...
Канони

Канон святому благоверному князю Роману Олеговичу Рязанскому

Минея, 19 Июля, Кано́н свята́го

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ видя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко по су́ху, прете́кл еси́, пресла́вне кня́же,/ волну́ющееся бу́рею бед и скорбе́й мо́ре жития́ сего́,/ окормля́емь благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ и к ти́хому приста́нищу жи́зни ве́чныя дости́гл еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Су́щу ти еще́ во младе́нчестве,/ егда́ нача́л еси́ познава́ти ве́щи, о́крест тебе́ су́щия,/ ум твой явля́ше смысл здра́вый, се́рдце же блага́я чу́вствия/ на утеше́ние роди́телей и сро́дников твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Наставля́емый от благочести́выя твоея́ ма́тере/ в позна́нии уче́ния ве́ры и благоче́стия христиа́нскаго,/ всеусе́рдно тому́ внима́л еси́,/ в уме́ же и се́рдце твое́м то написова́л еси́/ и в житии́ твое́м то исполня́ти тща́лся еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пронарече́нная от ве́ка и родо́в Творцо́м вся́ческих в Ма́терь по пло́ти Бо́га Сло́ва,/ моли́ Того́, Всеблага́го, да просвети́т нас, омраче́нных грехи́ мно́гими,/ да упра́вит нас к ве́чней жи́зни и спасе́нию. 

Песнь 3

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Несть ин бог, ра́зве Творца́ не́бу и земли́,/ в Его́же пресвято́е И́мя крести́лся еси́,/ Его́же позна́л еси́, блаже́нне, приходя́ в во́зраст о́троческий,/ в Него́же и пра́во ве́ровал еси́ и Ему́же благоче́стно покланя́лся еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

От ю́ности твоея́ посвяще́н быв Бо́гу,/ Того́ благода́тию просвеща́емь и укрепля́емь был еси́/ и ми́лостию Его́ от напра́сныя сме́рти сохране́н был еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обогаща́я ум твой позна́нием и́стины/ и напоева́я се́рдце твое́ благи́ми чу́вствовании и жела́нии,/ непреста́нно устремля́лся еси́ к исполне́нию за́поведей и оправда́ний Госпо́дних. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспита́вшася в хра́ме Госпо́днем, Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ возбуди́ в нас, гре́шных, любо́вь к усе́рдному посеще́нию хра́мов Бо́жиих,/ ко псалмо́м и пе́снем духо́вным. 

Седален, глас 4

Тече́ние соверши́в и́стинное, мучи́телей всю кре́пость победи́л еси́,/ и прия́л еси́ вене́ц от руки́ Вседержи́теля, Рома́не, кня́же всече́стне,/ и соде́лался еси́ а́нгелов соприча́стник.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Христо́с моя́ си́ла, кре́пость и утвержде́ние, – взыва́л еси́, Боголюби́вый кня́же,/ и сего́ ра́ди всегда́ устремля́л еси́ ум твой и се́рдце к Нему́,/ в ско́рбех же и беда́х всегда́ прибега́л еси́ к Нему́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Возлюби́в все́ю душе́ю твое́ю и все́ю кре́постию твое́ю Го́спода Иису́са,/ воспламеня́л еси́ себе́ жела́нием всегда́ твори́ти уго́дное Ему́/ и не прогневля́ти Его́ де́лы и словесы́ неподо́бными. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ходя́ во всех за́поведех Бо́жиих непоро́чно,/ неукло́нно и всеусе́рдно соблюда́л еси́ пра́вила святы́х апо́стол и отце́в Це́ркве/ и явля́л еси́ в себе́ достоподража́тельный о́браз жития́ благоче́стнаго. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удиви́ла еси́, Богоневе́сто, чистото́ю души́ Твоея́/ и свя́тостию жития́ Твоего́ чи́ны а́нгельския/ и соде́лалася еси́ благоприя́тное вмести́лище Невмести́маго;/ те́мже вси ро́ди челове́честии и вся си́лы Небе́сныя непреста́нно прославля́ют Тя. 

