw славосл0виши, во двою2 сущєствY є3ди1наго сн7а, крещaемаго рук0ю п®тeчевою, и3 свидётельствована глaсомъ џ§имъ. Того2 моли2, томY помоли1сz, прпdбне, даровaти вселeннэй є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Прпdбне џ§е бGон0се fеод0сіе, лёпотнw спод0билсz є3си2 бlжeнныz жи1зни, чистот0ю и3 пост0мъ сію2 њбрётъ: жи1въ бо престaвилсz є3си2 къ г0рнэй жи1зни, всBмъ рaдоватисz рeкъ, и3 со безпл0тными хrтA непрестaннw славосл0вz, t дв7ы несказaннw пл0ть пріeмшаго, и3 пот0пльша нaшz грэхи2 крещeніемъ въ струsхъ їoрдaнскихъ. Того2 моли2, томY помоли1сz, с™е, даровaти вселeннэй є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ в7:

Прпdбне џ§е, ћкw грaдъ живaгw бGа, возвесели1ша свzщeнную твою2 дyшу рBчнаz стремлє1ніz, воды2 њставлє1ніz, прошeдшагw їoрдaнъ, и3 всBмъ концє1мъ бlгочeстіz сл0во и3сточи1вшагw хrтA бGа нaшегw. Е#г0же моли2, всебlжeнне fеод0сіе, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи, сокруши1лъ є3си2 главы6 ѕміє1въ: пришeдъ въ струи6 просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, є4же слaвити тS, сп7се, просвэти1телz дyшъ нaшихъ.

Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (Главы6 є7 и3 ѕ7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни, занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ брwнS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе. Поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t бlгокрyгла лyка nблакHвъ, на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды. Вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ д¦ъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе: и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6, концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyши въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо пред8 лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2 и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA д7).

Првdникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2, сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Творeніе їHсифово: Ви1дэлъ є3си2, кaкw њбложи1хсz твои1мъ џбразомъ, є3г0же создaхъ, пaче ўмA смири1всz, гDь речE: что2 ќбw стрaнно, дрyже, ѓще и3 подклонsюсz десни1цэ твоeй, ћкоже є3ди1нъ t твои1хъ клеврє1тъ, и3 њдэвaюсz њбнажeнъ водaми; њбнажє1нныz бо хощY њдёzти, ћкw благоутр0бенъ, въ нетлёніе вёчное.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Kви1сz воплощaемь, но ўтр0ба тS пріsтъ неwпaльна пребhвши: пeщь бо и3здалeча сію2 њбразyетъ не њпали1вша nтрокHвъ. Ѓзъ же сёно сhй, на џгнь кaкw положY длaнь, вLко, є3гHже трепeщутъ нбcнаz и3 земн†z вс‰, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

Тh мz въ водaхъ їoрдaнскихъ њмhй, сквeрны tню1дъ не и3мyща, гDь речE: и3 њсквeрншеесz є3стество2 человёческое преступлeніемъ ґдaма, њмhвшеесz н0во бyдетъ. Мнё бо крещaему, њбновлeніе всBмъ человёкwмъ вод0ю и3 д¦омъ бывaетъ.

Слaва, глaсъ }.

Студjтово: Монaхwвъ мн0жества, настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ fеод0сіе: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. Бlжeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 првdныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

ЃгGльскаz вHинства ўжас0шасz њ ви1димэмъ, днeсь во їoрдaнэ нaгу стоsщу ти2, сп7се, въ водaхъ, и3 пречи1стый вeрхъ тв0й прекл0ншу крести1тисz t їwaнна. Тебё бо њбнищaвшу в0лею, мjръ њбогати1сz: гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми, пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2: fеод0сіе џ§е нaшъ, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ, въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Їисyсъ наvи1нъ во їoрдaнэ рэцЁ преводS лю1ди, и3 б9ій ківHтъ, сэннопи1шетъ бyдущее бlгодётельство: џбразъ бо нaмъ воз8oбражeніz, и3 начертaніе нел0жно порождeніz, тaинственное прехождeніе nбои1ми сэннопи1шетъ д¦омъ. Хrт0съ kви1сz на їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Е#диночeстное сл0во nц7Y и3 д¦у, воплощeнно за милосeрдіе, и3 крещaемо, ѓгGльстіи ли1цы ви1дэвше трепетaху: и3 їoрдaнъ рэкA ўстыдёвшисz и3 ўбоsвшисz возврати1сz вспsть, нaсъ возводS къ высотЁ спасeніz, страстьми2 и3стлёвшыz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Къ бжcтвеннэй высотЁ тво‰ воздёвъ рyки, ст0лпъ, прпdбне, свэтон0сенъ kви1лсz є3си2, моли1твенными зарsми сіsz: къ нб7си1 бо впери1въ мhсль, и3 неизглаг0ланныхъ бhвъ причaстникъ, вeсь њблистaлъ є3си2, хrтA бGа молS, даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ВLка днeсь на їoрдaнъ пріи1де, крeщсz въ водaхъ t бжcтвеннагw п®тeчи. Свhше же nц7ъ свидётельствоваше: сeй є4сть сн7ъ м0й, њ нeмже благоволи1хъ. И# д¦ъ kви1сz стрaннымъ ви1домъ голуби1нымъ надъ ни1мъ.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 безпор0чнw поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на }. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе ї}ль ћвльшуюсz: чeрмный же п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz покры2 кyпнw, водостлaненъ гр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы вLчни.

Ќтру ћвльшусz человёкwмъ свэтон0сну, нhнэ t пустhни къ водaмъ їoрд†нскимъ, цRю2, преклони1лъ є3си2сlнца твою2 вhю, ли1ка мрaчна родоначaльника и3схи1тити, сквeрны же всsкіz њчи1стити твaрь.

Безначaльне, струsмъ спогрeбшасz тебЁ, сл0ве, н0ваго прев0диши и3стлёвшаго лeстію: сегw2 несказaннw t nц7A пріeмъ глaсъ держaвенъ: сeй возлю1бленный, рaвенъ же ми2 є4сть џтрокъ є3стеств0мъ.

КанHнъ с™aгw на ѕ7. Fеофaново. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Ћкw мyдръ чиноначaльникъ нaшъ, џ§е fеод0сіе, бGолёпнw пёснь предначни2, пришeдшему во всемjрное спасeніе, хrтY бGу, и3 всес™yю пaмzть твою2 съ соб0ю прослaвльшему.

И#зъ пустhни п®тeча хrт0въ, t ґарHновы є3лісавeти прозzбhй пріи1де: въ купёли же fеод0сій роди1всz д¦омъ, пустыннограждани1нъ бhсть, ї}су послёдствуz.

Крeщшусz въ струsхъ хrтY, ї}льтескагw соб0рища потреби1сz шатaніе, въ цRкви же равноaгGльно жи1тельство насади1сz, є4же неукл0ннw соверши1лъ є3си2, всеблажeнне fеод0сіе.

Џбщникъ стрaсти бhвъ, џ§е, пощeніемъ, нaсъ рaди на кrтЁ пригвождeнному, дост0йнw соoбрaзенъ бhлъ є3си2 тогw2 воскrніz, и3 снаслёдникъ бhлъ є3си2 слaвы, fеод0сіе.

БGор0диченъ: Nтрокови1цъ бжcтвенный ли1къ, бжcтвеннэйше въ женaхъ тS д0брую и3менyютъ, бцdе вLчце, добр0тами ўкрaшенную бжcтвA: добротвори1тельное бо сл0во пaче сл0ва родилA є3си2.

Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2:

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ли1цы дрeвнихъ и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ львHвъ сотрeнныхъ член0вными, рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA, сл0во плетyще t словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Ўмерщвлeніе пeрвэе насади1вый твaри, ѕвёрz ѕлодёйственнагw воwбрaжсz въ є3стество2, њмрачaетсz плотски1мъ пришeствіемъ, ќтру ћвльшусz, прирази1всz вLцэ, сокруши1ти свою2 враждeбную главY.

Влечeтъ къ себЁ бGоздaнное є3стество2, ўтр0бы мучи1телz, погребeнное предёлы: раждaетсz пaки земнор0дныхъ њбновлeніе, дёло держaвно совершaz вLка, пріи1де бо т0е њчи1стити хотS.

И$нъ.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цeрковь пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Водaми покрывaz превhспрєннzz гDь, тэлeснw њдёzшесz въ струи6 їoрд†нскіz: въ нeмже ўтверди1сz сeрдце моE.

Свётъ во їoрдaнэ бжcтвенный возсіsвый, прозzбeніе сyщымъ на земли2 бGодaнное, бlгословeніz и3 произволeніz благaгw проzвлsетъ тS, fеод0сіе.

Њстaвилъ є3си2 мjръ и3 ±же въ мjрэ, прпdбне, бhвшему њбнажeнію вLчню под0бzсz на їoрдaнэ, fеод0сіе.

Кrтъ сп7совъ на рaмена взeмъ, потeклъ є3си2 на гр0бъ є3гw2, ћкоже є3лeнь на и3ст0чники водны6z спаси1тєльныz, всебlжeнне fеод0сіе.

БGор0диченъ: Чи1ни ўжас0шасz ѓгGльстіи, всечи1стаz, и3 человёчєскаz ўстраши1шасz сердцA њ ржcтвЁ твоeмъ: тёмъ тS, бцdе, вёрою почитaемъ.

Катавaсіа: Крёпость даsй царє1мъ нaшымъ гDь:

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Јкосъ: Галілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ, и3 нефfали1мстэй земли2, ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS хrт0съ. Њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz зарS, и3з8 виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь, всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2сlнце прaвды. Тёмже, и5же t ґдaма, назjи, пріиди1те, вси2, њблечeмсz въ него2, да согрёемсz: покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz. Пришeлъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Сэдaленъ с™aгw, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Воздержaніемъ и3 болёзньми, и3 моли1твами дyшу твою2 ўкраси1въ бGолёпнw, бhлъ є3си2 сопричaстникъ мyченикwмъ, бlжeнне, и3 чудeсъ вои1стинну дaры пріsлъ є3си2, є4же и3сцэлsти недyги вёрою чтyщихъ тS. Тёмже и3 дeмwнwвъ tгонsz мн0жєства, подаeши и3сцэлє1ніz человёкwмъ бlгодaтію: бGон0се fеод0сіе, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти прaзднующымъ вёрою пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

Їoрдaнъ струsми слyжитъ, и3 їwaннъ простирaетъ рyку тлённую, ћвльшусz тебЁ, неви1диме, пл0тію ко крещeнію: но џвъ ќбw возвращaшесz вспsть стрaхомъ, џвъ же ѓбіе держaше съ трeпетомъ тS нетлённаго. Вои1стинну ѓгнецъ б9ій, и3ст0чникъ присножив0тный, и3ст0чники же и3 морS и3 человёки њсвzти1въ: трbца бо просіS, свhше сн7а тS и3менyетъ роди1тель, и3 с™hй д¦ъ снизх0дитъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Nгнeмъ њчи1щсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущъ, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва, и4мже си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.

