...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 10-й день В 12-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 11-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника

Ве́чер

Блаже́н му́ж, пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х, пое́м стихиры на 6, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ вельми́ подвиза́лся еси́ в привре́менней жи́зни,/ в пе́ниих и поще́ниих и бде́ниих,/ о́браз быв твоим ученико́м,/ ны́не же лику́еши со Безтеле́сными,/ Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Бо́га Бо́га Сло́ва и Изба́вителя,/ подкло́ншаго главу́ Предте́чи, и освяти́вшаго естество́ водно́е./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ обре́тши, я́коже жела́ше,/ чи́стую твою́ ду́шу,/ Ду́ха благода́ть Всесвя́та́го в тя всели́ся,/ я́ко Пречи́стый Свет,/ Его́же де́йством све́тло укра́шен,/ Христа́ непреста́нно славосло́виши,/ во двою́ существу́ Еди́наго Сы́на,/ креща́емаго руко́ю Предте́чевою, и свиде́тельствована гласом О́тчим./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ ле́потно сподо́бился еси́ блаже́нныя жи́зни,/ чистото́ю и посто́м сию́ обре́т,/ жив бо преста́вился еси́ к Го́рней жи́зни,/ всем ра́доватися ре́к/ и со Безпло́тными Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Де́вы несказа́нно плоть прие́мшаго,/ и пото́пльша на́ша грехи́ Креще́нием в струя́х Иорда́нских./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, свя́те,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ я́ко гра́д жива́го Бо́га,/ возвесели́ша свяще́нную твою́ ду́шу речная стремле́ния,/ воды́ оставле́ния, проше́дшаго Иорда́н/ и всем конце́м благоче́стия сло́во источи́вшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы змие́в,/ прише́д в струи просвети́л еси́ вся́ческая,/ е́же сла́вити Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.

Проки́мен дне́, и чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 5 и 6)

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ и́х, и попече́ние и́х у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие бла́голе́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен./Прии́мет щи́т непобеди́мый – преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гне́в во ору́жие,/ спобо́рет же с ни́м ми́р на безумныя./ По́йдут праволучныя стре́лы мо́лниины,/ и я́ко от бла́гокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы,/ и, я́ко ви́хор разве́ет и́х,/ и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии, конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язык,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва ва́м,/ и си́ла от вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 3)

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими бла́годе́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют,/ и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т./ Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́/ и воца́ри́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки./ Наде́ющиися нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́:/ я́ко бла́года́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава 4)

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ грешник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни лета до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихиры, глас 4.

Творе́ние Ио́сифово:

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Ви́дел еси́, ка́ко обложи́хся твои́м о́бразом,/ его́же созда́х,/ па́че ума́ смири́вся, – Госпо́дь рече́, -/ что́ у́бо стра́нно, дру́же,/ а́ще и подклоня́юся десни́це твое́й,/ я́коже еди́н от твои́х клевре́т,/ и одева́юся обнаже́н вода́ми?/ Обнаже́нныя бо хощу́ оде́яти, я́ко Благоутро́бен,/ в нетле́ние ве́чное.

Сти́х: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Яви́ся воплоща́емь, но утро́ба Тя прия́т неопа́льна пребы́вши:/ пе́щь бо издале́ча сию́ образу́ет/ не опали́вша отроко́в./ Аз же се́но сый, на огнь ка́ко положу́ длань, Влады́ко?/ Его́же трепе́щут Небе́сная и земная вся,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сти́х: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Ты́ Мя в вода́х Иорда́нских омы́й, скве́рны отню́д не иму́ща, – Госпо́дь рече́, – и оскве́рншееся естество́ челове́ческое/ преступле́нием Ада́ма, омы́вшееся но́во бу́дет./ Мне́ бо креща́ему,/ обновле́ние всем челове́ком/ водо́ю и Ду́хом быва́ет.