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственным све́том озаре́н быв, благоче́стне кня́же,/ мрак грехо́вный от себе́ отгна́л еси́ и в млады́х еще́ ле́тех суету́ благ ми́ра сего́ узре́л еси́,/ всегда́ же к Го́рнему Ца́рствию умо́м твои́м взира́л еси́/ и се́рдцем устремля́лся еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Устремля́я непреста́нно дух твой ко Го́споду и горя́ любо́вию к Нему́,/ возлюби́л еси́ все́ю душе́ю и бли́жния твоя́, я́ко себе́,/ я́коже запове́да Госпо́дь. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Имы́й нелицеме́рную и кре́пкую любо́вь к бли́жним,/ явля́л еси́ им, благосе́рде кня́же, всегда́ сострада́ние и по́мощь,/ утеша́я печа́льныя и ободря́я стра́ждущия. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Презе́льную любо́вь иму́щи ко Го́споду/ и ве́лие милосе́рдие к ро́ду челове́ческому, Пресвята́я Влады́чице,/ моли́ Того́, Всеблага́го,/ да поми́лует и спасе́т нас по вели́цей ми́лости Свое́й. 

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Жите́йское мо́ре страны́ Ряза́нския/ зело́ волнова́шеся бу́рею нападе́ний на ню злочести́вых супоста́т с огне́м и мече́м,/ ты же, Боголюби́вый кня́же, сохране́н быв от зло́бы враго́в Десни́цею Всевы́шняго,/ пре́дал еси́ себе́ святе́й во́ли Его́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Кровожа́днии монго́ли, наше́дше на зе́млю Ру́сскую, проли́ша пото́ки кро́ве христиа́нския,/ опустоши́ша гра́ды и ве́си Ряза́нския,/ ты же усе́рдно моли́л еси́ Го́спода,/ да укрепи́т страда́ющия лю́ди Своя́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Имы́й любвеоби́льное се́рдце,/ ты, благосе́рде кня́же, явля́л еси́ си́рым и вдови́цам и про́чим бе́дствующим лю́дем,/ ели́ко мо́щно бя́ше, потре́бную по́мощь. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Премилосе́рдая Влады́чице, Защи́тнице и Утеше́ние непра́ведно гони́мых,/ защити́ и уте́ши рабы́ Твоя́, озлобля́емыя от нечести́вых челове́к,/ те́плыми Твои́ми к Бо́гу моли́твами. 

Кондак, глас 2

Оклеве́танный пред ха́ном в хуле́нии злове́рия его́,/ дерзнове́нно предста́л еси́ суди́щу нечести́вому;/ убоя́вся же Стра́шнаго Суда́ Христо́ва,/ ха́нское повеле́ние и страх поплева́л еси́, святы́й Рома́не./ Те́лом, я́ко розга́, ре́жемый,/ в страда́ниих уподо́бился еси́ Иа́кову Пе́рсянину/ и яви́лся еси́ великому́ченик изря́дный,/ столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/ засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.

Икос

От ю́ности твоея́ вседуше́вно возлюби́в Го́спода,/ всеусе́рдно исполня́л еси́ Его́ святы́я за́поведи,/ ку́пно же име́л еси́ вели́кую любо́вь к бли́жним,/ благотворя́ бе́дствующим, состра́жда стра́ждущим./ Егда́ же прельща́емь и ну́дим был еси́ к отступле́нию от ве́ры Христо́вы/ и прия́тию злове́рия сту́днаго лжепроро́ка Магоме́та,/ яви́л еси́ непоколеби́мую тве́рдость и ди́вное му́жество в самолюте́йших муче́ниих за Христа́/ и яви́лся еси́ великому́ченик изря́дный, столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/ засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже благочести́вии трие́ евре́йстии о́троцы/ ну́дими бя́ху от злочести́ваго царя́ вавило́нскаго к поклоне́нию безду́шному истука́ну,/ та́ко и тя, благоче́стне кня́же, сано́вник царя́ монго́льскаго/ преклоня́ше к прия́тию сту́дныя ве́ры магомета́нския. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже о́нии трие́ о́троцы не повину́шася безбо́жному веле́нию царя́,/ та́ко и ты, кня́же, отве́ргл еси́ сове́ты злове́рнаго сано́вника монго́льскаго, глаго́ля:/ христиани́н есмь, и ве́ра Правосла́вная и́стинна есть. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́дя тя, доблему́дре кня́же, непрекло́нна своему́ сове́ту,/ надме́нный вла́стию свое́ю сано́вник воскипе́ на тя гне́вом и зло́бою/ и посла́ лжи́вое и клеветно́е писа́ние царю́ своему́,/ я́ко ты зело́ поно́сиши его́ и богоху́льствуеши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не опали́лася еси́, Пренепоро́чная Де́во, все́льшимся в Тя Огне́м Божества́,/ но я́коже огнеопа́льная пещь вавило́нская яви́лася еси́/ и источа́еши усе́рдно чту́щим Тя ро́су Боже́ственныя благода́ти. 