П0сланъ t nц7A, пресвётлое сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное стремлeніе, и3 и3скорени1ти грzдeши человёкwвъ грэхи2, сhны же привлещи2 твои1мъ крещeніемъ, бlже, свBтлы, t стрyй їoрдaнскихъ.

Сaмое прови1дэвъ наречeнное сл0во, ћснw проповёдникъ вопіeтъ твaри: сeй прeжде менє2, вторhй пл0тію, соoбрaзенъ просіS бжcтвенною си1лою, враждeбный нaшъ tsти грёхъ.

Пaжить ў себє2 животв0рну носS, ўловлsетъ ѕміє1въ гнёздамъ натекaz мн0гими сэтьми2, низлагaz бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjрный р0дъ, сего2 потрeбль и3збавлsетъ твaрь.

И$нъ.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Въ водaхъ главы6 ѕміє1въ сокруши1лъ є3си2, и3 д¦омъ, сл0ве б9ій, њбнови1лъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ вопію1 ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Прекл0ншему главY п®тeчи, ўпод0бивсz хrтY покорeніемъ, и3 и3зрsднымъ смирeніемъ, џ§е fеод0сіе, на добродётели возшeлъ є3си2 ст0лпъ непоколеби1мый.

Дв7э и3 м™ри послужи1въ хrтA бGа, непобори1му бlгодaть пріsлъ є3си2 д¦а, џ§е fеод0сіе, и3 враги2 неви6димыz низложи1лъ є3си2.

ВолхвHвъ тS слaвный вертeпъ пріeмый, дарон0сца показA нaсъ рaди крeщшемусz хrтY, вёру, fеод0сіе, и3 съ надeждею люб0вь приносsща.

Стrтьми2 вLки хrтA ўкрэплsемь, с0вэстію любeзною претерпёлъ є3си2 мучeніе, џ§е fеод0сіе, съ тeмнымъ борsсz міродeржцемъ.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 во ўтр0бэ твоeй безсёменнw гDа, и3 сего2 родилA є3си2 воплощeнна, спасaющаго мjръ мlтвами твои1ми. Тёмже ти2 зовeмъ: рaдуйсz, приснодв7о вLчце.

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й:

Пёснь є7.

Їрм0съ: ВрагA тeмнагw и3 њсквернeннагw ћда њчищeніемъ д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2, водsщей въ непристyпную рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну, и5мже бGъ примири1сz.

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ прегрэшeній плени1цами неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пє1рсты, поставлsетъ на nбою2 р†му воздви1гъ горЁ, нhнэ во многотекyщихъ водaхъ њмывaz студA дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва.

Со бlгочeстіемъ притецeмъ прилёжнw ко и3ст0чникwмъ пречи6стымъ течeніz спаси1тельнагw. Сл0во ўсмотрsюще њ нетлённыz, почерп†ла приносsще жaжди бжcтвенныz, мjра слaдостнэ и3сцэлsz недyгъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.

Возжeгъ ќмъ, и4же нaсъ въ водaхъ њбнови1вшагw мyдрэ ўтверди1лъ є3си2 низвeрженный пощeніемъ, повёшеньми тёло, всебlжeнне fеод0сіе.

ЖитіE при1снw смeрти положи1въ поучeніе, tити1 же тщaвсz къ ћвльшемусz нaсъ рaди пл0тію, себЁ сотвори1лъ є3си2 гр0бъ, fеод0сіе.

Смeрть хrт0ву в0льную тв0й ўчени1къ слaвный васjлій, џ§е fеод0сіе, подражaz, н0вый њбновлsетъ гр0бъ рaдуzсz.

БGор0диченъ: СE во ўтр0бэ, бцdе всечcтаz, хrтA бGа, пaче сл0ва, и3мёла є3си2, ћкоже и3сaіа проречE, пaче є3стествa же сего2, бGороди1тельнице, родилA є3си2.

Катавaсіа: Ї}съ, животA начaльникъ:

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Вожделённагw ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же и3з8 чрeва tрhгну: є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ сн7ъ сhй свэтозaренъ, произни1че и3з8 человёча р0да: сл0во же моE жи1во, и3 чlвёкъ промышлeніемъ.

T глуби1ннагw львA, тревечeрній стрaннэ прbр0къ во внyтреннихъ валszсz, ѓбіе произhде, пакибытіS спасeніе, t ѕмjz человэкоубjйцы, всBмъ пред8zвлsz въ послBднzz лBта.

Tвeрсту нб7у всесвётлыхъ писaній, ўчени1къ зри1тъ t nц7A посылaемь: пребывaющъ же д¦ъ на пречи1стэмъ сл0вэ нашeдъ, ћкw г0лубь, неизречeннымъ џбразомъ, лю1демъ же kвлsетсz, пришeдшымъ ко вLцэ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Нетлёніе нaмъ даровaлъ є3си2, хrтE, въ воскrніи твоeмъ, тёмже васjлій, слaвный ўг0дникъ тв0й, и3 ќмеръ, ћкоже жи1въ kвлsетсz.

Њчищazй мjръ крещaетсz, менє2 рaди бGъ чlвёкъ по мнЁ бhвъ: є3г0же во двyхъ є3стествaхъ, fеод0сіе бlжeнне, проповёдалъ є3си2.

Слaдость весeліz хrтY бGу, мmрон0сицъ слeзы њбрaщшему въ рaдость, fеод0сіе, т0ки слeзъ твои1хъ и3скaпаша.

БGор0диченъ: Милосeрдіz твоегw2 спод0би мS, ћже ми1лостивэйшаго сл0ва р0ждшаz, своeю кр0вію t тли2 человёки и3збaвльшаго.

Катавaсіа: Глaсъ словесE:

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Насаждeнъ во дв0рэхъ гDа твоегw2, прпdбными твои1ми добродётельми краснw2 процвёлъ є3си2, и3 ўмн0жилъ є3си2 ч†да тво‰ въ пустhни, слeзъ твои1хъ тyчами напаsємаz, стадоначaльниче б9іи бжcтвенныхъ дворHвъ. Тёмже зовeмъ: рaдуйсz, џ§е fеод0сіе.

Јкосъ: Человёкъ ќбw є3стеств0мъ бhлъ є3си2, џ§е, но kви1лсz є3си2 сограждани1нъ ѓгGлwвъ: ћкw бо безпл0тенъ на земли2 пожи1въ, мyдре, плотск0е всE промышлeніе tвeрглъ є3си2. Тёмже и3 t нaсъ слhшиши: рaдуйсz, nтцA благочести1вагw џтрасле: рaдуйсz, мaтере благоговёйныz вётвь: рaдуйсz, пустhнный граждани1не всекрaсный: рaдуйсz, вселeнныz свэти1льниче многосвётлый: рaдуйсz, ћкw t ю4ности послёдовалъ є3си2 хrтY: рaдуйсz, ћкw ўвzди1лъ є3си2 плотск‡z сл†сти: рaдуйсz, монaшествующихъ ходaтай спасeніz: рaдуйсz, ўнывaющихъ џбразъ ўтэшeніz: рaдуйсz, мнHгіz t лeсти и3збaвивый: рaдуйсz, т0ки чудeсъ дaруz: рaдуйсz, њ ни1щихъ попечeніе сотвори1вый: рaдуйсz, нaшъ предстaтелю и3 и3збaвителю: рaдуйсz, џ§е fеод0сіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ благочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3зъ грэхA, всю1 же њмывaетъ рос0ю д¦а.

ТебE живописyющій ґссmрjйскій плaмень ўжaсенъ поставлsеши, въ р0су преведeнъ. Тёмже водA нhнэ ћкоже плaмень, њдэвazй врeдную ѕл0бу, хrтE, прикровeнную њпалsетъ, t поползновeнныz стези2 призывaющи.

Раздёльшусz їoрдaну дрeвле, по сyху прех0дzтъ лю1діе ї}льстіи, тебE держaвнэйшаго, содержaща твaрь некосни1тельнэ, нhнэ въ водaхъ написyющіи, къ нетлённэй и3 полeзнэй стези2.

Вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лостивнw тS всёхъ во тлю2 привести2. Q тревели6каz сотворsz, и3 стр†ннаz! Нhнэ же пот0пльша, хrтE, грёхъ за бlгосeрдіе и3 человёческое спасeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz, выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Струю2 попалsющую грёхъ, и3 плaмень њрошaющь человёческій р0дъ, гDи, во твоeмъ крещeніи совокупи1въ, сл0ве б9ій, превозноси1мый б9е, бlгословeнъ є3си2 и3 препрослaвленъ.

Пeщь сотв0ршему їoрдaнъ, тебE самaго ћкw кади1ло всесожeглъ є3си2, прпdбне, и3 плaмень небeсный, нел0женъ џбразъ бжcтвеннагw мановeніz пріeмъ, хрaмъ водрузи1лъ є3си2 дyшъ спаси1тельный.

Твои1ми воев0дствы мwmсeєва повинyютсz, бlгодaти ћвльшейсz, прпdбне: враги1 бо неви6димыz низложи1въ, грaдъ нбcный наслёдуютъ твои2 лю1діе, всехвaльне.

Струsми погрeбшему грёхъ, тебE самaго њбитaлище сотвори1лъ є3си2, fеод0сіе, бGоуг0дное, хрaмъ создaвъ приноси1ти непрестaнную пёснь, законоположи1лъ є3си2 многоzзhчными глaсы.

NтрокHвъ подражaz дерзновeніе, мучи1телz nгнедохновeнное прещeніе ўкори1лъ є3си2, мyдрэ предстaтельствуz по цRкви хrт0вэ, џ§е fеод0сіе, є3sже рaди в0льнw kви1сz пл0тію распинaемый.