Сла́ва, глас 8. Студи́тово:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче на́ш Феодо́сие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́ Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о Ви́димем,/ дне́сь во Иорда́не на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х, и пречи́стый верх Твой прекло́ншу/ крести́тися от Иоа́нна./ Тебе бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми, пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го: И ны́не, пра́здника. И обы́чныя кафи́змы.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам возображе́ния, и начерта́ние нело́жно порожде́ния,/ та́инственное прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Ду́хом./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Единоче́стное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ воплоще́нно за милосе́рдие, и креща́емо, А́нгельстии ли́цы ви́девше трепета́ху,/ и Иорда́н река́ устыде́вшися и убоя́вшися возврати́ся вспять,/ нас возводя́ к высоте́ спасе́ния, страстьми́ истле́вшия.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

К Боже́ственней высоте́ твоя возде́в ру́ки,/ столп, преподо́бне, светоно́сен яви́лся еси́, моли́твенными заря́ми сия́я:/ к Небе́си́ бо впери́в мысль, и неизглаго́ланных быв прича́стник,/ весь облиста́л еси́, Христа́ Бога моля́,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де, кре́щся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи./ Свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоволи́х,/ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́,/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н пра́здника вторы́й  со ирмосо́м на 8. Глас 2. И свята́го кано́н на 6, глас 2. Феофа́ново.

Песнь 1.

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Я́ко мудр чинонача́льник наш, о́тче Феодо́сие,/ боголе́пно песнь предначни́, прише́дшему во всеми́рное спасе́ние, Христу́ Бо́гу,/ и всесвяту́ю па́мять твою́ с Собо́ю просла́вльшему.

Из пусты́ни Предте́ча Христо́в, от Ааро́новы Елисаве́ти прозябы́й прии́де;/ в купе́ли же Феодо́сий роди́вся Ду́хом, пустыннограждани́н бысть,/ Иису́су после́дствуя.

Кре́щшуся в струя́х Христу́, изра́ильтескаго собо́рища потреби́ся шата́ние,/ в Це́ркви же равноа́нгельно жи́тельство насади́ся,/ е́же неукло́нно соверши́л еси́, всеблаже́нне Феодо́сие.

О́бщник стра́сти быв, о́тче, поще́нием, нас ра́ди на Кресте́ пригвожде́нному,/ досто́йно сообра́зен был еси́ Того́ воскре́сния,/ и снасле́дник был еси́ сла́вы, Феодо́сие.

Богоро́дичен: Отрокови́ц Боже́ственный лик,/ боже́ственнейше в жена́х Тя до́брую имену́ют, Богоро́дице Влады́чице,/ добро́тами укра́шенную Божества́:/ добротвори́тельное бо сло́во па́че Сло́ва родила́ еси́.

Катава́сиа: Глубины́ откры́л есть дно:

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко кри́н, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Вода́ми покрыва́я превы́спренняя Госпо́дь,/ теле́сно оде́яшеся в струи Иорданския,/ в Не́мже утверди́ся се́рдце мое́.

Свет во Иорда́не Боже́ственный возсия́вый,/ прозябе́ние су́щим на земли́ Богода́нное,/ бла́гослове́ния и произволе́ния блага́го проявля́ет тя, Феодо́сие.

Оста́вил еси́ мир и я́же в ми́ре, преподо́бне,/ бы́вшему обнаже́нию Влады́чню подо́бяся на Иорда́не, Феодо́сие.

Крест Спа́сов на ра́мена взем, поте́кл еси́ на Гроб Его́,/ я́коже еле́нь на исто́чники водныя спаси́тельныя, всеблаже́нне Феодо́сие.

Богоро́дичен: Чи́ны ужасо́шася А́нгельстии, Всечи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о рождестве́ Твое́м./ Тем Тя, Богоро́дице, ве́рою почита́ем.

Катава́сиа: Кре́пость дая́й:

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен свя́та́го, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием и боле́зньми, и моли́твами ду́шу твою́ украси́в боголе́пно,/ бы́л еси́ соприча́стник му́чеником, блаже́нне,/ и чуде́с вои́стинну да́ры прия́л еси́, е́же исцеля́ти неду́ги ве́рою чту́щих тя́./ Те́мже и де́монов отгоня́я мно́жества,/ подае́ши исцеле́ния челове́ком благода́тию, Богоно́се Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но ов у́бо возвраща́шеся вспять стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в:/ Тро́ица бо просия́,/ свы́ше Сы́на Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́ты́й Дух снизхо́дит.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Са́м, Го́споди, вопло́щся,/ и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м зову́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

В вода́х главы змие́в сокруши́л еси́,/ и Ду́хом, Сло́ве Бо́жий, обнови́л еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м вопию́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прекло́ншему главу́ Предте́чи, уподо́бився Христу́ покоре́нием,/ и изря́дным смире́нием, о́тче Феодо́сие,/ на доброде́тели возше́л еси́ сто́лп непоколеби́мый.