Песнь 8

Ирмос: Из пламене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ злове́рный царь Теми́р получи́ клеветно́е писа́ние своего́ сано́вника,/ зело́ воскипе́ гне́вом/ и, егда́ по повеле́нию его́ яви́лся еси́ к нему́,/ именова́ тя оскорби́теля его́ че́сти и богоху́льника. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Непови́нен сый в клевете́, егда́ возвеща́л еси́ царю́ и́стину,/ но яви́шася лжесвиде́телие, а́ки бы слы́шавшии твое́ злохуле́ние,/ и а́ще свиде́тельствовал еси́ Бо́гом Всеве́дущим твою́ непови́нность,/ злочести́вый царь не хотя́ше ве́ровати словесе́м твои́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ослепле́н сый свои́м злове́рием,/ царь Теми́р повеле́ тебе́, кня́же, отрещи́ся еди́ныя и́стинныя ве́ры Правосла́вныя,/ прия́ти же сту́дную ве́ру лжепроро́ка Магоме́та,/ ты же, пресла́вне, непоколеби́м пребы́л еси́ и сту́дную ве́ру лжепроро́ка отве́ргл еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ тве́рдая и ско́рая Помо́щнице борю́щихся со страстьми́ и прило́ги вра́жиими,/ утверди́ Твое́ю благода́тною по́мощию нас, немощны́х,/ в борьбе́ с лю́тыми и злокова́рными враги́ душ на́ших. 

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дев тя, пресла́вне кня́же, непрекло́нна в исполне́нии ве́ры Христо́вы,/ злове́рный царь зело́ разгне́вася и угрожа́ше лиши́ти тя престо́ла кня́жескаго,/ заключи́ в темни́цу, осуди́ на изгна́ние и предаде́ му́кам и сме́рти. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о на́с.

Услы́шав таковы́я неи́стовыя глаго́лы царя́, кня́же,/ дерзнове́нно рекл еси́ ему́, я́ко ника́коже страши́шися сих угроже́ний./ Тогда́ злове́рный царь разсвирепе́, а́ки разъяре́нный зверь,/ и повеле́ преда́ти тя лю́тым муче́нием и сме́рти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́, по темни́чнем заключе́нии, приведе́н быв на ме́сто ка́зни, облича́л еси́ злове́рие монго́л,/ тогда́ слузи́ ца́рстии, не терпя́ще обличе́ния, отре́заша язы́к твой,/ та́же избодо́ша очеса́ твоя́ и отъя́ша еди́н по еди́ному уста́ и ушеса́, персты́ рук твои́х,/ та́же ру́це и но́зе, последи́ же, сне́мше ко́жу с главы́ твоея́,/ усеко́ша ю и вонзо́ша на ко́пия на позо́рище лю́дем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Омраче́ннии мгло́ю мирски́я суеты́/ и боговре́дных обы́чаев ми́ра и плотски́х наслажде́ний,/ блужда́ем, окая́ннии, во тьме нече́стия и заблужде́ний,/ но просвети́, Ма́ти Бо́жия, о́чи ума́ на́шего/ и наста́ви нас на стезю́ спасе́ния. 

Светилен

Просвеще́н быв, кня́же, благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ соде́лался еси́ благоприя́тная оби́тель Е́го́/ и в све́те за́поведей Боже́ственных всегда́ ходи́л еси́;/ те́мже ны́не в све́тлостех святы́х предстои́ши лицу́ Бо́жию/ и непреста́нно славосло́виши Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во, ро́ждшая Преве́чный Свет, просвеща́ющий вся́каго гряду́щаго в мир челове́ка,/ Того́ моли́, Преблага́я, да просвети́т ду́ши на́ша,/ омраче́нныя сту́дными страстьми́ и похотьми́ на́шими.

Знайшли помилку