БGор0диченъ: Всечи1стое зачaтіе, нетлённое ржcтво2, ты2 є3ди1на показaла є3си2, дв7а пребhвши: бGа бо зачалA є3си2 надъ всёми сyщаго, чcтаz, чlвёка бhвша, вёрныхъ на спасeніе и3 и3збавлeніе.

Катавaсіа: Ю$ношы бlгочести6выz:

Пёснь }.

Їрм0съ: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ стeнетъ тмы2 предстaтель. Нhнэ да бlгослови1тъ ўсeрднw вин0внаго, прeжде nкаsнное kзhкwвъ всенаслёдіе.

ТріE бGови1дніи, во nгни2 њрошaеми, њзарsющесz треми2 всесвётлэ с™hнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3стество2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалsщее рос0ю ми1лостивнw всsку пaгубную лeсть.

Да ўбэли1тсz всsкое земн0е є3стество2, t падeніz нhнэ на нб7о возводи1мо: и4мже бо вс‰ соблюдaютсz сл0вомъ, текyщими струsми њмhвшесz, согрэшeній прeжнихъ ўбэжE, пресвётлw и3змовeно.

И$нъ.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пeщь и3ногдA въ вавmлHнэ струи6 їoрд†нскіz и3з8wбрази2, бжcтвеннымъ кRщeніемъ, проти6вныz њпалsющи, вBрныz же њрошaющи, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Тэлeсныхъ страстeй пред8изшeдъ прeжде tшeствіz, fеод0сіе, t нёдръ земнhхъ в0дъ и3з8имaz, ю4ноши kвлsешисz, зовyщу: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Бhсть твои1хъ рyкъ бlгословeніе, во струsхъ крещaющагwсz хrтA бжcтвеннэйшее повелёніе, невлaжнэй земли2 р0днэйшаz водA, и3 грёющее с0лнце: зерн0 бо во многопл0денъ клaсъ пшени1цы, безсёменнw питaшесz.

Во мрaкъ мhсленный свёта бжcтвеннэйшагw ты2 вшeдъ, fеод0сіе, и3 скриж†ли пeрстомъ б9іимъ написaвъ сeрдцу твоемY, бlгочeстіz ўчє1ніz принeслъ є3си2 ўченикHмъ твои6мъ, кни1гу жи1зни, всебlжeнне.

Вёру твeрду кровоточи1выz, џ§е, подражaвши женA, рyбищу коснyвшисz, ћкоже тмA сyщымъ въ тебЁ просвэщeніемъ недyгъ tгнaсz: бhлъ бо є3си2 и3збрaніz сосyдъ ћвльшемусz хrтY.

Трbченъ: ТS и3з8 бGа бGа ви1дэвше, тэлeснэ ћвльшагосz хrтA неизглаг0ланнw, познaхомъ ќбw неви1димаго nц7A твоего2, и3 д¦а твоего2 с™aго, зовyще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Ты2 nц7Y неразлyчнаго, во ўтр0бэ бGомyжнw жи1тельствовавшаго, безсёменнw зачалA, и3 несказaннw родилA є3си2. Тёмъ тS спасeніе всёхъ нaсъ вёмы.

Катавaсіа: Тaйну преслaвную:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 чудeсъ, невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz! Е$юже получи1вше всесовершeнное спасeніе, дост0йнw хвaлимъ, ћкw бlгодётелz, дaръ носsще пёснь благодарeніz.

Ўвёдэхомъ мwmсeю купин0ю kвлє1ннаz, грzди2 стрaнными ўст†вы содёланнаz: ћкw бо спасeсz џгнь носsщи дв7а, свэтон0сна р0ждши бlгодётелz, во їoрдaнскихъ же струsхъ kвлeнна.

Помазyеши совершaz человёческое существо2, цRю2 безначaльне, д¦а nбщeніемъ, струsми чcтыми tмhвъ и3 тмы2: крёпость же посрaмль возвhшенную, нhнэ въ безпрестaннэмъ воздaти житіи2.

И$нъ.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Соб0ры проповёдалъ є3си2, бGомyдре fеод0сіе, чcтнhхъ равночи1слєны є3ђліи хrт0выхъ, произволeніемъ кр0вь мyченическу пріeмъ рeвностію, и3 мyченикъ безъ кр0ве благочeстіz kви1лсz є3си2.

Сyдъ непрaведнагw прaведнw њсуди2, за твоE и3згнaніе прогнaвшъ, и3 хyльными ўстнaми нечести1вую дyшу и3з8eмшъ, жи1зни же лиши1вшъ жи1зни врагA, препод0бне.

ТвоS поминaюще ўчє1ніz, fеод0сіе, во двою2 существ{ хrтA проповёдаемъ, двЁ вHли вёдуще, є3стeствєнны и3 дBйственны и3 самовл†стны, въ бз7э крeщшемсz пл0тію.

Тезоимeнно даsніе бlго t nц7A свётwвъ, дyшъ и3 тэлeсъ врaчь бhлъ є3си2, снёдь nби1льна и3 питіE, и5же во глaдэ тaющихъ и3 жaжди, и3 наги1хъ њдэsніе, и3 пaдающихъ и3справлeніе.

Не престaй стaдо твоE назирaz, џ§е прпdбне, и3 твоE поминaz њбэщaніе, є4же ћкw надeжди к0твы непрел0мны привzзaхомъ кaменю, ко хrтY ходaтаz тS и3мyще, fеод0сіе.

Е#ди1ницу тричи1сленную, трbцу є3диносyщную правослaвнw пою1ще, вёрніи, прослaвимъ, несэк0мо преб9eственное є3стество2 трисіsнное, невечeрнюю зарю2 є3ди1ну нетлённую, свётъ нaмъ возсіsвшую.

БGор0диченъ: Ћкw ќтро њбрэлaсz є3си2 рaннее въ житeйстэй н0щи, двcтва зарsми њблистaющи, вост0къ сlнца мhсленнагw прaвды нaмъ ћвльшаz, бGомaти всечи1стаz.

Катавaсіа: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ:

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Њчи1стихомсz свётлw, хrтE м0й, њчищeніемъ твои1мъ, и3 нhнэ прaздничною рaдостію, fеод0сіа честнaгw пaмzтію њбогати1хомсz: тёмже монaшествующихъ веселsтсz чи1ни. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Kви1сz сп7съ бlгодaть и3 и4стина во струsхъ їoрдaнскихъ, и3 сyщыz во тмЁ и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: и4бо пріи1де и3 kви1сz свётъ непристyпный.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Д0мъ выс0кихъ добродётелей, пред8устр0ивъ тебE самaго, fеод0сіе, въ б9eственнэмъ бцdы спод0билсz є3си2 хрaмэ њбитaти, и3 сeй посэщaти: б9ію бо свётлость зрёти возлюби1лъ є3си2, и4стинныz же нhнэ сёни благолёпіе, и3 неизречeнную зри1ши красотY, ю4же ќбw њсновA вhшній, прпdбне, и3 вселsетъ преусeрднw къ немY взирaющыz: того2 моли2 низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Болёзньми п0стническими тебE самaго њчи1стивъ, подражaтель бhлъ є3си2, всебlжeнне, твоегw2 вLки: и4бо крaz ри1зы твоеS прикоснyвшейсz, недyгъ и3сцэли1лъ є3си2: глaдомъ тaющыz въ пустhни напитaлъ є3си2, t неистощи1магw подаS сокр0вища, ћкw тезоимени1тъ б9іz даsніz бhвъ: вёру же правослaвную проповёдалъ є3си2, прпdбне, мучи1телz неи1стовство въ ничт0же вмэни1въ, хrтA молS, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Плaмень къ бGу неукл0нныz и3 разжжeнныz и3 тeплыz любвE вжeгъ, съ нб7сE воспріsлъ є3си2 сіsніе, благоволeніе бжcтвенное тебЁ возвэщaющее, хрaмъ с™ёйшій добродётели наказaніе создaти, и3 дyшъ попечeніе: є3г0же начeнъ бlгочeстнw соверши1лъ є3си2, и3дёже и3 многострадaльное лежи1тъ тёло твоE, положeньми чи1стыми, всебlжeнне, преизsщнw почитaемо. ХrтA моли2, низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Вои1стинну дaже до ски1ніи чyдныz, дaже до д0му б9іz, fеод0сіе, прошeлъ є3си2 рaдованіемъ, и3 весeліемъ души2: и3дёже глaсъ, џ§е, прaзднующихъ, крaснагw слhшати хотsй и3 слaдкагw пёніz, и3 неизречeнныz душеслaдости и3 ўтэшeніz бhвъ въ причaстіи, бlжeнне, є3sже сaмыz желaz пл0ть ўмертви1лъ є3си2, ю4же и3 получи1лъ є3си2, б9eственною прaвдою ўкрашaемь, хrтA молS, душaмъ нaшымъ дaти вeлію млcть.

Слaва, глaсъ в7:

Добродётелей лёствица, џбразъ показaсz на земли2 тaйнw, сего2 восхвaлимъ ћкw п0стникwвъ ўдобрeніе, пости1всz бо и4стиннw ћкоже вели1кій ґнтHній, безмёрное смирeніе показaвъ: и3 ўпaсъ лю1ди сво‰ благочeстнw, во њгрaду с™yю всели2, и3дёже ли1къ ѓгGльскій пребывaетъ, прилёжнw вопіeмъ ти2: не забyди и3 нhнэ стaда твоегw2, всебlжeнне fеод0сіе, но моли1твами твои1ми ко гDу, спаси2 нaсъ, м0лимсz.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де крести1тисz, днeсь їwaннъ касaетсz верхY вLчню, си6лы нбcныz ўжас0шасz, преслaвное ви1дzще тaинство, м0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ ви1дэвъ возврати1сz. Мh же просвёщшесz вопіeмъ: слaва kви1вшемусz бGу, и3 на земли2 ви1дэнному, и3 просвэти1вшему мjръ.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь ѕ7-z на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z же на д7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

Подобaетъ вёдати њ сeмъ, кaкw восх0дитъ недёлz њ мытари2 и3 фарісeи.

Начинaетсz ќбw недёлz мытарS и3 фарісeа їаннуaріа въ №i число2 въ попрaзднство бGоzвлeніz, на пaмzть прпdбнагw nц7A нaшегw fеод0сіа: низх0дитъ же феvруaріа по є7i.