Де́ве и Ма́тери послужи́в Христа́ Бо́га, непобори́му благода́ть прия́л еси́ Ду́ха, о́тче Феодо́сие, и враги́ невидимыя низложи́л еси́.

Волхво́в тя сла́вный верте́п прие́мый,/ дароно́сца показа́ нас ра́ди кре́щшемуся Христу́, ве́ру, Феодо́сие,/ и с наде́ждею любо́вь принося́ща.

Страстьми́ Влады́ки Христа́ укрепля́емь,/ со́вестию любе́зною претерпе́л еси́ муче́ние, о́тче Феодо́сие,/ с те́мным боря́ся мироде́ржцем.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й безсе́менно Го́спода/ и Сего́ родила́ еси́ воплоще́нна, спаса́ющаго мир моли́твами Твои́ми./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Присноде́во Влады́чице.

Катава́сиа: Услы́шах, Го́споди, глас Твой:

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения,/ приведе́ние и́мамы.

Возже́г ум, и́же нас в вода́х Обнови́вшаго му́дре утверди́л еси́/ низве́рженный поще́нием, пове́шеньми те́ло, всеблаже́нне Феодо́сие.

Житие́ при́сно сме́рти положи́в поуче́ние,/ отыти́ же тща́вся к Я́вльшемуся нас ра́ди пло́тию,/ себе сотвори́л еси́ гроб, Феодо́сие.

Сме́рть Христо́ву во́льную твой учени́к сла́вный Васи́лий, о́тче Феодо́сие, подража́я,/ но́вый обновля́ет гроб ра́дуяся.

Богоро́дичен: Се во утро́бе, Богоро́дице Всечи́стая, Христа́ Бога, па́че сло́ва, име́ла еси́,/ я́коже Иса́иа прорече́,/ па́че естества́ же Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Катава́сиа: Иису́с, живота́ Нача́льник:

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Нетле́ние нам дарова́л еси́, Христе́, в воскре́снии Твое́м, те́мже Васи́лий, сла́вный уго́дник Твой, и у́мер, я́коже жив явля́ется.

Очища́яй мир креща́ется, мене́ ра́ди Бог челове́к по мне быв,/ Его́же во двух естества́х, Феодо́сие блаже́нне, пропове́дал еси́.

Сла́дость весе́лия Христу́ Бо́гу, мироно́сиц сле́зы обра́щшему в ра́дость, Феодо́сие,/ то́ки слез твои́х иска́паша.

Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ сподо́би мя, я́же Ми́лостивейшаго Сло́ва Ро́ждшая,/ Свое́ю кро́вию от тли челове́ки Изба́вльшаго.

Катава́сия: Глас Словесе́:

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́,/ преподо́бными твои́ми доброде́тельми красно́ процве́л еси́,/ и умно́жил еси́ чада твоя в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́емая,/ стадонача́льниче Бо́жии Боже́ственных дворо́в./ Те́мже зове́м: ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

И́кос:

Челове́к у́бо естество́м бы́л еси́, о́тче,/ но яви́лся еси́ сограждани́н А́нгелов:/ я́ко бо безпло́тен на земли́ пожи́в, му́дре,/ плотско́е все промышле́ние отве́ргл еси́./ Те́мже и от нас слы́шиши:/ ра́дуйся, отца́ благочести́ваго о́трасле;/ ра́дуйся, ма́тере благогове́йныя ветвь./ Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не всекра́сный;/ ра́дуйся, вселе́нныя свети́льниче многосве́тлый./ Ра́дуйся, я́ко от ю́ности после́довал еси́ Христу́;/ ра́дуйся, я́ко увяди́л еси́ плотския сласти./ Ра́дуйся, мона́шествующих хода́тай спасе́ния;/ ра́дуйся, уныва́ющих о́браз утеше́ния./ Ра́дуйся, мно́гия от лести изба́вивый;/ ра́дуйся, то́ки чуде́с да́руя./ Ра́дуйся, о ни́щих попече́ние сотвори́вый;/ ра́дуйся, наш предста́телю и изба́вителю./ Ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Струю́ попаля́ющую грех,/ и пла́мень ороша́ющь челове́ческий род,/ Го́споди, во Твое́м Креще́нии совокупи́в,/ Сло́ве Бо́жий, превозноси́мый Бо́же,/ благослове́н еси́ и препросла́влен.