(Зри2) Вёдомо же бyди: Ћкw ѓще прилучи1тсz недёлz ћже мытари2 и3 фарісeи, їаннуaріа въ №i: и3 прпdбнагw fеод0сіа, поeтсz слyжба, є3гдA є3кклисіaрхъ разсyдитъ, во и3нhй дeнь.

Въ суббHту вeчера: На мaлэй вечeрни стіхи6ры воскрє1сны и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G, и3 вост0ченъ №, и3 прaздника G, тогw2 днE: и3 тріHди самоглaсны в7: повторsюще №-ю. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ ли глaса: Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи: Стіхи6ры прaздника, тогw2 днE стіхHвныz вечє1рніz и3 ќтрєнніz. Слaва, и3 нhнэ, тріHди, глaсъ G. На стіх0внэ: стіхи6ры воскрє1сны, по ґлфави1ту. Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды: и3 прaздника, є3ди1ножды, и3 чтeніе. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши: тропaрь воскрeсенъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи: по Дост0йнэ, по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника: Слaва, и3 нhнэ, тріHди.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны, съ бGорHдичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz по крещeніи. По непор0чнахъ тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса. И# чтeніе, недёлz њ мытари2 и3 фарісeи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Е#ђліе воскрeсное. Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7. Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: И# нhнэ, бGор0диченъ: На спасeніz стези6: Тaже, Поми1луй мS, б9е: и3 Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ: и3 моли1тва nбhчнаz: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰: КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 тріHди на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ прaздника и3 јкосъ, и3 сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, тріHди. По ѕ7-й пёсни кондaкъ тріHди и3 јкосъ. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны G, и3 прaздника G, и3 тріHди глaса трeтіzгw съ припёвы: Воскресни2, гDи б9е м0й: МытарS и3 фарісeа: в7, И#сповёмсz тебЁ, гDи: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва: T дёлъ похвалeньми: И# нhнэ: Преблагословeнна є3си2: и3 славосл0віе вели1кое. По Трисвzт0мъ тропaрь воскрeсенъ т0чію: є3ктєніи2, и3 tпyстъ. И# nбhчнаz літjа въ притв0рэ: въ нeйже поeмъ, Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ру є3ђльскую, и3 чaсъ №-й. На № часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника: и3 совершeнный tпyстъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника: Кондаки1 же премэнsемъ.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на д7: и3 прaздника пёснь рzдовaz, на д7: и3 тріHди пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ прaздника: И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ нд7ли по просвэщeніи. Тaже прaздника. Ґпcлъ, и3 є3ђліе и3ли2 по просвэщeніи. Тaже њ мытари2 и3 фарісeи. Причaстный: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: прaздника.

Прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw міхаи1ла кл0пскагw, и4же въ вели1комъ новёградэ.

Вeчеръ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ: На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными вэнцы2:

Кjими похвaльными вэнцы6 ўвzзeмъ прпdбнагw главY, сосyда и3збрaннаго, цэломyдріz столпA, въ нeмже с™az трbца жили1ще себЁ сотвори2, цrтвіz нбcнагw наслёдника, и3ст0чника бжcтвенныхъ и3сцэлeній неисчерпaемаго, проли1тіе даровaній д¦0вныхъ, рэкY мн0гихъ чудeсъ, џтрасли русскіz земли2 веселsщу течeньми, бGон0снаго міхаи1ла, застyпника нaшего и3 храни1телz;

Кjими смирeнными ўстнaми воспоeмъ препод0бнаго, ревни1телz прbр0кwмъ, ґпcлwмъ и3 м§никwмъ, ѓгGлwмъ сожи1телz, чистотY душeвную и3 сердeчную соблю1дшаго t пелeнъ, безъ неsже никт0же ќзритъ бGа, весeліе земли2 русскіz, њ нaсъ ко хrтY молeбника, преди1внаго въ чудесёхъ, и3 хrтA рaди всю2 жи1знь свою2 мyченически скончaвшаго;

Пріиди1те, русстіи соб0ри, pал0мски восплeщемъ рукaми, печaльныхъ ўтёху, и3 tчazнныхъ застyпника, бGон0снаго nц7A міхаи1ла воспои1мъ, бжcтвеннагw хrт0ва смирeніz ревни1телz, похвалY вели1кагw новaграда, и3 всеS русскіz земли2 ўдобрeніе, и3 хrтіaнwмъ всBмъ вездЁ промhсленника, и3 моли1твами свои1ми подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 знaменіе боsщымсz тебє2, гDи, благочeстіz наказaтелz, возстyпльшаго на разyмный ст0лпъ, прпdбнаго міхаи1ла, прaвдою и3 мyжествомъ ўкрaшена, цэломyдренна вои1стинну, и3 добродётельми превосходsща. Тёмъ мы2 тебЁ, хrтE, воспэвaюще глаг0лемъ: моли1твами препод0бнагw міхаи1ла спаси2 дyшы нaшz.

Дaлъ є3си2 знaменіе боsщымсz тебє2, гDи, с0лнца свэтлёйша просвэщeнна душeю, и3 бжcтвенными блист†ніи русскую зeмлю просвэщaюща, міхаи1ла всед0блzго и3 прпdбнаго, тмY нечeстіz tгонsща, вBрнымъ застyпника, и3 пом0щника въ бэдaхъ и3 печaлэхъ, и3 ћкw n§естволю1бца, и3 предстaтелz, и3 моли1твенника њ душaхъ нaшихъ.

Благоухaетъ рaка честнhхъ твои1хъ мощeй, бGон0сне міхаи1ле: с™hz бо трbцы селeніе и3 благоухaніе бhлъ є3си2, и3 словесы2 твои1ми бGодохновeнными лю1ди ўдиви1лъ є3си2, и3 русскую зeмлю њблагоухaлъ є3си2. И# нhнэ м0лимъ тS: помzни2 вс‰ ны2, вёрою пaмzть твою2 почитaющыz, ко гDу дерзновeніе ћкw стzжaвъ, бGон0се.

Слaва, глaсъ д7:

Подобaетъ вели1кагw новaграда нар0дwмъ бGон0снаго міхаи1ла вездЁ и3мёти, ћкw нёкую ќтварь цaрскую и3 сокр0вище некрaдомо, всBмъ подаю1ща здрaвіz nби1льнw богaтство, всю2 русскую зeмлю во є3ди1нство совокyпльша. Къ немyже возопіeмъ: прпdбне џ§е, њ ми1рэ и3 ўстроeніи всегw2 мjра моли1сz, и3 њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли внЁ попрaзднства: поeмъ бGорHдичны во всeй слyжбэ с™aгw.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

Премyдрости соломHновы чтeніе. ГлавA G.

Првdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка: Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо пред8 лицeмъ человёческимъ, ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено: И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |: и3 њбрёте и5хъ дост0йны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ: и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ: Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY. Ћкw бlгодaть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHновы чтeніе. Главы6 є7 и3 ѕ7.

Првdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни, занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: Поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t бlгокрyгла лyка nблакHвъ, на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ д¦ъ си1лы и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо цaріе, и3 разумёйте, навhкните судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзhкwвъ, ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHновы чтeніе. ГлавA д7.

Првdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна: нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: Ўг0дна бо бЁ гDви душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA бжcтвенное свhше звaніе пріи1де на тS, бGон0сне міхаи1ле, тогдA си1лою б9іею њбрёлсz во nби1тели с™hz трbцы, всBмъ вBрнымъ на п0льзу бhлъ є3си2. Бжcтвенное хrт0во смирeніе возлюби1въ, д¦а с™aго и3мёz въ сeрдцы твоeмъ, и3 люб0вію сердeчною подвизaвсz, и3 тёло твоE ўдручи1въ пост0мъ и3 бдёніемъ, рaдуzсz, прпdбне, вопіsлъ є3си2: слaва, чlвэколю1бче, твоемY смотрeнію.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Е#гдA nтeчества, прпdбне, ўдали1лсz є3си2, тогдA kрeмъ гDень на сS возложи1лъ є3си2, и3 крeстъ тв0й взeмъ послёдовалъ є3си2 хrтY. И# во ю3р0дство в0лею преложи1лсz є3си2 хrтA рaди, и3 жест0кое житіE на земли2 показaлъ є3си2, и3 мнHги си1мъ ўдиви1лъ є3си2. Toнyдуже даров†ніz чудeсъ t хrтA пріи1мъ, рaдуzсz вопіsлъ є3си2: слaва, чlвэколю1бче, твоемY смотрeнію.

Стjхъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Е#гдA ўм0мъ возлетёлъ є3си2 t земнhхъ на нбcнаz, тогдA невозврaтнымъ путeмъ ўпрaвилсz є3си2 въ цrтво нбcное, є4же и3 получи1лъ є3си2. И# тaмw со ѓгGлы водворszсz, предстои1ши с™ёй трbцэ, во мн0зэ дерзновeніи, и3 рaдуzсz вопіeши: слaва, чlвэколю1бче, твоемY смотрeнію.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Прпdбне џ§е бGон0сне міхаи1ле, во всю2 зeмлю и3зыд0ша вэщ†ніz тво‰, и3 въ концы2 вселeнныz житіS твоегw2 и3справлє1ніz: тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz полки2 разруши1въ, ѓгGльскимъ чинHмъ присовокупи1лсz є3си2, и4хже житію2 ћвэ поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко гDу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника. Тропaрь прпdбнагw, глaсъ }:

И$же на земли2 хrтA рaди в0лею въ бyйство преложи1всz, мjра сегw2 красwты2 tню1дъ возненави1дэлъ є3си2, и3 плотск†z и3гр†ніz ўвzди1въ пост0мъ и3 жaждею, и3 на земли2 легaніемъ, t зн0z же и3 стyдени, t дождS и3 снёга, и3 t пр0чіz воздyшныz тsгости никогдaже ўклони1лсz є3си2: дyшу же њчи1стилъ є3си2 добродётельми, ћкw злaто въ горни1лэ, џ§е прпdбне бGон0сне міхаи1ле, и3 нhнэ на нб7сёхъ предстои1ши пrт0лу прес™hz трbцы. Но ћкw и3мёz дерзновeніе мн0гое, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Пост0мъ и3 воздержaніемъ и3 на земли2 легaніемъ ўвzди1лъ є3си2 плотск‡z стр†сти, дyшу же просвэти1лъ є3си2, и3 на нб7сёхъ t хrтA вели1ко воздаsніе воспріsлъ є3си2. Тёмже благоугоди1въ бGу, дост0инъ сосyдъ чудeсъ и3 по кончи1нэ kви1лсz є3си2, всBмъ и3сцэлeніе подаS вёрою притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, міхаи1ле прпdбне: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее въ страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz. Тёмже тS по д0лгу бlжи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Твeрдаго ґдамaнта, столпA непоколеби1ма врaжіими прилHги, бGон0снаго міхаи1ла пёсньми почти1мъ: терпёніемъ бо вои1стинну посрами1вша проти1внаго врагA, и3 без8 вёсти сотв0рша, и3 нhнэ молsщасz њ спасeніи дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўжaсно чyдо зачaтіz, и3 несказaненъ џбразъ ржcтвA въ тебЁ познaсz, приснодв7о чcтаz, ўжасaетъ м0й ќмъ, и3 ўдивлsетъ помышлeніе. Слaва твоS, бцdе, во всёхъ прострeсz, ко спасeнію дyшъ нaшихъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ГDень kрeмъ на сS взeмъ, монaшествующихъ kви1лсz є3си2 ст0лпъ и3 ўтверждeніе, и3 ко с™ёй трbцэ вeлій молeбникъ: хrтHвы бо возжелёвъ бжcтвєнныz зaпwвэди, и3 дёломъ соверши1лъ є3си2, прпdбне. Тёмже къ рeвности ѓгGльскагw житіS воздви1глъ є3си2 вс‰, є4же є3диномyдреннw слaвити хrтA бGа, бGон0сне міхаи1ле. Е#г0же моли2, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Пречcтаz дв7о м™и хrтA бGа, души2 моеS стр†сти лю6тыz и3сцэли2, молю1сz, и3 прощeніе дaруй мои1хъ прегрэшeній, ±же безyмнэ содёzвъ, дyшу мою2 њскверни1хъ, и3 тёло њкалsхъ nкаsнный. Ўвы2 мнЁ, что2 сотворю2 въ чaсъ џный, внегдA ѓгGли дyшу мою2 разлучaтъ t ўб0гагw моегw2 тэлесE; тогдA пом0щница ми2 бyди, и3 предстaтельница: тебe бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw:

Всsкое дыхaніе:

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2:

Е#ђліе t луки2, зачaло к7д.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е бGон0сне міхаи1ле, во всю2 зeмлю и3зыд0ша вэщ†ніz тво‰, и3 въ концы2 вселeнныz житіS твоегw2 и3справлє1ніz: тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz полки2 разруши1въ, ѓгGльскимъ чинHмъ присовокупи1лсz є3си2, и4хже житію2 ћвэ поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко гDу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прпdбному міхаи1лу. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

T ю4ности, прпdбне, сосyдъ и3збрaнный бhлъ є3си2 прес™hz трbцы, чистоты2 рaди житіS твоегw2, бlгор0діе њстaвивъ, монaшескій чи1нъ воспріsлъ є3си2: и3 кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2. И# тогw2 рaди во ю3р0дство преложи1лсz є3си2, и3 вэнцeмъ t негw2 вэнчaлсz є3си2, бGон0се џ§е.

Вс‰ ўмудрsющему бGу моли1сz, прпdбне, њ рабЁ твоeмъ, да tвeрзетъ мо‰ ўстA недостHйнаz, и3 да подви1гнетъ м0й љзhкъ к0сный: тэснотy же и3 худоглaсіе, џ§е, да развeрзетъ дёйствомъ с™aгw д¦а къ пёнію чудeсъ твои1хъ.

БGоглагHливымъ прbр0кwмъ т0ченъ, и3 бGови1дцємъ ґпcлwмъ нрaвомъ ўпод0бивсz, и4же до трeтіzгw нб7сE возшeдшаго ўслhшавъ глаг0люща: мы2 ю3р0ди хrтA рaди, и3 ты2, прпdбне, сі‰ ўслhшавъ, ю3р0дъ на земли2 бhлъ є3си2 хrтA рaди, безчeстіе и3 ўкори6зны претерпёвъ, чeсти въ цrтвіи нбcнэмъ спод0билсz є3си2.

БGор0диченъ: Мои1хъ прегрэшeній, вLчце, плени1цу раст0ргни, твоего2 сп7а и3 бGа молsщи, и3 томsщій мS грёхъ, приснодв7о, низложи2, ћкw да воспэвaю тS всегдA, всенепор0чнаz, тоб0ю спасaемь.

КанHнъ другjй прпdбнагw міхаи1ла, є3гHже краегранeсіе ў червлeныхъ словeсъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Въ цrтво нбcное ќзкимъ и3 приск0рбнымъ путeмъ, по зaповэди вLки своегw2 хrтA, прпdбне џ§е міхаи1ле, шeдъ, шир0кій и3 прострaнный пyть возненави1дэлъ є3си2. Распростeршійсz мрaкъ ўмA моегw2 tжени2: да возмогY мaлое сіE молeніе принести2 въ пресвётлую пaмzть твою2.

Благочести1вагw к0рене пресвётлаz џтрасль, всю2 мhсль твою2 бGу возложи1лъ є3си2 t младeнства: и3 кrтъ тв0й взeмъ, невозврaтнымъ путeмъ томY послёдовалъ є3си2, и3 по ґпcтолу д¦0вную мyдрость стzжaвъ, є4же є4сть бyйство хrтA рaди, всsчески tрэвaz t себє2 тщеслaвіе.

Хrтолюби1вагw царS въ жи1зни сeй бGом0лецъ бhлъ є3си2, нhнэ предстоS с™ёй трbцэ во мн0зэ дерзновeніи, моли1сz, прпdбне џ§е, њ держaвэ є3гw2, и3збaвитисz t нахождeніz и3ноплемeнныхъ вели1кіz руси хrтолюби6вымъ лю1демъ, пёснь бGу возсылaющымъ.

Їwaнна списaвшагw лёствицу нрaвwмъ ўпод0билсz є3си2, монaшескій чи1нъ возлюби1въ, на безстрaстіz г0ру возшeдъ, и3 сегw2 рaди невозбрaненъ восх0дъ къ нб7си2 њбрёлъ, є3си2, и3 въ нбcнаz вратA дости1гъ, въ г0рнемъ їеrли1мэ всели1лсz є3си2, и3дёже веселsщихсz всёхъ жили1ще, пёснь бGу возсылaющихъ.

Трbченъ: Речє1ніz б9eствєннаz и3 прbр0чєствіz, ±же и3здрeвле п0мнzще ћвэ, бGоначaльное є3стество2 є3ди1нственное слaвимъ, присносyщное, собезначaльное, въ трeхъ ли1цэхъ, nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э, содётельное, всеси1льное.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw хrтA родилA є3си2, є4же по нaмъ, нaсъ рaди воспріeмша є3стество2, пречcтаz, и3 непрел0жна во nбою2 пребhвша: є3г0же моли2 непрестaннw, грэхHвъ мои1хъ даровaти и3 и3скушeній и3збавлeніе.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Кaменю вёры петрY ґпcлу ўпод0бивсz, распsлсz є3си2 мjрови во всeй жи1зни твоeй, прпdбне міхаи1ле, и3 н0ги тво‰ невозврaтнw къ нбcному шeствію ўпрaвивъ, г0рнzгw їеrли1ма дости1глъ є3си2: со с™hми предстоS с™ёй трbцэ, моли2 њ нaсъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

И#ліинY рeвность воспріeмъ, прпdбне: не возмог0ша бо ни прещє1ніz, ни молє1ніz согрэшaющихъ тебE ўвэщaти, є4же тёхъ непрепод0бнэ содёzнныхъ не њбличaти: не престaлъ є3си2 ќбw сіE творS, д0ндеже конeчнэ џныz и3спрaвилъ є3си2.

Храни1тель бyди вели1кіz руси хrтолюби1выхъ людeй, бGон0сне џ§е міхаи1ле, и3збавлsz врагHвъ нашeствіz, глaда же и3 пaгубы: да твои1ми мlтвами ко хrтY бGу, и3збaвльшесz, тебE вси2 ћкw застyпника почитaемъ.

БGор0диченъ: Во и3нhхъ женaхъ м™и, д0ндеже дв7а, не познaсz, ни м™и по ржcтвЁ дёвствовати спод0бисz: на тебё же, дв7о, nбо‰ ўстр0ишасz. Тёмъ весeліемъ дyха воспэвaю: нёсть непор0чны пaче тебє2, вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

ВсеS руси вeлій чудотв0рецъ, прпdбне, бhлъ є3си2, и3 прbр0ческагw вели1кагw дaра спод0билсz є3си2, сказaвъ безвBстнаz и3 т†йнаz: и3збaви ны2 t тaйныхъ прегрэшeній и3 помышлeній лукaвыхъ, да чи1стымъ сeрдцемъ хrтY возопіeмъ: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Самодeржца, рeклъ є3си2, благочести1вагw вели1кагw кнsзz в0ли покори1тисz, прbр0чески вэщaвъ, блажeнне, q мyжіе вели1кагw новaграда! Тaкw бо подобaетъ, и3 тaкw ўгоди1сz судьбaмъ б9іимъ бhти: ѓще же не послyшаете, ѕлЁ поги1бнете, є4же и3 бhсть, t бGа нaмъ въ наказaніе.

Повелёніємъ вLки хrтA, џ§е, послёдствуz, кр0токъ и3 смирeнъ, и3 всBмъ всsкъ бhлъ є3си2 под0бникъ, вселeнныz ўчи1телю: и3 пред8 кнsзи не стыдsсz є4же њ благочeстіи, и3 є4же судьбaмъ б9іимъ г0дэ, предвари1въ бyдущее ћснw сказaлъ є3си2.

Благословeніемъ твои1мъ т0щыz жи6тницы и3сп0лнилъ є3си2 жи1та, и3 ктомY пр0чее не и3стощи1шасz: и3 њлzденёвшыz и3ногдA людeй ни6вы душє1вныz њчи1стилъ є3си2, и3 плодонHсны сотвори1лъ є3си2: и3 непл0дный ќмъ м0й плодон0сенъ сотвори2.