Пещь Сотво́ршему Иорда́н,/ тебе сама́го я́ко кади́ло всесоже́гл еси́, преподо́бне,/ и пла́мень Небе́сный, нело́жен о́браз Боже́ственнаго манове́ния прие́м,/ храм водрузи́л еси́ душ спаси́тельный.

Твои́ми воево́дствы Моисе́ева повину́ются, благода́ти я́вльшейся, преподо́бне:/ враги́ бо невидимыя низложи́в,/ град Небе́сный насле́дуют твои́ лю́дие, всехва́льне.

Струя́ми погре́бшему грех, тебе сама́го обита́лище сотвори́л еси́, Феодо́сие, Богоуго́дное,/ храм созда́в приноси́ти непреста́нную песнь/ законоположи́л еси́ многоязы́чными гласы.

Отроко́в подража́я дерзнове́ние, мучи́теля огнедохнове́нное преще́ние укори́л еси́,/ му́дре предста́тельствуя по Це́ркви Христо́ве, о́тче Феодо́сие,/ ея́же ра́ди во́льно яви́ся пло́тию распина́емый.

Богоро́дичен: Всечи́стое зача́тие, нетле́нное рождество́,/ Ты Еди́на показа́ла еси́, Де́ва пребы́вши:/ Бога бо зачала́ еси́ над все́ми Су́щаго, Чи́стая,/ Челове́ка бы́вша, ве́рных на спасе́ние и избавле́ние.

Катава́сиа: Ю́ноши благочести́выя:

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пещь иногда́ в Вавило́не струи Иорданския изобрази́,/ Боже́ственным Кре́ще́нием, проти́вныя опаля́ющи, ве́рныя же ороша́ющи, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Теле́сных страсте́й предызше́д пре́жде отше́ствия, Феодо́сие,/ от недр земны́х вод изыма́я, ю́ноши явля́ешися, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Бы́сть твои́х ру́к благослове́ние,/ во струя́х креща́ющагося Христа́ Боже́ственнейшее повеле́ние,/ невла́жней земли́ ро́днейшая вода́, и гре́ющее со́лнце:/ зерно́ бо во многопло́ден клас пшени́цы, безсе́менно пита́шеся.

Во мрак мы́сленный Све́та Боже́ственнейшаго ты вшед, Феодо́сие,/ и скрижали пе́рстом Бо́жиим написа́в се́рдцу твоему́,/ благоче́стия уче́ния прине́сл еси́ ученико́м твоим,/ кни́гу жи́зни, всеблаже́нне.

Ве́ру тве́рду кровоточи́выя, о́тче, подража́вши жена́, ру́бищу косну́вшися,/ я́коже тма су́щим в тебе́ просвеще́нием неду́г отгна́ся,/ был бо еси́ избра́ния сосу́д я́вльшемуся Христу́.

Тро́ичен: Тя из Бо́га Бо́га ви́девше, теле́сне я́вльшагося Христа́ неизглаго́ланно,/ позна́хом у́бо Неви́димаго Отца́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свя́та́го, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты́ Отцу́ неразлу́чнаго, во утро́бе богому́жно жи́тельствовавшаго,/ безсе́менно зачала́, и несказа́нно родила́ еси́./ Те́м Тя спасе́ние всех нас ве́мы.

Катава́сиа: Та́йну пресла́вную:

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Собо́ры пропове́дал еси́, Богому́дре Феодо́сие,/ честны́х равночи́слены Ева́нгелии Христо́вых, произволе́нием кровь му́ченическу прие́м ре́вностию,/ и му́ченик без кро́ве благоче́стия яви́лся еси́.