Трbченъ: T є3ди1нагw nц7A, ћкw t ўмA рождeннаго сл0ва, и3 д¦а происходsща неизглаг0ланнw, по коемyждо помышлeніи и3 пи1сменными ўчє1ніи пости1гше, є3ди1наго бGа трис0лнечнаго почитaемъ.

БGор0диченъ: Хрaмъ kви1ласz є3си2 чи1стъ, дв7о м™и мRjе, вс‰ всеси1льнw и3 мудросостaвльшагw хrтA, и3 въ чинY пол0жшагw и3 носsщагw: є3г0же ми1лостива мнЁ сотвори2, мaтерними твои1ми моли1твами.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T земнhхъ на нбcнаz помhсливъ, и3 дёломъ соверши1въ ко хrтY люб0вь, и3 под0бнw м0лніи, t вост0ка до зaпада восходsщей ск0ростію, ћкw и4ный ґввакyмъ, џ§е, несeнный ѓгGломъ съ пи1щею въ вавmлHнъ, прекорми1ти даніи1ла прbр0ка, въ р0вэ затворeна, дости1глъ є3си2, прпdбне, nби1тели с™hz трbцы, и3 промышлsлъ є3си2 въ жи1зни сeй њ полeзныхъ мн0жественныхъ, и3 ѓлчущыz дyшы накорми1въ монaхwвъ пи1щею неги1блющею, въ цrтвіе нбcное руков0дствовалъ є3си2, и3дёже прaведнw пресвётлымъ вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2, бlжeнне. И# нhнэ, џ§е міхаи1ле, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

Пёснь воспёлъ є3си2 бGу безпрестaни, и3 слyхъ тв0й къ немY приклони1лъ є3си2. Ћкw и3мёz дерзновeніе мн0го, и3 моли1твами твои1ми, џ§е, совётующихъ на правослaвіе мы6сли и3 совёты разори2, и3 в0инство нaше воwружи2 на вaрвары побёдою, и3 междоусHбныz бр†ни ўмири2.

Ћкw с0лнце t вост0ка возсіsвъ во nби1тели с™hz трbцы, среди2 мн0жества монaхwвъ, просвэти1лъ є3си2 сyщыz во тмЁ невёдэніz: и3 ю3р0дъ бhлъ є3си2 хrтA рaди, хотS ўтаи1тисz. Не бо2 ўкрhетсz, речE, грaдъ верхY горы2 стоS, ни вжигaютъ свэти1льника, и3 под8 спyдомъ полагaютъ.

Ћкw пресвётлое свэти1ло возсіsлъ є3си2, и3 ћкw фjніxъ въ домY с™hz трbцы прbр0чески процвёлъ є3си2, бGон0сне міхаи1ле, ћкw денни1ца пред8 сlнцемъ прaвды хrт0мъ просіsлъ є3си2, и3 жи1ву жeртву сaмъ себE вLцэ принeслъ є3си2, џ§е преблажeнне.

БGор0диченъ: Д0брыхъ всёхъ њбнажи1хсz, и3 лежY въ ѕл0бэ: но р0ждшаz њблeкшаго въ нетлёніе вс‰ дрeвле во тлю2 пaдшыz, и3 менE нhнэ прeжними ўкраси2, и3 вторhхъ и3збaви, бGоневёсто.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Макaріа вели1кагw, пaче є3стествA ѓгGльское житіE на земли2 пожи1вшагw, сегw2 постY и3 бдёнію, и3 на земли2 легaнію, и3 прHчимъ добродётелемъ, џ§е міхаи1ле, поревновaлъ є3си2, и3 ћкw с0лнце въ русстэй земли2 возсіsлъ є3си2: моли2 њ нaсъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Свzтёйшагw ґрхіепcкпа є3vfЂміа поучeніємъ и3 д¦Hвнымъ наказaніємъ вельми2 внимaz, но скрывazсz ю3р0дствомъ хrтA рaди въ жи1зни сeй, бlжeнне, рaзума д¦0внагw и3сп0лненный хrтY взывaлъ є3си2: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

БGоспасaемыхъ хrтолюби1выхъ людeй, и3 монaхwвъ мн0жєства рaдости и3сп0лнилъ є3си2, и3 д¦0внагw весeліz, твои1мъ ди1внымъ и3 чрез8естeственнымъ, ћкw во є3ди1номъ часЁ прихождeніемъ во nби1тель с™hz трbцы, бGон0сный міхаи1ле, хrтY взывaz: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

ГрадHвъ высочaйшагw вели1кагw новaграда нар0ди, моли1твенника тS тeпла и3мyще, и3 ск0раго пом0щника, и3 ћкw стёну твeрду, и3 забрaло неwбори1мо, и3 воев0ду крёпка и3 непобэди1ма м0лzтъ: не забyди моли1твєнникъ твои1хъ, и3збавлsz ны2 t всsкіz нyжды и3 печaли.

Трbченъ: Содержи1тельнаz всёхъ сyщихъ, неви1димаz, всещeдраz, благоутр0бнаz, человэколюби1ваz, трbце честнaz и3 бGоначaльнаz, не забyди менє2 твоегw2 рабA, б9е, вконeцъ, нижE разори2 и4же завэщaлъ є3си2 твои6мъ рабHмъ завётъ, за неизречeнную ми1лость.

БGор0диченъ: Крaсную тS, всечи1стаz, є3ди1ну њбрётъ t вёка добр0ту їaкwвлю, пребезначaльное сл0во, и3 всели1всz въ тS бlгоутр0біz рaди, њбнови2 человёческое є3стество2: є3г0же моли2 непрестaннw, t всsкіz мнЁ и3збaвитисz ск0рби.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.

Ходaтай непрестaненъ, џ§е, бyди њ нaсъ ко прес™ёй трbцэ, съ ли1ки с™hхъ, и4хже ты2 жи1тельству поревновaлъ є3си2: моли1сz, м0лимъ тS, њ ми1рэ и3 њ ўстроeніи всегw2 мjра, да ти1хо и3 безм0лвно житіE поживeмъ въ вёцэ сeмъ, и3 въ бyдущемъ жи1знь вёчную получи1мъ.

Прпdбне џ§е міхаи1ле, въ п0стницэхъ вели1къ бhвъ во nби1тели, и3дёже монaшеское житіE проходи1лъ є3си2, є3ди1нощи въ седми1цэ вкушaz хлёба и3 воды2 съ воздержaніемъ, и3 всю2 жи1знь твою2 тaкw скончaлъ є3си2.

В0лею, прпdбне, преложи1лсz во ю3р0дство хrтA рaди, скHрби и3 бэды6 претерпёлъ є3си2, поруг†ніz и3 ўкори6зны и3 дос†ды, мyчєницы бо въ мaлэ врeмени хrтA рaди пострадaша: тh же, џ§е, всю2 жи1знь твою2 мyченически скончaвъ, и3 тогw2 рaди сугyбу мздY на небесёхъ воспріsлъ є3си2.

БGор0диченъ: Ўпрaви ќмъ м0й, вLчце, труждaющійсz въ пучи1нэ скорбeй, и3 потоплsемый нашeствіемъ тлетв0рныхъ страстeй. Спаси2, бцdе, къ тебЁ прибэгaющаго: и3нhz бо п0мощи, чcтаz, рaзвэ тебє2, не знaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Вели1кагw новaграда нар0ди, въ пречестнyю пaмzть бGон0снагw nц7A міхаи1ла, моли6твы со слезaми проливaюще глаг0лютъ: q пречестнhй џ§е, ћкоже не дaлъ є3си2 въ расхищeніе nби1тели, тaкw и3 њклеветaющыz нaсъ смири2, и3 пути6 нaшz напрaви, м0лимсz.

Їwaнна крести1телz ќзкимъ и3 приск0рбнымъ путeмъ ходи1ти произв0лилъ є3си2, жест0кое на земли2 житіE пожи1въ, ћкw безпл0тенъ: во ю3р0дство преложи1лсz є3си2 хrтA рaди, є3г0же моли2, прпdбне, во тмЁ грэхA низлежaщаго мS воздви1гнути.

Препод0бно и3 свsто на земли2 житіE пожи1въ, пост0мъ и3 бдёніемъ, и3 на земли2 легaніемъ, и3 пр0чими добродётельми монaшеское житіE прошeдъ, џбразъ бhлъ є3си2 kрeмъ гDень на сS взeмшымъ, и3 хrтY послёдовавшымъ: пyть м0й напрaви, молю1сz.

Ск0ростію, бGон0сный џ§е, kвлszсz, t бёдъ и3збавлsz, под0бzсz свэтозaрному с0лнцу, на безмёрной высотЁ сіsющу, и3 њбходsщу всю2 вселeнную во є3ди1номъ дни2. Ты2, прпdбне, пaче человёка въ жи1зни сeй, бGу сyщему въ вhшнихъ, твaрь всю2 создaвшему послужи1лъ є3си2.

Трbченъ: Дремaніемъ њтzгчeна мS грэх0внымъ и3 порэвaема въ с0нъ смeртный, ћкw человэколюби1ваz, и3 всебlгaz, и3 всеми1лостиваz, бGоначaльнаz трbце с™az, ўщeдри и3 возстaви мS.

БGор0диченъ: М™и дв7о nтрокови1це, пречcтаz всенепор0чнаz бGоблагодaтнаz, твои1ми моли1твами сн7а и3 бGа твоего2 и3 гDа ми1лостива сотвори2 мнЁ: и3 страстeй и3 прегрэшeній твоего2 рабA и3збaви вск0рэ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Нhнэ честны6z м0щи тво‰, лежaще во nби1тели с™hz трbцы, въ нeйже є3щE въ жи1зни сeй мн0гw потруди1лсz є3си2, врачев†ніz мнHгаz и3сточaютъ съ вёрою приходsщымъ. Тёмже м0лимъ тS, џ§е: и3 душє1вныz стр†сти и3 недyги и3сцэли2 тебE слaвzщихъ.

Бeздны грэхHвъ и3сп0лненъ ѓзъ, и3 твоS моли1тва ћкw кади1ло благов0нно и3спрaвисz предъ бGомъ. Нhнэ молю1 тz, прпdбне џ§е: бeздну грэхHвъ мои1хъ и3стреби2, и3 буsющее м0ре ѕлaгw піsнства и3зсуши2, и3 напоeніе гнёвное tжени2, цэломyдренный ќмъ бGон0сный міхаи1ле.

Дaждь ми2, хrтE, рaзумъ терпёніz, є4же не њсуждaти согрэшaющихъ кичeніемъ фарісeйскимъ: но ћкw мытарeво моE покаsніе пріими2, и3 ћкw блyднаго сhна, б9е, вeчери твоеS дост0йна мS kви2 моли1твами прпdбнагw міхаи1ла.

БGор0диченъ: Њбветшaвшыz ны2 г0рькимъ дрeва прeжде вкушeніемъ, и3 пaдшыz поползeніемъ, пречcтаz, њбнови1ла є3си2, зижди1телz р0ждши сл0во v3постaсное, дв7о м™и вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, и3 во глубинY нyжднагw рёетъ мS tчazніz: но твою2 крёпкую рyку мнЁ простри2, ћкw петр0ви, q ўпрaвителю! И# спаси2.

Васjліа вели1кагw поучeніе въ сeрдцы твоeмъ воспріsлъ є3си2, бyрею грэхA не погрузи1всz, и3 въ ти1хое пристaнище дости1гъ цrтвіz нбcнагw, корaбль душeвный съ некрaдомымъ богaтствомъ соблю1лъ є3си2, џ§е, и3 нaсъ t смeртныz глубины2 возведи2.

Благодaрное сіE пёніе, приноси1мое тебЁ не прeзри, џ§е, но пaче пріими2, и3 рaдости д¦0вныz и3сп0лни нaсъ: да безъ закоснёніz поклони1мсz рaцэ, и3дёже лежaтъ честны6z м0щи тво‰, и3сцэлeніе всBмъ дaрующе.

Принесeсz моли1тва твоS и3 слeзы къ бGу, ћкw бlгоухaнный fmміaмъ, и3 жeртва непор0чна и3 благопріsтна, и3 менє2 не забyди ходaтайствомъ твои1мъ ко прес™ёй трbцэ, и3 дaждь ми1лость ненави1дzщымъ мS, и3 враждyющымъ ми2, и3 t смeртныz глубины2 и3збaви ны2.

Всепрпdбному житію2 поревновaвъ бGон0сныхъ nц7є1въ, t вёка бGоуг0днw пожи1вшихъ, џ§е міхаи1ле, и3 во ю3р0дствэ хrтA рaди всю2 жи1знь твою2 мyченически скончaвый, бyйство нелёпое t менє2 tжени2.

Трbченъ: Вседержи1телю б9е, и3 є3ди1не неwпредэлeнный, всели1сz въ мS за неизречeнную ми1лость, трис0лнечный вLко: и3 њзари1 мz, и3 вразуми2, ћкw бlгоутр0бенъ.

БGор0диченъ: Хрaмъ kви1ласz є3си2 бGа невмэсти1магw, пречи1стаz, хрaмъ и3 менE тогw2 покажи2 бжcтвенныz благодaти, прес™az вLчце, твои1ми мольбaми, и3 соблюди2 невреди1ма.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Д¦а с™aгw си1лою ўпод0билсz є3си2 бGоглагHливымъ дрє1внимъ прbр0кwмъ, сказaвъ безвBстнаz и3 т†йнаz, и3 є4же г0дэ судьбaмъ б9іимъ въ сбытіE: и3 и4на мнHга чудесA њ хrтЁ сотвори1въ, и3 лю1ди ўдиви1въ, торжествовaти ўстр0илъ є3си2 вопію1щыz: слaва бGу прославлsющему с™ы6z сво‰.

Јкосъ: Ўпод0билсz є3си2 прbр0ку ґввакyму, џ§е, восхищeнъ си1лою б9іею ћкw на џблацэ t далeче страны2, и3 њбрёлсz є3си2 во nби1тели с™hz трbцы. Џнъ бо t їеrли1ма ѓгGломъ несeнъ бhсть съ пи1щею въ вавmлHнъ, и3 тaмw прекорми2 даніи1ла прbр0ка, и3 вселeнную ўдиви2: тh же лю1ди тво‰ возвесели1лъ є3си2, чудeсъ дёйствомъ, и3 мн0жество монaхwвъ твоемY житію2 ўдиви1шасz, и3 послёдствующихъ тебЁ прекорми1лъ є3си2 ћдію неги1блющею, но пребывaющею въ жи1зни вёчнэй вопію1щыz бGу: слaва прославлsющему с™ы6z сво‰.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть, хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

БGопроти1вніи лю1діе, є3ретjчєскаz мyдрствующіи, ѕл0бою содержи1міи распыхaхусz сердцы2 свои1ми, ви1дzще нaсъ почитaющихъ честны6z м0щи тво‰, и3 благодaрственнw хrтY взывaющихъ: сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Свётъ трисіsненъ преб9eственныz трbцы въ сeрдцы твоeмъ жили1ще себЁ содёла. Tтyду нап0лнивсz д¦а с™aгw, бGон0сне џ§е, є3ретjческое њполчeніе њмрачи1лъ є3си2, просвэти1лъ же є3си2 соб0ръ правослaвныхъ, вёрою хrтY бGу пою1щихъ: сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Сокруши2, прпdбне міхаи1ле, мы6шцы врагHвъ мhсленныхъ востаю1щихъ на мS, и3 лyки и4хъ сломи2, и3 стрёлы притупи2 моли1твами твои1ми, ћкw дерзновeніе вeліе и3мёz къ бGу, да возмогY пёти: сhй благословeнъ и3 препрослaвленъ.

БGор0диченъ: Пeщь проwбразовaше твоE ржcтво2, всенепор0чнаz, nтрокHвъ бо не њпали2: ћкоже бо ни ложeснъ твои1хъ џгнь бжcтвенный. Тёмже м0лимъ тS: nгнS вёчнагw и3збaви нaсъ, дв7о м™и вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: На п0ли деи1рэ и3ногдA мучи1тель пeщь постaви на мучeніе бGон0сныхъ, въ нeйже три2 џтроки пэсносл0вzху є3ди1наго бGа, трbчнw воспэвaху глаг0люще: nтє1цъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Міхаи1ла, вели1кагw ґрхістрати1га, первостоsтелz прест0лу прес™hz трbцы, тезоимeнство стzжaвъ, всBмъ нбcнымъ невещeствєннымъ си1ламъ соwбщaешисz, прпdбне џ§е, съ ни1ми хrтY взывaz: nц7є1въ б9е, благословeнъ є3си2.

Кл0потъ дeмwнскій кrтA знaменіемъ неsвственъ сотвори1лъ є3си2, и3 клок0щущеесz м0ре житeйское волнaми суeтъ скорёе є3лeнскіz б0рзости прескочи1лъ є3си2, и3 въ прyдныхъ мёстэхъ грэхA не потопи1лсz є3си2, бGон0сный џ§е, поS хrтY: nц7є1въ б9е, благословeнъ є3си2.

Хrтолюби1вому кнsзю, пришeдшу во nби1тель с™hz трbцы, и3 мhсль свою2 и3сповёдавшу ти2, є4же воздви1гнути хрaмъ с™hz трbцы во nби1тели твоeй, є3мyже, џ§е, ћснw сказaлъ є3си2: ѓще сотвори1ши сіE, всsкое желaніе благ0е получи1ши, є4же и3 бhсть. Тёмже хrтY взывaлъ є3си2: nц7є1въ б9е, благословeнъ є3си2.

Ск0ръ пом0щникъ бhлъ є3си2, прпdбне, є3щE въ жи1зни сeй бо nби1тели с™hz трbцы: далeче бо въ м0ри купцY съ кораблeмъ потоплsему, и3 тебE призвaвшу на п0мощь, и3 ћкw м0лніz ск0ростію по водaмъ ходS, сего2 и3збaвилъ є3си2 t потоплeніz.

Трbченъ: Ќмъ нерождeнный nц7ъ, и3 t негw2 сл0во р0ждшеесz, и3 д¦ъ бжcтвенный непости1жнэ и3сх0денъ сhй, б9е є3диноначaльне трис0лнечне, пою2 тебЁ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeнъ бhхъ, пречcтаz, грэх0внымъ ћдомъ напоeнъ, и3 притекaю къ тебЁ вёрою, р0ждшей начaльника животA. Твои1ми моли1твами рабA твоего2 њживи2, и3 и3скушeній и3 страстeй и3збaви, є3ди1на чcтаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Приноси1магw тебЁ молeніz, прпdбне џ§е міхаи1ле, t мн0жества твоемY житію2 послёдствующихъ не прeзри, но со ўсeрдіемъ пріи1мъ вс‰ ны2 спаси2, хrтY вопію1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И#мёz д¦а с™aго въ сeрдцы твоeмъ, ћкw є3ди1нъ бGоглаг0ливыхъ дрeвнихъ прbрHкъ, б{дущаz kвлeннw человёкwмъ сказaлъ є3си2, и3 въ настоsщее сіE врeмz дaруй в0инству нaшему на вaрвары побёду, бGон0се џ§е.

T земнhхъ къ нбcнымъ nби1телемъ преслaвнw возшeлъ є3си2, бGон0се џ§е міхаи1ле, и3 тaмw, прпdбныхъ чeсти спод0бивсz, предстои1ши с™ёй трbцэ, и3 зри1ши неизречє1ннаz, и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце человёку не взhде, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2.

БGор0диченъ: Вели1кому тaинству ржcтвA твоегw2 кто2 не ўдиви1тсz, бцdе, и3ли2 кjй љзhкъ земнhхъ, и3ли2 ќмъ безпл0тныхъ и3зрещи2 возм0жетъ; пaче бо є3стествA и3 смhсла, бцdе, зижди1телz всёхъ родилA є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй м0рю предёлъ пес0къ, и3 содержaй вс‰, тS поeтъ с0лнце, тS слaвитъ лунA, тебЁ прин0ситъ пёснь всS твaрь, ћкw содётелю всёхъ, во вёки.

Волнyющійсz м0й ќмъ нелёпыми страстьми2 и3 помышлє1ніи и3сцэли2, прпdбне, и3 колeблющеесz сeрдце моE ўтверди2, и3 смущaющыz вётры дyшу мою2 ўти1ши, да слaвлю хrтA, содётелz всёхъ, во вёки.

Рук0ю содержaщагw всю2 твaрь бGа, и3 человёка создaвшагw честнёйша всеS твaри зaпwвэди, препод0бне, соверши1лъ є3си2, бGоуг0днw на земли2 жи1знь твою2 живS, и3 во ю3р0дство хrтA рaди в0лею преложи1всz, г0рдость и3 тщеслaвіе t себє2 tри1нулъ є3си2, пёснь воспэвaz содётелю всёхъ во вёки.