Суд непра́веднаго пра́ведно осуди́, за твое́ изгна́ние прогна́вш,/ и ху́льными устна́ми нечести́вую ду́шу изъе́мш,/ жи́зни же лиши́вш жи́зни врага́, преподо́бне.

Твоя́ помина́юще уче́ния, Феодо́сие, во двою́ существу́ Христа́ пропове́даем,/ две во́ли ве́дуще, есте́ственны и действенны и самовластны,/ в Бо́зе кре́щшемся пло́тию.

Тезоиме́нно дая́ние бла́го от Отца́ Све́тов,/ душ и теле́с врачь был еси́,/ снедь оби́льна и питие́, и́же во гла́де та́ющих и жа́жди,/ и наги́х одея́ние, и па́дающих исправле́ние.

Не преста́й ста́до твое́ назира́я, о́тче преподо́бне, и твое́ помина́я обеща́ние,/ е́же я́ко наде́жди ко́твы непрело́мны привяза́хом ка́меню,/ ко Христу́ хода́тая тя иму́ще, Феодо́сие.

Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ несеко́мо Пребоже́ственное Естество́ Трисия́нное,/ невече́рнюю Зарю́ еди́ну нетле́нную, Свет на́м возсия́вшую.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро обрела́ся еси́ ра́ннее в жите́йстей но́щи,/ девства заря́ми облиста́ющи,/ Восто́к Со́лнца мы́сленнаго пра́вды нам я́вльшая, Богома́ти Всечи́стая.

Катава́сиа: Недоуме́ет всяк язык:

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Очи́стихомся све́тло, Христе́ мо́й, очище́нием Твои́м,/ и ны́не пра́здничною ра́достию, Феодо́сиа честна́го па́мятию обогати́хомся,/ те́мже мона́шествующих веселя́тся чи́ни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Яви́ся Спас Бла́года́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме́ и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

На хвали́тех стихиры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Дом высо́ких доброде́телей,/ предустро́ив тебе сама́го, Феодо́сие,/ в Бо́же́ственнем Богоро́дицы сподо́бился еси́ хра́ме обита́ти,/ и се́й посеща́ти./ Бо́жию бо све́тлость зре́ти возлюби́л еси́, и́стинныя же ны́не се́ни благоле́пие,/ и неизрече́нную зри́ши красоту́,/ ю́же у́бо основа́ Вы́шний, преподо́бне,/ и вселя́ет преусе́рдно к Нему́ взира́ющия./ Того́ моли́ низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Боле́зньми по́стническими тебе сама́го очи́стив,/ подража́тель был еси́, всеблаже́нне, твоего́ Влады́ки,/ и́бо кра́я ри́зы твоея́ прикосну́вшейся,/ неду́г исцели́л еси́,/ гла́дом та́ющия в пусты́ни напита́л еси́,/ от неистощи́маго подая́ сокро́вища,/ я́ко тезоимени́т Бо́жия дая́ния быв,/ ве́ру же правосла́вную пропове́дал еси́, преподо́бне,/ мучи́теля неи́стовство в ничто же вмени́в,/ Христа́ моля́,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Пла́мень к Богу/ неукло́нныя и разжже́нныя и те́плыя любве́ вжег,/ с Небесе́ восприя́л еси́ сия́ние,/ благоволе́ние Боже́ственное тебе́ возвеща́ющее,/ храм святе́йший доброде́тели наказа́ние созда́ти,/ и душ попече́ние./ Его́же наче́н благоче́стно соверши́л еси́,/ иде́же и многострада́льное лежи́т те́ло твое́,/ положе́ньми чи́стыми, всеблаже́нне, преизя́щно почита́емо./ Христа́ моли́, низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дныя,/ да́же до до́му Бо́жия, Феодо́сие,/ проше́л еси́ ра́дованием, и весе́лием души́,/ иде́же глас, о́тче, пра́зднующих,/ кра́снаго слы́шати хотя́й и сла́дкаго пе́ния,/ и неизрече́нныя душесла́дости/ и утеше́ния быв в прича́стии, блаже́нне,/ ея́же са́мыя жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/ ю́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́емь,/ Христа́ моля́,/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Доброде́телей ле́ствица,/ о́браз показа́ся на земли́ та́йно,/ сего́ восхва́лим я́ко по́стников удобре́ние,/ пости́вся бо и́стинно я́коже Вели́кий Анто́ний,/ безме́рное смире́ние показа́в,/ и упа́с лю́ди своя благоче́стно,/ во огра́ду святу́ю всели́,/ иде́же лик А́нгельский пребыва́ет,/ Приле́жно вопие́м ти:/ не забу́ди и ны́не ста́да твоего́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ но моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ спаси́ нас, мо́лимся.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню:/ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство,/ мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н ви́дев возврати́ся. Мы́ же просве́щшеся вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу, и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Славосло́вие вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь свя́та́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́, и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нна от кано́на пра́здника, Песнь 6-я на 4 и свя́та́го песнь 6-я же на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́иа, глас 6: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Сти́х: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