ПресвЂтера ди1внаго џнаго во ќжасъ привeлъ є3си2, твои1мъ ди1внымъ и3 чрез8естeственнымъ прехождeніемъ, во nби1тель с™hz трbцы. Q чyдо! Кaкw њбрёлсz є3си2 внyтрь хрaма со всsкимъ ўтверждeніемъ заключeна, д¦у с™0му сі‰ дёйствующу;

И#ліи2 nгнен0сному, и3зрsдному прbр0ку, nгнедохновeнному ўмY, начертaвшему трbческую си1лу, ўпод0билсz є3си2, прпdбне џ§е міхаи1ле, бlгочeстіz рeвностію всsчески, и3 пaки во ю3р0дство хrтA рaди преложи1сz: но добродётель ўтаи1тисz не возм0же.

Трbченъ: ГDоначaліе безначaльное, всеси1льну и3 пребlгу, совершенноначaльну, бlгодёйственну, неwпредёльну, винY невин0вну, твори1тельну, присносyщну, промысли1тельну и3 спаси1тельную всёхъ, є3ди1ницу по существY, и3 трbцу ли1цы слaвлю тS, б9е м0й, вёрнw во вёки.

БGор0диченъ: На земли2 возсіS невечeрнее сlнце, ржcтв0мъ є4же и3з8 тебє2 дёвственнымъ, пречcтаz вLчце, и3 человёки и3збaви t јдwльскагw помрачeннагw мрaка. Тёмже и3 нhнэ мS пaче тогw2 бGоначaліz њзари2 лучaми, и3 соблюди2 твоего2 рабA.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

ПахHміа вели1кагw чи1ну ѓгGльскому и3 житію2 подражaвъ, равноaгGльнw во nби1тели с™hz трbцы пожи1лъ є3си2: тёмже и3 равноaгGльну п0честь t бGа спод0билсz є3си2 пріsти. Мh же вси2 благочeстнw тS ўблажaемъ, бGон0сне џ§е міхаи1ле.

Путeмъ ходS ведyщимъ въ цrтво нбcное, препод0бно на земли2 житіE пожи1лъ є3си2: и3 въ бyйство хrтA рaди в0лею преложи1всz, мрaзомъ и3 зн0емъ, и3 на земли2 легaніемъ, ґлкaніемъ и3 жaждею тёло твоE ўдручи1лъ є3си2, дyхъ же возвесели1лъ є3си2. Тёмже тS вси2 благочeстнw ўблажaемъ.

Молeній и3 пёній глaсы ўслhши, бGон0сне џ§е міхаи1ле, къ вёрэ же и3 любви2 вонми2 хrтолюби1выхъ людeй, и3, ћкw nтечестволю1бецъ, побори2 враги2, џтче, вою1ющыz на ны2, свhше бlгодaтію покрывaz хвaлzщыz тS.

БGор0диченъ: И#сцэли1ла є3си2 сокрушeніе, всенепор0чнаz, и3 дрє1вніz стр†сти земнhхъ, бGа пор0ждши цRS хrтA, понeсшаго пл0тію недyги нaшz: тёмже тS вси2 р0ди, дв7о вLчце, ўблажaюще, бGоневёсто, величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, воздви1гнувый р0гъ спасeніz нaмъ въ домY дв7довэ џтрока своегw2, въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Мhсленное м0ре страстeй ўспи1въ пощeніемъ, и3 чyвственныz воды2 разлив†ніz мнHга, є4зера и3льмeнz свирёпw волнyємы в0лны, и3 жестокодыхaющыz вётры сл0вомъ ўкроти1лъ є3си2, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

Жи1лами словeсъ твои1хъ ўдави1лъ є3си2 ѕмjz, хвaлzщагосz вeсь мjръ поглоти1ти, и3 тeплыми слезaми твои1ми къ бGу џгненное є3гw2 дыхaніе погаси1лъ є3си2, и3 безъ вёсти сотвори1лъ є3си2: тогw2 зіsніz, препод0бне, и3збaви, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

Ћкw мwmсeй бGови1децъ чудодёйствуz, препод0бне, мlтвою в0ду и3з8 земли2 и3звeлъ є3си2, ћже ћкоже рэкA nби1льнw всю2 nби1тель напаsше, и3 съ плjнfами и3 кaменіемъ ладіи6 пловyщыz на создaніе цeркве с™hz трbцы, въ ти1хое пристaнище привeлъ є3си2, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

Прпdбне бGон0сне џ§е міхаи1ле, ћкоже не дaлъ є3си2 мужє1мъ кр0ве и3 льсти2 въ расхищeніе nби1тели, въ нeйже монaшеское житіE проходи1лъ є3си2: тaкw њклеветaющыz нaсъ смири2, и3 грэх0вную печaль tжени2, и3 сердцA н†ша рaдости и3сп0лни, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

Трbченъ: Е#ди1но гDство и3 трисіsнное, є3ди1нственное бGоначaліе трис0лнечное, пэвцы2 пріими2 тво‰ бGолёпнw, и3 прегрэшeній и3збaви, и3 и3скушeній лю1тыхъ, и3 вск0рэ ми1ръ подaждь человэколю1бнw, и3 цRквeй соединeніе, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

БGор0диченъ: Во ўтр0бу, хrтE сп7се м0й, двcтвенную всели1всz, kви1лсz є3си2 мjру всемY бGомyжнw, неизмёненъ, несліsненъ вои1стинну: и3 њбэщaлъ є3си2 всегдA съ твои1ми рабы6 бhти ћвэ. Тёмже тебE р0ждшіz моли1твами, ми1ръ мjру твоемY ўстр0й, и3 на пyть ми1ра напрaви ны2.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Прbр0цы:

Пресвётлый свэти1льникъ неугаси1мый, t вост0ка мhсленнагw сlнца хrтA, ћкw свэтозaрнаz лучA возсіsвъ, мрaчную странY на зaпадэ и3 сёверэ просвэти1лъ є3си2 свётлостію словeсъ и3 добродётели дэsніемъ: є3мyже не престaй молsсz, є4же въ ми1рэ сохрани1ти, міхаи1ле прпdбне, пaмzть твою2 почитaющыz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Премyдрость v3постaсную и3 пресyщное сл0во, и3 врачA всёхъ р0ждшаz, всечcтаz бцdе, гноє1ніz и3 ћзвы и3сцэли2 дyшъ нaшихъ, и3 сохранsй неврє1дны всsкагw врагHвъ нах0да, всегдa тz молsщыz, застyпнице мjра бlгaz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE, въ нeмощнэмъ тэлеси2 ћкw безпл0тенъ, ўсeрднw тебE самaго бGу возложи1въ, прпdбне міхаи1ле, всю2 жи1знь твою2 мyченически хrт0вы рaди любвE скончaлъ є3си2, плотск‡z стр†сти препобэди1лъ є3си2, и3 вeлій чудотв0рецъ бhлъ є3си2. Тогw2 рaди зовeмъ хrтY: спаси2, б9е, дyшы нaшz, ћкw благоутр0бенъ.

Q преслaвнагw чудесE, и3сп0лнено стрaха и3 рaдости дух0вныz, монaхwвъ мн0жество, въ прехождeніе бGон0снагw nц7A міхаи1ла: ћкw бо м0лніz восходsщи t вост0ка до зaпада, њбрётесz во nби1тели прес™hz трbцы, во хрaмэ со всsкимъ ўтверждeніемъ заключeннэмъ и3 неразруши1мэмъ. СемY дивsщесz зовsху хrтY: спаси2, б9е, дyшы нaшz, ћкw благоутр0бенъ.

Q преслaвнагw чудесE, в0льнымъ ю3р0дствомъ твои1мъ хrтA рaди, соверши1сz дух0внаz мyдрость въ тебЁ, џ§е міхаи1ле. НищетY хrт0ву возлюби1въ, kрeмъ гDень на сS взsлъ є3си2, пост0мъ и3 бдёніемъ тёло твоE ўдручи1лъ є3си2, и3 на высотY добродётелей возшeлъ є3си2, высотY хrт0вы тaйныz добр0ты зри1ши. Тогw2 рaди зовeмъ хrтY: спаси2, б9е, дyшы нaшz, ћкw благоутр0бенъ.

Q преслaвнагw чудесE, ћкw дёйствомъ с™aгw д¦а, высHкаz и3 ди6внаz прbр0чєскаz вэщ†ніz, препод0бному и3 бGон0сному nц7Y міхаи1лу, безвBстнаz и3 т†йнаz tкрhшасz, и3 є4же г0дэ судьбaмъ б9іимъ, и3 мнHгимъ бhсть во спасeніе. Q каково2 даровaніе нaмъ даровaсz, є3гHже рaди, хrтE, спаси2, б9е, дyшы нaшz, ћкw благоутр0бенъ.

Слaва, глaсъ є7. Самоглaсенъ:

Бжcтвеннымъ nгнeмъ разжизaемь, и3 свётомъ просвэщaемь прес™hz трbцы, мyдре, пред8wчи1стилъ є3си2 себE, бGон0се міхаи1ле, воздержaніемъ и3 чистот0ю, и3 вр†жіz побэди1лъ є3си2 совёты и3 ков†рства, и3 на рeвность б9eственную подви1гнувъ съ соб0ю монaхwвъ мн0жєства, преwби1дэти приврeмєннаz ўвэщaлъ є3си2. Тёмже въ славословeніи тебE ўблажaемъ: моли1сz, прпdбне, є3ди1ному сердцевёдцу хrтY бGу, да пощади1тъ дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Стрaшно и3 преслaвно, и3 вeліе тaинство, невмэсти1мый во чрeво вмэщaетсz, и3 м™и по ржcтвЁ дв7а пaки пребhсть: бGа бо роди2 и3з8 неS воплощeнна. ТомY возопіeмъ, томY пёснь рцeмъ, со ѓгGлы воспэвaюще: с™ъ є3си2, безначaльный б9е, и4же нaсъ рaди вочеловёчивыйсz, слaва тебЁ.

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна прaздника, и3 с™aгw пёснь ѕ7.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа.

Ґллилyіа: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Е#ђліе t луки2, зачaло к7д.

Причaстный: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

Очікується текст

Знайшли помилку