[зри́] подоба́ет ве́дати о се́м, ка́ко восхо́дит неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Начина́ется у́бо неде́ля мытаря́ и фарисе́я января́ в 11 число́ в попра́зднство Богоявле́ния, на па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, низхо́дит же февраля́ по 15.

Ве́домо же бу́ди: Я́ко а́ще прилучи́тся неде́ля я́же мытари́ и фарисе́и, января́ в 11, и преподо́бнаго Феодо́сиа, пое́тся слу́жба, егда́ екклисиа́рх разсу́дит, во ины́й де́нь

В суббо́ту ве́чера: На ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю. На вели́цей вече́рни пое́м: Блаже́н му́ж, кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен 1, Анато́лиев, и пра́здника 3, того́ дне́: и Трио́ди самогласны 2, повторя́юще 1-ю. Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са: вхо́д. Проки́мен дне́.

На лити́и: Стихи́ры пра́здника, того́ дне стихо́вныя вече́рния и у́тренния. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди, глас 3.

На стихо́вне: Стихиры воскре́сны, по алфави́ту. Сла́ва, пра́здника: и ны́не, Трио́ди. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во: два́жды: и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние. А́ще же не́сть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На повече́рии: по Досто́йне, по О́тче наш: конда́к пра́здника. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.

На у́трени: на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, с Богоро́дичны и́х и чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Неде́ля по креще́нии. По непоро́чнах тропари́: А́нгельский собо́р: и ипакои́ гла́са. И чте́ние, Неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Степе́нна, и проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Сла́ва, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми́ две́ри: И ны́не, Богоро́дичен: На спасе́ния стези: Та́же, Поми́луй мя́, Бо́же: и Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых: и моли́тва обы́чная: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя: Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4: и пра́здника на 4: и Трио́ди на 6. Катава́сиа пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос, и седа́лен: Сла́ва, И ны́не, Трио́ди. По 6-й пе́сни конда́к Трио́ди и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен: Сла́ва, пра́здника: И ны́не, Трио́ди. На хвали́тех стихиры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и Трио́ди гла́са тре́тияго с припе́вы: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й: Мытаря́ и фарисе́а: 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди: Фарисе́а велехва́льный глас: Сла́ва: от де́л похвале́ньми: И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию: ектении́, и отпу́ст. И обы́чная лити́а в притво́ре: в не́йже пое́м: Сла́ва, и ны́не, стихи́ру Ева́нгельскую, и ча́с 1-й.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче на́ш: конда́к пра́здника: и соверше́нный отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем тропа́рь воскре́сен, и пра́здника: кондаки́ же пременя́ем.

На Литурги́и: Блаже́нна гла́са на 4: и пра́здника песнь рядова́я, на 4: и Трио́ди песнь 6, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника. Сла́ва, конда́к пра́здника: И ны́не, Трио́ди. Проки́мен Недели по Просвеще́нии. Та́же пра́здника. Апо́стол, и Ева́нгелие Неде́ли по Просвеще́нии. Та́же о мытари́ и фарисе́и. Прича́стнен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й: пра́здника.

Прпdбнагw nц7A нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника:

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ є7.

Очікується текст

Знайшли помилку